Yargıtay - Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/1139 Esas 2021/534 Karar
Karar Tarihi: 26.05.2021
Yargıtay

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

BURSA

1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2018/1139

KARAR NO : 2021/534

BAŞKAN : ....

ÜYE :...

ÜYE : ...

KATİP : ..

DAVACILAR : ...

....

....

VEKİLİ : Av....

DAVALILAR : ...

VEKİLİ : Av. ....

....

VEKİLİ : Av. ...

....

İHBAR OLUNAN : ..

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 28/08/2018

KARAR TARİHİ : 26/05/2021

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 09/07/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar vekili beyanlarında; davacı ...'in bir trafik kazasında yaralandığını uzun süre tedavi gördüğünü ve malul kaldığını diğer davacılar ... ve ...'nin de hafif şekilde yaralandıklarını kazaya karışan... plakalı aracın kazada tam kusurlu olduğunu ileri sürerek şimdilik 200 TL geçici iş göremezlik tazminatı 200 TL bakıcı gideri, 200 TL daimi maluliyet tazminatı ve 200 TL eksik ödenen araç hasar bedeli olmak üzere toplam 1000 TL maddi tazminatın davalılardan faiziyle birlikte tahsiline, 400.000 TL manevi tazminatın yine faiziyle davalılardan tahsiline, davacılardan ... ve ... için 50.000 TL manevi tazminatın faiziyle davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı... Ltd Şti. vekili beyanlarında ; yetkiye itiraz etmiş, kusuru kabul etmediklerini manevi tazminat yönünden... davanın ihbarını istediklerini, maluliyetin ve tazminat miktarının mahkemece tespit edilmesini, istenen manevi tazminatın fahiş olduğunu ileri sürmüştür.

Davalı...A.Ş. vekili beyanlarında ; davanın reddini istemişse de onun yönünden poliçe limitiyle ödeme yapılması sebebiyle itirazlarının nazara alınmaya değer olmadığı

Delillerin değerlendirilmesi ve gerekçe:

Dava trafik kazası nedeniyle maluliyet tazminatı, manevi tazminat ve araçta oluşan zarardan kaynaklı tazminat davasıdır.

Trafik kazası ... plakalı araç ve ...plakalı araç arasında meydana gelmiştir.

Trafik kazasında davacı ... ... yaralanmış ve bu yaralanma dolayısıyla maluliyet tazminatı talep etmiştir.

Davacı ... ... ' nun tedavi evrakları dosya arasına celp edilmiş ve maluliyet oranı hususunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulundan rapor alınmıştır.

Raporda özürlülük ölçüt yönetmeliği hükümlerine göre; engelilik oranının % 43 olduğu belirlenmiştir. Trafik kazası 12/04/2018 tarihinde meydana geldiğinden maluliyet oranının tespitinde özürlülük ölçüt yönetmeliği uygulanmalıdır. Yerleşik Yargıtay uygulaması da bu yöndedir.

Kaza tarihi 11.10.2008 tarihinden önce ise Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 01.09.2013-01.06.2015 tarihleri arası Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği, 01.06.2015-20.02.2019 tarihleri arası Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurul Raporları Hakkında Yönetmelik, 20.02.2019 tarihinden sonra Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/7120 E., 2021/2627 K.)

Trafik kazasında kusur durumu için bilirkişi raporu alınmış, raporda davalı araç sürücüsünün %100 kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Rapordaki belirleme kazanın oluş biçimine göre uygun bulunmuştur.

Davacı ... ' in maluliyet oranına göre aktüer bilirkişiden hesaplama yapılması istenilmiş, hesaplamada TRH2010 tekniği uygulanmıştır. Zira yerleşik Yargıtay uygulaması da TRH2010 tablosunun ülke gerçeklerine daha uygun olduğu yeknesak uygulama olarak kabul edilmiştir.

Hak sahiplerinin bakiye ömürleri daha önceki yıllarda Fransa’dan alınan 1931 tarihli “PMF” cetvelleri ile saptanmakta ise de; Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü, BNB Danışmanlık, Marmara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nin çalışmalarıyla “TRH 2010” adı verilen “Ulusal Mortalite Tablosu” hazırlanmış olup, gerçek zarar hesabı özü itibariyle varsayımlara dayalı bir hesap olup, gerçeğe en yakın verilerin kullanılması esastır. Bu durumda diğer kurumlar ile Yargıtay Daireleri arasında tazminat hesabında birliğin sağlanması açısından ve yine bu tablonun ülkemize özgü ve güncel verileri içermesi de göz önüne alındığında, Dairemizce de tazminat hesaplarında bakiye ömrün belirlenmesinde TRH 2010 tablosunun esas alınmasının güncellenen ülke gerçeklerine daha uygun olacağına karar verilmiştir. (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/10352 E., 2021/2596 K.)

Yargılama sırasında davalı sigorta şirketi tarafından davacı ... ... için 360.000,00 TL tutarında maddi tazminat alacağı ödenmiştir. Bu alacağa bağlı olarak 27.550,00 TL vekalet ücreti ve 150,00 TL yargılama giderinin de ödendiği görülmektedir.

Bilirkişi tarafından bu ödenen tutar mahsup edildikten sonra davacının bakiye maluliyet tazminat alacak tutarı 953.931,75 TL olduğu belirlenmiştir.

Davacının bunun dışında 17.027,39 TL geçici iş göremezlik tazminatı, 6.156,15 TL bakıcı gideri, 1.404,00 TL tedavi gideri ve 2.160,00 TL araç zararı olmak üzere toplam 26.747,54 TL maddi tazminat alacağı bulunmaktadır.

Davacı maluliyet tazminatı istemi yönünden davalı sigorta şirketine yönelik davadan feragat etmiştir.

Bu feragatın diğer borçluların durumunu ağırlaştırıp ağırlaştırmadığı konusunda ise poliçe teminat limiti maluliyet zararlarında 330.000,00 TL ile sınırlıdır. Dolayısıyla bu durum diğer davalıların durumunu ağırlaştıran bir hal değildir.

Toplam 26.747,54 TL maddi tazminat alacağı sigorta poliçesi teminatı kapsamında değerlendirilmelidir. Buna göre; sigorta poliçesinde tedavi giderleri ayrı bir teminat kalemi olarak yer almaktadır. Yine araç başına tazminat tutarı 33.000,00 TL ' dir. Geçici iş görememezlik, bakıcı gideri, tedavi gideri ZMMS genel şartlarında tedavi giderleri başlığı altında ele alınmıştır. Bu sebeple sağlık gideri teminatı ile araç başına maddi zarar teminatı dikkate alındığında davacının davalı sigorta şirketinden bu alacaklar yönünden de talep hakkı bulunmaktadır. Nitekim bu taleplerden davacı taraf feragat etmemiştir.

Davacıların manevi tazminat istemleri de bulunmaktadır.

Manevi tazminatın belirlenmesi konusunda ise; hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek, tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.

22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu, olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özellikleri gözönünde tutması ve buna göre manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. (HGK 23/06/2004, 13/291-370)

Davacı ... ' in kazada % 43 oranında malul kaldığı belirlenmiştir. Davalı araç sürücüsü kazanın oluşumunda tam kusurludur. Yine diğer davacılar kazada hem yaralanmış hem de ... ... ' nun tedavi sürecinden manevi olarak etkilenmişlerdir. Davacı ... ... için 80.000,00 TL manevi tazminata hükmolunmuştur. Diğer davacılar lehine de ... ... için 10.000,00 TL ... ... için 10.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

A-Davacı ... ...'nun davalı...A.Ş'ye yönelik daimi maluliyet tazminat isteminin feragat nedeniyle reddine,

B-17.027,39 TL geçici iş göremezlik, 6.156,15 TL bakıcı gideri, 1.404,00 TL tedavi gideri, 2.160,00TL araç zararı olmak üzere toplam 26.747,54 TL maddi tazminat alacağının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ... ...'ya ödenmesine,

1-Davalı sigorta şirketinin sorumluluğunun poliçe limitiyle sınırlı tutulmasına,

2-Tazminat alacaklarına davalılar ... ... ile... ... San. Tic. Ltd. Şti. bakımından kaza tarihi olan 12/04/2018 tarihinden davalı sigorta şirketi bakımından 26/06/2018 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına,

3-953.931,75 TL daimi iş görememezlik tazminatı alacağının davalılar .. ... ile... ... San. Tic. Ltd. Şti. bakımından kaza tarihi olan 12/04/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ... ...'ya ödenmesine,

4-Maddi tazminat yönünden harçlar Yasası gereğince alınması gerekli 66.990,20 TL harçtan başlangıçta alınan 1.717,17 TL peşin harç ve 3.346,00 TL ıslah harcın mahsubu ile bakiye 61.927,03 TL harcın davalılar .. ... ile... ... San. Tic. Ltd. Şti. ' den müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,

5-Davacı tarafça yapılan 5.093,07 TL harç, 2.354,46 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 7.447,53 TL'nin kabul ret oranına göre 580,73 TL ' sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, bakiyesinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

6-Maddi tazminat yönünden davacı .. ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 66.083,96 TL nispi vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, davalı sigorta şirketinin sorumluluğunun 4.080,00 TL ile sınırlı tutulmasına,

C-Davacıların manevi tazminat istemlerinin kısmın kabul kısmen reddi ile davacı ... ... için 80.000,00 TL davacı ... .. için 10.000,00 TL, davacı ... .. için 10.000,00 TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazminat alacağının davalılar .. .. ile... ... San. Tic. Ltd. Şti. bakımından kaza tarihi olan 12/04/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili ile adı geçen davacılara belirtilen miktarlarla ödenmesine, fazlaya ilişkin taleplerin ayrı ayrı reddine,

1-Manevi tazminat yönünden Harçlar Yasası gereğince alınması gerekli 6.831,00 TL harcın davalılar .. .. ile... ... San. Tic. Ltd. Şti ' den müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,

2-Davacı ... ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 11.200,00 TL nispi vekalet ücretinin davalılar ... .. ile... ... San. Tic. Ltd. Şti ' den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

3-Davacı ... .. kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 4.080,00 TL maktu vekalet ücretinin davalılar . ... ile... ... San. Tic. Ltd. Şti ' den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

4-Davacı ... .. kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 4.080,00 TL maktu vekalet ücretinin davalılar .. ... ile... ... San. Tic. Ltd. Şti ' den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

5-Davalı... ... San. Tic. Ltd. Şti kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 11.200,00 TL nispi vekalet ücretinin davacı .. ... ' dan tahsili ile davalıya ödenmesine,

6-Davalı... ... San. Tic. Ltd. Şti kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 4.080,00 TL maktu vekalet ücretinin davacı ... .. ' dan tahsili ile davalıya ödenmesine,

7-Davalı... ... San. Tic. Ltd. Şti kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 4.080,00 TL maktu vekalet ücretinin davacı ... .. ' dan tahsili ile davalıya ödenmesine,

Kesinleşme süreci tamamlana kadar masraf avanslarının kullanılabileceği nazara alınarak kararın kesinleşmesinden sonra yazı işlerince yapılacak hesaba göre artan avansların yatıran tarafa iadesine,

Dair davacı vekili ile davalı .. .. ... San. Tic. Ltd. Şti. Vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal sürede Bursa Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.26/05/2021

Başkan ..

e-imza

Üye ...

e-imza

Üye ...

e-imza

Katip ..

e-imza


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.