Yargıtay - Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi

2017/932 Esas 2019/1383 Karar
Karar Tarihi: 25.12.2019
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/932 Esas

KARAR NO : 2019/1383

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 09/06/2017

KARAR TARİHİ : 25/12/2019

KARAR YAZIM TARİHİ : 08/01/2020

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalıların işleten, sürücü ve ZMSS sigortacısı olduğu ...... plakalı aracın 13/06/2015 tarihinde davalı sürücünün yönetimindeyken, sürücünün alkollü ve aşrı suratli olarak aracı sevk ve idare etmesi sonucu tek taraflı kaza yaptığını, kazada müvekkillerinin çocuğu ..... 'nun hayatını kaybettiğini, kazaya ilişkin olarak Bakırköy ..... Ağır Ceza Mahkemesinin .... Esas sayılı dosyası ile kamu davası açıldığını, müvekkillerinin oğlunun ... Sosyal Bilimler MYO Sivil Havacılık Kabin Memurluğunda öğrenci olduğunu, ölüm ile müvekkillerinin desteklerini kaybettikleri gibi manevi zarara da uğradıklarını ileri sürerek, şimdilik 10.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının tüm davalılardan faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline, her bir davacı için 75.000,00 er TL olmak üzere toplam 150.000,00 TL manevi tazminatın faizi ile birlikte araç sürücüsü ve işletenden müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ..... Sigorta A.Ş vekili cevap dilekçesinde özetle; kazaya karışan aracın müvekkili tarafından 18/08/2014 başlangıç tarihli 1 yıl vadeli Karayolları ZMSS poliçesi ile sigorta örtüsü altına alındığını, müvekkilinin sorumluluğunun sigortalının kusuru ve gerçek zarar ile sınırlı olduğunu, bu nedenle kusur ve maluliyet oranının Adli Tıp Kurumu'nca belirlenmesi gerektiğini, kaza sonrası yapılan başvuru üzerine müvekkilince hasar dosyası açılarak davacı anne için 29.575,32 TL, baba için ise 25.795,39 TL ödeme yapıldığını, usulüne uygun hesap ve ödeme ile müvekkilinin sorumluluğunun kalmadığını, mahkemece yapılan ödemenin güncel değerinin belirlenerek, kusur incelemesi sonucu aktüer bilirkişiden rapor alınarak tazminatın belirlenmesi gerektiğini, kaza tarihinden itibaren faiz talebinin yerinde olmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı ..... Turizm Taşımacılık Yat.San.Tic.Ltd.Şti.vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin, araç kiralama işiyle iştigal ettiğini, kazaya karışan aracın 12/06/2015 tarihinde davalı ....'a kiralanması nedeniyle, müvekkilinin işleten sıfatının bulunmadığını, kaza sonucu davalı sigorta şirketi tarafından davacılara 55.370,71TL ödenerek zarar sorumlularının ibra edildiğini, sürücünün kusuru olmadığı gibi aracın periyodik bakımının yapılması nedeniyle müvekkilinin de kusurunun bulunmadığını, kazayla ölüm arasında illiyet bağının bulunmadığını, yapılan ödeme sürücünün kusuru ve desteğine göre hesaplama yapılması gerektiğini, istenen manevi tazminatın fahiş olduğunun savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı .... vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkilinin kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığını, yolda bulunan derin çukurun kazaya neden olduğunu, aracın zorunlu sigortası bulunması nedeniyle zarar sorumluluğunun sigortacıya ait olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE:Dava, trafik kazasından kaynaklı destekten yoksun kalma tazminatı ile uğranılan manevi zararın tahsili istemine ilişkindir. Mahkememizce yapılan sicil araştırmasında kazaya karışan ...... plakalı aracın kaza tarihi itibariyle davalı ..... Turizm şirketi adına kayıtlı olduğu, araç kiralama işi ile uğraşan davalı şirket tarafından kısa süreli kiralama yoluyla davlı sürücüye kiralandığı anlaşılmıştır.

Davalı işleten, kiralama nedeniyle işleten sıfatının bulunmadığını savunarak husumet yönünden davanın reddini istemiştir. Sunulan kira sözleşmesinin incelenmesinde; aracın kazadan kısa süre önce 12/06/2015 tarihinde ..... 'a kiralandığı, kiralama süresinin 17/06/2015 tarihinde bittiği, kiralamanın kısa süreli olduğu, bu nedenle işleten sıfatının devam ettiği anlaşılmakla davalı araç sahibi işleten sıfatı ile kazadan 2918 sayılı Kanun'un 85.maddesi gereğince sorumlu tutulmuştur.

Mahkememizce tarafların ekonomik ve sosyal durumları manevi tazminata esas olacak şekilde ilgili zabıtadan istenerek dosyaya konulmuştur.

Mahkememizce sigorta poliçeleri getirtilmiş, kazaya karışan ...... plakalı aracın kaza tarihini kapsar şekilde karayolları ZMSS poliçesinin davalı şirket tarafından düzenlendiği anlaşılmıştır. Kaza sonucu davacılar tarafından yapılan başvuru sonucu her iki davacıya sigorta şirketince toplam 55.370,71TL ödeme yapıldığı görülmüş olup yapılan ödemenin güncel değeri hesaplanarak destek zararından indirilmiştir. Yapılan ödeme ile gerçek zarar arasında fahiş fark bulunduğundan 2918 Sayılı Kanunun 111.maddesi gereğince ibraname geçerli sayılmamıştır.

Mahkememizce yapılan araştırmada kaza nedeni ile davalı sürücü hakkında Bakırköy .... Ağır Ceza Mahkemesinin .... esas sayılı dosyası ile kamu davası açıldığı mahkemece ATK Trafik İhtisas dairesinden alınan 03/11/2015 tarihli raporda; davalı sürücünün asli kusurlu olduğu, sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümünde sorumlu olmak suçundan TCK.'nın 85/2.maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Davacıların desteği araçta yolcu olup kazanın oluşumunda herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Ancak mahkememizce ceza dosyasındaki bilirkişi raporu ile dosya kapsamındaki deliller de değerlendirilmek üzere kusur ve aktüerya bilirkişisi kurulundan 28/08/2018 tarihli rapor alınmıştır.

Bilirkişi raporunda özetle; davalı sürücünün tam kusurlu olduğu, yapılan ödemenin güncel değerinin indiriminden sonra davacı ..... 'un gerçek zararının 43.461,98TL, davacı ...'nun nihai gerçek ve maddi zararının 40.811,84TL olduğu bu miktarın poliçe limiti içerisinde bulunduğu bildirilmiştir. Davacıların defin masraflarına yönelik taleplerinin bulunması ve rapordaki hesaplamaya itiraz edilmesi üzerine mahkememizce bilirkişi raporundan ek rapora alınmış bilirkişice 11/07/2019 tarihinde düzenlenen raporda 2019 yılı asgari ücreti dikkate alındığında davacı .....'nun gerçek zararının 59.143,40TL, ...'nun gerçek zararının 54.851,61TL defin masraflarının ise 1.180,00TL olduğu belirlenmiştir.

Davacı vekili, ek rapor sonrası maddi tazminat talebini rapordaki gibi artırarak harcını tamamlamış, mahkememizce belirsiz alacak davası olarak açılan davada talebin zamanaşımına uğramadığı belirlenerek artırılan miktar üzerinden hatır indirimi değerlendirilmesi yapılarak hüküm kurulmuştur.

Davalı şirket vekili yazılı ve sözlü beyanlarında hatır indirimi yapılmasını talep etmiştir.

Dosya kapsamındaki tüm delillerin birlikte değerlendirilmesinde, davalı ....'un sürücü, davalı ..... Şirketi'nin işleteni, diğer davalının Karayolları ZMSS sigortacısı olduğu, ...... palakalı aracın 13/06/2015 tarihinde sürücünün asli ve tam kusuru ile meydana gelen kazada davacıların desteği ile birlikte iki kişinin öldüğü sabittir. Ceza yargılaması, kaza tutanağı ve mahkememizce toplanan delillerde kazanın oluşumunda araçta yolucu olarak bulunan davacıların desteğinin herhangi bir kusurunun bulunmadığ,ı tüm kusurun sürücüde olduğu anlaşılmıştır. Davacı anne ve babanın kazadan sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle destekten yoksun kaldıkları sigorta tarafından yapılan kısmi ödemenin 2918 Sayılı Kanunun 111.maddesi kapsamında yetersiz olduğu, yapılan kısmi ödemenin güncel değerinin mahsubu sonrası davacı annenin 59.143.40TL nihai gerçek zararının davacı babanın ise 54.851,61TL nihai gerçek zararının bulunduğu anlaşılmıştır. Olayın oluş şekli ve ceza yargılamasındaki beyanlar dikkate alındığında davacı ile desteğin arkadaş oldukları, davalının babası tarafından kiralanan araç ile gezme amaçlı yolculuk yaptıkları yapılan taşıma karşılığı herhangi bir ücret ödemesinin söz konusu olmaması nedeniyle davalının hatır indirimi savunmasının yerinde olması nedeniyle takdiren %20 oranında hatır indirimi yapılması sonucu davacı annenin nihai gerçek zararının 47.314,72TL, davacı babanın gerçek ve nihai zararının 43.881,00TL olarak belirlendiği anlaşılmakla bu miktar üzerinden destekten yoksun kalma tazminatının kısmen kabulüne anılan miktarın belirlenen tarihlerden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, fazlaya ilişkin talebin hatır indirimi kapsamında reddine, mahkememizce takdiri indirim yapılması nedeniyle davacılar yararına maddi tazminat yönünden vekalet ücreti ve yargılama gideri takdirine yer olmadığına karar verilmiştir. Kaza nedeniyle davacıların defin zararı miktarı İBB den sorulmuş, yazı cevabına göre gerçek zararın 1.180,00 TL olduğu belirlenerek bu miktarın da davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Manevi tazminat yönünden yapılan değerlendirmeye gelince; davacıların müşterek çocuklarının davalı .... tarafından sevk ve idare edilen aracın karıştığı kaza sonucu öldüğü sabittir. TBK.'nın 76/2. Maddesi gereğince ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir. Kaza sonucu yakınlarını kaybeden davacıların uğramış olduğu elem ve ızdırabın büyüklüğü, manevi tazminatın zenginleşme aracı olamayacağı ilkesi ile tarafların ekonomik ve sosyal durumları ve özellikle desteğin olayda kusurunun bulunmaması, meydana gelen zararın ve uğranılan kaybın büyüklüğüne göre davacı ..... için 30.000,00-TL, diğer davacı ... için 30.000,00-TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılar .... ve ..... Turizm Taşımacılık Yat.San.Ltd.Şti.'den tahsiline, fazlaya ilişkin istemin reddine ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacıların maddi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile Davacı ..... için 47.314,72TL, ... için 43.881,28TL destekten yoksun kalma tazminatına, davalı sigorta şirketi yönünden 27/07/2015 tarihinden, diğer davalılar .... ile ..... Turizm Taşımacılık Yat San Tic Ltd Şti yönünden kaza tarihi olan 13/06/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak ayrı ayrı davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin kısmın hatır taşımacılığı kapsamında reddine,

2-1.180,00TL cenaze giderinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine,

3-Davacıların manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile Davacı ..... için 30.000,00TL, davacı ...... için takdiren 30.000,00TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 13/06/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılar .... ile ..... Turizm Taşımacılık Yat San Tic Ltd Şti'den alınarak davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

4-Harçlar Kanunu'na göre belirlenen 10.328,19TL ilam harcından peşin alınan 546,48TL harcın 342,00TL ıslah harcının mahsubu ile bakiye 9.439,71TL'nin davalılar ....,..... Turizm Taşımacılık Yat San Tic Ltd Şti ve ... Sigorta'dan müştereken ve müteselsilen alınarak Hazine'ye irat kaydına,

5-Davacılar tarafından sarf edilen 800,00TL bilirkişi ücreti, 351,05TL posta masrafı, 31,40TL başvuru harcı, 546,48TL peşin harç, 342,00TL ıslah harcının olmak üzere toplam 2.070,93TL'den kabul ve red oranına göre hesaplanan 1.970,93TL'nin davalılar ...., ..... Turizm Taşımacılık Yat San Tic Ltd Şti ve .... Sigorta'dan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, bakiye 100,00TL yargılama giderinin manevi tazminat için yapıldığı kabul edilerek kabul red oranına göre bu miktarın davacılar üzerine bırakılmasına,

6-Davalı ..... Turizm Taşımacılık Yat San Tic Ltd Şti tarafından sarf edilen 800,00TL bilirkişi ücretinin maddi tazminat için yapıldığı kabul edilerek yapılan yargılama giderinin davalı üzerinde bırakılmasına,

MADDİ TAZMİNAT YÖNÜNDEN

7-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 10.045,68TL vekalet ücretinin davalılar ....., ..... Turizm Taşımacılık Yat San Tic Ltd Şti ve ....'dan müştereken ve müteselsilen alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacılara verilmesine,

8-Maddi tazminatın hatır indirimi yapılarak kısmen reddine karar verilmesi nedeniyle red edilen miktar yönünden davalılar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

MANEVİ TAZMİNAT YÖNÜNDEN

9-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 6.950,00TL vekalet ücretinin davalılar .... ve ..... Turizm Taşımacılık Yat San Tic Ltd Şti'den müştereken ve müteselsilen alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacılara verilmesine,

10-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 6.950,00TL vekalet ücretinin Davacılardan alınarak eşit olarak kendisini vekille temsil ettiren davalılar .... ve ..... Turizm Taşımacılık Yat San Tic Ltd Şti'ne verilmesine,

11-HMK’nın 333. maddesi gereğince hükmün kesinleşmesinden sonra artan avansın taraflara iadesine,

Dair davacılar vekili ile davalı ..... Turizm vekilinin yüzlerine karşı diğer davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 25/12/2019

Katip .....

¸e-imzalıdır

Hakim ...

¸e-imzalıdır

*Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında e-imza ile imzalanmıştır.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.