Yargıtay - 10. Ceza Dairesi

2021/19074 Esas 2022/5528 Karar
Karar Tarihi: 25.04.2022
Yargıtay uyuşturucu madde ticareti yapma

10. Ceza Dairesi         2021/19074 E.  ,  2022/5528 K.

'İçtihat Metni'Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma

İtiraz yazısı ile dava dosyası incelendi.

A) KONUYLA İLGİLİ BİLGİLER:

... C. Başsavcılığının 19/09/2018 tarih ve 2018/42466 esas sayılı iddianamesi ile sanıklar ... ve ...'ın TCK 188/3, 188/4- a-b, 53/1, 54/1-4, 55/1 ve 63. maddeleri, sanık ...'in TCK 188/3, 188/4-a-b, 192/3, 53/1, 54/1-4, 55/1 ve 63. maddeleri gereğince cezalandırılmaları talebi ile kamu davasının açıldığı,

... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 25/09/2019 tarih ve 2018/582 esas 2019/361 sayılı kararı ile; sanıklar ... ve ...'ın TCK'nun 37, 7078 S.K. değ. 188/3, 188/4-a-b, 62/1-2, 52/2-4, 53/1-2-3, 63, 54/1-4. maddeleri gereğince 15 yıl hapis cezası ve 30.000 TL adli para cezası ile, sanık ...'in TCK'nun 7078 S.K. değ. 188/3, 188/4-a-b, 192/3, 62/1-2, 52/2-4, 53/1-2-3, 63, 54/1-4. maddeleri gereğince 7 yıl 6 ay hapis cezası ve 15.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına OY ÇOKLUĞU ile karar verildiği,

Kararda Üye Hâkim ...'ın 'Sanıklar ... ve ...'ın üzerinde veya ikametlerinde uyuşturucu madde ele geçirilemediği, sanık ...'ın 5237 sayılı TCK'nın 192. maddesinden yararlanmak kastı ile söylediği soyut beyanı dışında atılı suçu işlediklerine dair somut delil bulunmadığı, sanık ...'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak için atfı cürümde bulunabileceği, kolluk görevlilerinin, sanık ... ile diğer sanıklar arasında uyuşturucu alış verişi olduğuna dair görgüye dayalı bilgileri olmadığı, sadece araca girip çıktığını gördüklerini beyan ettikleri, sanık ...'da ele geçirilen uyuşturucularda, diğer sanıkların parmak izlerinin de bulunmadığı, sanıklar ... ve ... hakkında üzerlerine atılı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan, CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı verilmesi, ayrıca sanık ... hakkında 192/3. Maddesinin uygulanmaması gerektiği, sanıklar ... ve ...'ın hükümle birlikte tahliyelerine karar verilmesi gerektiği kanaati ile çoğunluk görüşüne katılmıyorum.' şeklindeki gerekçesi ile karşı oy kullandığı,

Sanık ... hakkındaki mahkûmiyet hükmünün istinaf edilmeden kesinleştiği, sanıklar ... ve ... müdafilerinin istinaf başvuruları üzerine; ... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince, delillerin yeniden tartışılması ve sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilebilmesi için duruşma açarak verdiği 26/02/2020 tarih, 2019/2045 esas ve 2020/247 sayılı kararında, sanıkların istinaf başvurularının ay ayrı esastan reddine OY ÇOKLUĞU ile karar verildiği,

Kararda Üye Hakim ...'in; 'Olay tarihinde, uyuşturucu madde satışı yapıldığına ilişkin istihbari bilgi üzerine fiziki takip yapıldığı, hastane önünde ... plakalı araca binip inen sanık ... durdurulduğunda, iç çamaşırında 23 paket net 4,956 gr eroin ve 360 TL ele geçirildiği olayda,

Her ne kadar sanık ... üzerinde ele geçirilen uyuşturucu maddeyi ... plakalı araç içindeki şahıslardan aldığını beyan etmiş ise de, sanıklar hakkında olaydaki leh ve aleyhe delillerin ayrı ayrı belirlenerek bir sonuca varılmasının gerektiği, bu çerçevede;

... plakalı araç takip edilerek durdurulduğunda araç içinde sanıklar ... ve ...'un yakalandığı, üzerlerinde veya araçta herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilemediği, yine sanık ...'ın evinde yapılan aramada da uyuşturucu madde ele geçirilemediği, sanık ...'da ele geçirilen paketler üzerinde diğer sanıklar ... ve ...'a ait parmak izi tespit edilemediği, sanık ...'ın, diğer sanıklar ... ve ... ile olan HTS kayıtlarının incelenmesinde aralarında herhangi bir görüşmenin bulunmadığı, olay yerine uyuşturucu madde almak için geldiğini beyan eden ve yakalanan tanık ...'un, sanık ...'dan uyuşturucu madde almak için olay yerine geldiğini söyleyerek, diğer sanıklar ... ve ...'u tanımadığını beyan etmesi, tutanak tanıklarının, sanıklar arasında herhangi bir alışverişi görmemeleri, sanıklar ... ve ...'un, sanık ...'ı tanımadıklarını beyan ederek herhangi bir ikrarda bulunmamalarının sanıklar ... ve ... lehine olan delil olarak kabul edilmesi gerektiği,

Sanık ...'ın, sanıklar ... ve ... aleyhine beyanı, sanıkların yakalandığı aracın hastane önünde fiziki takipte görülmesi, aracın takip ile yakalanması, sanık ...'ın üzerinde 3.585 TL, ...'un üzerinde 760 TL ele geçirilmesi, araçta yapılan aramada narkotik köpeğinin torpido kısmına yoğun tepki vermesi, sanıklar ... ve ...'un aşamalardaki çelişkili savunmalarının ise alehlerine delil olarak kabul edilmesinin gerektiği,

Leh ve aleyhe delillerin birlikte değerlendirilmesinde; tutanak tanıklarının fiziki takipte ... plakalı aracın olay yerine geldiğini, sanık ...'ın, bu araca bindiğine dair beyanları ile sanıklar ... ve ...'un, sanık ...'ı tanımadıklarına ilişkin çelişkili savunmaları, narkotik köpeğin aracın torpidosuna tepki vermesi, sanıklar üzerinde ele geçirilen para miktarı, sanık ...'ın, diğer sanıklar aleyhine beyanlarının, şüphe oluşturduğu kabul edilse dahi, şüphenin esasen soruşturma konusu olduğu ve bu şüphenin tartışılması amacıyla da dava açıldığı, yargılamanın ise bu şüphelerin giderilip giderilemeyeceğine ve sanıklar hakkında mahkumiyete yeterli, somut, kesin ve inandırıcı delilin bulunup bulunmadığına yönelik olduğu, yargılama sonucunda eğer şüphe giderilemez ise, suçun sabit olmadığının kabul edilmesinin gerektiği, somut olay bu noktadan değerlendirildiğinde, sanık ...'ın beyanlarının kendisi açısından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına yönelik olabileceğinin ve suç isnadı niteliğinde olduğunun gözetilmesi gerektiği, narkotik köpeğin aracın torpidosuna tepki vermesi araçta daha önce uyuşturucu madde bulunduğuna karine teşkil etse dahi, araçta kesin olarak uyuşturucu madde bulunduğuna delil teşkil edemeyeceği, narkotik köpeğin tepki vermesinin değişik anlam ve sonuçlarının olabileceği, bu hususun aleyhe değerlendirilmesinin sadece kanaatten ibaret olduğu, yine araçta önceden uyuşturucu madde bulunduğu kabul edilse dahi, ne miktarda uyuşturucu madde bulunduğunun da belirsiz olduğu, kullanım sınırlarında yada ticaret kapsamında, torpidoya uyuşturucu madde konulduğuna dair bir tespitin bilimsel ve teknik olarak mümkün olmadığı, tutanak tanıkların ... plakalı araca sanık ...'ın bindiğini görmelerine karşın, uyuşturucu madde alışverişini görmemeleri nazara alındığında, sanıklar ... ve ...'un, salt çelişkili savunmada bulunmalarının, sanıklara ceza verilmesi için yeterli sonuca neden olamayacağı, sanık ... üzerinde ele geçirilen para miktarının hayatın olağan akışına göre yüksek olduğu kabul edilse dahi, bu hususun subjektif bir değerlendirme olduğu, kişiden kişiye değişebileceği, bu kabule göre, sanık ...'un üzerinde ele geçen paranın da makul ve mutat kabul edilmesinin gerektiği, her iki değerlendirmenin de hukuki olmayacağı, kanaat ve varsayım içereceği,

Sanıklar aleyhine delillerin bu şekilde tartışılmasından sonra, lehlerine olan delillerin değerlendirilmesinin gerekeceği, sanık ...'ın suç isnadı üzerine yapılan kesintisiz takipte yakalanan sanıklar ... ve ...'un üzerlerinde, araçta ve evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilemediği, İlk Derece Mahkemesince ve Dairemiz sayın çoğunluğu tarafından sanıklar ... ve ... tarafından verildiği kabul edilen paketler üzerinde, bu sanıkların parmak izinin tespit edilemediği, HTS kayıtlarına göre sanıklar arasında hiçbir görüşmenin bulunmayışı, tutanak tanıklarının uyuşturucu alışverişini görmemeleri, olay yerine uyuşturucu madde almak için gelen objektif tanık ...'un, uyuşturucu madde ticareti faili olarak sanık ...'ı işaret etmesine karşın, sanıklar ... ve ... hakkında aleyhe hiçbir beyanda bulunmaması, sanıkların hiç bir aşamada suçu ikrara yönelik beyanda bulunup aleyhlerine delil yaratmadıkları nazara alındığında, sanıklar ... ve ... hakkında, şüpheyi aşan ve mahkumiyet sonucunu doğuracak delillerin yeterli aşamaya ulaşmadığı, oluşan şüphenin sanıklar yararına değerlendirilmesinin usul kuralı olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, sanıklar ... ve ... hakkında, atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat kararı verilmesi ve sanıkların tahliyesine karar verilmesi gerektiği düşüncesi ile sayın çoğunluğun esastan red kararına iştirak etmemekteyim.' şeklindeki gerekçesi ile karşı oy kullandığı,

... Bölge Adliye Mahkesi 3. Ceza Dairesinin kararının; sanıklar müdafileri ile sanık ... tarafından temyiz edildiği, Dairemizin 29/06/2021 tarihli 2020/2260 esas ve 2021/8274 sayılı kararıyla temyiz istemlerinin esastan reddine karar verildiği anlaşılmış,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dairemizin bu kararına itiraz edilmiştir.

B) İTİRAZ NEDENLERİ:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 09/11/2021 tarih KD-2020/41525 sayılı yazılarıyla;

'Mahkeme'nin, temyiz dışı sanık ...'in savunmasının tutanak tanıklarının beyanlarıyla doğrulanmış olması, sanıkların çelişkili savunmaları, tanık ...'ün beyanı, tutanak tanıklarının beyanları, C. Savcısı tarafından verilen arama ve el koyma kararı, olay, takip tarassut, yakalama, ev arama, araç arama ve muhafaza altına alma tutanağı, üst arama tutanakları, olay yeri basit krokisi, ... Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün uzmanlık raporu, ... Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliği'nin uzmanlık raporu, ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yazısı, HTS kayıtları ve buna ilişkin bilirkişi raporları delillerine dayanarak, ... numaralı hattın uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı, ayrıca sanık ...'ın ... numaralı hattı uyuşturucu ticaretinde kullandığı tespiti ile ... numaralı hattın kim tarafından kullanıldığı ve kimlerde olduğuna ilişkin değerlendirmede, sanıklar ... ile ...’ın saat 23.35 civarlarında sanık ...’ın bulunduğu sabit olan... Hastanesi yakınlarında, 00.08’de ve 00.21 sonrasında ...’ın evinin olduğu ... Sokak’ta bulunduklarının, suçta kullanıldığı anlaşılan ... numaralı hat ile sanıklar ... ve ...'un kullandıkları hatların sinyal verdikleri yerlerden belirlendiği, sanık ...’un kullandığı numara ile uyuşturucu ticareti yapılmakta kullanılan telefonun aynı saatlerde aynı yerlerde sinyal vermesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan bu numara ile sanık ... arasında görüşme bulunması, sanık ...’ın telefonunun da, gerek ...’un gerekse uyuşturucu ticaretinde kullanılan telefonun sinyal verdiği yerlerde aynı saatte sinyal vermesi, ... numaralı telefonun ... ve ...’ın yanında olduğu ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı, sanıklar ... ve ...’ın üzerlerinde ve yakalandıkları araçta uyuşturucu madde bulunmayışının, bunun yanında dedektör köpeğin aracın torpido kısmına yoğun tepki vermesinin, ...’ın ... ve ...’a uyuşturucu madde satmadığını, ... ve ...’ın bu araca binen sanık ...’a uyuşturucu madde verdiği, sanıklar ... ve ...’ın uyuşturucu maddeleri aynı suç işleme kararının icrası kapsamında birlikte satmak sureti ile üzerlerine atılı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçunu işledikleri kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuş ise de;

Sanıklar ... ve ...'ın C. Savcısı talimatı ile yapılan aramalarda, üzerlerinde, yakalandıkları araçta ve ...'ın ikametinde uyuşturucu madde ele geçirilemediği, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin üzerlerinde sanıkların parmak izlerinin tespit edilmediği, sanık ...'in kullandığı telefon hattı ile diğer sanıklar ... ve ...'ın kullandığı telefon hatları arasında herhangi bir görüşmenin tespit edilmediği, tutanak tanıklarının araç içerisinde sanıklar arasında herhangi bir alışveriş olduğuna dair beyanlarının bulunmamasına göre; sanıklar ... ve ...'ın mahkumiyetlerine esas alınan, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı kabul edilen ... numaralı telefon hattının sanıklar ... ve/veya ... tarafından kullanıldığının tereddüte mahal bırakmaksızın tespit edilmeden, HTS kayıtlarına göre beyanlarda geçen olay mahallerinde sinyal verdiğinden sanıkların kullandıklarının kabul edilerek eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde mahkumiyet hükümleri kurulması, kanuna aykırı görüldüğünden Bölge Adliye Mahkemesi hükümlerinin bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle' sanıklar lehine itiraz edilmiştir.

C) İTİRAZIN VE KONUNUN İRDELENMESİ:

Dairemizin itiraza konu olan kararının, itiraz yazısında ileri sürülen tüm nedenler tartışılıp değerlendirilerek verildiği ve kararda bir yanlışlık bulunmadığı anlaşıldığından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı yerinde görülmemiştir.

İtirazın incelenmesi için dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesine karar vermek gerekmektedir.

D) KARAR: Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının yerinde görülmediğine,

2- 5271 sayılı CMK'nın 308. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, itirazın incelenmesi için dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna GÖNDERİLMESİNE, 25/04/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.