Yargıtay - 16. Ceza Dairesi

2019/1517 Esas 2019/3590 Karar
Karar Tarihi: 24.04.2019
Yargıtay

16. Ceza Dairesi         2019/1517 E.  ,  2019/3590 K.

'İçtihat Metni'Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi

3-...

Katılanlar : 1-..., 2-...,

3-..., 4-...,

5-..., 6-...,

7-..., 8-...,

9-...

Suç : Nitelikli kasten öldürme, Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, Nitelikli mala zarar verme, Nitelikli yağma, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Konut dokunulmazlığını ihlali, Tehlikeli maddeleriin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, 6136 sayılı Kanuna aykırılık, Silahlı terör örgütüne üye olma

05.08.2011, 28.11.2011

... yönünden; 27.11.2011

... yönünden; 01.10.2011,

Hüküm : 1-)Sanık ... hakkında;

a-)TCK’nın 109/1-2, 109/3-a-b, 43/2, 3713 sayılı Kanunun 5/2, TCK'nın 53, 58/9-6, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet

b-)TCK'nın 149/1-a-c-d-h, 3713 sayılı Kanunun 5/2, TCK’nın 53, 58/9-6, 63. maddeleri uyarınca

mahkumiyet (14 kez)

c-)TCK’nın 151/1,152/2-a, 3713 sayılı Kanunun 5/2, TCK’nın 53, 58/9-6, 63. maddeleri uyarınca

mahkumiyet

d-)TCK’nın 116/4,119/1-a-c, 3713 sayılı Kanunun 5/2, TCK'nın 53, 58/9-6, 63. maddesi uyarınca mahkumiyet

2-)Sanık ... hakkında:

a-)TCK'nın 82/1-a-g, 58/9, 53, 54, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet (5 kez)

b-)TCK'nın 82/1-a-g, 35/1, 58/9, 53, 54, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet (7 kez)

c-)TCK'nın 82/1-a-g, 35/1, 58/9, 53, 54, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet (5 kez)

d-)6136 sayılı Kanunun 13/2, 3713 sayılı Kanunun 5/2, TCK'nın 52/2-4, 58/9- 6, 54, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet

3-)Sanık ... hakkında:

a-)TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK'nın 58/9, 53, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet

b-)6136 sayılı Kanunun 13/2, 3713 sayılı Kanunun 5/2, TCK'nın 52/2-4, 58/9-6, 54, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet

c-)TCK'nın 174/1, 174/2 ve 3713 sayılı Kanunun 5/2, 52/2-4, 58/9-6, 53, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet

Temyiz edenler : Sanıklar müdafileri, sanık ..., kısmen re’sen

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanık ... hakkında nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs ve nitelikli kasten adam öldürmek suçlarından hüküm kurulurken temel ceza belirlendikten sonra devamında 3713 sayılı Kanunun 5. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi ile sanık ... hakkında konut dokunulmazlığının ihlali suçundan verilen hapis cezasından 3713 sayılı Kanun uyarınca 1/2 oranında artırım yapılırken, ''9 yıl'' hapis yerine hesap hatası sonucu ''8 yıl'' hapis cezasına hükmolunmak suretiyle eksik ceza tayini aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

I-)Sanık ... hakkında nitelikli kasten adam öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün yapılan temyiz incelenmesinde;

Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas - 2015/85 karar sayılı iptal kararının TCK'nın 53. maddesinin uygulanması yönünden infaz aşamasında gözetilebileceği mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfı tayin edilmiş, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... ve müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

II-)Sanık ... hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığının ihlali, sanık ... hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet etme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin yapılan temyiz incelenmesinde;

Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasıfları tayin edilmiş, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde aşağıdaki husus dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... ile sanıklar ... ve ... müdafilerinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

A-)Sanık ... hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hüküm kurulurken, TCK'nın 61/7. maddesi uyarınca; süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı belirlenen sonuç cezanın 30 yıldan fazla olamayacağı gözetilmeden 36 yıl 9 ay olarak fazla cezaya hükmedilmesi,

B-)Sanık ... hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığının ihlali, sanık ... hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet etme suçlarından hüküm kurulurken;

1-)Tayin edilen temel cezadan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5. maddesi uyarınca artırım yapılırken 3713 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası yerine 2. fıkrası uyarınca, artırım yapılması,

2-)Örgüt mensubu olduğu kabul edilen sanıklar hakkında verilen cezanın, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilirken uygulama maddesi olarak karar yerinde sadece TCK’nın 58/9 maddesinin gösterilmesi gerekirken, anılan maddenin atıf maddesi olarak kabulü ile uygulama yeri bulunmayan TCK’nın 58/6 maddesi gereğince tekerrür uygulanmasına karar verilmesi,

C-)Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararı ile TCK'nın 53. maddesindeki bazı düzenlemelerin iptal edilmiş olması nedeniyle bu karar doğrultusunda hüküm kurulmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ile sanıklar ... ve ... müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılması gerektirmeyen bu hususların aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanık ... hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükmün 4. fıkrasından sonra gelmek üzere; “Sanığın TCK'nın 61/7. maddesi uyarınca neticeden 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına” fıkrasının eklenmesi, sanık ... hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığının ihlali, sanık ... hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet etme suçlarından kurulan hükümlerin; 3713 sayılı Kanunun 5. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümlerinde yer alan “3713 sayılı yasanın 5/2 maddesi gereğince” ibareleri yerine “3713 sayılı yasanın 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince” ibarelerinin yazılması, hükümlerin TCK’nın 58. maddesinin uygulanmasıyla ilgili bölümlerinden 'göndermesi gereği TCK.'nun 58/6. maddesi' bölümünün çıkartılması, hükümlerdeki TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin kısımlarının bütünüyle çıkarılarak yerlerine 'Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte bulunan TCK'nın 53. maddesinin sanık hakkında uygulanmasına' ibaresi eklenmek suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

III-) Sanık ... hakkında nitelikli mala zarar verme, sanık ... hakkında nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs, Sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, 6136 sayılı Kanuna muhalefet etme ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin yapılan temyiz incelenmesinde;

A-)... hakkında nitelikli mala zarar verme suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden yapılan incelemede;

1-)28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 65. maddesi ile yapılan değişiklikle birlikte, kamu malına zarar verme suçunun TCK'nın 152/1-a maddesinde öngörülen alt sınırı aynı kalmakla birlikte üst sınırının “altı” yıl iken “dört” yıl; TCK'nın 152/2-a maddesinde öngörülen artırım miktarının ise “iki katına kadar” iken “bir katına kadar” şeklinde sanık lehine olduğu dikkate alınarak; TCK'nın 152/2-a maddesi uyarınca artırım yapılırken sanık lehine olan değişikliğin gözetilmeksizin üst sınırdan artırım yapılarak yazılı şekilde fazla cezaya hükmolunması;

2-)Tayin edilen temel cezadan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5. maddesi uyarınca artırım yapılırken 3713 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası yerine 2. fıkrasının uygulanması,

3-)Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararı ile TCK'nın 53. maddesindeki bazı düzenlemelerin iptal edilmiş olması nedeniyle bu karar doğrultusunda hüküm kurulmasında zorunluluk bulunması,

4-)Örgüt mensubu olduğu kabul edilen sanık hakkında verilen cezanın, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilirken uygulama maddesi olarak karar yerinde sadece TCK’nın 58/9 maddesinin gösterilmesi gerekirken, anılan maddenin atıf maddesi olarak kabulü ile uygulama yeri bulunmayan TCK’nın 58/6 maddesi gereğince tekerrür uygulanmasına karar verilmesi

B-) Sanık ... hakkında nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden yapılan incelemede;

1-)30.04.2010 ve 05.08.2011 tarihlerinde meydana gelen silahlı saldırı eylemlerinde yaralanan mağdurlara ilişkin adli raporların temin edilmediğinin anlaşılması karşısında, bütün tedavi evrakları temin edilip kesin raporları alındıktan sonra, mağdurların rapor içeriklerine göre meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı gözetilerek TCK'nın 35. maddesi uygulanırken her yaralanma için ayrı ayrı ve makul bir ceza yerine yazılı şekilde eksik inceleme sonucu karar verilmesi,

2-)Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararı ile TCK'nın 53. maddesindeki bazı düzenlemelerin iptal edilmiş olması nedeniyle bu karar doğrultusunda hüküm kurulmasında zorunluluk bulunması,

C-Sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, 6136 sayılı Kanuna muhalefet etme ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden yapılan incelemeye gelince;

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması suçunu düzenleyen 5237 sayılı TCK'nın 02,12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6763 sayılı Kanunun 15. maddesi ile yapılan değişikliklerin sanık ...'in açıkça aleyhine olduğu belirlenerek;

1-)Sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hüküm kurulurken temel cezanın belirlenmesinde TCK'nın 61/1. maddesinde gösterilen ölçütler nazara alınmak suretiyle, TCK'nın 3/1. maddesi uyarınca işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman, meydana gelen tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurularak alt ve üst sınırlar arasında adalet ve hakkaniyet kurallarına uygun bir cezaya hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden alt sınırdan fazlaca uzaklaşılmak suretiyle fazla ceza tayini,

2-)Sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kurulurken; silahlı terör örgütüne üye olan, yakalandıktan sonra yargılama aşamasında örgütte kaldığı süre ve konumu itibarıyla, örgütün yapısı ve faaliyetleri ile ilgili bilgi veren, örgüt mensuplarına ve kendisine ait silahların yerini gösteren sanığın, verdiği bilgilerin konum ve faaliyetleri ile uyumlu olup olmadığı ve eldeki mevcut bilgiler ile örtüşüp örtüşmediği ilgili birimlerden sorulup, verdiği bilgiler de gözetilerek sanık hakkında TCK'nın 221/4-2. cümlesinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

3-)Silahlı terör örgütüne üye olma, 6136 sayılı Kanuna muhalefet etme ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması suçlarından hüküm kurulurken; takdiri indirim nedeni olarak; failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failinin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususların göz önünde bulundurulması gerektiği gözetilmeden geçmişte hakkında herhangi bir suç kaydı ve sabıkası bulunmayan, dosyaya yansıyan olumsuz bir davranışı tespit edilemeyen ve savunması dikkate alındığında mahkemeye yardımcı olduğu anlaşılan sanık hakkında yalnızca yazılı şekilde yeterli olmayan gerekçe ile TCK’nın 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

4-)Tayin edilen temel cezadan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5. maddesi uyarınca artırım yapılırken 3713 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası yerine, silahlı terör örgütüne üye olma suçu yönünden yalnızca 5. maddesinin, 6136 sayılı Kanuna muhalefet etme ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması suçlarından ise 5/2. fıkrasının uygulanması,

5-)Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararı ile TCK'nın 53. maddesindeki bazı düzenlemelerin iptal edilmiş olması nedeniyle bu karar doğrultusunda hüküm kurulmasında zorunluluk bulunması,

6-)6136 sayılı Kanuna muhalefet etme ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması suçlarından hüküm kurulurken; örgüt mensubu olduğu kabul edilen sanık hakkında verilen cezanın, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilirken uygulama maddesi olarak karar yerinde sadece TCK’nın 58/9 maddesinin gösterilmesi gerekirken, anılan maddenin atıf maddesi olarak kabulü ile uygulama yeri bulunmayan TCK’nın 58/6 maddesi gereğince tekerrür uygulanmasına karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık Have .... ile sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreler, atılı suçlar için kanun maddelerinde ön görülen ceza miktarları, mevcut delil durumu ve bozma nedenleri gözetilerek tutukluluk hallerinin devamına, 24.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.