Yargıtay - İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi

2014/1363 Esas 2019/819 Karar
Karar Tarihi: 27.09.2019
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/1363 Esas

KARAR NO : 2019/819

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 05/08/2014

KARAR TARİHİ : 27/09/2019

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde ve duruşmalarda özetle; 15/11/2006 tarihinde ... Mah. ... Caddesi üzerinde ... sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile kusurlu bir şekilde müvekkiline çarptığını, kaza sonrasında müvekkilinin ayağına platin takıldığını, burnunun kırıldığını, ayağında kalıcı aksama meydana geldiğini, kaza sebebi ile ... Sulh Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyası ile ceza davası açıldığını, davalı araç sürücüsünün kazanın meydana gelmesinde kusurlu olduğunu, müvekkilinin kazanın meydana geldiği tarihte 12 yaşında ve öğrenci olduğunu, bu nedenle 6100 sayılı yasanın 107.Maddesine göre belirlenecek sürekli iş göremezlik maddi tazminatı ile 60.000,00 TL manevi tazminatın davalı ... hesabı için dava tarihinden itibaren, diğer davalılar için kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... Hesabı vekili cevap dilekçesinde ve duruşmalarda özetle; davacının müvekkili kurumdan 27/11/2007 tarihinde maluliyet tazminatı aldığını ve müvekkili kurumu ibra ettiğini, bu ibra sözleşmesinin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçtiğini, bu nedenle davacının iş bu davasının KTK'nun 111.maddesi kapsamına göre zamanaşımına uğradığını, müvekkilinin davacıya yapılan ödeme ile borçtan ve yükümlülükten kurtulduğunu, davacı tarafından imzalanan ibranamenin geçerli olduğunu ve borcu ortadan kaldırdığını, davacının manevi tazminat taleplerinin teminat kapsamı dışında olduğunu, bu nedenlerle açılan davanın reddine karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... Asliye Ticaret Mahkemesi vasıtasıyla mahkememize gönderdiği ... muhabere sayılı cevap dilekçesinde özetle; davanın yetkili ve görevli Mahkemede açılmadığını, zamanaşamı itirazlarının olduğunu, dosyanın Asliye Hukuk Mahkemelerine gönderilmesi gerektiğini, olayın meydana gelmesinde asıl kusurlu olan tarafın davacı olduğunu, kazanın davacının kusuru ile meydana geldiğini, talep edilen manevi tazminat talebinin fahiş olduğunu, manevi tazminat zenginleşme amacı güdemeyeceğini, bu nedenlerle açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... ... Asliye Ticaret Mahkemesi vasıtasıyla mahkememize gönderdiği ... muhabere sayılı cevap dilekçesinde özetle; davanın yetkili ve görevli Mahkemede açılmadığını, zamanaşamı itirazlarının olduğunu, dosyanın Asliye Hukuk Mahkemelerine gönderilmesi gerektiğini, olayın meydana gelmesinde asıl kusurlu olan tarafın davacı olduğunu, kazanın davacının kusuru ile meydana geldiğini, talep edilen manevi tazminat talebinin fahiş olduğunu, manevi tazminat zenginleşme amacı güdemeyeceğini, bu nedenlerle açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

... 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyası getirtilip incelendiğinde;... C.Başsavcılığı'nın ...tarih ve ... esas sayılı iddianamesiyle şüpheli ... hakkında dikkatsizlik, tedbirsizlik sonucu yaralamaya neden olma suçundan TCK.'nun 89/2-b maddesi uyarınca cezalandırılması talebiyle ... 2.Sulh Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldığı, ... 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucunda 31/07/2007 tarih ve 2007/216 Esas, 2007/437 Karar sayılı kararı ile; sanık ...'ın dikkatsizlik, tedbirsizlik sonucu yaralamaya neden olma suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK nın 50. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verildiği görülmüştür.

Mahkememiz ara kararı gereğince dosyanın kusur raporu alınması için dosya İstanbul ATK 'ya gönderilmiş, ... tarihli ATK raporunda özetle; Davalı ...’ın %30 (yüzde otuz) oranında kusurlu, Davacı ...’in %70 (yüzde yetmiş) oranında kusurlu olduğu belirtilmiştir.

Mahkememizin 03/10/2017 tarihli ara kararı gereğince davacının maluliyet raporunun alınması için dosya İstanbul ATK 'ya gönderilmiş, ... tarihli ATK raporunda özetle; ... ve ... oğlu 22.10.1994 doğumlu ...’nin 15.11.2006 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına bağlı yaralanmasının 85/9529 karar sayılı Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü hükümlerinden yararlanılarak ve mesleği bildirilmemekle Grup1 kabul olunarak:Gr1 XII(22İa………..10)A %14, E cetveline göre %10.3 (yüzdeonnoktaüç) oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı, İyileşme süresinin 15.11.2006 tarihinden itibaren 4 (dört) aya kadar uzayabileceği belirtilmiştir.

TÜM DOSYA KAPSAMINDAN: Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Somut olayın, 15.11.2006 günü saat 11:30 sıralarında davalı sürücü ... idaresindeki ... plakalı kamyonet ile ... Mahallesi....Sokak üzerinde seyir halindeyken sağa dönüşle ... Caddesi'ne girip PTT santrali istikametine doğru seyrini sürdürerek belediye parkı önüne geldiğinde, seyir istikametine göre sağ taraftan kaplamaya girmek suretiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan 1994 doğumlu yaya ...'e aracının sağ kısımlarıyla çarpması sonucu davaya konu yaralanmalı olay meydana gelmiştir.

Mahkememizin 27/05/2019 tarihli duruşmasının ara kararı gereğince dosya aktüer bilirkişiye tevdi edilmiş, bilirkişi tarafından ibraz edilen 12/06/2019 teslim tarihli raporda özetle; Delillerin takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere; 15.11.2006 tarihinde meydana gelen trafik kazasında davalıların müştereken ve müteselsilen %30 kusur oranındaki sorumluluk durumuna göre olayda yaralan ...'in; Ödeme Tarihindeki Verilere Göre; a)Sürekli iş göremezlik dönemine ait %10,3 maluliyet oranı ile ilgili maddi zararının = 7.584,25 TL. olduğu, Davalı Güvene Hesabı tarafından ise davacıya 8.224,00 TL ödeme yapıldığı, buna göre; Davalı tarafından yapılan ödemenin davacının ödeme tarihindeki verilere göre belirlenen maddi zararının karşıladığı, Davalı tarafından yapılan ödemenin davacının ödeme tarihindeki verilere göre maddi zararının karşılaması nedeniyle davanın reddedilip reddedilmeyeceği hususundaki hukuki durumun takdiri Sayın Mahkemeye ait olduğundan; Bir an için Sayın Mahkemece ödeme ile borcun sona ermediği ve ödemenin kısmı ifayı içeren makbuz olarak kabul edilmesi halinde; Günümüze Kadar Gerçekleşen Veriler Esas Alınarak Belirlenen Zarar Tutarından, Ödemenin Güncel Tutarın Tenzili Sonucu davacının; Sürekli iş göremezlik dönemine ait , %10,3 maluliyet oranı ile ilgili bakiye maddi zararının 16.165,37 TL. olduğu, Davacının günümüze kadar bilinen verilere göre belirlenen bakiye maddi zararının bakiye poliçe limiti içinde kaldığı, Manevi tazminat taleplerinin zorunlu trafik sigorta poliçesi kapsamında bulunmaması nedeniyle Sayın Mahkemece takdir edilecek manevi tazminat tutarından ... Hesabı dışındaki davalıların sorumlu olacağı, Dava dilekçesinde ... Hesabı bakımından dava(05.08.2014) tarihinden, diğer davalılar bakımından olay(15.11.2006) tarihinden itibaren yasal faiz talebinde bulunulduğu yönünde görüş ve kanaatte bulunmuşlardır.

Bilirkişi raporu davacı vekiline ve davalılara HMK 281 madde meşruatlı davetiye ile tebliğ edildiği görülmüştür.

Mahkememizin 21/06/2019 tarihli duruşmasına katılan davacı vekili beyanında, maddi tazminat taleplerinin karşılandığını, manevi tazminat taleplerinin devam ettiğini, davanın manevi tazminat yönünden kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Borçlar Kanunu’nun 47. maddesi hükmüne göre (6098 sayılı BK. md. 56), hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi,zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktarın, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde de takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebilecektir.

Sonuç itibariyle, Dava konusu olayda Davalı ...’ın %30 (yüzde otuz) oranında kusurlu, Davacı ...’in %70 (yüzde yetmiş) oranında kusurlu olduğu ,Davalı sigorta şirketi tarafından 27/11/2007 tarihinde 8.224,00 TL ödeme yapılmıştır. İşbu dava 05/08/2014 tarihinde açılmış olup ödeme ise 27/11/2007 tarihinde yapılmıştır.

Buna göre 2006 yılında meydana gelen kaza nedeniyle yaralanan davacının bundan dolayı davalı araç sürücüsü ..., işleten ... ve aracın sigortası olmamasından dolayı ... Hesabına yönelik açmış olduğu bu davada, davacının olay tarihi itibariyle velisi ile ... Hesabı arasında 21/11/2007 tarihinde 8.224,00 TL karşılığı ibraname düzenlendiği, bu davanın ise 2014 yılında açıldığı, ödeme tarihi itibariyle yapılan bilirkişi incelemesi sonucu zararın 7.584,25 TL olduğu, bu haliyle ödemenin yetersiz olduğundan bahsedilemeyeceği gibi, ibranamenin iptali için 2 yıllık süre içinde de dava açılmadığı anlaşılmakla, davacının maddi tazminata yönelik talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.

Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlandığından, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde tazminat belirlenmekte olup, MK.nun 4. Maddesi gereğince mahkememizce tarafların sosyo ekonomik durumları,olayın meydana geliş şekli,kusur durumu da dikkate alınarak takdir edilmesi gerektiği anlaşılmakla;Davacıların açmış oldukları manevi tazminat davasının kısmen kabulüne, fazlaya ilişkin talebin reddine, yine davalı ... hesabının manevi tazminat açısından sorumluluğu bulunmadığından davanın reddine ilişikin aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Açıklanan gerekçeye göre;

1-Davacının maddi tazminata yönelik davasının reddine,

2-Davacının davalı ... Hesabı aleyhine açmış olduğu manevi tazminat davasının reddine,

3-Davacının davalılar ... ve ... aleyhine açmış olduğu tazminat davasının kısmen kabul kısmen reddine, 2.000 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 15/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

4-a)Karar tarihine göre maddi tazminat yönünden alınması gereken 44,40 TL harçtan peşin alınan 3,42 TL ( Maddi Harç )harcın mahsubu ile bakiye 40,98 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine,

b)Davalı ... Hesabı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gereğince reddedilen maddi tazminat yönünden hesaplanan 1.000,00 TL (AAÜT 13/2 Maddesi gereğince )vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı ... Hesabı'na verilmesine,

5-a)Karar tarihine göre manevi tazminat yönünden alınması gereken 136,62 TL harcın peşin alınan 204,93 TL harçtan mahsubu ile bakiye 68,31 TL'nin karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

b)Davacı duruşmalarda kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gereğince kabul edilen manevi tazminat yönünden hesaplanan 2.000,00 TL (AAÜT 13/2 Maddesi gereğince ) vekalet ücretinin davalılardan ... ve ...'dan tahsili ile davacıya verilmesine,

c)Davalı ... Hesabı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gereğince reddedilen manevi tazminat yönünden hesaplanan 2.000,00 TL (AAÜT 13/2 Maddesi gereğince )vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı ... Hesabı'na verilmesine,

6-Davacı tarafından yapılan toplam: 2.226,32 TL

yargılama giderinin davanın red/kabul oranına göre 72,99 TL'sinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, geri kalan miktarın davacı üzerinde bırakılmasına,

7-Davacı tarafından yatırılan ve artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacılara iadesine,

Dair verilen karar tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliyesi ( İstinaf Mahkemesi ) nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usülen anlatıldı. 27/09/2019

Katip

(e-imza)

Hakim

(e-imza)

MASRAF BEYANI

136,62 TL Harç Masrafı

700,00 TL Bilirkişi Ücreti

211,00 TL ATK Faturası

687,00 TL ATK Faturası

491,70 TL tebligat ve müzekkere gideri

TOPLAM : 2.226,32 TL


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.