Yargıtay - 6. Daire

2018/4720 Esas 2021/2496 Karar
Karar Tarihi: 24.02.2021
Yargıtay

Danıştay 6. Daire Başkanlığı         2018/4720 E.  ,  2021/2496 K.

'İçtihat Metni' T.C.

D A N I Ş T A Y

ALTINCI DAİRE

Esas No : 2018/4720

Karar No : 2021/2496

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Büyükşehir Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU :… Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, … Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı revizyonuna ilişkin Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin … tarih ve … sayılı kararı ile bu karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin … tarih ve … sayılı kararının ve bu tadilatlara istinaden 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca parselasyon yapılmasına ilişkin Denizli Büyükşehir Belediye Encümeninin … tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna ilişkin …tarih ve … sayılı kararı ile bu karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin … tarih ve … sayılı kararı yönünden; dava dosyasındaki tüm bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun incelenmesi neticesinde; dava konusu edilen 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı revizyonu yapılmasına ilişkin Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin … tarih ve … sayılı kararına karşı davacı tarafından daha önce de … İdare Mahkemesinde açılan davanın … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile reddine karar verildiği, dava konusu edilen revizyon imar planlarının planlar hiyerarşisine, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve hukuka uygun olduğu sonucuna varıldığı, 3194 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca parselasyon yapılmasına ilişkin Denizli Büyükşehir Belediye Encümeninin … tarih ve … sayılı kararı yönünden ise davacının hisseli maliki olduğu ve mülga Hallaçlar Belediyesi Encümeninin .. tarih ve … sayılı kararı ile oluşturulan … ada … sayılı parselin işbu belediye encümen kararı ile 3194 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işlemine dahil edilmemesi nedeniyle dava konusu edildiği, bilirkişi raporunda davacının parselinin daha önce imar uygulaması gördüğü ve aynı yerde ikinci bir parselasyon yapılmasını gerektirecek bilimsel ve teknik yönden zorunlu kılan herhangi bir gerekçe olmadığı değerlendirmesine yer verilmesi nedeniyle dava konusu taşınmazın uygulama dışında bırakıldığı belediye encümeni kararının hukuka, nesnellik ilkesine ve kamu yararına uygun olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:… Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Kararın usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI :Temyiz isteminin reddi ile Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ …'İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Dava dosyasının incelenmesinden; Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, … Mahallesinde, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin … tarih ve … sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun yapıldığı, davacı tarafından bu plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazın Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin … tarih … sayılı kararı ile reddedildiği, davacının 3194 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca parselasyon yapılmasına ilişkin Denizli Büyükşehir Belediye Encümeninin … tarih ve … sayılı kararına karşı 26/04/2016 tarihinde yaptığı itirazın da Denizli Büyükşehir Belediye Encümeninin … tarih ve … sayılı kararı ile reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

3194 sayılı İmar Kanununun “Tanımlar” başlıklı 5. maddesinde; nazım imar planı; varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla bütün olan plan olarak; uygulama imar planı ise; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgilerini ayrıntıları ile gösteren plan olarak tanımlanmıştır.

3194 sayılı Kanunun 18. maddesinin dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan halinde, imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyelerin yetkili olduğu, düzenleme ortaklık paylarının düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemeyeceği, düzenleme ortaklık paylarının düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami, karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamayacağı, düzenleme ortaklık payları toplamı umumi hizmetler için yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde eksik kalan miktarın kamulaştırma yolu ile tamamlanacağı, hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

3194 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca parselasyon yapılmasına ilişkin Denizli Büyükşehir Belediye Encümeninin … tarih ve … sayılı kararı yönünden;

Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairelerince verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.

Temyize konu kararın temyiz edilen kısmı usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna ilişkin Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin … tarih ve … sayılı kararı ile bu karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin … tarih ve … sayılı kararı yönünden;

İş bu davada dava konusu edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna ilişkin Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin … tarih ve … sayılı kararı, … İdare Mahkemesinin E:… sayılı dosyasında da dava konusu edilmiş, anılan davada … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı davanın reddine ilişkin kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı, Danıştay Altıncı Dairesinin 25/09/2018 tarih ve E:2018/82, K:2018/7041 sayılı kararı ile bozulması üzerine, bozma kararına uyularak … Bölge İdare Mahkemesi ...İdari Dava Dairesince E:… sayısını alan dosyada yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi ...İdari Dava Dairesinin E:… sayılı dosyasına mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunun ve işbu dava dosyasının birlikte incelenmesinden; davalı idare tarafından, uyuşmazlığa konu alanda 50 metrelik yolu kapsayan bölgede, özel mülkiyete tabi çok sayıda taşınmaz bulunduğu, anılan taşınmazların mülga Belediyelerin parselasyon uygulamalarının dışında kaldıkları, kamulaştırma yapılmasında problemler yaşandığı, vatandaşların mağduriyet yaşamalarının yanı sıra yolun açılamaması, ilerideki 20 metrelik yola bağlantının sağlanamaması sebebiyle ulaşım ağı ve hiyerarşisi için de olumsuz bir durum oluştuğu gerekçeleriyle anılan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla 50 metre genişliğindeki yolun 35 metreye düşürülerek 20 metrelik yola bağlanarak yolun sürekliliğinin sağlandığı, konut alanlarında yapılaşma şartlarında değişiklik yapıldığı, aynı zamanda imar mevzuatında yer alan asgari alan büyüklükleri ve standartlara uyulduğu, keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporlarda da, davaya konu imar planlarında sosyal-kültürel donatı alanının, alanda yaşaması öngörülen nüfusa oranla daha fazla ayrıldığı, dolayısıyla konut alanına dönüştürülen yeşil alanların sosyal donatı dengesine olumsuz bir etkisinin olmadığı; uyuşmazlık konusu alanda 50 metreden 35 metre genişliğe düşürülen yolun ise, kent içerisinde yer alan kesiminin 20 metrelik yola bağlandığı noktaya kadar bir bütün halinde değiştirildiğinin plan paftalarından anlaşıldığı, alanda yaşanan kamulaştırma problemleri sebebiyle ulaşım ağının sürekliliğinin sağlanamadığı hususu da göz önünde bulundurulduğunda, plan revizyonu yapılmasında kamu yararı bulunduğu, bilirkişi raporlarında da, bölgenin gelecekteki nüfus yoğunluğu ve yerleşim alanında gerçekleşmesi öngörülen yapılaşma durumları bakımından fonksiyonellik ve hizmet etki alanı ile ulaşım planlaması, ulaşım sisteminin sürekliliği bağlamında davaya konu edilen yolun kent içi kesiminin daraltılmasının olumsuz bir etkisinin olmayacağının belirtildiği görüldüğünden dava konusu revizyon imar planlarının kamu yararına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve imar mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun kabulüne ilişkin Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin … tarih ve … sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; davanın reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı, Danıştay Altıncı Dairesinin 24/02/2021 tarih ve E:2020/5141 K:2021/2490 kararıyla onanmıştır.

Bu durumda davanın imar planlarına yönelik kısmının reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolunda Bölge İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanunun 49.maddesi uyarınca davacının temyiz isteminin reddine,

2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle davanın reddine ilişkin … İdare Mahkemesinin … günlü, E:…., K:… sayılı kararına karşı yapılan istinaf başvurularının reddine dair … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın Denizli Büyükşehir Belediye Encümeninin … tarih ve … sayılı kararına ilişkin kısmının ONANMASINA, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna ilişkin Belediye Meclisinin … tarih ve … sayılı kararı ile bu karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin … tarih ve … sayılı kararına ilişkin kısmının ise yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın kararı veren ilk derece Mahkemesine gönderilmesine, 24/02/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.