Yargıtay - İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi

2019/746 Esas 2020/293 Karar
Karar Tarihi: 25.06.2020
Yargıtay

T.C. İstanbul Anadolu 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/746 Esas

KARAR NO: 2020/293

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 18/04/2016

KARAR TARİHİ: 25/06/2020

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydedilip incelendi

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA:Davacı vekili dilekçesinde özetle; davalı ... şirketine kaza tarihinde --------- teminat altında olan ------------ motosikletin------ plakalı araçla çarpışması sonucu meydana gelen çift taraflı trafik kazasında davacının sürekli sakat kalacağı şekilde yaralandığını, ------- plakalı araç sürücüsünün kazanın oluşumunda % 100 asli ve tam kusurlu olduğunu,-------------- Raporuna göre müvekkilinin sürekli maluliyet oranının % 8 olarak tespit edildiğini, davalı ... şirketine tazminatın ödenmesi ile ilgili yazılı olarak başvurulduğunu, -------- numaralı hasar dosyasının açıldığını ancak davaya konu aracın el değiştirmiş olması nedeni ile poliçenin geçersiz olduğu gerekçesi ile tazminat ödenmediğini, ------ plakalı aracın noter kanalı ile satışının ---- tarihinde yapıldığını, kazanın ----- tarihinde olduğu dikkate alındığında KTK' nun 94. Maddesine göre' ... Sigorta fesih tarihinden itibaren - gün sonrasına kadar geçerlidir' denildiğini ve ----------sayılı karar mm da bu yönde olduğunu, işbu davanın ikamesinin zorunlu hale gediğini belirterek, fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydı ile şimdilik ------------ geçici ve sürekli maluliyet tazminatının temerrüt tarihi itibariyle davalıdan ticari faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretlerinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP:

Davalı --------- Vekilinin davaya cevap dilekçesinde özetle: zamanaşımı itirazlarının olduğunu, --- yıl sonra açılan bir davanın reddinin gerektiğini belirttiği, -------- beyanlarında; poliçe örneğinin sunulduğu ve davacıya bugüne kadar herhangi bir tazminat ödemesinin yapılmadığının bildirildiği görülmüştür.

DELİLLER:

---- kayıtları, ---------raporu,

------ tarafından düzenlenen ----- tarihli maluliyet oranının tespitine ilişkin düzenlenen raporunda özetle; dava konusu trafik kazası nedeniyle Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri gereği davacı asilin %3,3 oranında meslekte kazanma gücü kaybı oluştuğu ve iyileşme süresinin kaza tarihinden itibaren ---aya kadar uzayabileceği ve bu sürede sürekli bakımına ihtiyaç duymayacağı belirtilmiştir.

----------- tarafından düzenlenen ----tarihli kusur oranlarının tespitine ilişkin düzenlenen raporunda özetle; kazanın oluşumunda sürücü --- %100 kusurlu, sürücü ---------- ------kusursuz olduğunun tespit edildiği görülmüştür.

Aktüerya bilirkişi tarafından düzenlenen ------- tarihli bilirkişi raporunda özetle;

1-OLAY; ------- günü saat----sıralannda sürücü ------------ sevk ve idaresindeki ------- plakalı otomobil ile ------- istikametinden ------- yönüne doğru seyir halinde iken, kaza mahalli olan ------ sokak kavşağına giriş yapmadan önce --- nolu bina önüne geldiğinde, kavşağın sağ çaprazında bulunan sokaktan kavşak alanına giriş yapıp bulunduğu sokağa sola dönüşle giriş yapan sürücü ----- sevk ve idaresindeki --------- plakalı ---------- ön kısmı ile idaresindeki aracın sol ön kısmına çarpması sonucu motosiklet üzerinde yolcu konumunda bulunan davacı ---------- yaralanması ile neticelenen dava konusu kazanın meydana geldiği,

2-KUSUR; -----tarih ------------ tarafından düzenlenen raporda;Dava dışı ----- plakalı araç sürücüsü--------- ise kazanın meydana gelmesinde kusurunun bulunmadığı,Davacının yolcu konumunda olduğu ------ plakalı ----- sürücüsü ------ kazanm oluşumunda % 100/yüzde yüz) oranında kusurlu olduğu,---------plakalı --------- yolcu konumunda olan davacının kusurunun bulunmadığı kanaatine varıldığı,

3-Geçici İs Göremezlik Ve Sürekli Maluliyet Oranlarının Tespiti; Dosyada ------- sayı, ------ tarafından hazırlanan raporunda; -------- tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına bağlı iyileşmiş tibia kırığı arızası nedeniyle;,E cetveline göre % 33 (yüzdeüçnoktaüç) oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağına,- İyileşme (Geçici İş Göremez) süresinin ---- kaza tarihinden itibaren --- aya kadar uzayabileceğini oy birliği ile karar verildiği,---- tarih -----------tarafından düzenlenen raporla uyumlu olduğu,

4-Geçici ve Sürekli Maluliyet Maddi Zararı; Davacı ------ tarihinde geçirmiş olduğu kaza sonucu; ------ gün süreli iyileşme dönemi- Geçici İş Göremezlik zararının, kazanın oluşumunda kusursuz olduğunun kabulü ile------- olduğu,Sürekli iş göremezlik- efor kaybının ise % 3,3 maluliyet oranı ve kazanın oluşumunda kusursuz olduğunun kabulü ile--------- olduğu, toplam talep edilebilecek maddi zararının ise ----olduğu hesaplanmış olup, poliçe limiti ---- nin içinde bulunduğu,Yürürlük Tarihi: ------------- ----''Sigortalının değişmesi halinde, poliçeden doğaıı bütün hak ve borçlar yeni sigortalıya geçer../' ifadesinin yer aldığı, bu bağlamda davalı ... şirketinin araç satışı ile birlikte yeni sigortalıya geçen tüm hak ve borçlardan, araç işleteni i sigortalısı ile birlikte müşterek ve müteselsil sorumlu olacağının takdir ve hukuki münakaşasının Yüce Mahkemeye ait olduğu,

5-Temerrüt tarihi ve faiz; Dava öncesi davalı ... şirketinden tazminat talep edildiği dava dilekçesinde davacı vekili tarafından beyan edilmiş olsa da yazılı talep ve davalı ... şirketine tebliğ edildiğine dair bir belgenin dava dosyasına sunulmadığının tespiti ile, --------- dava tarihinin temerrüt tarihi olarak kabulünün ve davacının yasal faizi ile birlikte tazminat talep edilebileceğinin takdir ve hukuki münakaşasının Sayın Mahkemeye ait olduğu,

6-Davacının geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle ----- tarafından davacıya herhangi bir ödemenin yapılmadığı, ---------hesaplaması dahilinde aylık bağlanmadığının belirtildiği görülmüştür.

DAVANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ve GEREKÇE:

Dava, -------- düzenleyen sigorta şirketine karşı açılan, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.

Somut olayda; ------- tarafından ------- ile teminat altında olan ----plakalı --- sürücüsü dava dışı ------sevk ve idaresindeki aracın ---------- plaka sayılı araç ile çarpışması sonucu motorsiklette yolcu konumunda bulunan davacı -----yaralanması ile neticelenen dava konusu trafik kazasının meydana geldiği, sürücü --------- kaza günü vermiş olduğu ifadesinde davacı --- arkadaşı olduğunu beyan ettiği, kazaya sebebiyet veren ----- plaka sayılı aracın kaza tarihinden önce --- tarihinde araç maliki ---- tarafından - --- devredildiği görülmüştür.

2918 sayılı KTK'nın 109/1. maddesinde; 'Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak - yıl ve her halde, kaza gününden başlayarak --- yıl içinde zamanaşımına uğrar' hükmüne, yine aynı kanunun 109/2. maddesinde ise 'dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve Ceza Kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş ise bu süre maddi tazminat talepleri için de geçerlidir' hükmüne yer verilmiştir.

5237 sayılı TCK'nın 89.maddesinde düzenlenen ve somut olayda eyleme uyan taksirle yaralama suçunun ceza dava zamanaşımı süresi aynı Kanun'un 66/1-e maddesine göre 8 yıl olduğundan açılan dava 8 yıllık dava zamanaşımı süresine tabidir.

Dava konusu kaza--------- tarihinde gerçekleşmiştir. İş bu dava ise ----- tarihine açılmıştır. Kaza tarihi ile iş bu davanın açılış tarihi dikkate alındığında----- yıllık dava zamanaşımı süresi dolmadan dava açılmıştır. Dolayısıyla, davalı vekilinin zamanaşımına yönelik iddia ve itirazlarının yerinde olmadığı görülmüştür.

---------- sayılı ilamında; 'Davaya konu trafik kazası ---- tarihinde meydana gelmiş, araç ise davalı ---tarafından kazadan önce,------ tarihinde --- Noterliğinde dava dışı ---- satılmıştır. 2918 sayılı Yasanın “sigorta sözleşmesinin verilmesi ve işletenin değişmesi halinde yapılacak işlemler” başlıklı 94. maddesi uyarınca, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi ------ gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır. Sigortacı sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden onbeş gün sonrasına kadar geçerlidir. Somut olayda davalı davacının akidi olup, aracın mülkiyeti devredilmiş ise de araç maliki olan davalı --------- tarafından aracın satışı usulünce davacıya bildirilmemiş olup kaza sürücünün münhasıran alkollü olması nedeniyle meydana geldiğinden davacı 3.kişiye kaza nedeniyle yaptığı ödemeyi sigortalı olan akidinden rücuen talep edebilecek olup usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması gerekmiştir.' şeklinde belirtildiği üzere her ne kadar KTK C.4 'İşletenin Değişmesi' başlıklı maddesi gereği sigortalı aracın devredilmesi halinde sigorta şirketinin sorumluluğunun ------ gün süre ile daha devam edeceği belirtilmişse de bu sürenin ancak araç malikinin aracın satışını usulünce sigorta şirketine bildirmesi halinde dikkate alınacaktır.

Dava konusu olayda; dava konusu aracın devrinin davalı ----- şirketine bildirilmediği anlaşılmakla kaza tarihinde sigorta şirketinin sorumluluğunun devam ettiği ve davalı ... şirketinin davada pasif husumet ehliyetinin bulunduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Hatır taşımaları bir menfaat karşılığı olmadığı cihetle, bu gibi taşımalarda 6098 sayılı TBK’nin 51.maddesi uyarınca tazminattan uygun bir indirim yapılması, gerek öğretide gerekse ------------- benimsenmiş ve yerleşmiş bulunmaktadır.

'...Hakim tazminattan mutlaka indirim yapmak zorunda değilse de, bunun dahi gerekçesini kararında tartışması ve nedenlerini göstermesi gerekir.

Mahkemece aktüer bilirkişi tarafından hesaplanan tazminat miktarından hatır taşıması nedeniyle takdiri indirim yapılarak maddi tazminatın kısmen reddine karar verilmiş, reddedilen miktar üzerinden davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmiştir. Hakimin takdir hakkını kullanarak yapmış olduğu indirim nedeniyle mahkemece davacının istediği miktardan daha az bir miktara hükmedilmesi halinde davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.' -----------

Tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde; dava konusu kaza nedeniyle davacı asilde %3,3 oranında meslekte kazanma gücü kaybı oluştuğu ve iyileşme süresinin kaza tarihinden itibaren --- aya kadar uzayabileceğinin ------------------ alınan raporla tespit edildiği, ----------- düzenlenen kusur raporunda dava konusu kazanın meydana gelmesinde davacı asilin de yolcu olarak bulunduğu motorsiklet sürücüsü --------- %100 kusurlu olduğunun tespit edildiği, aktüerya bilirkişisi tarafından dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda düzenlenen ve denetime elverişli bulunan bilirkişi raporu ile davacının karşı taraftan --- sürekli iş göremezlik ve-------- geçici iş göremezlik tazminatı talebinde bulunulabileceği, dava tarihi öncesinde sigorta şirketine başvuru yapıldığına dair yazılı bir belgenin dosya içerisinde bulunmaması nedeniyle temerrüt tarihinin dava tarihi olduğu tespit edilmiştir. Davacı asilin, ---- sürücüsünün arkadaşı olması nedeniyle ---------- sürekli iş göremezlik tazminatı üzerinden ---- indirimi yapılarak ---- sürekli iş göremezlik tazminatı; ------geçici iş göremezlik tazminatı üzerinden ------- indirimi yapılarak ------- üzerinden davanın kısmen kabulüne, kabul edilen tazminat miktarlarına kazaya karışan aracın hususi amaçla kullanılıyor olması nedeniyle dava tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.

H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davanın KISMEN KABULÜ ile ---- geçici iş göremezlik ve --- sürekli iş göremezlik tazminatı olmak üzere toplam ------- dava tarihinden itibaren ---- işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

2-Harçlar yasası uyarınca alınması gereken 2.205,17 TL harçtan başlangıçta alınan 29,20 TL peşin harç ve 134,50 TL ıslah harcının düşümü ile 2.041.47 TL harcın davalıdan alınarak hazineye İRAD KAYDINA,

3-Davacı tarafından yatırılan 29,20 TL peşin harç ve 134,50 TL ıslah harcı ile bilirkişi ücreti, posta masrafı, ATK faturası olmak üzere toplam 1.632,50 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya VERİLMESİNE, artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacı tarafa İADESİNE, davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan A.A.Ü.T.'ye göre alınması gereken 4.842,29-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

5- Davalı ... kendisini vekil ile temsil ettirdiklerinden reddedilen miktar üzerinden hesaplanan A.A.Ü.T.'ye göre alınması gereken 3.400,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya VERİLMESİNE,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde ------ Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.25.06.2020


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.