Yargıtay - 13. Ceza Dairesi

2016/17065 Esas 2016/14403 Karar
Karar Tarihi: 27.10.2016
Yargıtay

13. Ceza Dairesi         2016/17065 E.  ,  2016/14403 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ : ... Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Hırsızlık, suç işlemek için örgüt kurmak, suç işlemek için kurulmuş örgüte üye olmak

HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Hükmedilen cezaların süresine göre bir kısım sanıklar müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'un 318. maddesi gereğince REDDİNE,

Suç işlemek için örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak suçlarından mahkumiyetlerine hükmedilen sanıklar ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ... ve ... ...’in hırsızlık suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin doğal sonucu olarak 5237 sayılı TCK'nın 58/9. maddesinin uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

I-Sanık ... ...'ın temyiz isteminin incelenmesinde;

06/11/2015 tarihinde tebliğ edilen hükmü, 1412 sayılı CMUK'nın 310. maddesinde öngörülen bir haftalık yasal süreden sonra 24/02/2016 tarihinde temyiz eden sanığın temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca tebliğnameye uygun olarak REDDİNE,

II-Sanıklar ... ..., ... ..., ... ..., ... ... ve ... ...'in temyiz istemlerinin reddine dair ek kararlara yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;

Sanık ... ...’ın süresinden sonra yapmış olduğu temyiz isteminin reddine dair 09/12/2015 tarihli kararın, sanık ... ...’ın süresinden sonra yapmış olduğu temyiz isteminin reddine dair 18/12/2015 tarihli kararın, sanık ... ...’ın süresinden sonra yapmış olduğu temyiz isteminin reddine dair 21/10/2015 tarihli kararın, sanık ... ...’in süresinden sonra yapmış olduğu temyiz isteminin reddine dair 07/12/2015 tarihli kararın ve sanık ... ...’in süresinden sonra yapmış olduğu temyiz isteminin reddine dair 04/12/2015 tarihli kararın ONANMASINA,

III-Sanık ... ... hakkında suç işlemek için örgüt kurmak suçu ile hırsızlık suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Sanığın hırsızlık suçlarını işlediği katılan ... ..., müştekiler ... ..., ... ... ve ... ...'in banka hesaplarına hukuka aykırı olarak internet üzerinden erişim sağlanıp, hesaplardaki paraların sanıkların suçta kullandıkları başka hesaplara havale edilmesi ile suçların tamamlandığı gözetilmeden TCK’nın 35. maddesi gereği cezalarından indirim hükümlerinin uygulanması karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 sayılı TCK 53. madde 1. fıkra b. bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,

2-Sanık hakkında tekerrüre esas alınan ilamın kesin nitelikte olması nedeniyle tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ... ve müdafiinin temyiz talepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından “TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerden “b” bendinin çıkartılması ve yine hüküm fıkralarından “TCK'nın 58. maddesinin” uygulanmasına ilişkin bölümler çıkarılmak suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

IV-Sanık ... ... hakkında suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Sanığın TCK'nın 58/9 maddesi uyarınca mükerrir sayılması gerekirken adli sicil kaydına esas ... Asliye Ceza Mahkemesinin 18/03/2013 tarih, 180-119 sayılı ilamı nedeniyle mükerrir sayılması sonuca etkili görülmemiştir.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 sayılı TCK 53. madde 1. fıkra b. bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ...’nın temyiz talepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından “TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümden “b” bendinin çıkartılması suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

V-Sanık ... ... hakkında müşteki ... ...’e karşı işlediği hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Tekerrüre esas hükümlülüğü bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 58. maddesinin uygulanmaması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 sayılı TCK 53. madde 1.fıkra b. bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ...’nın temyiz talepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından “TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümden “b” bendinin çıkartılması suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

VI-Sanık ... ... hakkında katılan ... ... ve ... ...'ne karşı işlediği hırsızlık suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sanık hakkında tekerrüre esas alınan ... Asliye Ceza Mahkemesinin 18/03/2013 tarih, 180-119 sayılı ilamının, suçların işlendiği 27/02/2013 ve 15/03/2013 tarihlerinden sonra, 18/03/2013 tarihinde kesinleşmesi nedeniyle esas alınamayacağı; ancak adli sicil kaydına esas ... Asliye Ceza Mahkemesinin 6000 TL APC'ye ilişkin 01/11/2011 tarih, 486-597 sayılı ilamının tekerrüre esas alınması gerektiğinin gözetilmemesi,

2-Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 sayılı TCK 53. madde 1.fıkra b. bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ...’nın temyiz talepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından “TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerden “b” bendinin çıkartılması suretiyle ve yine TCK’nun 58. maddesinin hükümden çıkarılarak yerine “sanık hakkında TCK’nın 58.maddesinin tatbiki ile ... Asliye Ceza Mahkemesinin 6000 TL APC'ye ilişkin 01/11/2011 tarih, 486-597 sayılı ilamının tekerrüre esas alınmasına”şeklinde yazılarak diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

VII- Sanıklar ... ..., ... ..., ... ..., ... ... ve ... ... hakkında suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 sayılı TCK 53. madde 1.fıkra b. bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ... müdafii, sanık ... ... ve müdafii, sanık ... ... ve müdafii, sanık ... ... müdafii ve sanık ... ... müdafiinin temyiz talepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından “TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerden “b” bendinin çıkartılması suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

VIII- Sanık ... ... hakkında suç işlemek için örgüt kurmak ve hırsızlık suçları ile sanıklar ... ...,... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ... ve ... ... haklarında hırsızlık suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Sanıklar ... ..., ... ..., ... ... ve ... ... hakkında müşteki ... ...’e karşı işledikleri hırsızlık suçlarından ceza verilirken gerekçede sanıklar hakkında teşebbüs hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş ise de karar kısmında bu hükmün doğru şekilde teşebbüste kalmaması nedeniyle TCK’nın 35. maddesinin uygulanmamasında bir isabetsizlik görülmemiş ve gerekçe ile karar kısmı arasındaki çelişki bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 sayılı TCK 53. madde 1. fıkra b. bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ... müdafii, sanık ... ... müdafii, sanık ... ..., sanık ... ... ve müdafii, sanık ... ... ve müdafii, sanık ... ... ve müdafii, sanık ... ..., sanık ... ..., sanık ... ... müdafii, sanık ... ... müdafii, sanık ... ... müdafii, sanık ... ... müdafii, sanık ... ... müdafii ve sanık ... ... müdafiinin temyiz talepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından “TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümden “b” bendinin çıkartılması suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 27/10/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.