Yargıtay - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 40. Hukuk Dairesi

2019/134 Esas 2019/573 Karar
Karar Tarihi: 28.11.2019
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

40. HUKUK DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI

DOSYA NO: 2019/134

KARAR NO: 2019/573

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ: 07/07/2017

KARAR TARİHİ: 28/11/2019

Yukarıda yazılı İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, Dairemiz Heyetince yapılan müzakere sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ Davacılar Vekili dava dilekçesinde özetle; 23/12/2012 tarihinde, davalı ...'nin ZMS sigortacısı, davalı ...'ın maliki-işleteni, davalı ...'ün sürücüsü olduğu ... plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sola kayarak yaya kaldırımında bulunan davacılara çarparak yaralanmalarına neden olduğunu, kaza sonucunda müvekkili ...'in hayati tehlike geçirdiğini, müvekkili ...'in 24/12/2012 tarihinden 30/12/2012 tarihine kadar çalışamaz hale geldiğini, davacıların maddi ve manevi zarara uğradıklarını iddia ederek, fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulması kaydı ile ... için 200,00 TL, ... için 200,00 TL, ... için 600,00 TL olmak üzere şimdilik toplam 1.000,00 TL maddi tazminatın davalılar ... ve ...'tan kaza tarihi olan 23/12/2012 tarihinden itibaren, davalı ...'den ise poliçe limiti kapsamında dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, ... için 3.000,00 TL, ... için 3.000,00 TL, ... için 9.000,00 TL olmak üzere toplam 15.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'tan kaza tarihi olan 23/12/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı ... Sigorta Şirketi Vekili cevap dilekçesinde özetle; kazaya karıştığı belirtilen ... plakalı aracın kaza tarihi itibariyle müvekkili nezdinde ZMSS poliçesi ile sigortalı bulunduğunu, müvekkilinin sorumluluğunun sadece daimi sakatlık nedeniyle uğranılan işgücü kaybı ile sınırlı olduğunu, geçici iş göremezilik tedavi gideri ve diğer maddi taleplerinin poliçe teminatı dışında olduğunu iddia ederek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Davalılar ... ve ... Vekili cevap dilekçesinde özetle; davacıların dilekçelerinde belirttikleri üzere müvekkilinin %100 kusurlu olmadığını, kazanın akabinde sürücü ...'ün alkol testine tabi tutulduğunu, bulunan alkol oranının sınırın altında çıktığını, bu nedenle kazanın oluşumunu alkole bağlamanın yersiz olduğunu, davacıların yaya kaldırımından inip yol tarafından dikkatsiz bir şekilde geçmek istemeleri neticesinde bu kazanın meydana geldiğini iddia ederek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. İlk Derece Mahkemesince; 'davacıların davasının kabulü ile; davacı ... için 836,50-TL, ... için 836,50-TL ve ... için 165.130,11-TL olmak üzere toplam 166.803,11-TL maddi tazminatın davalılardan alınarak davacılara verilmesine, Davalılar ... ve ... yönünden 1.000,00-TL yönünden olay tarihi olan 23/12/2013 tarihinden, 165.803,11-TL yönünden ıslah tarihi olan 18/05/2016 tarihinden itibaren, davalı ... şirketi yönünden ise dava tarihi olan 28/01/2013 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına, davacı ... ve ... için 3.000,00'er TL ... için 9.000,00-TL olmak üzere toplam 15.000,00-TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'tan alınarak davacılara verilmesine, kaza tarihi olan 20/12/2012 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına, davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden davacı yararına takdir edilen 15.898,15-TL vekalet ücretinin davalıdan(14.578,60-TL lik kısmından tüm davalıların bakiye 1.319,55-TL lik kısmından davalılar ... ve ...'ün sorumlu tutulmasına) alınarak davacıya verilmesine' karar verilmiştir. Bu karara karşı davacılar vekili ve davalı ... vekili istinaf kanun yoluna başvurmuşlardır. Davacılar Vekili istinaf dilekçesinde özetle; dava dilekçelerinde maddi tazminat için davalı ... Şirketi yönünden dava tarihi olan 28/01/2013 tarihinden itibaren avans faizi, diğer davalılar yönünden ise maddi ve manevi tazminat için olay tarihinden itibaren yasal faiz ve davalılar arasında teselsül hükümlerinin uygulanmasını talep ettiklerini, ıslah dilekçesinde de aynı taleplerde bulunduklarını ancak Mahkemece hatalı karar verildiğini, alacağı doğuran sebebin esasen haksız eylemden kaynaklandığına göre, dava dilekçelerindeki talepleri doğrultusunda karar verilmesi gerektiğini, ıslah dilekçesi verilmesi ile dava dilekçesindeki faiz başlangıç tarihinin değiştirilemeyeceğini, Mahkemece 15.000,00 TL manevi tazminata hükmedildiğini, kabul edilen manevi tazminatlar bakımından her bir davacı yararına ayrı ayrı nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğini, kararın bu yönlerden usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtmiştir. Davalı ... Vekili istinaf dilekçesinde özetle; toplamda 15.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesinin hakkaniyete aykırı olduğunu, müvekkilini sıkıntıya sokacak ve davacıları sebepsiz şekilde zenginleştirecek nitelikte olduğunu, müvekkilinin kazaya karışan aracın işleteni olmadığını, söz konusu aracın 19/12/2012 ile 03/01/2013 tarihleri arasında ... üzerinden diğer davalıya verildiğini belirtmiştir. HMK'nın 355. maddesi kapsamında istinaf itirazları ve kamu düzenine ilişkin hususlarla sınırlı olarak yapılan inceleme sonunda: Dava, TBK'nın 54. ve 56. maddeleri kapsamında trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Dosya kapsamından; 23/12/2012 tarihinde, davalı ... Sigorta Şirketi'nin ZMS sigortacısı, davalı ...'ın maliki-işleteni, davalı ...'ün sürücüsü olduğu ... plakalı aracın davacılara çarpması sonucu trafik kazasının meydana geldiği, kazanın meydana gelmesinde davalı sürücü ...'ün asli ve tam kusurlu olduğu, bilinçli taksirden dolayı davalı sürücünün cezalandırılmasına karar verildiği ve kararın kesinleştiği, kaza sonucunda, Adli Tıp Kurumu 3.Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporlarına göre davacı ...'in sürekli maluliyet tayinine mahal olmadığı ve iyileşme süresinin kaza tarihinden itibaren 3 haftaya kadar uzayabileceği, davacı ...'in sürekli maluliyet tayinine mahal olmadığı ve iyileşme süresinin kaza tarihinden itibaren 3 haftaya kadar uzayabileceği, davacı ...'in kaza nedeniyle %16.0 oranında meslekten kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı ve iyileşme süresinin kaza tarihinden itibaren 24 ay olduğunun mütalaa edildiği anlaşılmıştır. Davacılar vekilinin istinaf başvurusunun değerlendirilmesinde: Dava, trafik kazasından kaynaklanmıştır. Dolayısıyla maddi ve manevi tazminatlar yönünden, araç sürücüsü ve işleteni olan davalılar ... ile ... bakımından kazanın gerçekleştiği tarihte muacceliyet oluşmuştur. Bu durumda, davalılar ... ile ... yönünden faiz başlangıç tarihinin, dava dilekçesinde talep edilen ve ıslah ile talep edilen ayrımı yapılmaksızın tüm tazminatlar için kazanın gerçekleştiği tarih olmalıdır. Davalı ... Şirketi yönünden ise yine dava dilekçesinde talep edilen ve ıslah ile talep edilen ayrımı yapılmaksızın maddi tazminat yönünden, davacılar vekilinin talebi doğrultusunda, faiz başlangıç tarihi, dava tarihi olmalıdır. Başka bir deyişle, davacılar vekilinin bu yöndeki istinaf iddia ve itirazı yerindedir. Davacılar vekili, dava dilekçesinde maddi ve manevi tazminat ayrımı yaparak sorumlu olan tüm davalılar hakkında teselsül hükümlerinin uygulanmasını talep etmiştir. Davalılar birlikte zarara sebebiyet verdiklerinden TBK'nın 61.maddesine göre müteselsilen sorumludurlar. Dolayısıyla, davacılar vekilinin bu yöndeki istinaf iddia ve itirazı yerindedir. Davacılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı değil, ihtiyari dava arkadaşlığı bulunmaktadır. Ayrıca maddi ve manevi tazminat davaları birbirinden bağımsız davalardır. Bu nedenle davacıların her biri için hükmedilen maddi ve manevi tazminat miktarları yönünden ayrı ayrı nispi vekalet ücretlerine hükmedilmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, davacılar vekilinin bu yöndeki istinaf iddia ve itirazı da yerindedir. Davalı ... vekilinin istinaf başvurusunun değerlendirilmesinde: Olayın meydana geliş şekli, davalı sürücünün olayın meydana gelmesinde asli ve tam kusurlu olması, eyleminin, ceza mahkemesi kararıyla bilinçli taksir olarak nitelendirilmesi ve kararın kesinleşmesi, davacıların yaralanmalarına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile İlk Derece Mahkemesi kararının gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde; davacılar lehine hükmedilen manevi tazminat miktarlarının, manevi tazminat müessesesinin amacına ve hakkaniyete uygun olduğu kanısına varılmıştır. Başka bir deyişle, davalı vekilinin, manevi tazminat miktarlarına yönelik istinaf iddia ve itirazı yerinde değildir. Kazaya karışan aracın kiraya verildiği iddiası, davalı vekilince cevap dilekçesinde ileri sürülmemiştir. Davalı vekili 30/06/2016 tarihli 'ıslah dilekçesine karşı beyan ve itirazlarımızdan ibarettir' konulu dilekçesinde bu iddiayı ileri sürmüş, ancak iddiasını ispat için, taraflar arasında her zaman düzenlenmesi mümkün olan adi yazılı bir belge ibraz etmiştir. İbraz edilen belge, davalı vekilinin bu iddiasını ispata yarar bir belge değildir. Dolayısıyla davalı vekilinin bu yöndeki istinaf iddia ve itirazı da yerinde değildir. Yukarıdaki açıklamalar ve tespitler çerçevesinde; davalı ... Vekilinin istinaf başvurusunun, HMK'nın 353/1-b/1. maddesi gereğince esastan reddine, davacılar Vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, HMK'nın 353/1-b/2. maddesi gereğince İlk Derece Mahkemesi kararının düzeltilerek aşağıda yazılı olduğu şekilde esas hakkında yeniden hüküm kurulmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere: A-Davalı ... vekilinin yukarıda esas ve karar numarası yazılı İlk Derece Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b/1. maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE, B-Davacılar vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ ile

Yukarıda esas ve karar numarası belirtilen İlk Derece Mahkemesi kararının, HMK'nın 353/1-b/2. maddesi gereğince düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilmek üzere KALDIRILMASINA, Buna göre: 1-Davacıların davasının KABULÜ ile; davacı ... için 836,50-TL, ... için 836,50-TL ve ... için 165.130,11-TL olmak üzere toplam 166.803,11-TL maddi tazminatın davalılar ... ve ... yönünden olay tarihi olan 23/12/2012 tarihinden, davalı ... Şirketi yönünden ise dava tarihi olan 28/01/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiliyle davacılara verilmesine, 2-Davacı ... ve ... için 3.000,00 er TL ... için 9.000,00-TL olmak üzere toplam 15.000,00-TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'tan kaza tarihi olan 23/12/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiliyle davacılara verilmesine, 3-Alınması gereken 12.350,60-TL harçtan peşin alınan 273,25-TL ve 567,00-TL ıslah harcının mahsubu ile bakiye 11.510,41-TL eksik harcın davalılardan alınarak hazineye gelir kaydına, 4-Davacı tarafça sarf edilen ilk dava açılış harç gideri 864,55-TL, tebligat ve müzekkere gideri 77,00-TL olmak üzere toplam 941,55-TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 5-Davacı ...'in maddi tazminat yönünden; kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 836,50 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 6-Davacı ...'in maddi tazminat yönünden; kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 836,50 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 7-Davacı ...'in maddi tazminat yönünden; kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 15.858,19 -TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 8-Davacı ...'in manevi tazminat yönünden; kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 2.725,00 TL vekalet ücretinin davalılar ... ve ...'tan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 9-Davacı ...'in manevi tazminat yönünden; kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 2.725,00 TL vekalet ücretinin davalılar ... ve ...'tan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 10-Davacı ...'in manevi tazminat yönünden; kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 2.725,00 TL vekalet ücretinin davalılar ... ve ...'tan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 11-Davacı tarafça yatırılan ve kullanılmayan bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

B-İSTİNAF İNCELEMESİ BAKIMINDAN ; 1-Davacılar tarafından peşin olarak yatırılan istinaf karar harcının, istem halinde İlk Derece Mahkemesi tarafından kendisine iadesine, 2-Davalı ... yönünden, Harçlar Yasası'na göre alınması gereken 12.350,60 TL harçtan peşin alınan 257,00 TL harcın mahsubu ile bakiye 12.093,60 TL harcın davalı ...'dan tahsili ile Hazineye irat kaydına, 3-İstinaf aşamasında davacılar tarafından yapılan 12,5 TL posta ve tebligat giderinden ibaret yargılama gideri ile 85,70 TL istinaf başvuru harcının davalıdan tahsili ile davacılar verilmesine, 4-Davalı ... tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, 5-İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından, vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına, 6-İstinaf için yatırılan gider avansından artan kısmın yatıran tarafa iadesine, Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu, davacı ... için İlk Derece Mahkemesince verilen maddi tazminata yönelik karara karşı istinaf başvurusu bulunmaması nedeniyle, diğer yönlerden ise HMK'nın 362/1-a maddesi uyarınca kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi.28/11/2019


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.