Yargıtay - Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi

2020/435 Esas 2022/960 Karar
Karar Tarihi: 25.10.2022
Yargıtay

T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2020/435 Esas - 2022/960

T.C.

ANKARA BATI

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR

TÜRK MİLLETİ ADINA

ESAS NO : 2020/435 Esas

KARAR NO : 2022/960

HAKİM :

KATİP :

DAVACILAR : 1-

2-

VEKİLİ :

DAVALILAR : 1-

VEKİLİ :

2-

VEKİLİ :

3-

DAVA : Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 22/08/2020

KARAR TARİHİ: 25/10/2022

K.YAZIM TARİHİ: 21/11/2022

Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA :

Davacılar vekili; 07.03.2020 tarihinde davalılardan ...'ın, ... A.Ş'ye Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi ile sigortalı olup ...'e ait ... plakalı araç ile, müvekkili ...'nin kullandığı ... plakalı araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, müvekkilleri ... ve ... ile çocuklarının yaralandığını, aracın perte çıktığını, maddi ve manevi zararlarının oluştuğunu, kazanın oluşumunda ... plakalı araç sürücüsü ...'ın kusurlu bulunduğunu, müvekkillerinin maddi zararlarının karşılanası için davalı sigorta şirketine başvuru yapıldığını ancak taleplerinin karşılanmadığını, arabuluculuk görüşmelerinde de anlaşma sağlanamadığını beyan ederek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla ...'nin yaralanması nedeniyle 100,00 TL, ...'nin yaralanması nedeniyle 100,00 TL, ...'nin aracında meydana gelen zarar sebebiyle 100,00 TL maddi tazminatın davalılardan olay tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacılar vekili 24.11.2020 tarihli dilekçesinde; davacılar için ayrı ayrı talep ettiği 100,00 TL maddi tazminatın 25,00 TL'sinin belgelenmemiş tedavi ve yol masraflarına, 25,00 TL'sinin bakıcı giderine, 25,00 TL'sinin kazanç kaybına, 25,00 TL'sinin çalışma gücünde azalma yada yitirilmesinden doğan kayıplar için olduğunu açıklamıştır.

CEVAP :

Davalı ... A.Ş. vekili; davanın yetkisiz mahkemede ikame edildiğini, dava dilekçesinde talep sonucunun açık olmadığını, müvekkili şirkete gerekli belgelerle başvuru yapılmadığını, geçerli bir başvurudan söz edilemeyeceğini, her halükarda maluliyete ilişkin tazminat hesabının ZMMS Genel Şartları A.5/c maddesi ve ekinde yer alan esaslara göre yapılması gerektiğini, müvekkili şirketin sigortalısının kusuru oranında sorumlu olduğunu, sigortalı araç sürücüsünün tam kusurlu olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediklerini, temerrüde düşmediklerinden yargılama masrafı ve vekalet ücretinden sorumlu tutulamayacaklarını beyan ederek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Diğer davalılar tarafından dosyaya cevap dilekçesi sunulmamıştır.

DELİLLER :

Ankara Batı ... Asliye Ceza Mahkemesinin ... esas sayılı dava dosyası, sigorta poliçesi, hasar dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, trafik tescil kayıtları, SGK kayıtları, davacılar hakkında ... Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığınca düzenlenen maluliyet raporları, 16/12/2020 tarihli kusur ve hasar bilirkişisi raporu, 12/04/2021 tarihli hesap bilirkişisi raporu, 12/07/2021 tarihli kusur ve hasar bilirkişisi ek raporu, 04/07/2022 tarihli doktor bilirkişisi raporu ile tüm dosya kapsamı.

... Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığınca düzenlenen maluliyet raporunda, davacı ...'nin 07/03/2020 tarihli yaralanması neticesinde; Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre kişinin engel oranının %0 olduğu, iki hafta süre ile iş göremezlik halinde kaldığı; davacı ...'nin 07/03/2020 tarihli yaralanması neticesinde; Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre kişinin engel oranının %0 olduğu, iki hafta süre ile iş göremezlik halinde kaldığı, ayrıca davacı, ...nin 07.03.2020 tarihli yaralanması neticesinde; Erişkinler için Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik esas alındığında, kişinin engel oranının %0 olduğu, iki hafta süre ile iş göremezlik halinde kaldığı, başka birinin yardımına ihtiyaç duymadığı, Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği' nin 12. Maddesine (03.08.2013-... sayılı resmi gazete) göre devamlı surette başka birinin bakımına muhtaç olmadığı belirtilmiştir.

Kusur ve hasar bilirkişisi raporunda, meydana gelen kazanın oluşumunda; ... plakalı araç sürücüsü ...'ın 2918 sayılı KTK'nın Madde 57/a ve 84/h kural ihlalleri olduğu, ... plakalı araçta sürücüsü ...'nin herhangi bir kural ihlali bulunmadığı, ... plakalı araçta trafik kazası sebebi ile meydana gelen hasara ilişkin beyanlar dışında herhangi bir bilgi bulunmadığından değerlendirme yapılamadığı belirtilmiştir.

Kusur ve hasar bilirkişisi ek raporunda, davaya konu trafik kazasında hasarlanan ... plaka sayılı araç ile ilgili olarak sigorta şirketi tarafından ... numaralı hasar dosyası açıldığı, hasar dosyasına düzenlenen ekspertiz raporunda aracın arka bölümlerden aldığı darbe sonucunda ağır hasarlandığı, aracın bu bölümlerde bulunan kaporta, elektrik, cam, döşeme ve trim yapısında büyük hasar olduğu tespit edilmiş ve aracın onarılması için yedek parça tutarı (iskontolu, KDV hariç) 14.711,78 TL olduğu, işçilikler tutarının ise (KDV hariç) 5.880,00 TL olmak üzere hasarın toplam KDV hariç 20.591,78 TL ve KDV dahil 24.298,30 TL olduğu hesaplandığı, raporda aracın sigorta poliçe değeri 52.182,00 TL olmasına karşın enflasyon klozu ile birlikte yapılan piyasa araştırmasında aracın rayiç değerinin 72.000,00 TL olduğu tespit edildiği, hasarlı araç Kadıköy ... Noterliğinin 25.03.2020 tarih ve ... yevmiye numaralı Araç Satış Sözleşmesi ile 58.758,00TL bedel ile satıldığı, pert total olarak ayrılan araçların hasar bedelinin hesaplanmasında aracın rayiç değeri ile sovtaj (hasarlı) değerinin farkı hasar bedeli olduğu, araç ile ilgili yapılan araştırmada hasarın gerçekleştiği tarihte araç için tespit edilen 72.000,00TL rayiç bedelin piyasa değerleri ile uyumlu olduğu, Hasar Bedeli = Rayiç Değer – Sovtaj Değeri Hasar Bedeli= 72.000,00TL – 58.758,00 TL = 13.242,00TL olduğu belirtilmiştir.

Hesap bilirkişisi raporunda, davacılar ... ile ... 07.03.2020 tarihinde meydana gelen trafik kazası sebebiyle sürekli işgücü kaybına uğramadıkları, geçici işgücü kaybına uğradıkları 2 haftalık dönemde ise gelirlerinde azalma olmadığı tespit edildiğinden, bu yönde bir hesaplama yapılmadığı, dosya içerisinde davacılar ... ile ...'nin 07.03.2020 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanmaları sebebiyle bakım (bakıcı) ihtiyacı duyduklarını gösterir bir rapor bulunmadığı, belgelenemeyen tedavi ve tedaviye bağlı ulaşım masraflarının ise bu konuda uzman doktor bir bilirkişi tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Doktor bilirkişisi raporunda, davacı ...’nin dava konusu trafik kazası sonrası hastanede görmüş olduğu tedavi ve tetkikler nedeni ile sağlık harcamasının kurumları olan SGK tarafından karşılandığı, ...’nin dava konusu kaza sonrasında maluliyet hesaplanmasında; Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre; kişinin engel oranının %0 olduğu, Erişkinler için Engelilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik esas alındığında, kişinin engel oranının %0 olduğu, iki hafta süre ile iş göremez halde kaldığı, başka birisinin sürekli ve geçici bakımına muhtaç durumda kalmadığı; davacı ...’nin dava konusu trafik kazası sonrası hastanede görmüş olduğu tedavi ve tetkikler nedeni ile sağlık harcamasının kurumları olan SGK tarafından karşılandığı, ...’nin dava konusu kaza sonrasında maluliyet hesaplanmasında; Erişkinler için Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik esas alındığında, kişinin engel oranı; %0 olarak hesaplandığı, iki hafta süre ile iş göremez halde kaldığı, başka birisinin sürekli & geçici bakımına muhtaç durumda kalmadığı belirtilmiştir.

GEREKÇE :

Dava, trafik kazası nedeniyle bedensel zararların(tedavi, yol masrafı, bakıcı gideri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalması) ve davacının aracında meydana gelen hasar bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

07/03/2020 tarihinde davalı ...'ın maliki olduğu, davalı sigorta şirketince sigortalı olan davalı ... sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile davacılardan ...'nin sürücüsü ve maliki olduğu ... plakalı araç arasında yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kaza neticesinde davacı sürücü ... ile yolcu ...yaralanmış ve ... plakalı araç hasar görmüştür.

Dosya arasına alınan kayıtlardan ... plakalı aracın 26/11/2019 - 26/11/2020 tarihleri arasında trafik sigorta poliçesi kapsamında davalı sigorta şirketince sigortalı olduğu, poliçe teminat limitinin araç başına maddi 39.000,00TL(kaza tarihinde 41.000,00TL), sakatlanma ve ölüm halinde kişi başına 390.000,00TLkaza tarihinde 410.000,00TL) olduğu, davacıların davadan önce sigorta şirketine başvurduğu, başvurunun 15/06/2020 tarihinde tebliğ edildiği, 8 iş gününün eklenmesiyle 26/06/2020 tarihinde temerrütün oluştuğu, sigorta şirketince herhangi bir ödeme yapılmadığı tespit edilmiştir.

Davacıların maluliyetinin tespiti için hastaneye sevk edildikleri, yapılan muayene sonucu kaza tarihinde yürürlükte olan Erişkinler için Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen raporda davacılardan ...'nin engel oranının %0 olduğu, geçici iş göremezlik halinin bulunmadığı, başka birinin yardımına ihtiyaç duymadığı, ...'in ise engel oranının %0 olduğu, iki hafta süre ile iş göremezlik halinde kaldığı, başka birinin yardımına ihtiyaç duymadığı rapor edilmiştir. Düzenlenen raporlar gerekçeli ve denetime elverişli bulunarak hükme esas alınmıştır.

Meydana gelen kazadaki tarafların kusur durumunun tespiti ile araçta oluşan hasara göre bakiye bedelin bulunup bulunmadığının tespiti için alınan 15/12/2020 tanzim tarihli raporda, davalı sürücü ...'ın 2918 sayılı KTK'nın 57/a ve 84/h maddeleri uyarınca kural ihlalleri olduğundan %100 oranında kazanın meydana gelmesinde kusurlu olduğu, davacı ...'nin kural ihlali bulunmadığından kusursuz olduğu rapor edilmiştir. Kusur yönünden yapılan tespitlerin ceza dosyasındaki kusur tespiti ile örtüştüğü görülmüştür. Bakiye hasar talebine ilişkin eksiklikler tamamlanarak alınan 12/07/2021 tanzim tarihli ek raporda aracın rayiç değerinin 72.000,00TL olduğu, aracın 58.758,00TL'ye satıldığı, sovtaj değerinin 13.242,00TL olduğu, 72.000,00TL bedelin dava dışı kasko sigorta şirketi ... Sigorta tarafından davacıya ödendiği, bu suretle davacının bakiye alacağının bulunmadığı rapor edilmiştir. Düzenlenen kök ve ek raporlar gerekçeli ve denetime elverişli bulunarak hükme esas alınmıştır. Bu itibarla davacının bakiye zararı bulunmadığından bakiye hasar bedeli talebinin reddine karar verilmiştir.

Davacıların sürekli maluliyetlerinin bulunmadığı ve başka birisinin geçici veya sürekli bakımına ihtiyaçlarının bulunmadığı tespit edildiğinden ve davacılardan ...'nin geçici işgöremezliğinin bulunmadığı tespit edildiğinden davacıların bu yöndeki taleplerinin reddine karar verilmiştir. Davacı ...'in 2 hafta süreyle geçici olarak işgöremez kaldığı tespit edilmişse de davacının kaza tarihinde öğretmen olarak görev yaptığı ve geçici işgöremez kaldığı sürede maaşını almaya devam ettiği ve gelirinde bir azalma olmadığı tespit /edildiğinden davacının bu yöndeki talebinin de reddine karar verilmiştir. Alınan 04/07/2022 tanzim tarihli doktor bilirkişi raporunda davacıların tedavilerinin sigorta kapsamında kaldığı ve talep edebilecekleri bir bedelin bulunmadığı rapor edilmiş ve rapor hükme esas alınarak davacıların bu yöndeki taleplerinin de reddine karar verilmiştir.

Sonuç olarak davacıların tüm taleplerinin reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacı ... yönünden açılan davanın REDDİNE,

2-Davacı ... yönünden açılan davanın REDDİNE,

3-Alınması gereken 80,70TL karar ve ilam harcından peşin alınan 54,40TL harcın mahsubu ile bakiye 26,30TL harcın davacılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,

Zorunlu arabuluculuk kapsamında Arabuluculuk Yönetmeliğinin 26/2 maddesi gereği ödenecek ve Arabuluculuk AÜT nin Birinci Kısmına göre taraf sayısı gözetilerek belirlenen 1.129,49TL'nin Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 18/A maddesinin 11. Bendi uyarınca arabuluculuk ücreti yargılama giderinden sayıldığından ve davalı ... ilk oturuma katılmadığından tamamının bu davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Davacı tarafından yatırılan 54,40TL peşin harç, 54,40TL başvuru harcı, 7,80TL vekalet harcı olmak üzere toplam 116,60TL harcın üzerinde bırakılmasına,

4-Davacı tarafından sarf edilen 481,00TL tebligat ve posta gideri ile 1.550,00TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 2.031,00TL yargılama giderinin Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 18/A maddesinin 11. Bendi uyarınca davalı ... ilk oturuma katılmadığından tamamının bu davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

5-Davalı ... ile davalı ... A.Ş.'nin kendilerini vekil ile temsil ettirdikleri görülmekle karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT madde 3/2 ve 13/2 uyarınca 300,00TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak bu davalılara ödenmesine,

Dair, davacılar vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize sunulacak, yahut mahkememize gönderilmek üzere bir başka mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle başvuru yapılmak suretiyle, Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.25/10/2022

Katip Hakim

e-imzalı e-imzalı


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.