Yargıtay - İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi

2015/516 Esas 2018/218 Karar
Karar Tarihi: 28.02.2018
Yargıtay

T.C.

İstanbul Anadolu

6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

-K A R A R-

ESAS NO : 2015/516 Esas

KARAR NO : 2018/218

DAVA : Tazminat

DAVA TARİHİ : 24/04/2008

KARAR TARİHİ : 28/02/2018

Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan iş bu davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekilince verilen dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında yapılan sözleşme uyarınca davacının ithal ettiği yün akrilik iplik ve saf yün iplik emtiasının davalı ---Tic.Ltd.Şti.’nin işlettiği antrepoda muhafaza edildiğini, diğer davalı ... şirketinin de bu davalının işyeri sigortacısı bulunduğunu, antrepoda 27.06.2007 tarihinde çıkan yangın sonucu müvekkilinin emtiasının hasara uğradığını, zararının ödenmediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 735.224,48 USD karşılığı 966.338,00 TL zararın davalı --- Tic. Ltd. Şti’den, bu miktarın 500.000 USD karşılığı 657.200 TL kısmının müteselsilen olmak üzere davalı ..---Sigorta A.Ş.’den dava tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini; talep ve dava etmiştir.

Davalı --- Dış Tic. Ltd. Şti. Vekilince verilen davaya cevap dilekçesinde özetle; yangının çıkmasında davalının kusurunun bulunmadığını, yangının dava dışı firmanın gizli kimyasal deposundan kaynaklandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini; talep etmiştir.

Davalı ..---Sigorta A.Ş. vekilince verilen cevap dilekçesinde özetle; talebin teminat dışı olduğunu, kastın veya kusurun belirlenmesi gerektiğini, birden ziyade zarar görenin bulunduğunu, garameten sorumluluğun esas olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini; talep etmiştir.

Dava; davalı ... tarafından sigortalı ve diğer davalı şirketin müsteciri olduğu antrepoya muhafazası için davacı tarafından bırakılan emtianın çıkan yangın sonucu hasarlanması nedeniyle oluşan maddi zararın davalılardan müştereken ve müteselsilen tazmini istemine; ilişkindir.

Büyükçekmece---- Sulh Ceza Mahkemesi'nin ---- esas---karar sayılı dosyasında; davalı--- yetkililerinin taksirle yangına sebebiyet olmak suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda 5237 sayılı TCK.nun 171/1-a maddesi uyarınca cezalandırılmalarına, karar verildiği; görülmüştür.

Bilirkişiler Dr. ----ve --- tarafından düzenlenen 07/07/2010 tarihli esas rapor ve 21/10/2011 tarihli ek rapora göre; Kazakistan'dan davacı adına gönderilen ve antrepo rejimi altında davalı --- işlettiği antrepoda muhafaza edildiği süreçte çıkan yangın sonucu ekonomik değerini tümüyle yitiren emtianın toplam değerinin 735.224,47 ABD doları olduğunu; derdest davada 735.224,47 ABD dolarının karşılığı davalılardan müştereken ve müteselsilen dava tarihi itibariyle T.C. M.B. Efektif satış kuru ile 966.338,00 TL üzerinden ve dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte talep edildiğinden; davacının uğradığı 735.224,48 ABD doları zararının karşılığı olan 966.338,00 Türk Lirasını davalı--- talep edebileceği; bu zararın antrepoculuk hizmetinin ifası sırasında ortaya çıktığını ve verilen hizmetle ortaya çıkan zarar arasında nedensellik bağının bulunduğunu; ardiye işleteni konumundaki davalı şirketin derdest dava konusu yangında ortaya çıkan zararın kendi kusurundan kaynaklanmadığını; yangının kendi iş yerinde çıkmadığını, kendi iş yerinde yangına karşı alınması gereken tüm önlemlerin alınmış olduğunu dava dosyasına sunduğu bilgi ve belgelerle de kanıtlayamadığını; bu yüzdende antrepoculuk hizmetinin ifası sırasında çıkan yangın sonucunda muhafaza ettiği emtianın tamamen yanması sonucunda ortaya çıkan zararın akdi ilişki içinde olduğu davacıya tazmin etmesinin gerektiği; antrepoda bulunan emtia, yangın, yıldırım, infilak rizikolarına karşı davalı tarafından 3.000.000,00 USD teminat bedeliyle sigorta güvencesine alındığını; TTK.m. 1282 uyarınca geçerli bir sigorta ilişkisi kurulduktan sonra sigortacının oluşan rizikodan sorumlu olacağını ve riziko tarihinde davalı antrepocunun işlettiği antrepoda patlayıcı ve parlayıcı madde bulunduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığından; yani aynı yasanın 1281.maddesi hükmüne göre rizikonun teminat dışında kaldığına ilişkin iddia kanıtlanamadığından; zararın tazmini bakımından sigortacı davalının da sorumluluğunun doğduğu yönünde görüş bildirildiği; incelenen bilirkişi raporundan anlaşılmıştır.

Başlangıçta; İstanbul Anadolu ---- Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ---esasına kayıtlı olarak yapılan yargılama sonucunda; 30/12/2013 tarih ve --- sayılı kararla mahkemece toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı antrepocunun kendisine teslim edilen malları gereği gibi muhafaza etmesi gerektiği, BK’nun 58. maddesi gereğince sorumlu olduğu gerekçesiyle 966.338,00 TL'nin 657.200,00 TL'sinin her iki davalıdan müştereken ve müteselsilen, bakiyesinin davalı --- Tic.Ltd.Şti.'den dava tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ---Tic.Ltd.Şti. vekili ve davalı ..--- Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edildiği; karar, Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 19/01/2015 tarih ve 2014/6680 esas, 2015/461 sayılı kararı ile '...Somut olayda, davalı ... tarafından sigortalanan işyerinin sebebiyet verdiği yangında pek çok iş yeri zarar görmüş, diğer iş yerleri tarafından aynı yangınla ilgili başka mahkemelerde bir çok dava açılmış bulunmasına göre, davalı sigortacının olayda zarar görenlere karşı sorumlu olduğu teminat limitinin garame hesabı ile zarar görenlere paylaştırılması, davalı ... şirketinin davacıya garameten ödemekle yükümlü olduğu tutarın hüküm altına alınması gerekirken bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülme[diğinden bahisle] ... [davacı] --- Ltd. Şti. vekilinin tüm, davalı--- Sigorta A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı ... İsviçre Sigorta A.Ş. yararına [bozulmasına] ...' karar verilmiştir.

Bozmadan sonra; mahkememizin --- esasına kaydedilen davada usul ve yasaya uygun olan bozma ilamına uyulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sırasında, taraflarca gösterilen deliller toplanmış ve konunun incelenmesi uzmanlık gerektiren yönleri olduğundan bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.

Bilirkişiler---- ve --- tarafından müştereken düzenlenen 20/10/2016 tarihli esas rapor ve 27/11/2017 tarihli ek rapora göre; davacının, derdest davada 966.338,00 TL üzerinden karara bağlanan tazminat alacağının T.C. İstanbul Anadolu--- Asliye Ticaret Mahkemesi'nin --- esas sayılı dosyası da dahil edilmek suretiyle yapılan garame hesabına göre davalı--- ve davalı sigortacıdan 386.957,32 TL olarak müştereken ve müteselsilen tahsiline; bakiyesi ise [966.388,00 TL- 386.957,32 TL=] 579.380,68 TL olarak sadece davalı antrepocudan tazmini gerektiği yönünde görüş bildirildiği; incelenen bilirkişi raporundan anlaşılmıştır.

İncelenen tüm dosya kapsamına, tarafların iddia ve savunmaları ile bilirkişi raporu içeriğine göre;

Taraflar arasında; davacı adına gönderilen ve antrepo rejimi altındaki emtianın davalı ... şirketince 03/05/2007-2008 vadeli --- sayılı Yangın Abonman Sigorta Poliçesi ile sigortalanmış olan ve diğer davalı şirketin işlettiği/müsteciri olduğu antrepoda muhafaza edildiği sırada çıkan yangın sonucu ekonomik değerini tümden yitirdiği/hasara uğradığı ve bu yangın sırasında, dava dışı 3. kişilerin de muhafaza edilen emtialarının da hasara uğradığı; davalı ... şirketinin sigorta poliçesi kapsamında teminat limitinin 3.000.000,00 USD hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık; davalıların, davacının uğradığı hasardan sorumluluklarının bulunup bulunmadığı; sorumluluklarının bulunması durumunda, davacıya ait hasara uğrayan emtianın değerinin saptanması ve bu kapsamda, davalı ... şirketinin sigorta poliçesi ve teminat limitiyle sınırlı olmak üzere antrepoda hasara uğrayan diğer emtiaların sahipleri dava dışı 3. kişilerin de hasarını karşılama yükümlülüğü bulunduğu dikkate alınarak; sigorta teminat limiti ile zararlar toplamı ve davacı zararına göre proporsiyon hesabı da yapılmak suretiyle davalı ... şirketinin ve diğer davalı antrepo işletmecisinin davacıya karşı birlikte ve münferiden sorumlu olduğu tazminat miktarının saptanması; noktalarında toplanmaktadır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü amacıyla yapılan yargılama ve yargılama sırasında bilirkişilerden alınan denetime elverişli rapor içeriklerine göre; antrepo müsteciri/işleten davalı şirketin, yangın olayının meydana gelmesinde kusurlu bulunduğu; bu olayda, davacıya ait ticari emtianın tamamen hasara uğraması sonucu oluşan maddi zararı tazmin yükümlülüğünün bulunduğu; olayın meydana geldiği antrepo/işyerinin, davalı ... şirketince 03/05/2007-2008 vadeli----sayılı Yangın Abonman Sigorta Poliçesi ile sigortalandığı dikkate alındığında davalı ... şirketince sigorta poliçesi kapsamında [poliçe özel ve genel şartları ile teminat limiti ve bu limitine göre olayda zarara uğrayana karşı tazminat yükümlülüğü/garame hesabına göre] davacıya karşı maddi zararı tazmin sorumluluğunun bulunduğu; somut olayda, davacının, derdest davada 966.338,00 TL üzerinden karara bağlanan tazminat alacağının T.C. İstanbul Anadolu--- Asliye Ticaret Mahkemesi'nin --- esas sayılı dosyası da dahil edilmek suretiyle yapılan garame hesabına göre davalı --- müstecirinden ve [sigorta poliçesindeki şartlarla teminat limitine göre yapılan garame hesabına göre] davalı sigortacıdan 386.957,32 TL olarak müştereken ve müteselsilen sorumlu bulundukları; tazminatın bakiyesinden ise [966.388,00 TL- 386.957,32 TL=] 579.380,68 TL olarak sadece davalı ---müstecirinden tazmini gerektiği; bu nedenlerle, davacının işbu davayı açmakta haklı ve hukuki yararının bulunduğu görülmekle; davacı tarafından davalı ... aleyhine açılan işbu davanın sübut bulduğundan kısmen kabulü ile, tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla, 386.957,30 TL maddi tazminatın 24/04/2008 dava tarihinden itibaren [tarafların tacir olduğu ve işin ticari niteliği dikkate alınarak] avans faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine; karar vermek gerekmiştir.

Davacı tarafından, davalı --- Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan davanın; mahkememizin 30/12/2013 tarih ve --- esas, --- sayılı kararı Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 19/01/2015 tarih ve 2014/6680 esas, 2015/461 sayılı kararı ile onandığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına; karar vermek gerekmiş olmakla; aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

K A R A R:Yukarıda açıklanan gerekçeler ile;

1-Davacı tarafından, davalı ----Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan davanın; mahkememizin 30/12/2013 tarih ve --- esas, --- sayılı kararı Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 19/01/2015 tarih ve 2014/6680 esas, 2015/461 sayılı kararı ile onandığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

2-Davacı tarafından, davalı ...Ş. Aleyhine açılan davanın kısmen kabulü ile,

Tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla, 386.957,30 TL maddi tazminatın 24/04/2008 dava tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

Fazlaya ilişkin istemin reddine,

3-Bu kararda; hüküm altına alınan miktar üzerinden hesaplanan 26.433,05 TL harçtan başlangıçta peşin alınan 13.045,60 TL ile 16.480,00 TL tamamlama harcı ilk kararda mahsup edildiğinden bu karar yönünden tahsili gereken harç kalmadığından davalı ... şirketinden harç alınmasına yer olmadığına,

4-Davacı davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uyarınca davanın kabul edilen miktarı üzerinden 29.167,44 TL nisbi vekâlet ücretinin davalı ...Ş.'den tahsili ile davacıya verilmesine,

5-Davalı ...Ş. davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uyarınca davanın reddedilen miktarı üzerinden hesaplanan 22.164,56 TL nisbi vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Davacı tarafından yatırılan 14,00 TL başvurma harç ve bu karar yönünden alınması gereken 26.433,26 TL harcın [ilk kararda davalı --- Ticaret Limited Şirketi'nden tahsiline karar verildiği de dikkate alınarak tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla] ile aşağıda dökümü yazılı yargılama gideri davanın red 0,41 ve kabul 0,59 oranına göre hesaplanan 3.583,84 TL'sinin davalı ...Ş.'den [ilk kararda davalı --- Ticaret Limited Şirketi'nden tahsiline karar verildiği de dikkate alınarak tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla] tahsili ile davacıya verilmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına,

7-Davalı ...Ş. tarafından yapılan ve aşağıda dökümü yazılı yargılama giderinden davanın red 0,41 ve kabul 0,59 oranına göre hesaplanan 23,41 TL 'sinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine, bakiyesinin davalı üzerinde bırakılmasına,

8-Taraflar tarafından yatırılan gider avansından artan kısmın HMK. 333.maddesi gereğince karar kesinleştikten sonra yatırana iadesine,

Gerekçeli mahkeme kararının taraflara tebliğinden itibaren (2) hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere taraf vekillerinin yüzüne karşı oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.28/02/2018


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.