Yargıtay - İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/281 Esas 2022/687 Karar
Karar Tarihi: 27.09.2022
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/281 Esas

KARAR NO : 2022/687

DAVA : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)

ASIL DAVA DOSYASI DAVA TARİHİ : 18/04/2021

BİRLEŞEN DAVA DOSYASI(....ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NİN 2021/... E, 2021/......K)

DAVA : İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)

BİRLEŞEN DAVA DOSYASI DAVA TARİHİ : 31/05/2021

Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Asıl dava dosyasında davacı vekilinin dava dilekçesi özetle; davacı ... San. Ve Tic. Ltd. Şti.(...) ile davalı ... San. A.Ş.(...) arasında ticari iş ilişkisi kurulduğunu, Ek’li cari hesap ekstresi tahsil edilemeyince ; Müvekkili Şirket adına ....İcra Müdürlüğü’nün 2021/... Esas sayılı dosyasından icra takibi başlatıldığını, ancak Davalı Şirket herhangi bir borcu olmadığından bahisle icra takibine itiraz ettiğini, davalı ... şirketi, müvekkili ... şirketine köpek giysisi için gönderdiği kumaşların hatalı/ayıplı olmasından kaynaklı cari hesapta da belirtilen reklamasyon faturasını kabul etmediğinden dolayı uyuşmazlık çıktığını, davacı ... şirketi, imalatçı grup firma olan ... Tic. Ltd Şti'nin anlaştığı İngiltere’deki müşterisi ... Limited firmasına, köpek kıyafeti dikmek için ana kumaşı olan havlu kumaşını temini için davalı ... şirketi ile anlaştığını, davacı ... şirketi, davalı ... şirketinin gönderdiği ilk kumaş partisinden köpek giysisi yapıp siparişler İngiltere'deki ... Ltd. Firmasına gönderildiğinde firma yetkilileri köpek giysilerini kullandıklarında cırtbantın çekilmesiyle iplik parçalarının geldiğini ve kumaştan kaynaklı giysilerin ayıplı olduğunu ve reklamasyon faturası keseceklerini bildirdiğini Müvekkili şirket, hazır hale getirdiği köpek giysilerini cırbantına baktığında iplerin çekildiğini(giysi hazır hale gelip cırbantla iplerin çekildiği farkedildiğinden kumaşta gizli ayıp durum fark edilmiştir), yapılan inceleme sonunda kumaşta yumuşatma işlemi olduğunu müşteri firmadan öğrenmesi üzerine davalı kumaşçı firmaya bildirmiş 4/11/2020 tarihinde başlayan ve daha sonra parça parça gelen kumaşları, kumaşta sertleştirme işlemi yapılması için davalı ... şirketine gönderildiğini, Dosyaya sunulan e-irsaliyelerde davalı şirkete kumaş tamiri, serleştirme tamiri yapılmak üzere olduğu görüldüğünü, Davalı ... şirketi de kumaşlarda tamir işlemi yaptığına dair irsaliye dosyada mevcut olduğunu, ... Ltd. Firması, ilk giden köpek giysi parti mallardaki kumaşın hatalı/ayıplı olmasından dolayı 07/01/2021 tarihinde imalatçı firma ... Tic. Ltd Şti'ye 22.450,00 İngiliz Sterlin reklamasyon faturası kesildiğini, İmalatçı firma ... Ltd Şti de köpek giysisi yapan müvekkil şirkete reklamasyon faturası kestiğini, Müvekkili ... şirketi, davalı şirketin hatalı kumaşlarının neden olduğu bu reklamasyon faturasını davalı şirkete kestiğini ancak davalı ... şirketi reklamasyon faturasını kabul etmediğini dolayısı ile cari hesap ekstresini de kabul etmediğini, reklamasyon faturası, satışı gerçekleştirilen bir mal veya hizmetin yeterli kalite, özellik, nitelik veya standartta olmaması nedeniyle sözleşmenin karşı tarafından kesilmesi gereken bir belge olduğunu, reklamasyon faturası, doğrudan doğruya bir mal teslimi veya hizmet ifasını temsil etmemekte olduğunu, olayda davalı ... şirketi , köpek giysisi için gerekli olan kumaşı yeterli kalite, özellik ve standartta müvekkil şirkete vermediğini Müvekkili şirkete, kumaştaki bu kusuru hazır hale getirilen giysinin kullanılması ile öğrenen müşteri firmanın bildirmesi ile öğrenmiş olduğunu ve müşteri firmanın, sonrasında kestiği iskonto şeklindeki reklamasyon faturasını kumaş hatası olan ve kumaşı ayıplı olan davalı ... şirketi kabul etmediğini, müvekkil Şirketin muhasebe kayıtlarında, Davalı Şirketin 105.501,49 TL Müvekkil Şirkete borçlu olduğu anlaşılmış olduğundan ; icra takibi öncesi ve sonrasında Davalı Borçlu borcunu ödememekte ısrar ettiğini ileri sürerek, davalı yanca yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ederek iş bu davayı ikame etmiştir.

Asıl dava dosyasında davalı davanın reddi ile kötüniyet tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.

Birleşen dava dosyasında Davacı vekili dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ile davalı şirket arasında ticari ilişki bulunduğunu, davalı şirketin üzerine düşen ödemeleri gerçekleştirmediğini, müvekkili şirketi zarara uğrattığını, alacağının tahsili amacıyla davalı şirkete karşı ... İcra Müdürlüğü'nün 2021/... esas sayılı dosyasıyla icra takibi başlatıldığını, davalı-borçlu şirketin dosya borcuna itirazı üzerine takibin durduğunu belirterek itirazın iptaline, takibin devamına davalı şirketin %20 icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen dava dosyasında Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin davacı şirketten alacaklı olduğunu, bu alacak nedeniyle .... İcra Dairesi'nin 2021/... esas sayılı dosyası ile takip başlatıldığını, bu takibe yapılan itiraz üzerine ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/... esas sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açıldığını, sonrasında davacının kötüniyetli olarak işbu davayı açtığını, derdestlik itirazlarının olduğunu, davacı taraftan alınan ürünlerin ayıplı olduğunu, bu ayıplı ürünler nedeniyle dava dışı olan müşterisi ... Ticaret Limited Şirketi tarafından reklamasyon faturası kesildiğini, müvekkil şirketinde bu hususta reklamasyon faturasını davacı şirkete kesmiştir. Davacı şirketçe reklamasyon faturası ve cari hesap ekstresinin kabul edilmediğini, davacı şirketin ısrarla borcunu ödemediğini, bu nedenlerle öncelikle davanın, dava şartı noksanlığından usulden reddine, aksi durumda ise esastan reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İlgili yerlere müzekkereler yazılmış, cevabi yazılar dosya arasına alınmıştır.

Alanında uzman bilirkişiler marifetiyle hazırlanan 27/05/2022 tarihli bilirkişi heyet raporu dosya arasına alınmış, taraflara tebliğ edilmiştir.

Asıl ve birleşen davaların itirazın iptali istemine ilişkin olduğu tespit edildi.

Tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde; taraflar arasında yazılı bir anlaşma bulunmadığı ve dava konusu ürünlerin asıl dava dosyası davalısı şirket tarafından üretilmiş kumaştan yapılıp yapılmadığının tespitinin dosya kapsamındaki delillere göre mümkün olmadığı, nitekim alanında uzman bilirkişiler marifetiyle hazırlanan 27/05/2022 tarihli bilirkişi heyet raporunda da bu hususun denetime elverişli olacak şekilde tespit edildiği ve yine malın ayıplı olduğuna ya da davacı yanca tamir taleplerine ilişkin dosya içeriğinde yazılı bir veriye rastlanmadığı, 19 Ocak 2021 tarihli mail yazışmaları ve bunların tercümeleri ile kesilen 22.450 Pound tutarlı Reklamasyon faturasının açıklama kısmında tedarik edilen hatalı kumaş için ibaresi yer almakta olup reklamasyon faturasının köpek giysisi için olup olmadığı hususunun da belirsiz olduğu, açıklama kısmında hangi tarihte, hangi firmadan gelen, hangi cins kumaş için olduğu bilgisi de bulunmadığı ve dikişlerdeki bozukluklardan da bahsedilmediği dolayısıyla davalı taraftan alınan kumaşa ilişkin reklamasyon olduğu konusunun ispata muhtaç olduğu, ispat külfeti üzerinde olan asıl dava dosyası davacısının davasını ispat edemediği söz konusu ürünlerin davalı şirket tarafından satılan kumaştan üretilip üretilmediği hususunun dosya kapsamındaki verilere göre tespitinin mümkün olmadığı hülasa dava dilekçesinde bahsi geçen söz konusu ürünlerin asıl dava dosyası davalı şirket tarafından üretilmiş kumaştan yapılıp yapılmadığının tespitinin mümkün olmadığı ve dava dışı Bralteks şirketinin reklamasyon faturasının davalı şirketten alınan kumaşa ilişkin reklamasyon olduğu konusunun ispatlanamadığı sonuç olarak davacı tarafın reklamasyon bedeli adı altında asıl dava dosyası davalı şirkete kesmiş olduğu faturanın haklı olmadığı mahkememizce değerlendirilmiş, anılan sebeple asıl davanın reddine karar verilmiştir.

Birleşen dava dosyası yönünden ise; taraflar arasındaki ticari ilişki olduğu, birleşen dava dosyası davacısı şirket tarafından, yukarıda da bahsi geçtiği üzere birleşen dava dosyası davalısı şirkete ürün satışı yapıldığı, tarafların ticari defter kayıtları üzerinde inceleme yapıldığı, yapılan incelemede; 31/12/2020 tarih 1377 sayılı 20.828, 34 tutarlı fatura içeriği ürünlerin asıl dava dosyası davacısına teslimine dair ispatın sağlanamadığı, asıl dava dosyası davacısı tarafından asıl dava dosyası davalısına reklamasyon bedeli altında kesilen 245.194,95 TL bedelli faturanın yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere geçerli olmadığı, bu durumda asıl dava dosyası yönünden alacak bakiyesinin bulunmadığı, tam tersine 105.510,49 TL olan alacak bakiyesinin 245.194,95 TL'nin düşümü ile 139.684,46 TL'nin birleşen dava dosyası davacı tarafın alacak bakiyesini oluşturacağı, alanında uzman bilirkişiler marifetiyle hazırlanan 27/05/2022 tarihli bilirkişi heyet raporunun bu minvalde hazırlandığı ve denetime elverişli olduğu anlaşılmakla; Birleşen davanın kısmen kabul kısmen reddi ile .... İcra Müdürlüğü'nün 2021/... E sayılı takip dosyasına davalı- borçlu tarafça yapılan itirazın kısmen iptali ile takibin 139.684,46-TL asıl alacak üzerinden devamına karar verilmiş, asıl alacak miktarına işleyecek yasal faiz miktarı mahkememizce resen hesaplanmış ve yapılan hesaplama ile tespit edilen 1.722,13-TL işlemiş faiz yönünden takibin devamına karar verilmiş, hüküm altına alınan asıl alacak miktarına takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine hükmedilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

Her iki dava dosyası yönünden de, ayrı ayrı başlatılan takiplerin kötüniyetli olarak başlatıldığı hususunun ispatlanamaması sebebi ile her iki dava dosyası yönünden de kötüniyet tazminatı talebinin reddine karar verilmiş ve yine birleşen dava dosyası yönünden kabule konu miktarın tespitinin yargılama gerektirmesi hasebiyle icra inkar tazminatı talebinin de reddine karar verilmiş, aşağıdaki hali ile hüküm tesis edilmiştir.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Asıl davanın reddine,

2-Asıl dava yönünden davalı tarafça talep edilen kötü niyet tazminat talebinin reddine,

3-Birleşen davanın kısmen kabul kısmen reddi ile ... İcra Müdürlüğü'nün 2021/...E sayılı takip dosyasına davalı- borçlu tarafça yapılan itirazın kısmen iptali ile takibin 139.684,46-TL asıl alacak, 1.722,13-TL işlemiş faiz olmak üzere devamına, hüküm altına alınan asıl alacak miktarına takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine,

4-Birleşen dava dosyasında kabule konu miktar itibariyle talep edilen icra inkar tazminatı talebinin reddine,

5-Birleşen dava dosyasında redde konu miktar itibariyle talep edilen kötü niyet tazminatı talebinin reddine,

6-Asıl dava dosyasında asıl dava dosyası davacısı tarafça yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

7-Asıl dava dosyası yönünden alınması gereken 80,70 TL karar ve ilam harcının, başlangıçta peşin alınan 1.274,20 TL harçtan mahsubu ile fazla yatırılan 1.193,50 TL harcın talebi halinde asıl dava dosyası davacısına iadesine,

8-Asıl dava dosyası yönünden davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki tarife gereğince hesaplanan 16.825,22 TL vekalet ücretinin asıl dava dosyası davacısından alınarak asıl dava dosyası davalısına ödenmesine,

9-Asıl dava dosyası öncesinde Zorunlu arabuluculuk ücreti olarak Bakanlık bütçesinden karşılanan 1.320,00 TL'nin asıl dava dosyası davacısından alınarak hazineye irat kaydına,

10-Birleşen dava dosyası davacısı tarafından yapılan 59,30 TL başvurma harcı, 1962,50 TL peşin harç ve 250 TL posta masrafından oluşan 2.271,80 TL yargılama giderinin birleşen dava dosyası davalısından alınarak birleşen dava dosyası davacısına ödenmesine,

11-Birleşen dava dosyası yönünden alınması gereken 9.662,89 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 1.962,50 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 7.700,39 TL harcın birleşen dava dosyası davalısından alınarak hazineye irat kaydına,

12-Birleşen dava dosyası yönünden davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki tarife gereğince hesaplanan 22.218,49 TL vekalet ücretinin birleşen dava dosyası davalısından alınarak birleşen dava dosyası davacısına ödenmesine,

13-Birleşen dava dosyası yönünden davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki tarife gereğince hesaplanan 9.200 TL vekalet ücretinin birleşen dava dosyası davacısından alınarak birleşen dava dosyası davalısına ödenmesine,

14-Birleşen dava dosyası öncesinde Zorunlu arabuluculik ücreti olarak Bakanlık bütçesinden karşılanan 1.320,00 TL'nin kabul ve ret oranları nazara alınarak 1.149,12 TL olan kısmının birleşen dava dosyası davalısından, 170,88 TL olan kısmının birleşen dava dosyası davacısından tahsili ile hazineye irat kaydına,

15-Her iki dava dosyası yönünden da arta kalan gider ve delil avansının kararın kesinleşmesi ile birlikte yatıran tarafa iadesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde ... Mahkemesine istinaf nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 27/09/2022

Katip ...

¸e-imzalıdır

Hakim ...

¸e-imzalıdır

*Bu evrak 5070 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.*


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.