Yargıtay - İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

2017/285 Esas 2020/687 Karar
Karar Tarihi: 26.11.2020
Yargıtay

T.C. İstanbul Anadolu 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/285 Esas

KARAR NO: 2020/687 Karar

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 09/03/2017

KARAR TARİHİ: 26/11/2020

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: ---- tarihinde --- istikametinden ---- İstikametine seyir halinde olan sürücüsünün kendisi olduğunu beyan eden --- sevk ve idaresindeki ---- plakalı ----sürücüsü aynı istikamette seyir halinde olan --- sevk ve idaresindeki ---- plakalı ---- sollama yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak takla atıp yol üzerinde ters durması ve---- plakalı ------ sürücüsünün de beyanından anlaşıldığı üzere diğer araca çarpmamak için direksiyonu sağa çevirerek yoldan çıkıp yolun sağında bulunan 3 metre derinlikteki yan yola düşerek ters durması neticesinde kazanın meydana geldiğini, kaza sonucu iki aracında hasarlandığını, kazanın oluşumunda --- plakalı araç sürücüsü ---- 2918 sayılı kanunun 52/1-b maddesinde belirtilen kuralı ihlal ettiğini, ----- plakalı aracın sürücüsü -----herhangi bir kusurunun olmadığının belirtilmiş olduğunu, söz konusu kaza dolayısıyla müvekkilinin yaralanmış olduğunu, kazaya sebebiyet veren --- plakalı aracın davalı --- numaralı---- kaza tarihinde sigortalı bulunduğunu, davalı şirkete ----- tarihinde başvurulduğunu, evraklar teslim edildiğini, kaza tarihi itibarıyla --- yıl dolmadığından daimi maluliyet raporunun temin edilemediğini, maluliyet oranının belirlenmesinin talep edildiğini, davalı sigorta şirketinin ------- tarihli talebin değerlendirilmesi için özürlülük ölçütüne göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile savcılık onaylı iddianamenin teminini talep etmiş olduğunu, müvekkiline ait engelli sağlık kurulu raporunun kaza tarihinden itibaren ---- yılın dolmamış olması nedeniyle temin edilme imkanının olmadığını, fazlaya ilişkin talep haklarını saklı kalmak kaydıyla, davacıya ödenmesi gereken iş gücü kaybından doğan toplam ---daimi maluliyet tazminatı ve---- geçici iş göremezlik tazminatı olmak üzere toplam --- tazminatın davalı şirkete başvuru yapılan ---- tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, ---- sureti ve hasar dosyasının istenilmesine, davacıya ait tüm hastane evraklarının istenilmesine, --- dosyalarının istenilmesine, ------ maluliyet raporunun aldırılmasına, aktüer bilirkişiye tevdiine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi,'iddia ve talebinde bulundukları görülmüştür.

CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: Esas numarası yazılı dosyasına konu araçların müvekkili şirket nezdinde ------- numaralı ----teminat altına alındığını, davaya ilişkin bütün delil örneklerinin taraflarına tebliğ edilmediğini, Kusur oranının tespiti için dosyanın ---şevkini talep ettiklerini, kazanın ------- tarihinde meydana geldiğini, maluliyetin kalıcı olup olmadığının tespiti için 1 yıl sonra maluliyet raporu alınması ve ve---- şevkini talep ettiklerini, Davayı kabul anlamında olmamak üzere geçici iş göremezlik tazminatının 6111 sayılı yasa ve Trafik sigortası genel şartları uyarınca teminat dışı olduğunu, tedavi teminatı içinde değerlendirildiğini, Kazanın ----- tarihinde meydana geldiğini, ---- tarihinde yürürlüğe giren KTK. vnunda yapılan değişikliğe göre, ---- tablosunun esas alınmasını, 1,8 teknik faiz uygulanması, Aktüerler siciline kayıtlı aktüer tarafından hesaplama yapılmasını, asgari ücret üzerinden hesap yapılmasını, faiz başlangıcının dava tarihi olması gerektiğini, haksız ve mesnetsiz davanın esastan ve usulden reddine, yargılama masraf ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi,' talep ve beyanlarında bulundukları görülmüştür.

İNCELEME ve GEREKÇE : Dava, hukuki niteliği itibari ile trafik kazasından kaynaklanan geçici ve sürekli işgücü kaybından doğan maddi tazminat davasından ibaret olduğu görüldü.

Davacının dava açmadan önce---- tarihinde davalı sigorta şirketine başvuruda bulunduğu görülmüştür.

İlgili ----müzekkere yazılarak rücuya tabi ödeme yapılıp yapılmadığı hususunda bilgi sorulmuş davacı ---- söz konusu kaza sebebiyle rücuya tabi bir ödeme yapılmadığına ilişkin müzekkere cevabı dosyamız arasına alınmıştır.

Sosyal Mali Durum Araştırması için ilgili kolluğa yazılan müzekkereye ikmalen cevap verildiği, müzekkere yazı cevabının dosyamız arasına alındığı görüldü.

------------- yazılan müzekkerelere ikmalen cevap verildiği, müzekkere yazı cevaplarının dosyamız arasına alındığı görüldü.

Davacının maluliyet oranının tespiti amacıyla ----- maluliyet raporu alınması için ---- talimat yazılmasına karar verilmiş olup, ---- hazırlanan ---tarihli raporda; ---- tarihinde gerçekleşen trafik kazasına bağlı hastada meydana gelen bilateral radius alt uç kırığı ve sağ klavikula fraktürü dikkate alınarak; -----göre mevcut bulgular değerlendirildiğinde, Sağ omuz eklemindeki hareket kısıtlılığı için; ----- olduğu, hastadaki mevcut kısıtlılık oranı ----- hastanın kliniği dikkate alındığında %4 olduğu, Her iki el bileğindeki hareket kısıtlılığı için; ------olduğu, hastadaki mevcut kısıtlılık oranı --- hastanın kliniği dikkate alındığında %6 olduğu, Sol önkol supinasyon kısıtlılığı için; ---- olduğu, ancak hastanın mevcut kısıtlılık oranı ----- kliniği dikkate alındığında ---- olduğu, ---- uygulandığında ---saptandığı, Olay tarihli yaşına ------ olarak bulunduğu, çalışma ve meslekte kazanma gücü kaybı oranının ------- olduğu yönünde mütalaa etmişlerdir.

Dosya kusur ve aktüerya yönünde hesaplama yapılmak üzere bilirkişilere verilmesine karar verilmiş olup, bilirkişiler mahkememize hitaben hazırlamış oldukları raporunda özetle: Davalı tarafa sigortalı ---- plaka sayılı araç sürücüsü dava dışı --- %100 oranında kusurlu olduğu, ---- plaka sayılı araç sürücüsü dava dışı --- kusursuz olduğu, davacı yolcu --- yolcu konumunda bulunduğu ve olayın oluşumunda kusursuz olduğu,---- tarihinde meydana gelen yaralamalı maddi hasarlı trafik kazasında---- yaralandığı, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasında yaralanarak beden gücü kaybına uğrayan davacı ---- sürekli kısmi iş göremezlik zararının ise,----- tarafından düzenlenmiş rapora göre %13.1 oranında Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranına ve davalı sürücünün --- oranında kusuruna göre ----- olarak hesaplandığı,--- plaka sayılı aracın --- kaza tarihinde --- tarafından düzenlenen ---- tarihleri arasında --- poliçe nolu ---- poliçesinin sakatlık ve Ölüm teminatının limiti --- olup, davalı sigortacı -----düzenlenmiş olmakla, diğer davalı araç işletenin hukuki sorumluluğunu üstlenmiş olduğu, dava dosyasına ibraz edilen belgelerin tetkikinde davadan önce sigorta şirketine davacı tarafından 1 yıllık süre dolmadığı için maluliyet raporunun alınamadığından diğer tüm evraklar ile ------ tarihinde müracaat edildiği belirtilmiş olup, sigorta şirketinin temerrüdü konusunda takdirin mahkemeye ait olduğu yönünde mütalaa etmişlerdir.

---- tablosuna göre yeniden hesap yapmak üzere dosyanın Aktüerya bilirkişisine verilmesine karar verilmiş olup, aktüerya bilirkişisi mahkememize hitaben hazırlamış olduğu raporunda özetle: Davacı ----- tarihinde geçirmiş olduğu kaza sonucu sürekli iş göremezlik-efor kaybı zararı; ----------- hükümlerinden yararlanılarak tespit edilen % 13,1 maluliyet oranına ve kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığının kabulü ile ------- olduğu, davalı vekilinin -------- tarafından maluliyet raporunda kullanılan yönetmeliğe ---------- tarihinden itibaren yürürlükte olan Yeni ----- dahilinde -----------kullanılmasının gerektiği ve bu yönetmelik dahilinde yapılan hesaplama sonrası dava dosyasına sunduğu ---- tarih -----dikkate alınması durumunda ise; -------; Davacı ----- tarihinde geçirmiş olduğu kaza sonucu sürekli iş göremezlik- efor kaybı zararı; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinden yararlanılarak tespit edilen % 11 maluliyet oranına ve kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığının kabulü ile --- olduğu,--- sayılı müzekkere cevabında; --- sigorta sicil, ------- ilişkin kurum kayıtlarının tetkikinde; ---- tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası hakkında ---- herhangi bir bilginin bulunmadığı, kurumca adı geçene herhangi bir gelir ve aylık bağlanmadığının bildirildiği, Temerrüt Tarihi ve Faiz; Dava öncesi davalı sigorta şirketine ----- tarihinde başvurulmuş olmasına karşın olumlu cevap alınamaması nedeni ile iş bu davanın ikame edildiğini beyan ettiği, ancak davalı vekilinin davaya cevap dilekçesinde; davacının davadan önce yeterli bilgi ve belge ile ihbarda bulunmadığını beyan ettiği, ---- tarihinde davalı sigorta şirketine başvuruda bulunulduğunun Sayın Mahkemece kabulü durumunda; ---- tarihinden itibaren --- iş günü sonrası ----- tarihinin temerrüt tarihi olarak kabulünün ve yasal faiz talep edilebileceğinin takdir ve münakaşası Sayın Mahkemeye aittir. ---- ---yevmiye numaralı --- belgesinde; davacı --- numaralı --- isimli kurumda bulunan --- tutarındaki alacağının ---- isimli kişiye ----- ilgili maddelerine göre --- bedel karşılığında ---- isimli kişiye devir ettiği, devir ettiği kişinin bu bedeli -----numaralı ------- talep ve tahsil etmeye yetkili olduğu, bu devir beyanının bir örneğinin---- numaralı ----bedel karşılığında ---- isimli kişiye tebliğ edilmesini kabul ve beyan ettiği yönünde mütalaa etmiştir.

Davalı sigorta şirketi beyan dilekçesi ile davacı tarafından --------- yevmiye numaralı alacağın temliki belgesi ile alacağının ---- kısmını ---- temlik etmiş sebebiyle bu hususun dikkate alınarak karar verilmesini talep etmiş ise de, söz konusu temlikin taraflar arasında hüküm doğurmak suretiyle tesir edeceği kanaati ile tazminatın hesaplanmasında dikkate alınmamıştır.

----- hazırlanan ---- tarihli rapor ile davalı tarafça dosyaya sunulu --- tarafından hazırlanan ---- tarihli tıbbi mütalaa da belirtilen maluliyet oranları arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla dosya ---- gönderilmesine karar verilmiş olup, ----- hazırlamış olduğu ---- tarihli maluliyet raporunda özetle: Davacı ----- tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına bağlı yaralanmalarına yönelik yapılan ----- tarihli muayene bulgularına göre; ---------kapsamında; ------- olduğu, --- süresinin olay tarihinden itibaren --- aya kadar uzayabileceği yönünde mütalaa etmişlerdir.

----- tarafından hazırlanan ------ tarihli maluliyet raporunun denetime elverişli, hüküm kurmaya uygun denetlenebilir ve kaza tarihi itibariyle uygun yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlandığı için, hükme esas alınmıştır.

Bilirkişi raporları HMK 280. Maddesi uyarınca taraflara usulüne uygun tebliğ edilmiştir.

Davacı vekili ---- tarihli talep artırım dilekçesi ile; ----- olan maluliyet tazminatı talebimizi; --- arttırarak toplamda ---- davalı sigorta şirketinden alınarak davacı müvekkiline verilmesine karar verilmesini, talepleri için dava tarihi olan ------ tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesini talep etmiş olmakla, ıslah dilekçesinin davalı tarafa tebliğ edildiği görüldü.

Mahkememizce aktüeryal yönden yaptırılan bilirkişi incelemesi ile; davacı tarafından dosyaya ücrete ilişkin bilgi ve belge sunulmadığından tazminata esas kazancın asgari ücret olarak dikkate alındığı, davalı tarafın ----- tarihli denetime elverişli Makine Mühendisi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda belirtildiği üzere tam kusurlu oluşuna göre davacının %22 oranındaki kalıcı işgöremezlik durumuna göre davacının talep edebileceği sürekli maluliyet tazminatının ---- olduğu; davacının --- aylık tıbbi şifa süresine göre isteyebileceği geçici iş görmezlik tazminatının ise, --- olduğu ancak davacının ---- tarihli talep artırım ile ------- bakımından talepte bulunulduğu anlaşıldığından talebe bağlı kalınarak poliçe limitleri içerisinde kaldığı anlaşılan bu bedeller üzerinden davanın kabulüne karar verilmiştir.

H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1-Davacının davasının KABULÜ ile;

Islah dilekçesi doğrultusunda --- tazminatın -------- tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2-Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmasına,

3-Alınması gerekli 7.275,25 TL harcın mahkememiz veznesine yatırılan 31,40 TL peşin harç, 353,00 TL ıslah harcından mahsubu ile 6.890,85 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan 36,00 TL ilk masraf, 31,40 TL peşin harç, 353,00 TL ıslah harcı, 433,95 TL posta-tebligat masrafı, 1.900,00 bilirkişi masrafı olmak üzere toplam 2.754,35 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 14.067,83 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan bakiye kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içinde------------- Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 26/11/2020


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.