Yargıtay - İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi

2014/1301 Esas 2019/174 Karar
Karar Tarihi: 27.02.2019
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/1301 Esas

KARAR NO : 2019/174

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ: 22/10/2014

KARAR TARİHİ: 27/02/2019

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: ...'nın sevk ve idaresinde ...'in maliki olduğu ... plakalı... model ...marka araç ile yaya olarak karşıdan karşıya geçen ...'a 17.02.2012 tarihinde çarpması ile maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini, yaralının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını, ...'nın yaya geçitlerine yaklaşırken araç hızını yavaşlatma kuralını ihlal ettiğinin belirlendiğini, İstanbul... Ceza Mahkemesi ... esas sayılı dosya ile yargılama yapıldığını, ...'nın taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan cezalandırılmasına ancak mahkeme nezdinde olumlu kanaat oluştuğundan verilen cezanın ertelenmesine karar verildiğini, cenaze masrafı, tedavi giderleri ve destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunduklarını, müvekkillerinin müteveffanın desteği ile hayatlarını devam ettirdiğini, müvekkili ...'ın ev hanımı,... ve ...'ın okul çağlarında olduklarını, tamamen müteveffanın sağladığı gelirle yaşamlarını idame ettirdiklerini, müvekkillerinin kazanın akabinde gelişen reaksiyonlarla ruhsal olarak çöküntü ve büyük bir buhran yaşadığını, müvekkillerinin hissettiği elem ve acı ile orantılı olarak ve müvekkillerinin uğramış olduğu bu zarar nedeniyle ileride yaşanılması muhtemel olan tüm olumsuzlukların da göz önüne alınarak manevi tazminat taleplerinin olduğunu, davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını, açıklanan nedenlerle; 1.000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... şirketi yönünden sigorta poliçesinde gösterilen miktarla sorumlu olmak üzere davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, anne ... için 40.000,00 TL , çocuk ... için 40.000,00 TL, çocuk ... için 40.000,00 TL ve çocuk ...için 40.000,00 TL olmak üzere toplam 160.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen tahsiline, alacağın teminat altına alınması amacıyla ... plaka sayılı araca ihtiyati tedbir konulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP :

Davalı ... vekili cevap dilekçesinde özetle: Dava konusu hadise ile ilgili olarak açılan kamu davasının İstanbul ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyası ile görülerek 05.09.2013 tarihinde karara bağlandığını, ayrıca SGK tarafından müvekkili aleyhine İstanbul ... İş Mahkemesinde ... esas sayılı dosya ile tazminat talepli dava açıldığını, yargılama esnasında yaptırılan keşif ve neticesinde dosyanın Adli Tıp'ta incelenmesi neticesinde asli kusurun müteveffada olduğu, müvekkilinin kusurunun tali kusur olduğunun karara bağlandığını, İstanbul...Asliye Ceza Mahkemesi dosyasındaki kusur oranına göre müvekkilinin tali kusurlu olduğunu, müvekkilinin sigortalı bir işinin olmadığını, talep edilen tazminat miktarını ödemesinin mümkün olmadığını, tazminat hesabında kazada asli kusurun müteveffa tarafında olduğunun nazara alınması gerektiğini, destekten yoksun kalma iddialarına katılmadıklarını, netice itibariyle davacıların diğer kurumlardan ve müteveffa babaları sigortalı olarak çalıştığı için SGK'dan herhangi bir maaş yada tazminat alıp alamadıklarının araştırılmasını talep ettiklerini, açıklanan nedenlerle; haksız ve mesnetsiz olarak açılan davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ...'e ilanen tebligat yapıldığı görülmüştür.

Davalı ... vekili cevap dilekçesinde özetle, kazaya karışan ... plakalı aracın zorunlu mali mesuliyet sigortasının müvekkili sigorta şirketi tarafından yapıldığını, davacıların dava öncesi herhangi bir başvuruda bulunmadığını, davayı kabul anlamına gelmemek kaydıyla müvekkili şirketin sorumluluğunun poliçede yazılı limitle sınırlı olduğunu, sigortalının kusurlu olup olmadığının tespiti gerektiğini ayrı davacı tarafından sigortalının kusuru ve kusur ile zarar arasında illiyet bağının bulunduğunun ispat etmesi gerektiğini belirterek öncelikle davanın reddine, davacının davasını ispatı halinde müvekkil şirketin asıl alacak, yargılama giderleri ve avukatlık ücreti açısından ayrı ayrı poliçe limiti ile sorumlu tutulmasını, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

Diğer davalılara usulüne uygun tebligatın yapıldığı cevap verilmediği görülmüştür.

DELİLLER VE GEREKÇE :

Dava dilekçesi, cevap dilekçeleri ve sair tüm evraklar hep birlikte incelenmiştir.

Dava dilekçesi, cevap dilekçeleri ve sair tüm evraklar hep birlikte incelenmiştir.

İstanbul ...Asliye Ceza Mahkemesinin... Esas, ... K. sayılı dosyasının yapılan incelemesinde; ...' ın 17/02/2012 günü sevk ve idaresinde bulunduğu ... plakalı araçla yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan davacıların murisi olan ...'a çarparak taksirle ölüme neden olduğundan kamu davası açıldığı, yargılama neticesinde ...' nın taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan cezlandırıldığı, ceza dosyası kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin 06/08/2013 tarihli raporunda sürücü ...' ın, idaresindeki otomobil ile seyir halinde iken mahal şartlarına göre ayarlamayıp mahal hız limitleri üzerinde seyrettiği, mevcut hızıyla biraz gerisinde bulunan yaya geçidini de geçerek olay mahalline geldiğinde de seyir istikametine göre sağ taraftan yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan yayayı uyarması, etkin fren ve direksiyon tedbirine başvurması gerekirken yayanın sol şerite geldiği esnada yayaya çarptığı olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları ile tali derecede kusurlu olduğu, müteveffa ...' ın ise asli kusurlu oluğu belirtilmiştir.

Dava; trafik kazası nedeniyle kazaya konu aracın zmm sigortacısı olan davalı ... şirketi, araç sürücüsü olan davalı ... ve araç maliki ...' den talep edilen maddi tazminat ile araç sürücüsü olan davalı ... ve araç maliki ...' den talep edilen manevi tazminat istemine ilişkindir.

İddia, savunma, toplanan deliller üzerinde kusur tespiti için için bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin 27/03/2017 tarihli raporunda özetle, 'davalı sürücü ...' nın idaresindeki araç ile seyrini sürdürürken yola gereken dikkati vermemiş, yaklaşımında yaya geçidi bulunan kavşağa uygun hızla yaklaşmamış, ön ilerisinde kavşak girişine yakın bir noktadan yolun sağında kaplamaya giriş yaparak karşıdan karşıya geçmek üzere sol şeride kadar ilerleyen yaya karşı kazayı önlemeye yönelik olarak zamanında etkin fren tatbik etmemiş, olayda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri ile tali kusurludur' değerlendirmesi yapılmış ve %40 oranında kusurlu olduğu, müteveffa ...' ın ise %60 asli kusurlu olduğu tespiti yapılmıştır.

Dosyada aktüerya hesaplaması yapılması için bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş ve bilirkişi raporunda özetle; 17/02/2012 tarihinde meydana gelen kaza neticesinde vefat eden ...' ın davacı murislerinin destekten yoksun kalma tazminatı, tedaviye ilişkin masraflar ve cenaze-defin giderleri taleplerine ilişkin olarak; Eş ... için destek tazminatının 35.001,62.-TL, oğul ... için yaşı itibariyle destek tazminatı alamayacağı (yol ücreti alabileceği, yol ücretinin de tüm aile fertleri için toplu hesaplandığı), oğul ... için destek tazminatının 1.738,18.-TL, kızı... için destek tazminatının 13.549,63.-TL olduğu, cenaze-defin giderlerinin 1.880,00.-TL olduğu, tedavi ulaşım giderlerinin 1.260,00.-TL olduğu, toplam 53.429,43.-TL olduğu yönünde görüş ve kanaat sunmuştur.

Davacı vekili ıslah dilekçesi ile talebini rapor doğrultusunda 53.429,43 TL'ye çıkartmıştır.

Davacı vekilinin 26/09/2018 tarihli celse de davalı ...' e yönünden davasından feragat ettiğini beyan ettiği, beyanının imza altına alındığı, davacı vekilinin vekaletnamesinin kontrolünde, davadan feragate ilişkin yetki bulunduğu tespit edilmiştir.

Dosya kapsamı değerlendirildiğinde; davacılar ..., ...,...'ın babası, diğer davacı ...' ın eşi olan ...' ın 17/02/2012 tarihinde, davalı ...' nın yönetimindeki ... plakalı araçla yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan davacıların murisi olan ...'a çarparak ölüme neden olduğu anlaşılmış, kaza nedeniyle gerek ceza dosyasında alınan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin 06/08/2013 tarihli raporunda, gerekse Mahkememizce alınan dli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin 27/03/2017 tarihli raporunda, bilirkişi raporunda davalı ...' nın tali ve %40 kusurlu olduğu belirlenmiştir. Davalı ...' nın kazaya sebebiyet vermesi sebebiyle, davalı ... şirketinin ise kazaya konu aracın zmm sigortacısı olması sebebiyle sorumlu olduğu ancak davacılara herhangi bir ödeme yapılmadığı yine... tarafından da rücuya tabi bir ödeme yapılmadığı belirlenmiş olup, alınan bilirkişi raporunda poliçe limiti dahilinde müteveffanın eşi davacı ...'ın destekten yoksun kalma zararının 35.001,62.-TL, müteveffanın oğlu davacı ...'ın destekten yoksun kalma zararının 1.738,18.-TL, müteveffanın kızı...' ın destekten yoksun kalma zararının 13.549,63.-TL olduğu belirlenmiştir. Müteveffanın oğlu davacı ...' ın ise destekten yoksun kalma zararının kaza tarihi itibariyle 23 yaşında olduğu, destekten yoksun kalma zararının ise 22 yaşına kadar hesap edilebileceği kabul edildiğinden, davacı yönünden talebin reddi gerekeceği kanaati oluştuğundan, toplam 53.429,43.-TL destekten yoksun kalma tazminatının davalı ... şirketi yönünden temerrüt tarihi olan dava tarihinden diğer davalı ... yönünden ise kaza tarihi olan 17/02/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

Davacılar ..., ...,..., ... müteveffa'nın eşi ve babası olup, ...'ın vefatı nedeniyle üzüntü duyacakları mutlaktır. Ancak bu durumda manevi tazminata BK 56 ve TMK 4.maddeleri dikkate alınarak hükmedilmelidir. Olayın niteliği ve ağırlığı, paranın satın alma gücü, davacıların duydukları acı ve ızdırap ve hak ve nesafet kuralları ile kusur durumu da dikkate alındığında davacılar ... yönünden 20.000,00-TL, diğer davacılar ...,..., ... için ayrı ayrı 10.000,00-TL manevi tazminatın yeterli ve adil olduğu, davacıları zenginleştirmeye ve davalıyı da fakirleştirmeye yol açmayacağı vicdani kanaatine varılmış, manevi tazminat yönünden fazlaya ilişkin talebin ise reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM

1-Davanın kısmen kabulü ile;

A)Davalı ... yönünden davanın feragat nedeniyle reddine,

B)Davacı ... için 35.001,62 TL, davacı ... için 1.738,18 TL, davacı... için 13.549,63 TL destekten yoksun kalma tazminatının, 1.880,00 TL cenaze defin giderleri, 1.260,00 TL tedavi ulaşım giderlerinin davalı ... yönünden dava tarihinden, diğer davalı ... yönünden 17.02.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla müşterek ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

C)Davacı ... için 20.000,00 TL, davacı ... için 10.000,00 TL, davacı ... için 10.000,00 TL, davacı... için 10.000,00 TL olmak üzere toplam 50.000,00 TL manevi tazminatın davalı ...'dan 17.02.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacılara ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

2-Harçlar yasası uyarınca alınması gereken 7.065,26 TL karar harcından peşin alınan 729,90.-TL'nin mahsubu ile geri kalan 6.335,36 TL bakiye harcın davalılar ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine,

3-Davacının yaptığı 1.471,95.-TL yargılama giderinden red ve kabul oranına göre hesaplanan 713,32.-TL nin davalılar ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

4-Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden maddi tazminat yönünden lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği 6.227,24 TL vekalet ücreti takdirine, bunun davalılar ... ve ...'dan tahsili ile davacıya verilmesine,

5-Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden manevi tazminat yönünden lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği 5.850,00 TL vekalet ücreti takdirine, bunun davalılar ... ve ...'dan tahsili ile davacıya verilmesine,

6-Davalılar kendini vekille temsil ettirdiğinden manevi tazminat yönünden lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği 5.850,00 TL vekalet ücreti takdirine, bunun davacıdan tahsili ile davalılar ... ve ...'ya verilmesine,

Dair, HMK 345 maddesi uyarınca kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten başlayarak iki hafta içinde HMK 342 maddesi gereğince düzenlenmiş dilekçe ile HMK 343 maddesi uyarınca mahkememize veya başka bir mahkemeye yapılacak başvuru ile HMK 341/1 maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olarak davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

Katip ...

Hakim ...


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.