Yargıtay - Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2020/582 Esas 2022/84 Karar
Karar Tarihi: 27.01.2022
Yargıtay

T.C.

ANTALYA

3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/582 Esas

KARAR NO : 2022/84

DAVA : Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 10/11/2020

KARAR TARİHİ : 27/01/2022

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ... tarihinde davalılardan araç sahibi ve alkollü olan ... sevk ve idaresindeki ... plakalı ... model ... marka araç ... ili ... kavşağı istikametinden gidip ... bulvarı üzerinden ilerlediği sırada yolun sağında park halinde olan müvekkile ait ve sürücüsü ... olan ... plakalı ... model ... marka araca arkadan çarpması neticesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, buna ilişkin olarak polis tarafından tutulak tutulduğunu, aracın ... adresindeki ... A.Ş.'ye ait servise ... tarihinde girdiğini, ... tarihine kadar serviste kaldığını, araç hasar bedeli olan ...-TL'nin ... poliçe no'lu ... bitiş tarihli genişletilmiş kasko sigortası poliçesi ile ... A.Ş. tarafından ödendiğini, davalılardan ... A.Ş Tarafından sigortalanan ... plakalı aracın ... poliçe no'lu ... bitiş tarihli zorunlu trafik sigortası poliçesi uyarınca müvekkilin uğramış olduğu zararların, poliçe teminatı kapsamında araç değer kaybı, maddi-manevi tazminat, hukuksal koruma (ve diğer tüm teminatlar) için noter (Antalya ...noter ... yevmiye no) aracılığı ile başvuru yapıldığını, ancak ödeme yapılmadığını, araçtaki değer kaybı, tamir ve onarım bedeli, aracın çalışamaması kaynaklı, maddi-manevi zararları için ... arabuluculuk bürosuna başvurulduğunu, anlaşmadıklarını, müvekkilin aracı aylık ...-TL + KDV olarak toplamda aylık ...-TL ye kiraya verdiğini, serviste geçen 4 aya yakın süre zarfında iş bu gelirden mahrum kaldığını, bu miktarı davalılardan ...'dan talep ettiğini, ... plakalı aracın satışının önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini, müvekkile ait ... plakalı araçta oluşan değer kaybının, aracın 4 aya yakın süre çalışamaması kaynaklı kar kaybıyla oluşan zararın bilirkişi marifetiyle hesaplanmasını, şimdilik ...-TL tazminatın davalılardan alınmasını, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalılara yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... ve ...ne dava dilekçesi ekli duruşma gün ve saatini bildirir meşruhatlı davetiye tebliğ edilmesine rağmen davalılar cevap dilekçesi sunmamışlar, davalı ... duruşmadaki beyanlarında; açılan davayı kabul etmediğini, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava; davalı ... şirketine ZMMS poliçesi ile sigortalı, davalı ...’ın sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı aracın park halindeki davacıya ait ... plaka sayılı araca çarpması sonucunda, davacıya ait araçta meydana gelen değer kaybı bedelinin tüm davalılardan, aracın çalışamaması nedeniyle oluşan kar kaybının davalı gerçek kişiden tahsili talebine ilişkindir.

Uyuşmazlık; tarafların kusur oranı, davacıya ait araçta meydana gelen değer kaybı ve kar kaybı bedelinin varlığı ve miktarı hususundan ibarettir.

Dosya içerisine; davacı tarafça ibraz edilen sözleşme ve fatura suretleri konulmuş, davalı ... şirketinden ve dava dışı ... A.Ş.'den poliçe ve hasar dosyası celp edilmiş, Antalya ... İcra Müdürlüğünün ... Esas sayılı dosyası ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının ... Soruşturma sayılı dosyası celp edilmiş, bilirkişi heyetinden kök ve ek rapor aldırılmıştır.

Antalya ... İcra Müdürlüğünün ... Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; alacaklı ... tarafından borçlu ... aleyhinde toplam ... -TL alacak için ilamsız icra takibi başlatıldığı, ödeme emrinin borçluya ... tarihinde tebliğ edildiği, alacaklı vekilinin ... tarihli feragat dilekçesi ile dosyanın işlemden kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmıştır.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının ... Soruşturma, ... Karar sayılı dosyasının incelenmesinde; müştekinin ..., müşteki şüphelinin dosyamız davalılarından ... olduğu, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan yapılan soruşturma neticesinde, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildiği anlaşılmıştır.

Sigorta Eksperi/Makine Mühendisi bilirkişi ..., Mali Müşavir bilirkişi ... ve Trafikçi bilirkişi ... tarafından düzenlenen ... tarihli kök ve ... tarihli ek raporda sonuç olarak; kusur yönünden, davalı ...'ın 2918 sayılı Karayolları Kanunun 84/d ve Yönetmeliğin 157/a-4 son maddesinde açıklanan araç sürücülerinin trafik kazalarında arkadan çarpma hallerinde asli kusurlu sayılırlar kuralını ve 2918 sayılı Karayolları Kanunun 52/1-b ve Yönetmeliğin 101/b maddesinde açıklanan hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uymak zorunda olmak kuralını ihlal ettiği, davacı ... adına kayıtlı ... Plakalı minibüs sürücüsü ...'nun 2918 sayılı Karayolları Kanunun 61/1-a ve Yönetmeliğin 115/a-1 maddesinde açıklanan taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklanığı yerlere park etmek kuralını ihlal ettiği, değer kaybı yönünden, uyuşmazlık konusu aracın ... tarihli kazası neticesi aracın hasar kaynaklı olarak değer kayı ...-TL olarak hesaplanmış olduğu, meydana gelen hasar neticesi aracın onarım bedeli olarak ...-TL + KDV olduğu hesap çıkarıldığı, kaza anında sürücü kazaya sebep olan sürücü ...'ın ... promil alkollü olduğu, davacının ticari defter ve belgelerine göre, davacıya ait ilgili ... Plakalı aracın ... tarihinde kaza yapması nedeniyle aracın 1 günlük onarım süresinde davacının net kazanç kaybının ...-TL olduğu, hesaplanan tamir süresi olan 14 günlük tamir süresinde ise 14 Gün X ...-TL = ...-TL olduğu kanaat ve sonucuna varılmıştır.

Davacı vekilinin ... tarihli ıslah dilekçesi ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile ...-TL olarak açtığı tazminat davasını ...-TL'ye yükseltmiş, ...-TL'ye dava tarihinden, ıslah ile artırılan ...-TL'ye ıslah tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasını talep etmiş, arttırılan değer üzerinden eksik harcı tamamlamış ve ıslah dilekçesi davalılara usulünce tebliğ edilmiştir.

TBK'nun 49/1. maddesine göre, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren bu zararı gidermekle yükümlüdür.

TBK'nun 50/1. maddesine göre de, zarar gören zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır.

2918 sayılı KTK 85/1 maddesinde 'Bir motorlu aracın işletilmesinin bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olması durumunda motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibinin doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacağı' düzenlenmiştir.

Trafik kazasından kaynaklanan zararlar, araç hasarı ya da değer kaybı gibi doğrudan zararlar veya araç mahrumiyetinden kaynaklanan dolaylı zararlar olabilir. Kaza sebebiyle ortaya çıktığını ispat koşulu ile her türlü dolaylı zararın haksız fiil sorumlusundan istenebileceğinde şüphe etmemek gerekir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; ... tarihinde davalı ... şirketine ... başlangıç, .... bitiş tarihli ZMMS poliçesi ile sigortalı davalı ...'ın maliki ve sürücüsü olduğu ... plaka sayılı aracı ile ... promil alkollu olarak ... kavşağı istikametinden ... istikametine seyri sırasında ... önününe geldiğinde aracın ön kısımlarını park yasağının bulunduğu yerde park halinde bulunan dava dışı ...'nun sevk ve idaresindeki davacıya ait ... plaka sayılı aracın sol arka kısımlarına çarpması sonucunda meydan gelen trafik kazasında bilirkişi heyetinin sunmuş olduğu ... tarihli kök raporda, davalı ... şirketine ZMMS poliçesi ile sigortalı ... plaka sayılı araç sürücüsü davalı ...'ın araç sürücülerinin trafik kazalarında arkadan çarpma hallerinde asli kusurlu sayılırlar kuralını ve hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uymak zorunda olmak kuralını ihlal ettiği, davacı ... adına kayıtlı ... Plakalı minibüs sürücüsü ...'nun taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklanığı yerlere park etmek kuralını ihlal ettiğinin belirtildiği, bilirkişinin tespit ve belirlemeleri dikkate alınarak davacı sürücünün %25 oranında, davalı sürücünün %75 oranında kusurlu oldukları kanaatine varılmıştır.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesinin ... Esas, ... Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere, Anayasa Mahkemesi'nin ... tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ... tarih ... Esas ... Karar sayılı ilamı ile 2918 sayılı Yasanın 90.maddesinin 1.cümlesindeki '...ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlara...' ve ikinci cümlesindeki '...ve genel şartlara...' ile 92.maddesinin (i) fıkrasının Anayasaya aykırı olduğunu ve iptaline oy çokluğuyla karar verildiği, trafik sigortası poliçesinin düzenleme tarihi yeni Genel Şartların yürürlüğe girdiği tarih olsa dahi, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası tazminat hesaplama usulüne ilişkin bölümlerinin uygulanamayacakları, iptal hükmü ve gerekçesi göz önünde tutularak, araç değer kaybının yeni ZMMS Genel Şartları ve ekindeki formüle göre değil de, serbest piyasa koşullarına ve Yargıtay ... Hukuk Dairesi'nin yerleşik içtihatlarına göre hesaplanması gerektiği belirtildiğinden bilirkişi heyeti tarafından dosyadaki bilgi ve belgelere, aracın vasıf, model ve kilometresine, hasarın boyutu ve ağırlığına göre serbest piyasa şartlarına göre hazırlanan denetime elverişli ... tarihli kök ve ... tarihli ek rapora göre davacının aracında meydana gelen değer kaybının ...-TL, davacının kazaya konu olan aracı dava dışı 3. Kişi ... A.Ş.'ye kiraladığı, aracın onarım süresinin 14 gün olduğu, net kazanç kaybının ...-TL olarak hesaplandığı, davalıların belirlenen maddi zarardan aracın maliki/sürücüsü ve ZMMS sigortacısı sıfatlarıyla TBK, KTK ve ZMMS genel şartları uyarınca sorumlu oldukları, kar kaybı zararının sadece davalı ...'dan talep edildiği anlaşılmakla davalı sürücünün %75 oranında kusurlu olduğu gözetilerek davanın kısmen kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KISMEN KABULÜ İLE,

...-TL değer kaybı ve ...-TL kar kaybı olmak üzere toplam ...-TL’nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, Sigorta şirketinin değer kaybı bedeli olan ...-TL ve poliçe limiti ile sınırlı sorumlu tutulmasına,

Hüküm altına alınan ...-TL’nin ...-TL’sine dava tarihi olan ... tarihinden, ...-TL'sine ıslah tarihi olan ... tarihinden itibaren yasal faiz YÜRÜTÜLMESİNE,

Davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine,

2-Alınması gerekli ...-TL nispi karar ve ilam harcından davacı tarafından yatırılan ...-TL peşin harç ve ...-TL ıslah harcının mahsubu ile bakiye ...-TL harcın (davalı ...'nin ...-TL ile sınırlı sorumlu tutulmasına), davalılardan tahsili ile hazineye GELİR KAYDINA,

3-Davacı tarafından yatırılan ...-TL harç ve ...-TL başvurma harcı ve ...-TL ıslah harcının toplamı ...-TL'nin (davalı ...'nin ...-TL ile sınırlı sorumlu tutulmasına), davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan (davetiye, müzekkere, bilirkişi gideri ve ihtarname gideri olmak üzere) toplam ...-TL yargılama giderinden davanın kabul ve red oranı gözetilerek hesaplanan ...-TL'sinin (davalı ...'nin ...-TL ile sınırlı sorumlu tutulmasına), davalılardan alınarak davacıya verilmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Davacı vekille temsil olunduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan ...-TL nispi vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya ÖDENMESİNE,

6-Davalı ... kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davanın reddolunan kısmı üzerinden hesaplanan (davalı ... şirketinden ...-TL talep edilmekle) ...-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile adı geçen davalıya verilmesine,

7-Arabuluculuğa ilişkin dava şartı nedeni ile kamu tarafından yapılan ...-TL yargılama giderinin 6325 sayılı HUAK'nın 18/A-13. maddesi gereği ...-TL'sinin (davalı ...'nin ...-TL ile sınırlı sorumlu tutulmasına), davalılardan, ...-TL'sinin davacıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

8-Gider avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesine müteakip davacı tarafa İADESİNE,

Dair, davalının yüzüne karşı, davacı vekili ve davalı ... vekilinin yokluğunda HMK 345. Maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 27/01/2022

Katip ...

e-imzalıdır.

Hakim ...

e-imzalıdır.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.