Yargıtay - İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi

2015/853 Esas 2018/167 Karar
Karar Tarihi: 26.02.2018
Yargıtay

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/853 Esas

KARAR NO : 2018/167

DAVA : İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ: 03/09/2015

KARAR TARİHİ: 26/02/2018

Taraflar arasında görülen davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA VE TALEP : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 15.11.2019 tarihinde, maliki ... ve sürücüsü ... olan ... plakalı aracın neden olduğu trafik kazası neticesinde, ...'ın maluliyetine sebep olduğunu, kazaya karışan diğer... plakalı aracın tali kusurlu olması ve aracın ZMMS (Trafik) poliçesinin tespit edilememesi nedeniyle, ..., (davadan önce) maluliyet tazminatı talebiyle ...na başvuru yaptığını, bu doğrultuda, ... tarafından ekspertiz incelemesi yapıldığını, 16.05.2011 tarihinde hak sahibi ... 16.05.2011 tarihinde 27.877,-TL maluliyet tazminatı ödemesi yapılmuş olduğunu, ..., yaptığı bu ödeme miktarını, ..'ın davacı ve ...Sigortanın davalı olduğu Çorlu 1. Asliye HUKUK mahkemesinin ... E. Sayılı dosyanın yargılama aşamasında bildirdiğini, ... yaptığı ödeme miktarını, mevzuata göre rücuen tahsil atmek için,... plaka sayılı sigortasız araç maliki ve sürücüsü aleyhine, Anadolu 1. Asliye hukuk Mahkemesi'nin ... E. Sayılı dosyasıyla tazminat davası açtığını, Bu aşamada, Anadolu 1. Asliye hukuk Mahkemesinin ... E. Sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılamada; Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinin... E. Sayılı ve Çorlu 1. Asliye hukuk Mahkemesinin ... E. Sayılı kararlarına dayanarak alman KUSUR raporlarında; ... plakalı aracın sürücüsü ...’nin %100 TAM KUSURLU,... plakalı sigortasız aracın KUSURSUZ olduğunun tespit edildiğini, Bu tespitler sonucunda, Anadolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ... E. Sayılı dosyasıyla yürüttüğü rücuen tazminat davasının RET edildiğini, Bu arada, sürücüsü ...'nin %100 kusurlu olarak sevk ve idaresinde bulunan ... plakalı aracın trafik poliçesini düzenleyen ...Sigorta’nın da davalı olduğu Çorlu 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ... E. Sayılı ilamına konu 17.03.2014 tarihli HESAP RAPORUNDA ...nın ...’a (dava aşamasında) yaptığı ödeme güncellenerek (Davalı ... şirketinin menfaatine) MAHSUP edildiğini, ayrıca mahkemece hatır taşıması indirimi de yapıldıktan sonra, S..’a 100.607,76 TLödenmesine karar verildiğini, dolayısıyla ...'nın davadan önce yaptığı ödeme, kusur oranları değişince ...Sigorta lehine haksız kazanç oluşturduğunu, ...Sigortanın ... plakalı araçla ilgili düzenlediği trafik poliçesinin olay tarihi itibariyle limitinin 150.000,00 TL olduğunu, Eğer ... yukarıda belirtilen ödemeyi yapmamış olsaydı, ...Sigorta ... plakalı aracın %100 kusurundan dolayı, 150.000,-TL Trafik poliçesi teminat limitinin tamamını ...’a ödemek zorunda kalacağını, Bu doğrultuda, ...’nın ...’a dava aşamasında yaptığı ödeme güncellenerek mahsup edilmesi nedeniyle ...Sigorta’nın menfaatine ödenmemiş 49.392,24 TL poliçe limiti kalmış, yani ...Sigorta'nın haksız zenginleştiğini, bu nedenlerle, İstanbul 4, İcra Müdürlüğü'nün ... E. Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptaline, alacak taleplerinin kesinleşen Mahkeme ilamına dayanması (davalı ... şirketinin haksız itirazı) nedeniyle %40 İcra İnkar tazminatına hükmedilmesine, takip tarihi itibariyle en yüksek reeskont faiziyle birlikte tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmiştir.

SAVUNMA VE KARŞI TALEP : Davalının veya vekilinin dosyaya herhangi bir cevap dilekçesi sunmadığı görülmüştür.

DELİLLER VE GEREKÇE :

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Dava; 15.11.2019 tarihinde, maliki ... ve sürücüsü ... olan ... plakalı aracın neden olduğu trafik kazası neticesinde, ...'ın maluliyetine sebep olduğu, kazaya karışan diğer... plakalı aracın tali kusurlu olması ve aracın ZMMS (Trafik) poliçesinin tespit edilememesi nedeniyle, ..., (davadan önce) maluliyet tazminatı talebiyle ...na başvuru doğrultusunda, ... tarafından ekspertiz incelemesi yapıldığını, 16.05.2011 tarihinde hak sahibi ... 16.05.2011 tarihinde 27.877,-TL maluliyet tazminatı ödemesi yapılması, ... yaptığı ödeme miktarını, mevzuata göre rücuen tahsil atmek için,... plaka sayılı sigortasız araç maliki ve sürücüsü aleyhine, Anadolu 1. Asliye hukuk Mahkemesi'nin ... E. Sayılı dosyasıyla tazminat davası açması, Bu aşamada, Anadolu 1. Asliye hukuk Mahkemesinin ... E. Sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılamada; Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinin... E. Sayılı ve Çorlu 1. Asliye hukuk Mahkemesinin ... E. Sayılı kararlarına dayanarak alman KUSUR raporlarında; ... plakalı aracın sürücüsü ...’nin %100 TAM KUSURLU,... plakalı sigortasız aracın KUSURSUZ olduğunun tespit edilmesi sonucu Anadolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ... E. Sayılı dosyasıyla yürüttüğü rücuen tazminat davasının RET edilmesi, sürücüsü ...'nin %100 kusurlu olarak sevk ve idaresinde bulunan ... plakalı aracın trafik poliçesini düzenleyen ...Sigorta’nın da davalı olduğu Çorlu 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ... E. Sayılı ilamına konu 17.03.2014 tarihli hesap raporunda ...nın ...’a (dava aşamasında) yaptığı ödeme güncellenerek (Davalı ... şirketinin menfaatine) MAHSUP edildiğini, ayrıca mahkemece hatır taşıması indirimi de yapıldıktan sonra, ..’a 100.607,76 TLödenmesine karar verilmesi, ...'nın davadan önce yaptığı ödeme, kusur oranları değişince ...Sigorta lehine haksız kazanç oluşturması, ...Sigortanın ... plakalı araçla ilgili düzenlediği trafik poliçesinin olay tarihi itibariyle limitinin 150.000,00 TL olması, ...’nın ...’a dava aşamasında yaptığı ödeme güncellenerek mahsup edilmesi nedeniyle ...Sigorta’nın menfaatine ödenmemiş 49.392,24 TL poliçe limitinin tahsili için İstanbul 4, İcra Müdürlüğü'nün ... E. Sayılı dosyasına yapılan itirazın İİK'nun 67. Maddesine göre iptali ile %40 İcra İnkar tazminat talepli davadır.

Mahkememiz dosyası arasına alınan bilgi, belgeler üzerinden bilirkişi incelemesi yapılmış, 14.07.2017 günlü bilirkişi raporunda;Kesinleşen Mahkeme kararlarıyla; ...Sigortaya ZMMS (Trafik) poliçesi ile sigortalı ... plakalı araç surucusu ...’nin %100 kusurlu olduğı, Poliçe teminat limitinin 150.000,-TL olduğu, Çorlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ... E. Sayılı dava kararında ...nın ...’a dava aşamasında 27.877,-TL’lık maluliyet tazminatı ödemesinin güncellenerek ...Sigorta’nın ödeyeceği tazminat miktarından tenzil edilmesiyle, dava konusu kazada herhangi bir sorumluluğu kalmamış olan ...nın ödediği tazminatın karşılığında ...sigorta’dan alacak iddiasında bulunabileceği, ...nın, davalı ...Sigorta AŞ’den tazminat alacağının (hükmolunan 100.607,76TL’den arta kalan 49.392,24TL limiti dahilinde) 11.03.2015 icra takip tarihi itibarıyla 27.877,00 TL anapara, 9.722,10 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 37.599,10 TL olduğu, davacı yanın 37.599,10 TL alacağı için takip tarihinden itibaren yasal faiz talep edebileceği belirtilmiştir.

Dava konusu trafik kazasında 15/11/2009 günü saat 13.30 sularında İstanbul- Edime Tem Otoyolunun Çorlu kesiminde, içinde ...’ın da bulunduğu ... plakalı ...’ye ait ...marka aracın kazada vefat eden sürücüsü ... tarafından Kırklareli’ne doğru giderken ...oto Paz. inş. Tic. Ltd.Şti’ne ait... plakalı surucu ... yönetiminde aynı istikamette giden kamyona arkadan çarpmıştır.

Trafik kaza raporlarına göre ... asli, ... tali kusurlu olup, ... plakalı araç ...Sigorta A.Ş.’ne ... nolu 2MMS(Trafik), ...no ile Kasko sigortası ile ayrı ayrı sigortalıdır.... plaka nolu aracın ise sigortası yoktur. Kazada sürücü ve diğer iki yolcu vefat etmiş, ... ise ağır yaralanmıştır.

Olay anında tutulan kaza tespit tutanağı ve Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi’nin ... sayılı dosyasına ilişkin alınan kusur raporlarında araç sürücüsü ...'ın tali kusurlu bulunduğu dikkate alınarak ...’ın başvurması nedeniyle, 14 Haziran 2007 tarih, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14. Maddesiyle “TSRŞB bünyesinde tüzel kişiliği haiz; kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin olarak, sigortalının belirlenememesi, rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli sigortanın bulunmaması veya çalınmış veya gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi durumlarında, kazalarda zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle uğrayacakları bedeni zararların giderilmesi amacıyla kurulmuş bulunan ... tarafından 16.05.2011 tarihinde hak sahibine 27.877,-TL maluliyet tazminatı ödenmiştir, ... yaptığı ödeme miktarını, mevzuata göre rücuen tahsil etmek için,... plaka sayılı sigortasız araç maliki ve sürücüsü aleyhine, Anadolu 1. Asliye hukuk Mahkemesi’nin ... E. Sayılı dosyasıyla tazminat davası açmıştır. Bu aşamada, Anadolu 1. Asliye hukuk Mahkemesinin ... E. Sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılamada; Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinin... E. Sayılı ve Çorlu 1. Asliye hukuk Mahkemesinin ... E. Sayılı kararlarına dayanarak alınan KUSUR raporlarında; ... plakalı aracın sürücüsü ...’nin %100 TAM KUSURLU, Bu tespitler sonucunda, Anadolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ... E. Saydı dosyasıyla yürütülen rücuen tazminat davasında 10.04.2013 tarihli karar ile davanın REDDİNE karar verilmiştir. Dava konusu olayla ilgili olarak Çorlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ve Davacılardan birinin ... ile Davalılardan birinin ...Sigorta olduğu ... E, Sayılı dosya ile ilgili 31/12/2014 tarihli Kararında; “ayrıntılı ve denetime elvenşll ektüerya bilirkişi raporuna göre davacının maddi zararının 125,759,71 Tl olduğu, ancak davacının sürücü ...nin aracına ücretsiz olarak bindiği, yani hatır taşımasının söz konusu olduğu, yine alınan raporlara göre sürücü ...'nin 210 km hızla kazayı yaptığının anlaşıldığı, davacının da bu şekilde ftızlı giden araç içerisinde sürücüye müdahale etmemesi nedeniyle mahkememizce belirlenen tazminat üzerinden %2Ö oranında hakkaniyet indirimi yapılmasına karar verilerek, 100.607,768TL maddi tazminatın sürücü ... mirasçıları olan davalılar ... ve ... den olay tarihi otan 15//11/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı ...Sigorta A Ş, (sigorta poliçesindeki limiti ite simdi olmak üzereyden dara tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ...a verilmesini, fazlaya ilişkin istemin reddine' karar verilmiştir.

... kusur oranlarının değişmesiyle davadan önce ...’a yaptığı ödemenin güncellenerek davalı ... şirketinin lehine mahsup edilmesinin ...Sigorta lehine haksız kazanç oluşturduğu gerekçesiyle ilgiliye ödenen miktarın poliçe limitleri dahilinde ...Sigortadan faizi ile tahsilini talep etmiştir, Kesinleşen Mahkeme karartanyla, ...Sigortaya sigortalı araç sürücüsü ... %100 kusurlu olduğundan, dava öncesi ...nın ...a yaptığı ödemenin herhangi bir mesnedi kalmamıştır. ... ... plakalı aracın ZMMS Trafik poliçesi sigortacısı ...sigortadan ödemiş olduğu 27.877 TL'lik tazminatın ödeme tarihinden itibaren 8.441,-TL işleyen yasal faiziyle birlikte toplam 36.318,-TL talebiyle davalı ... şirketi aleyhine 11.03.2015 tarihinde İstanbul 4. İcra Müdürlüğünün ... sayılı Asıl alacak 9.582,05 TL işlemiş faiz olmak üzere 37.459,05 TL alacağın tahsili için icra takibi başlatmıştır. Davalı takibe itiraz etmiştir. Davacı yanın 27.877,00 TL ödemeyi ...'a 16.05.2011 tarihinde yaptığı 16.05.2011 tarihi ile 11.03.2015 takip tarihi arasında geçen süre için yasal faiz oranı üzerinden 9.722,10 TL işlemiş faiz talep edebileceği anlaşıldığından, davanın kabulü ile davalının İstanbul 4. İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı icra takip dosyasına yaptığı itirazın iptali ile takibin 27.877,00 TL asıl alacak, 9.582,05 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 37.459,05 TL üzerinden aynı şartlar ile devamına, 7.491,81 TL icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın kabulü ile davalının İstanbul 4. İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı icra takip dosyasına yaptığı itirazın iptali ile takibin 27.877,00 TL asıl alacak, 9.582,05 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 37.459,05 TL üzerinden aynı şartlar ile devamına,

2-7.491,81 TL icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Alınması gerekli 2.558,83 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 639,71 TL harcın düşümü ile eksik kalan 1.919,12 TL eksik harcın davalıdan tahsili ile maliyeye gelir kaydedilmesine,

4-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden kabul üzerinden hesaplanan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve taktir olunan 4.470,50 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Davacı tarafça yapılan ( 639,71 TL peşin harç + ilk masraf 31,80 TL + bilirkişi ücreti 1.200,00 TL + 113,00 TL posta masrafı ) toplam 1.984,51 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı tarafça yatırılan gider avansından geriye kalan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Davacı vekillerinin yüzlerine karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 26/02/2018

Katip ...

e-imzalıdır

Hakim ...

e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.