Yargıtay - 20. Ceza Dairesi

2015/14687 Esas 2016/1711 Karar
Karar Tarihi: 24.03.2016
Yargıtay lar 1-

20. Ceza Dairesi         2015/14687 E.  ,  2016/1711 K.

'İçtihat Metni'Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi

Suçlar :1- Suç işlemek için örgüt kurma, örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma, parada sahtecilik, hırsızlık (3 kez) yağma, ruhsatsız silah bulundurma, sanık hakkında

2-Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, parada sahtecilik, yağma, sanık ... hakkında

3-Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde ticareti yapma, hırsızlık, sanık .... hakkında

4-Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde ticareti yapma, hırsızlık (2 kez), sanık .... hakkında

5-Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, parada sahtecilik, sanık ... hakkında

6-Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, hırsızlık, sanık ... hakkında

7-Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, hırsızlık (2 kez uyuşturucu madde ticareti yapma, sanık ...hakkında

8-Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde ticareti yapma, sanık .... hakkında

9-Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, parada sahtecilik sanık ... hakkında

10-Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde ticareti yapma, sanık ... hakkında

11-Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde ticareti yapma, sanık ... hakkında

12-Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, hırsızlık,sanık .... hakkında

13-Yağma, sanık .... hakkında

14-Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, sanık ...hakkında

15-Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, sanık ...hakkında

Hükümler :1-Mahkûmiyet (Suç işlemek için örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma, parada sahtecilik, hırsızlık,yağma (değişen suç niteliğine göre tehdit), ruhsatsız silah bulundurma)

Dosya İncelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Sanık .... hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma'; sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ...., ..., ..., ... ve.... hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve E.2014/140; K.2015/85 sayılı kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıkların müdafileri ile sanıklar ...., ...., ..., ....,.... ve ....'ın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükümlerin ONANMASINA,

2-Sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında 'örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve E.2014/140; K.2015/85 sayılı kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıkların müdafileri ile sanıklar..., .... ve....'ın yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddi ile hükümlerin ONANMASINA,

3-Sanıklar ...,...., ....,... hakkında 'parada sahtecilik' suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve E.2014/140; K.2015/85 sayılı kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıkların müdafileri ile sanıklar .... ve ....'in yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddi ile hükümlerin ONANMASINA,

4-Sanıklar .... ve ... hakkında müşteki...'a karşı 'hırsızlık' suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerine yönelik temyiz incelemesinde:

TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve E.2014/140; K.2015/85 sayılı kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıkların müdafileri ve sanık ...'in yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddi ile hükümlerin ONANMASINA,

5-Sanık .... hakkında 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:

TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve E.2014/140; K.2015/85 sayılı kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA,

6-Sanıklar ... ve ... hakkında katılan ....'ya karşı 'hırsızlık' suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelemesinde:

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

a-Sanık İbrahim'in, atılı suçu, suç örgütü faaliyeti kapsamında işlediği sabit olmadığı halde, hakkında TCK'nın 58/9. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmesi,

b-Hükümden sonra 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanıkların durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi gereğince hükümlerin BOZULMASINA; ancak bu aykırılıkların yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun'un 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;

a-Sanık...hakkında TCK'nın 58. maddesinin 9. fıkrasının uygulanmasına ilişkin bölümünün hükümden çıkarılması,

b-Sanıklar hakkında TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümlerin hüküm fıkrasından çıkarılması ve “Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre, sanıklar hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına” ibaresinin yazılması,

Suretiyle, hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

7-Sanıklar ....,.... ve ..... hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

Sanıkların, diğer sanıklar ....,...., ....,....,....,...., ...., ..., ..., ... ve... arasındaki örgütsel yapılanmaya dahil olduklarına ve atılı eylemleri suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediklerine ilişkin her türlü şüpheden uzak, yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, beraatleri yerine yazılı gerekçe ile mahkûmiyetlerine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,

8-Sanık...hakkında “örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

a-İnfaz koruma memuru olan sanık ...'in, nöbeti için görevli olduğu .... Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önündeki yolda durdurulmasından sonra üzerinde yapılan aramada esrar ele geçirildiği, dolayısı ile “ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokma” icrai hareketinin gerçekleşmediği anlaşılmakla, sanık hakkında TCK'nın 188/3. maddesine göre belirlenen temel ceza üzerinden, aynı Kanun'un 297/1. maddesinin ikinci cümlesi uyarınca arttırım yapılamayacağının gözetilmemesi,

b-Sanık hakkında 7 nolu bozma gerekçesine göre 5237 sayılı TCK’nın 220. maddesinin uygulanma koşulları bulunmadığından, hükmedilen temel ceza üzerinden, suç tarihinde yürürlükte bulunan TCK'nın 188/5. maddesi uyarınca arttırım yapılamayacağının ve TCK'nın 58/9. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanamayacağının gözetilmemesi,

c-Hükümden sonra 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA,

9-Sanıklar... ve... hakkında katılan ...'ya karşı 'hırsızlık' suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Oluşa ve dosya kapsamına göre, mağdur ....'ya ait olup ...da 12/05/2008 tarihinde çalınan motorsikletin, ....'da ikamet eden ... isimli şahısta 21/08/2008 tarihinde ele geçirildiği, ...'un alınan ifadesi ve teşhisinden, suç konusu motorsikleti sanık ...den satın aldığının anlaşıldığı, sanık ... aşamalarda inkara yönelik savunmalarda bulunmakla birlikte, bu suça iştirak ettikleri anlaşılan ve haklarında mahkûmiyet kararı verilen sanıklar ..... ve ...'nun kovuşturma aşamasındaki savunmalarından, '....'in, ....'dan kendisi için motorsiklet çalmasını istemesi üzerine, ...'nun, ...'da mağdura ait motorsikleti çalıp,....'in bulunduğu ... iline otobüs ile gönderdiğinin, ....'in ise söz konusu motorsikleti 450 TL karşılığı ....'ye sattığının' belirlendiği, yapılan teknik takipte, motorsikletin ... otogarında, sanık....'e teslimi sırasında, sanık ...de olay yerinde olduğunun tespit edildiği olayda; hırsızlık suçuna iştirakları tespit edilemeyen sanıklar... ve... hakkında TCK'nın 165. maddesi uyarınca 'suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi' suçu yerine, suç niteliğinde hataya düşülerek 'hırsızlık' suçundan yazılı gerekçelerle mahkûmiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı, sanıklar müdafileri ve sanık ...un temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,

10-Sanık...hakkında müşteki ....'a karşı 'hırsızlık' suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

Sanığın, inkara yönelik savunmasının aksine, mahkum olan diğer sanıklar .... ve ...'in suçlarına iştirak ettiğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan, mahkûmiyete yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle, hakkında beraat yerine, yazılı gerekçelerle mahkûmiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

11-Sanıklar ..., .... ve... hakkında müşteki...'a karşı 'hırsızlık' suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

Sanıkların, aşamalardaki inkara yönelik savunmalarının aksine, atılı suçu işlediklerine ilişkin kuşku sınırlarını aşan, mahkûmiyete yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle, beraatleri yerine, yazılı gerekçelerle mahkûmiyetlerine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanıklar müdafileri ve sanık ....'nın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,

12-Sanıklar ...., .... ve ... hakkında müşteki ...'ye karşı 'tehdit' suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:

Sanıkların, aşamalardaki inkara yönelik savunmalarının aksine, atılı suçu işlediklerine ilişkin kuşku sınırlarını aşan, mahkûmiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatleri yerine, mahkûmiyetlerine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanıklar müdafileri ve sanık ....'un temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,

24/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.