Yargıtay - 6. Daire

2017/5667 Esas 2020/8169 Karar
Karar Tarihi: 24.09.2020
Yargıtay

Danıştay 6. Daire Başkanlığı         2017/5667 E.  ,  2020/8169 K.

'İçtihat Metni' T.C.

D A N I Ş T A Y

ALTINCI DAİRE

Esas No : 2017/5667

Karar No : 2020/8169

TEMYİZ EDEN (DAVALILAR) : 1- ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. ...

2- ... Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ... Bakanlığı

VEKİLİ : ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının davalı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından esasa ilişkin kısmının, davalı Çankaya Belediyesi tarafından husumet, yargılama giderleri ve vekalet ücretine ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Ankara İli, Çankaya İlçesi, ... Mahallesi, ... ada, ... parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine karşı yapılan itirazın reddine yönelik Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ... tarihli, ... sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda ... İdare Mahkemesince verilen ... tarihli, E:..., K:... sayılı kararın bozulmasına yönelik Danıştay Altıncı Dairesinin 10/04/3024 tarihli, E:2013/7203, K: 2014/3011 sayılı kararına uyularak; dosyanın ve davalı idarelerin iç yazışmalarının incelenmesinden, ... tarihli, ... sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarında değişiklik yapılmasına ilişkin olduğu belirtilmekte ise de anılan kararın yalnızca 1/1000 ölçekli uygulama imar planının tadilen onayına ilişkin bir karar olduğu, dava konusu ... tarihli, ... sayılı büyükşehir belediye meclisi kararının dayanağı olan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin ... tarihli, ... sayılı büyükşehir belediye meclisi kararının iptali istemiyle ... ada ... parsel sayılı komşu taşınmaz malikince açılan davada, ... İdare Mahkemesinin ... tarihli, E...., K.... sayılı kararıyla, uyuşmazlığa konu ... ada, .. sayılı parseli kapsayan dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, dayanağı 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmaması nedeniyle hukuka uygunluk bulunmadığı kanaatine ulaşıldığı gerekçesiyle iptaline karar verildiği, bu durumda, dava konusu işlemin dayanağı olan kararın, Mahkeme kararıyla ortadan kalktığı, dava konusu yere ilişkin üst ölçekli nazım imar planının da bulunmadığı görüldüğünden planların kademeli birlikteliği ilkesi uyarınca hukuki dayanaktan yoksun kalan dava konusu ... tarihli, ... sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile anılan karara yapılan itirazın reddine ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDEN ... BELEDİYESİ İDDİALARI: Davacı tarafından plan değişikliğine karşı itiraz edildiği, bu itirazın Çankaya Belediye Meclisi tarafından uygun görülerek anılan itiraz doğrultusunda planlama yapıldığı, ancak onay aşamasında planın Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından, davacı talebinin aksi yönde tadil edilerek kabul edildiği, dolayısıyla dava konusu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi işlemi yönünden sorumlu tutulmasının mümkün olmayan Çankaya Belediye Başkanlığının hasım mevkiinden çıkarılması gerektiği gibi kusuru bulunmayan davalı Çankaya Belediye Başkanlığı aleyhine yargılama giderlerine ve vekalet ücretine hükmedilmesinin de mümkün olmayacağı ileri sürülmektedir.

TEMYİZ EDEN ... BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDDİALARI: Hukuka uygun olarak tesis edilen dava konusu işlemlere karşı açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalıların temyiz istemlerinin reddi ile usul ve yasaya uygun olan temyize konu kararın onanması gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'IN DÜŞÜNCESİ: Davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının temyiz isteminin reddi ile kararın esasa yönelik kısmının onanmasına, dava konusu işlemin tesisinde bir dahli bulunmadığı görülen Çankaya Belediye Başkanlığının hasım mevkiinden çıkarılarak karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından Çankaya Belediye Başkanlığının temyiz isteminin kabulü ile anılan belediyenin hasım olarak alınarak aleyhinde yargılama giderleri ve avukatlık ücretine hükmedilmesine yönelik kararın bu kısmının bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Çankaya Belediye Meclisinin ... tarihli, ... sayılı kararı ile uygun bulunan ... ada, ... parsel ve ... ada, ... parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde, davacı Milli Eğitim Bakanlığı mülkiyetindeki ... ada, ... parsel sayılı taşınmazın fonksiyonu davacı talepleri doğrultusunda eğitim tesis alanı, ... ada, ... parsel sayılı taşınmazın fonksiyonu ise konut alanı olarak belirlenmiştir. Ancak onay aşamasında anılan planın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ... tarihli, ... sayılı kararı ile tadilen değiştirilerek ... ada ... parsel sayılı taşınmazın Çankaya Belediyesi Eğitim Tesisleri Alanı, ... ada, ... parsel sayılı davacı taşınmazı ise konut alanı kullanımında kalacak şekilde planlanmıştır. Tadilen onaylanan plan değişikliğinin Çankaya Belediyesince askıya çıkarılması üzerine ... ada, ... parsel sayılı taşınmaz maliki tarafından askıda yapılan itiraz Çankaya Belediye Meclisinin ... tarihli, ... sayılı kararı ile kabul edilmiş ve davacı taşınmazı eğitim tesis alanı olarak planlanmıştır. Ancak bu karar da Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ... tarihli, ... sayılı dava konusu kararı ile tadilen onaylanmış ve davacı mülkiyetindeki taşınmaz tekrar konut alanı, ... ada ... parsel sayılı taşınmaz ise Çankaya Belediyesi eğitim tesisleri alanı olarak planlanmış, davacı itirazının reddine karar verilmiştir.

Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ... tarihli, ... sayılı kararının iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14. maddesinin 3. fıkrasının (f) bendinde, dava dilekçelerinin husumet yönünden inceleneceği, 15/1-c maddesinde ise davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması durumunda dava dilekçesinin belirlenecek gerçek hasma tebliğ edileceği, aynı Kanunun 14. maddesinin 6. fıkrasında yukarıda belirtilen usule aykırılığın ilk incelemeden sonra tespit edilmesi halinde davanın her aşamasında 15. madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş, yine aynı Kanunun 49/1-c maddesinde ise usul hükümlerine uyulmamış olunması, kararın bozulmasını gerektiren sebepler arasında sayılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesinde: 'Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sukünunu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemler ile elektronik işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygunlanır.' hükmüne yer verilmiş.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun, 'Yargılama giderlerinin kapsamı' başlıklı 323. maddesinde: '(1)Yargılama giderleri şunlardır: ... (ğ) Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti ...' hükmü ile aynı Kanunun 326. maddesinde: '(1) Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir. (2) Davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkeme, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştırır. (3) Aleyhine hüküm verilenler birden fazla ise mahkeme yargılama giderlerini bunlar arasında paylaştırabileceği gibi, müteselsilen sorumlu tutulmasına da karar verebilir.' hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının temyiz istemi yönünden;

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.

Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen İdare Mahkemesi kararı ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmamaktadır.

Davalı Çankaya Belediye Başkanlığının temyiz istemi yönünden;

Dosyanın incelenmesinden; davacı Milli Eğitim Bakanlığının dava dilekçesinde ileri sürülen iddialarının, dava konusu taşınmazın fonksiyonunun 'Çankaya Belediyesi Eğitim Tesis Alanı' olarak belirlenmesinin uygun olmadığı, taşınmaz için getirilen kullanım kararında yer alan 'Çankaya Belediyesi' ibaresinin kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesine engel teşkil ettiği, taşınmazın 'Eğitim Tesis Alanı' olarak planlanmasının uygun olduğu, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğu noktasında yoğunlaştığı görülmektedir.

Çankaya Belediye Meclisi tarafından, dava konusu işlemler öncesinde tesis edilen ... tarihli, ... sayılı ve ... tarihli, ... sayılı kararlar ile davacı bakanlık mülkiyetindeki taşınmazın, davacının talepleri doğrultusunda 'Eğitim Tesis Alanı' olarak kullanılmasına karar verildiği, anılan kararların davacının menfaatini olumsuz etkileyen bir yanı bulunmadığı gibi dava konusu taşınmazın 'Çankaya Belediyesi Eğitim Tesis Alanı' olarak planlanmasına yönelik Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının da dayanağı niteliğinde olmadığı, zira davacının iptalini istediği 'Çankaya Belediyesi Eğitim Tesis Alanı' kullanım kararının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ... tarihli, ... sayılı ve ... tarihli, ... sayılı kararları ile getirildiği görülmektedir.

Bu durumda, İdare Mahkemesince, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının yanı sıra Çankaya Belediye Başkanlığı da hasım mevkiine alınarak karar verilmiş ve dolayısıyla Çankaya Belediye Başkanlığı aleyhine de yargılama gideri ile vekalet ücretine hükmedilmiş ise de Çankaya Belediye Başkanlığının dava konusu işlemlerde herhangi bir dahlinin bulunmadığı anlaşıldığından davanın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı husumetiyle görülmesi gerekirken, temyize konu kararda Çankaya Belediye Başkanlığının hasım mevkiine alınması ve bu suretle aleyhine yargılama giderleri ve avukatlık ücretine hükmedilmesinde isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının temyiz isteminin reddine, ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:... , K:... sayılı kararının iptale ilişkin kısmının oyçokluğuyla ONANMASINA,

2. Davalı Çankaya Belediye Başkanlığının temyiz istemin kabulü ile temyize konu kararın husumet ve yargılama ücretine ilişkin kısmının oybirliğiyle BOZULMASINA,

3. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 24/09/2020 tarihinde karar verildi.

(X)KARŞI OY :

Dava, Ankara İli, Çankaya İlçesi, ... Mahallesi, ... ada, ... parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ... tarihli, ... sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Dosyanın ve davalı idarelerin iç yazışmalarının incelenmesinden, ... tarihli, ... sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarında değişiklik yapılmasına ilişkin olduğu belirtilmekte ise de anılan kararın yalnızca 1/1000 ölçekli uygulama imar planının tadilen onayına ilişkin bir karar olduğu, dava konusu ... tarihli, ... sayılı büyükşehir belediye meclisi kararının dayanağı olan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin ... tarihli, ... sayılı büyükşehir belediye meclisi kararının iptali istemiyle ... ada ... parsel sayılı komşu taşınmaz malikince açılan davada, ... İdare Mahkemesinin ... tarihli, E.... , K.... sayılı kararıyla, uyuşmazlığa konu ... ada, ... sayılı parseli kapsayan dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, dayanağı 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmaması nedeniyle hukuka uygunluk bulunmadığı kanaatine ulaşıldığı gerekçesiyle iptaline karar verildiği, bu durumda, dava konusu işlemin dayanağı olan kararın, Mahkeme kararıyla ortadan kalktığı, dava konusu yere ilişkin üst ölçekli nazım imar planının da bulunmadığı görüldüğünden planların kademeli birlikteliği ilkesi uyarınca hukuki dayanaktan yoksun kaldığından bahisle dava konusu ... tarihli, ... sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile anılan karara yapılan itirazın reddine ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de dosya kapsamında 1988 tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planının idare mahkemesi tarafından iptaline karar verildiği yahut davalı idarece iptal edildiği hususunda bilgi ve belge bulunmadığının görülmesi karşısında, uyuşmazlığın çözümlenmesi için davacının iddiaları ve davalının savunmasında belirtilen hususlar gözetilerek dava konusu işlemin esası bakımından şehircilik ve planlama ilkelerine uygunluğu yönünden inceleme yapılarak karar verilmesi gerektiği açıktır.

Bu durumda davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının temyiz isteminin kabulü ile kararın bu kısmının da bozulması gerektiği görüşüyle aksi yöndeki Dairemiz kararına katılmıyorum.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.