Yargıtay - Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi

2019/659 Esas 2022/239 Karar
Karar Tarihi: 24.03.2022
Yargıtay

T.C. ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili

ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2019/659 Esas

KARAR NO : 2022/239

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 22/11/2019

KARAR TARİHİ : 24/03/2022

KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 19/04/2022

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar vekili dava dilekçesinde; 13/08/2019 tarihinde yaya ...'ın Kazım Karabekir Caddesi üzerinden karşıdan karşıya geçtiği esnada Tandoğan istikametinden gelip Keçiören istikametine seyretmekte olan sürücü ... sevk ve idaresindeki ... plakalı aracın çarpması sonucunda çift taraflı, ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, meydana gelen kaza sonucunda ...'ın vefat ettiğini, yakınlarının ölümü nedeniyle müvekkillerinin manevi açıdan mağdur olduğunu, söz konusu kazanın oluşumuna ilişkin trafik kazası tespit tutanağına göre araç sürücüsünün Karayolları Trafik Kanununun 52/1-b kuralını, yayanın ise aynı Kanunun 68/1-c kuralını ihlal ettikleri kanaatine varıldığını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ... soruşturma numaralı dosyası kapsamında alınan 08/08/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre araç sürücüsünün Karayolları Trafik Kanununun 52/1-b, 47/1-d ve 48.maddelerindeki kuralları, yayanın ise aynı kanonun 68/1-c maddesi kuralını ihlal ettiklerinden kusurlu oldukları yönünde rapor tanzim edildiğini, söz konusu kazaya ilişkin Ankara ...Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... E sayılı dosyası ile görülmekte olan ceza davasında alınan 09/10/2019 tarihli ATK raporuna göre sürücü ...'un eşdeğer oranda kusurlu, müteveffa yaya ...'ın eşdeğer oranda kusurlu oldukları görüş ve kanaatine ulaşıldığını, ... plakalı aracın kaza tarihinde ... tarafından Genişletilmiş Beyaz Kasko Sigorta Poliçesi ile sigortalı olduğunu, davalı ...'nin ...'ın vefatı sebebiyle müvekkillerine uğramış oldukları manevi zararlardan 25.000,00 TL limit ile sorumlu olduğunu, ... plakalı aracın olay anında ... tarafından kullanıldığını, aracın işleteninin diğer davalı ... olduğunu, KTK 85. Maddesi uyarınca sürücü ve aracın işleteninin zararın tamamından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını beyanla eş ... için 200.000,00 TL, çocuklar ..., ... ile ... için 100.000,00'er TL'den toplam 300.000,00 TL olmak üzere toplam 500.000,00 TL manevi tazminatın 25.000,00 TL'sinin davalılar ..., ... ve ...'den, 475.000,00 TL'sinin ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... Sigorta Şirketi vekili cevap dilekçesinde; davaya konu ... plakalı aracın müvekkili şirket nezdinde kasko poliçesi ile sigortalı olduğunu, poliçe kapsamında 100.000,00 TL maddi hasarlar teminat limitiyle sınırlı ihtiyari mali mesuliyet klozu bulunduğunu, manevi taleplerin ise 25.000,00 TL ile sınırlandırıldığını, 03/08/2019 tarihinde sigortalı aracın yapmış olduğu kaza sonucu davacının aracında oluşan zararın giderilmesi için açılan işbu davanın reddi gerektiği, müvekkili şirket tarafından sigortalı aracın davaya konu kazada herhangi bir kusuru bulunmadığını, kazaya konu kusur oranı tespitinin adli tıp kurumu tarafından yapılması gerektiğini, talep edilen manevi tazminat tutarlarının kusur durumu da dikkate alındığında son derece fahiş olduğunu beyanla müvekkili şirket aleyhine açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin cezaevinde olması nedeniyle arabuluculuk toplantısına katılmadığını, davacıların tüm alacaklarının zamanaşımına uğradığını, 03/08/2019 günü saat 23:20 sıralarında yaya ...'ın karşıdan karşıya geçmek için sol taraf orta ayırıcıdan yola girdiğini ve bu esnada sürücü müvekkilinin sevk ve idaresindeki aracın çarpması neticesinde ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 08/08/2019 tarihli raporu ile müvekkilinin tali kusurlu olduğu kanaatine varıldığını, ATK raporuna göre aydınlatılması mevcut mahalde yaya/okul geçici ile kavşak giriş çıkışının olmadığı ile sürücü ...'un 1.829 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini, aracın hız limitinin 50 km/saat olduğunu, yolda gece vakti alkollü vaziyetteki seyrini dikkatsiz ve mahal şartlarına uygun olmayan hızla sürdürüp orta kısmında 3 yaya gördüğünü belirttiği olay yerine hız azaltmadan yaklaştığında sol taraf orta ayırıcıdan ilk giren iki yayanın akabinde girdiği yolda sağına bakıp kendi gelişini görmesiyle koşmaya başlayan yaya ...'a aracının ön kısmıyla çarpması neticesinde meydana geldiğini, olayda tarafların eş değer oranda kusurlu oldukları kanaatine varıldığını, ortada kesinleşmiş tarafların kusuruna ilişkin bir rapor bulunmadığını, talep edilen tazminat miktarlarının fahiş olduğunu, müvekkilinin maddi durumu nazara alındığında maddi varlığı ile karşılanamayacak düzeyde olduğunu, manevi tazminatın talep edenler yönünden zenginleşme amacı taşımaması gerektiğini, davacıların miras bırakanının asli kusurlu olduğu düşünüldüğünde talep edilen manevi tazminat miktarının kabulünün mümkün olmadığını beyanla davanın reddini istemiştir.

Davalı ... cevap dilekçesinde; kendisinin sadece araç sahibi olduğunu, diğer davalının aracı kendisinden ödünç olarak bir yere gitmek üzere aldığını ancak kazaya karıştığını, kazadan sonra haberi olduğunu ve kendisi ile irtibata geçtiğini, kaza sebebiyle Ankara ...Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... E sayılı dosyası ile dava açıldığını ve tutuklandığını öğrendiğini, arabuluculuk davetine katıldığını, davacıların tüm zararının sigorta şirketi tarafından karşılandığını öğrendiğini, talep edilen tazminat miktarlarının fahiş olduğunu, maddi durumu nazara alındığında varlıkları ile karşılanamayacak düzeyde olduğunu ve fakirleşmesine sebebiyet vereceğini beyanla davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Dava, müteveffa ... mirasçıları tarafından 03/08/2019 tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle davalı ..., araç maliki ve araç sürücüsüne yöneltilmiş manevi tazminat istemine ilişkindir.

Deliller toplanmış, tarafların sosyal ekonomik durum araştırması yapılmış ve kazaya ilişkin kusur durumunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmıştır.

Kazaya karışan ... plaka sayılı aracın davalı ... şirketince düzenlenmiş 28387569 no.lu poliçesinin incelenmesinde; aracın kaza tarihini kapsar şekilde 02/08/2019-02/08/2020 tarihleri arasında 'Genişletilmiş Beyaz Kasko Sigorta Poliçesi' ile davalı ... şirketine sigortalı olduğu, ihtiyari mali sorumluluk manevi tazminat talepleri ile ilgili şahıs başına bedeni limitin % 25'ine kadar teminat verildiğinin belirtildiği ve şahıs başına bedeni limitin ise 100.000,00 TL olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin 18/10/2021 tarihli raporunda; davalı sürücü ...'un % 50, müteveffa yaya ...'ın % 50 oranında kusurlu olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.

Ankara ...Asliye Ceza Mahkemesinin ... E. sayılı dosyasının uyap üzerinden getirtilen duruşma tutanakları, bilirkişi raporları ve gerekçeli kararının incelenmesinde; davalı ... hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan yürütülen yargılama neticesinde mahkumiyet kararı verildiği ve kararın kesinleşmediği anlaşılmıştır.

İddia ve savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre;

03/08/2019 tarihinde davalı sürücü ...'un sevk ve idaresindeki, davalı ...'in işleteni olduğu ve davalı ... şirketine kasko poliçesi ile sigortalı ... plaka sayılı aracın davacıların murisi yaya ...'a çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ...'ın vefat ettiği ve murisin eşi ve çocukları olan davacıların manevi tazminat istemi ile eldeki davayı açtığı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 85. maddesine göre, bir aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin yaralanmasına veya ölümüne sebebiyet vermesi halinde teşebbüs sahibi ve araç işleteni oluşan zarardan sorumlu oldukları, aynı Kanunun 88. maddesine göre; birden fazla zarar verenin bulunması halinde zarar verenlerin, zarar görene karşı müteselsilen sorumlu oldukları, yine aynı Kanunun 90. maddesine göre maddi tazminatın biçim ve kapsam ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanunu'nun haksız fiillere ilişkin hükümlerinın uygulanacağı öngörülmüştür.

Haksız eylem sonucunda cismani yaralanmanın meydana gelmesi halinde TBK'nın 56/1 maddesi gereğince cismani zarara uğrayan manevi zararlarının tazmini için manevi tazminat talep edebileceği gibi, TBK'nın 56/2. maddesi hükmüne göre “Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.' hükmü gereğince, ölenin yakınları tarafından da manevi tazminat talep edilebileceği, buna göre somut olayda manevi tazminat koşullarının oluştuğu, tarafların sosyal ekonomik durumları, kaza tarihi, kazanın oluş şekli, davalı sürücünün kaza sırasında 1,82 promil alkollü oluşu, paranın satın alma gücü, ülkenin ekonomik koşulları, manevi tazminatın amacı, zenginleştirme ve fakirleştirme amacı taşımaması, cezalandırma ve mamelek hukukuna ilişkin tazmin amacı güdülmemesi, 22.06.1966 tarih,1966/7 Esas-7 Karar sayılı YİBK kararındaki kriterler gözetildiğinde, davanın kısmen kabulüne, davalı ... şirketinin teminat limitinin 25.000,00 TL olduğu ve davacılar vekilinin davalı ... yönünden taleplerini kuruşlandırdığı 17/02/2022 tarihli dilekçesi gözetilerek davalı ... şirketinin sorumluluğu teminat limiti ile sınırlı olmak üzere,

davacı eş ... için 80.000,00 TL ve diğer davacı çocukların her biri için 40.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmiş, davalı sürücü ve işleten yönünden sorumluluğun haksız fiile dayalı olması nedeniyle kaza tarihinden itibaren, davalı ... yönünden ise TTK'nın 1427. maddesi uyarınca ihbardan 45 gün sonra muaccel olacağı öngörüldüğünden ve davacıların sigorta şirketine başvurusunun 09/09/2019 tarihinde tebliğ edilmiş olduğu gözetilerek 25/10/2019 temerrüt tarihinden itibaren ve dava konusu aracın kullanım amacının hususi olduğu gözetilerek yasal faiz işletilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-Davanın kısmen kabulüne,

-Davacı ... için 80.000,00 TL'nin 03/08/2019 kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte (Davalı ... 10.000,00 TL'sinden ve 25/10/2019 temerrüt tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olmak üzere) davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

-Davacı ... için 40.000,00 TL'nin 03/08/2019 kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte (Davalı ... 5.000,00 TL'sinden ve 25/10/2019 temerrüt tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olmak üzere) davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

-Davacı ... için 40.000,00 TL'nin 03/08/2019 kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte (Davalı ... 5.000,00 TL'sinden ve 25/10/2019 temerrüt tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olmak üzere) davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

-Davacı ... için 40.000,00 TL'nin 03/08/2019 kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte (Davalı ... 5.000,00 TL'sinden ve 25/10/2019 temerrüt tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olmak üzere) davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

-Fazlaya ilişkin istemin reddine,

2-492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 13.662,00 TL harcın peşin alınan 1.707,75 TL harçtan mahsubu ile 11.954,25 TL harcın davalılardan ( davalı ... Sigorta Şirketi 1.494,28 TL'den sorumlu olmak üzere ) tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 10.maddesi uyarınca takdir olunan;

-Davacı ... için 11.200,00 TL (davalı ... Sigorta Şirketi 5.100,00 TL'den sorumlu olmak üzere)

-Davacı ... için 6.000,00 TL (davalı ... Sigorta Şirketi 5.000,00 TL'den sorumlu olmak üzere)

-Davacı ... için 6.000,00 TL (davalı ... Sigorta Şirketi 5.000,00 TL'den sorumlu olmak üzere)

-Davacı ... için 6.000,00 TL (davalı ... Sigorta Şirketi 5.000,00 TL'den sorumlu olmak üzere)

vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine,

4-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 10. maddesi uyarınca takdir olunan,

-Davacı ...'ndan 11.200,00 TL

-Davacı ...'ndan 6.000,00 TL

-Davacı ...'ndan 6.000,00 TL

-Davacı ...'ndan 6.000,00 TL vekalet ücretinin tahsili ile davalılar ... ve ...'a verilmesine,

5-Davacılar tarafından yapılan 312,20 TL posta-müzekkere masrafının kabul-red oranına göre hesaplanan 124,88 TL'nin ile peşin alınan 1.707,75 TL harç toplamı ‭1.832,63‬ TL'nin ( davalı ... Sigorta Şirketi 229,08 TL'den sorumlu olmak üzere ) davalılardan tahsili ile davacılara verilmesine,

6-Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

7--6325 Sayılı Kanunun 18/A-14 maddesi gereğince Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanan 1.320,00 arabuluculuk giderinin kabul-red oranına göre hesaplana 528,00 TL'sinin davalılardan, 792,00 TL'sinin davacılardan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

8-HMK 333. maddesi uyarınca yatırılan gider/delil avansında kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine,

Dair, Davacılar vekili ve davalı ... vekilinin yüzlerine karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 24/03/2022

Başkan ...

Üye ...

Üye ...

Katip ...


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.