Yargıtay - 3. Ceza Dairesi

2015/4294 Esas 2015/7344 Karar
Karar Tarihi: 25.02.2015
Yargıtay

3. Ceza Dairesi         2015/4294 E.  ,  2015/7344 K.

'İçtihat Metni'

Kasten yaralama suçundan sanık...’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/1 ve 87/3. maddeleri uyarınca 1 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında... Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/325 esas, 2007/1025 sayılı ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 165/1. maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın 22/08/2008 tarihinde kesinleştiği ve 24/10/2009 bihakkın tahliye tarihinde infaz edildiğinden aynı Kanunun 58/6. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine; mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına dair... Asliye Ceza Mahkemesinin 05/04/2012 tarihli, 2011/329 esas, 2012/606 sayılı kararının sanık tarafından temyizi üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 10/04/2014 tarihli ve 2013/28366 esas, 2014/15074 sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmesini müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sanık hakkındaki cezanın birinci kez mükerrer hükümlerine göre infazına ilişkin aynı Mahkemenin 05/08/2014 tarihli, 2011/329 esas, 2012/606 sayılı ek kararına yönelik itirazın kabulüne ve hapis cezasının infazının yapılmasında ikinci kez tekerrür hükümlerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 58/6-9. hükümleri tatbikine, infazda 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı hakkında Kanun’un 108/3. maddesinin nazara alınmasına dair.... Ağır Ceza Mahkemesinin 20/08/2014 tarihli ve 2014/395 değişik iş sayılı kararına karşı ... Bakanlığı'nın 22.12.2014 tarih ve 2014/22857 – 75766 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 26.01.2015 tarih ve 2015/1668 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre,... Ağır Ceza Mahkemesinin 20/08/2014 tarihli ve 2014/395 değişik iş sayılı kararında belirtilen ve sanığa yönelik ikinci kez tekerrüre neden olarak gösterilen ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2004/588 esas, 2004/655 karar sayılı ilamındaki 2 ay 20 gün hapis cezasının infazının 16/12/2004 tarihinde yapılmış olduğu, ... Asliye Ceza Mahkemesinin anılan ilamı ilk tekerrür uygulaması olarak gösteren ve 22/08/2008 tarihinde kesinleşen ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/325 esas, 2007/1025 sayılı karar sayılı ilamında da gösterilmesi nedeni ile bu ilamın kesinleşmesinden sonra... Asliye Ceza Mahkemesinin 05/04/2012 tarihli, 2011/329 esas, 2012/606 sayılı ilamı ile verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın infazının yapılmasında bu kez ikinci defa tekerrür hükmünün uygulanmasına karar verilmiş ise de; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 58/6. maddesine göre, tekerrür halinde hükmolunan cezanın, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesi ve aynı maddenin 8. fıkrasında yer alan mükerrirlerin mahkum olduğu cezanın infazı ile denetimli Serbestlik tedbirinin uygulanmasının, kanunda gösterilen şekilde yapılması gerektiği biçimindeki düzenlemeler doğrultusunda, tekerrür hükmünün 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlendiği ve maddi hukuka ilişkin olduğu.... Asliye Ceza Mahkemesinin 05/04/2012 tarihli, 2011/329 esas, 2012/606 sayılı kararında sanık hakkındaki cezaya ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 58/6-9. hükümleri birinci kez tekerrür hükmünün uygulanmasına karar verildiği ve kararın Yargıtay incelemesinden geçerek onanarak kesinleştiği ve sanık hakkında ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması koşulları gerçekleşmediği halde, sanık hakkında hapis cezasının infazının yapılmasında ikinci kez tekerrür hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yazılı şekilde karar verilmesinde; isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nin 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyanın yapılan incelemesinde,

1.suçun....Asliye Ceza Mahkemesinin 11.11.2004 tarih, 2004/588 Esas ve 2004/655 Karar sayılı Hırsızlık suçundan verilen 2 ay 20 gün hapis cezası olduğu, bu suçun suç tarihinin 20.09.2004, kesinleşme tarihinin 18.11.2004, yerine getirme tarihinin 16.12.2004 tarihi olduğu,

2.suçun, .... Asliye Ceza Mahkemesinin 28.12.2007 tarih, 2006/325 Esas ve 2007/1025 Karar sayılı hırsızlık malı satın almak suçundan verilen 1 yıl hapis cezası olduğu, bu suçun suç tarihinin 05.03.2006, kesinleşme tarihinin 22.02.2008, yerine getirme tarihinin 26.05.2009 tarihi olduğu, bu kararda tererrüre esas olarak birinci suçun esas alındığı, kararda TCK'nin 58/6 maddesi gereği mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verildiği,

3.suçun,... Asliye Ceza Mahkemesinin 05.04.2012 tarih, 2011/329 Esas ve 2012/606 Karar sayılı kasten yaralama suçundan verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası olduğu, bu suçun suç tarihinin 26.12.2010 olduğu, kararda 2. suçun yani... Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/325 Esas ve 2007/1025 Karar sayılı 1 yıl hapis cezasının terkerrüre esas alındığı ve sanık hakkında TCK'nin 58/6 maddesi gereği mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verildiği, ancak kararda 5275 sayılı Kanunun 108/3 maddesi gereği ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanmasına denilmediği, bu kararın Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 10.04.2014 tarih ve 2013/28366 Esas ve 2014/15074 sayılı Kararı ile Onanarak kesinleştiği,

Salihli İnfaz Cumhuriyet Savcılığı'nca,... Asliye Ceza Mahkemesinin hükümlü ile ilgili 1 yıl 2 ay hapis cezasının infazında, kararda 2.kez mükerrirliğe karar verilmediği bu kararın da Yargıtay tarafından onandığı, hükümlünün ilamının incelenmesinde 2. kez mükerrer olduğunun anlaşıldığı, infazda teredüt olduğundan bu konuda mahkemesinden 05.08.2014 tarih ve 2014/3276 sayılı ilamat numarası ile ek karar istendiği,

....Asliye Ceza Mahkemesinin 05.08.2014 tarih ve 2011/329 Esas, 2012/606 sayılı Ek kararı ile 'Hükümlü hakkında mahkeme kararında TCK'nin 58/6 maddesi gereği mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verildiği, 2. Kez mükerrir olduğundan bahsedilmediği, bu şekilde kararın onanarak kesinleştiğinden hükümlü hakkında 1.kez mükerrir hükümlerine göre kararın infaz edilmesi gerektiğine karar verildiği,

Bu ek karara karşı, ... İnfaz Cumhuriyet Savcılığının 11.08.2014 tarih, 2014/3276 sayılı ilamat numaralı yazısı ile itiraz ettiği,

İtiraz üzerine, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.08.2014 tarih ve 2014/395 Değişik İş sayılı kararı ile itirazın kabulüne, .... Asliye Ceza Mahkemesince verilen ek kararın kaldırılmasına, hükümlü hakkında 5275 sayılı Kanunun 108/3 maddesi gereği 1 yıl 2 ay hapis cezasının infazında 2.kez mükerrirlik hükümlerinin uygulanması gerektiğine karar verilmiştir.

....Ağır Ceza Mahkemesinin 20.08.2014 tarih ve 2014/395 Değişik İş sayılı bu kesin kararına karşı,... Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarı üzerine,...Bakanlığı Kanun Yararına Bozma talebinde bulunmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğname ile Dairemize göndermiştir.

Kanunun yapılan incelemesinde;

Eski 765 sayılı TCK'da mükerrilik, TCK'nin 81 maddesi ile cezada bir artırım nedeni iken, yeni 5237 sayılı TCK'da, TCK'nin 58 maddesi ile mükerrirlik bir infaz rejimi olarak düzenlenmiştir. Sanık mükerrir ise TCK'nin 58/6 maddesi ile hakkında 'mükerrirlere özgü infaz rejimine ve cezanın infazından sonra da denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağınına karar verilir' TCK'nin 58/7 maddesi gereği, bu durumun mutlaka kararda belirtilmesi gerekir. Mükerrirlere özgü infaz rejiminin nasıl yapılacağı ise TCK'nin 58/8 maddesi yollaması ile 5275 sayılı Kanunun 108. maddesinde gösterilmiştir.

TCK'nin 58. maddesinde belirtilen mükerrirlik konusu Türk Ceza Kanununun İkinci Bölümünde yer alan 'Güvenlik Tedbirleri' bölümünde sayılmasına rağmen, gerek Yargıtay Daire İçtihatları ile gerekse Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 08.05.2012 tarih, 2012/364 Esas ve 2012/180 sayılı kararları ile TCK'nin 58. maddesinde düzenlenen mükerrirlik 'maddi ceza hukukuna' ilişkin olarak kabul edilmiştir.

Buna göre Mahkeme kararında sanık mükerrir olmasına rağmen, hakkında TCK'nin 58 maddesinde belirtilen mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanması konusunda kararında hiç değinmemiş ise, aleyhe de temyiz yok ise, bu sanık için kazanılmış bir hak olacaktır. Sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanamayacatır. Bu konu da herhangi bir sorun yoktur.

Sorun; yerel mahkeme ikinci kez mükerrirliği olan bir sanık hakkında, TCK'nin 58/6 maddesi gereği ' mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına ve cezanın infazından sonra da denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına' karar vermesine rağmen 2.kez mükerrirliği kararında belirtmemiş olsa ve bu Yargıtay'dan geçerek kesinleşirse bu durumda 2.kez mükerrirlik konusu hükümlü için bir kazanılmış hak olacak mıdır?

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 22.01.2013 tarih, 2012/6-1431 Esas ve 2013/18 sayılı kararında ve buna benzer bir çok Ceza Genel Kurul kararlarında, 'Kararda TCK'nin 58/6-7 maddeye göre mükerrir olan sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmesinin yeterli olacağı, tekerrüre esas cezanın en ağırının kararda belirtilmemesi durumunda, bunun infaz aşamasında gözetilebileceği nedenle mahkeme kararının bozulmaması gerektiğine' karar vermiştir.

Yani mükerrir sanık hakkında, mahkemece TCK'nin 58/6 maddesi gereği 'mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına ve cezanın infazından sonra da denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına' karar vermek yeterlidir. Tekerrüre esas cezanın en ağırının dikkate alınması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 108/2 maddesi gereğidir ve infaz aşamasında müddetname hesaplanırken dikkate alınacaktır.

Yerel Mahkeme mükerrirlikle birlikte, tekerrüre esas cezayı veya bu cezalardan en ağırını kararında belirtilmiş ise Yargıtay bunu denetleyecek ve kararında gerekli düzeltme gerekiyorsa bunu yapacaktır. Bu konuda sanığın kazanılmış hakkı doğacaktır. Ancak kararda tekerrüre esas ceza hiç belirtilmemiş ise, aleyhe de temyiz yoksa bu durum infaz aşamasında müddetname tanziminde dikkate alınacağından bozma nedeni yapılmayacak, hükümlü içinde bir kazanılmış hak olmayacaktır.

Bunun gibi kararda sanığın mükerrirlikle birlikte ikinci kez mükerrirliğine karar verilmiş ise, Yargıtay bunu denetleyecek, Yargıtay'ın verdiği karara göre sanığın kazanılmış hakkı doğacaktır. Ancak mahkeme sadece mükerrirliğe karar vermiş, ikinci kez mükerrirliğe kararında hiç değinmemiş ise aleyhe de temyiz yoksa Yargıtay'da bu kararı onamış ise, hükümlü için kazanılmış bir hak olmayacaktır.

Zira ikinci kere mükerrirlik, 5275 sayılı Kanunun 108/3 maddesinde düzenlenmiş olup, müddetname tanziminde dikkate alınması gereken bir durumdur. Cezanın infazında dikkate alınması gereken bir durumdur.

Diğer taraftan infazda müddetname tanziminde Yargıtay İçtihatlarına göre kazanılmış hak olmaz. İnfaz Cumhuriyet savcısı, infazda tereddüt ettiği konularda 5275 sayılı Kanunun 98/1 maddesi gereği mahkemesinden karar isteyebilecek ve sonucuna göre hareket edecektir.

Ayrıca ikinci kez mükerrirliğin olabilmesi için, mutlaka sanığın işlediği en az 3 suç olmalıdır. Birinci işlenen suç 01.06.2005 tarihinden önce veya sonra işlenmesi önemli değildir, ancak diğer 2 suçun mutlaka 01.06.2005 tarihinden sonra işlenmesi, bu her iki suçta da mükerrirlere özgü infaz rejimine karar verilmesi, ikinci suçun birinci suçu tekerrüre esas alması, üçüncü suçun da ikinci suçu tekerrüre esas alması gereklidir.

Dava konusu olayda,

... Asliye Ceza Mahkemesi 28.12.2007 tarih, 2006/325 Esas ve 2007/1025 sayılı kararı ile 1 yıl hapis cezasına karar vermiş, suç tarihi 01.06.2005 den önce olan tekerrüre esas olan... Asliye Ceza Mahkemesinin 11.11.2004 tarih, 2004/588 Esas ve 2004/655 Karar sayılı 2 ay 20 gün hapis cezasını esas almıştır. Böylece birinci kez mükerrirlik olmuştur.

... Asliye Ceza Mahkemesi'de 05.04.2012 tarih, 2011/329 Esas ve 2012/606 sayılı kararı ile 1 yıl 2 ay hapis cezasına karar vermiş, tekerrüre esas olarak da Karşıyaka

...Ceza Mahkemesinin 28.12.2007 tarih, 2006/325 Esas ve 2007/1025 sayılı kararı ile verilen 1 yıl hapis cezasını almıştır. Bu durumda sanık hakkında ikinci kez mükerrirlik oluşmuştur.

Yukarıda açıklandığı üzere,... Ağır Ceza Mahkemesinin 20.08.2014 tarihli ve 2014/395 Değişik İş sayılı kararı yerinde görüldüğünden, Kanun Yararına Bozma talebinin 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca REDDİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 25/02/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.