Yargıtay - Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

2015/433 Esas 2018/136 Karar
Karar Tarihi: 28.02.2018
Yargıtay

T.C.

ANTALYA

1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/433 Esas

KARAR NO : 2018/136

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 12/01/2015

KARAR TARİHİ : 28/02/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açıl

Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Mülkiyeti davalı ...'a ait ve davalı ...'in kullandığı ... palaka sayılı özel halk otobüsünün ... günü sürücü müteveffa ... idaresindeki ... plakalı motorsikletin sağ ön yan kısmına çarptığını ve ...ın kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini, kaza tespit tutanağında vefat eden ... ile ... asli kusurlu olduğunu, itiraz üzerine Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada Adli Tıp kurumunca ... asli kusurlu müteveffa ...'ın tali kusurlu olduğunun belirtildiğini, davalı ... kazaya sebebiyet veren araç söförü olarak ... ise araç maliki ve işleteni olarak, sigorta şirketinin ise kazaya sebebiyet verdiği için sorumlu olduklarını, davacıların müteveffanın ölmesi sonucu derin yara aldığını ve maddi manevi tüm dengelerin bozulduğunu, beyan ederek, davanın kabulü ile, davacı ... için 20.000,00 TL manevi tazminat 5.000 TL destekten yoksun kalma tazminatı, davacı ... için 5.000 TL manevi tazminatın, davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... Sigorta A.Ş vekilinin cevap dilekçesinde özetle ; davacıların, Sigorta şirketine dava açma sürelerinin zamanaşımına uğradığını, kusur oranının tespit edilmesi geretiğini, aktüerya bilirkişi raporu alınması gerektiğini, manevi tazminat sorumluluğunun bulunmadığını, davacı tarafça sigorta şirketine süresinde ve usulüne uygun bir ihbarda bulunulmadığından tazminata hükmedilmesi halinde dava tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesi gerektiğini usulüne uygun ihbarda bulunulduğunun ispat yükünün davacıda olduğunu beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Diğer davalılar ...ve ...'a dava dilekçesinin usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, davalıların davaya cevap vermedikleri anlaşılmıştır.

Antalya ... Asliye Ceza Mahkemesinin .../... Esas sayılı dosyasının bir örneği Uyap sistemi üzerinden mahkememize gönderilmiş, dosya içerisine konulmuştur. İncelenmesinde; ...'ın taksirle ölümüne neden olma suçundan davalı ... hakkında kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sırasında Adli Tıp Kurumundan rapor alındığı, ölen ...'ın tali kusurlu, davalı ...'in asli kusurlu olduğunun belirtildiği,yapılan yargalama sonunda verilen kararın bir örneğinin mahkememize gönderildiği anlaşıldı okundu dosyasına konuldu.

Gerçek kişi tarafların ekonomik ve sosyal durumları araştırılmış, düzenlenen tutanak dosya içerisine konulmuştur.

Tarafların kusur oranı yönünden ATK Trafik İhtisas Dairesinden rapor alınmıştir. Raporda; Davalı sürücü ...’in %75(yüzde yetmişbeş) oranında kusurlu, Davacıların yakını müteveffa sürücü ....’ın %25(yüzde yirmibeş) oranında kusurlu, Dava dışı sürücü ...’nin kusursuz olduğu belirtilmiştir.

Mahkememiz dosyasının aktuerya uzmanı bilirkişiye tevdii ile hesap raporu alınmasına karar verilmiş, aktuerya uzmanı bilirkişi ..., ... tarihli raporunda sonuç olarak; ... tarihinde meydana gelen trafik kazası sonuç ölen ...'ın desteğinden yoksun kalan annesi ...'ın destekten yoksun kalma tazminatı alacağının 115.008,12 TL olduğu sonuç ve kanaatine varıldığını beyan etmiştir.

Davacı vekili mahkememize vermiş olduğu ... tarihli dilekçesi ile davayı ıslah ettiklerini, müvekkili davacı ... için 5. 000, 00 TL destekten yoksun kalma 20.000,00 TL manevi, kardeşi ... için 5.000,00 TL manevi tazminat talepleri olmak üzere 30. 000, 00TL talep ettiklerini, bilirkişi raporuna göre davacı ...'ın 115. 008, 12 TL destekten yoksun kalma tazminat miktarı belirlendiğini, bu nedenle davalarını ıslah ederek 110. 008,12 TL ye yükseltiklerini, ıslah ile birlikte toplam 115. 008, 12 TL davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili Müvekkili ... oğlu, davacı ... ise kardeşi ...'ın kaza neticesinde öldüğünü belirterek davalı zmms sigortasına , araç sürücüsüne ve araç malikine karşı açmış olduğu destekten yoksun kalma nedeniyle maddi manevi tazminat talep etmiştir.

Dava trafik kazası neticesinde meydana gelen ölüm nedeniyle destekten yoksun kalanların açmış olduğu maddi manevi tazminat davasıdır.

Dosya arasına celbedilen kaza tespit tutanağından, Antalya ... Asliye Ceza Mahkemesinin ../... esas sayılı dosyasından bu dosyada yer alan ölüm belgesinden davacıların desteği ...'ın iş bu kaza nedeniyle öldüğü anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamında tarafların vermiş olduğu dilekçeler, celbedilen Antalya ... Asliye Ceza Mahkemesinin .../... esas sayılı dosyası, kaza tespit tutanağı, alınan bilirkişi raporlarından : ... günü saat ... sıralarında davalı ... idaresindeki ... plakalı otobüs ile orta ayrıcı ile bölünmüş ... Caddesini takiben ... istikametine doğru seyirle olay mahalli kavşağına geldiğinde sol tarafta kalan ... sokağa giriş yapmak üzere sola manevra dönüşe geçtiği sırada arkasından yolun sağ şeridini takiben aynı istikamette seyretmekte olan sürücü ... yönetimindeki motosiklete temas sonucu söz konusu davaya konu trafik kazasının meydana geldiği anlaşılmıştır.

Somut olayda : davalı sürücü ... sevk ve idaresindeki aracı ile seyri sırasında tek yönlü yolu takiben sola dönüşe geçeceği kavşağa uygun mesafe kala sol sinyalini yaktıktan sonra uygun bir anda sol şeride geçmesi, kavşağa yaklaşırken hız alaltıp uygun bir anda dönüşünü yapması, gerekirken bu kurallara riayet etmeyek %75 kusurlu olduğu ,diğer müteveffa sürücünün ise yola gereken dikkati vermeyerek, kavşağa yaklaşırken hızını uygun seviyede düşürmeyerek, %25 oranında kusurunun bulunduğuna ilişkin istanbul ATK Trafik İhtisas Dairesi raporu hükme esas alınmıştır.

Dosyada alınan aktüerya raporunda ise tarafların itirazlarının karşılanmış olması ( davalı sigorta şirketi babanın hesaba katılmadığını beyan etmişse de babanın 1996 yılında öldüğü anlaşılmıştır ), raporun denetime elverişli olması dikkate alınarak hükme esas alınmıştır.

Davacı anne ve kardeş yönünden maddi tazminat;

...'nin ölümü nedeniyle anne desteğini yitirmiş sayılır. Kural olarak BK.m.45/f.2 CTBK.m.53/3 ve 6102 sayılı TTK.m.914/2) uyarınca destekten yoksun kalma tazminatı talebinin olanaklı olduğunda duraksama yoktur.

Müteveffanın ...'nin, ... doğumlu olup, kaza tarihinde 17 yaşındadır. Muhtemel 1931 İşaretli Population Masculine Et Feminine (P.M.F.) tablosuna göre, bakiye ömrü P.M.F.' ye göre 47 yıl 9 ay 15 gündür. Davacı anne ise kaza tarihinde 39 yaşında olup muhtemel yaşam süresi 30 yıl 3 ay 23 gündür. Bu durumda destek süresi 30 yıl 3 ay 23 gün dür.

Mahkememizce dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış; özetle; davacı anne ...'in tazmini gereken destekten yoksun kalma zararlarının; 115.008,12 tl olduğunu bildirmişlerdir.

BK.nun 45.maddesinde bir adam öldüğü taktirde, zarar ve ziyan, bilhassa def'in masraflarını da ihtiva eder. Ölüm derhal vuku bulmamış ise, zarar ve ziyan tedavi masraflarını ve çalışmaya muktedir olunmamaktan mütevellit zararı ihtiva eder.

Bu yasa hükmüne göre ölümden doğan maddi zararlar, giderler ve özellikle gömme(def'i) giderleri, ölünceye dek yapılan iyileştirme giderleri, ölünceye dek çalışma gücünün yitirilmesinden doğan zararlar ve destekten yoksun kalma zararıdır.

Ölüm nedeniyle BK.nun 45. maddesine dayanan destekten yoksun kalma tazminatları yoksun kalanlarda, ölenin yaşayabileceği muhtemel süre içinde, ölenin çalışıp kazanabileceği süredeki kazancı tutarından, davacılara ayırıp, ileride yapabileceği yardımın tutarının, peşin ve toptan ödetilmesinden ibarettir. Bundan amaçlanan ise, davacıların, ölümle sonuçlanan olaydan önceki yaşayışlarının, sosyal ve ekonomik seviyesini korumak için onlara yapılacak yardım miktarını tazminat olarak hükmetmeye ilişkindir.

Açıklanan bu nedenlerden dolayı; Davacı ... vekilinin davalılar aleyhine açtığı maddi tazminat davasının kabulune, davacı ... için 115.008,72 -TL, destekten yoksun kalma tazminatına karar verilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde sigorta şirketine davadan önce başvurduklarını beyan etmişlerse de bu hususta verilen kesin süreler içerisinde delillerini sunmadıkları anlaşılmıştır. Mahkememizce davalı sigorta şirketine bu hususta 5. Celse yazılı müzekkereye ise cevap verilmediği anlaşılmakla bu husustaki ispat yükü davacıda olduğundan davalı sigorta şirketi aleyhine dava tarihinden itibaren faiz işletilmiştir.

Manevi tazminat davası açısından yapılan yargılamada:

Tarafların ekonomik ve sosyal durum araştırması yapılıp dosya arasına alınmıştır.

Borçlar Kanunu'nun 47. maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu, olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması ve buna göre manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. (HGK 23/06/2004, 13/291-370)

Bu ilkeler dikkate alınarak özellikle de davalının %75 oranında kusurlu olması ve kaza tarihinin 2013 yılı olması ve davacıların olay neticesinde destek ve kardeşini kaybetmeleri dikkate alınarak davacılar lehine hüküm fıkrasında belirtildiği manevi tazminat takdir edilip aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacı ...'ın maddi tazminat davasının ıslah edilmiş şekli ile KABULÜ ile, 115.008,12 TL maddi tazminatın haksız fiil tarihi olan ... tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ( davalı ... Sigorta Şirketi yönünden dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ve poliçe limiti ile sınırlı olmak kaydı ile ) davalı ..., ..., ... Sigorta A.Ş den müştereken ve müteselsilen alınarak, davacı ...'a verilmesine,

2-Davacıların manevi tazminat davasının KISMEN kabulü ile, davacı ... için 15.000,00 TL, davacı Döne için 3.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan ... tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ... dan müştereken ve müteselsilen alınarak ayrı ayrı davacılara verilmesine,

Davanın maddi tazminat yönünden Alınması gerekli, 7.856,20 TL harçtan, peşin alınan 478,47TL ( 102,47 peşin+376,00 TL ıslah olmak üzere ) harcın mahsubu ile bakiye 7.377,73 TL harcın davalı ... , ...z, ... Sigorta A.Ş den müştereken ve müteselsilen tahsiline, Hazineye gelir kaydına.

Davanın manevi tazminat yönünden alınması gerekli, 1.229,58 TL harçtan, peşin alınan 85,38 TL harcın mahsubu ile bakiye 1.144,20 TL harcın ... , ... .... tahsiline, Hazineye gelir kaydına.

Davacılar tarafından yapılan 330,80 TL tebligat ve posta masrafı, 212,00 TL Adli Tıp Fatura masrafı, 450,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 992,80 TL yargılama giderlerinden davada kabul ve red oranlar nazara alınarak hesaplandığında 943,20 TL yargılama giderlerinin davalılardan alınarak davacılara verilmesine,

Maddi tazminat yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 11.950,00 TL vekalet ücretinin davalılar ..., ..., ... Sigorta A.Ş den müştereken ve müteselsilen alınarak, davacı ...'a verilmesine,

Manevi tazminat yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 2.180,00 TL vekalet ücretinin davalılar ... ve ... tan alınarak davacılar ... ile ...'a verilmesine,

Manevi tazminat yönünden reddedilen dava değeri üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 2.180,00 TL vekalet ücretinin davacılar ... ile ... dan alınarak davalı ...'a verilmesine,

Dair, davacı asil ve davacılar vekili ile davalı asil ... ile davalı ... vekilinin yüzüne karşı,diğer davalıların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere oy birliğiyle verilen karar açıkça okundu. Anlatıldı.

28/02/2018

Katip ...

¸e-imzalı

Hakim ...

¸e-imzalı


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.