Yargıtay - İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi

2017/836 Esas 2020/708 Karar
Karar Tarihi: 28.12.2020
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO:2017/836

KARAR NO:2020/708

DAVA:İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ:25/09/2017

BİRLEŞEN .... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN ----... ESAS SAYILI DOSYASINDA

DAVA:İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ:03/01/2018

KARAR TARİHİ:28/12/2020

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan asıl ve birleşen dosyalardaki tazminat davalarının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda dosya incelendi.

DAVA:

Davacı vekili asıl davada dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket tarafından, üretimini yaptığı plastik ürünlerin teslimine karşılık olarak aralarındaki ticari münasebet gereği farklı müşterilerden kendisine teslim edilen ve ... A.Ş ... (...) şubesine ait keşidecisi ...olan 15.08.2017 tarihli, 11.835,11 TL meblağlı ve ... numaralı çekin de içerisinde bulunduğu toplam 10 adet çekin ticari defterlerine işlenmesi sırasında kaybedilmesi / çalınması neticesinde ....ATM'nin ... e.sayılı dosyası ile 14.07.2017 tarihinde Çek İptali davası ikame edildiğini, dava dosyasına konu çek keşidecisi hakkında 19.09.2017 tarihinde davalı ... vekilince ihtiyati haciz kararı alınarak işlem yapıldığını ve ....ATM'nin ... e.sayılı dosyasına dilekçe ibraz edilerek hamil olduğunun iddia edildiğinin öğrenilmesine müteakip huzurdaki davanın ikamesi zaruretinin hasıl olduğunu, dava konusu çekin keşidecisinin ..., lehtarının ... San.ve Tic.Ltd.Şti olduğunu, çekin arkasında ....Ltd.Şti'ne emrine ödeyiniz şeklinde çek lehtarının şerhini içerir kaşenin bulunduğunun göründüğünü, davalı ... vekilince 17.09.2017 tarihli dilekçesi ekinde sunulan ve müstenit gösterilerek ....Asliye Hukuk Mahkemesinin ... d.iş sayılı dosyasından ihtiyati haciz kararı alınarak Karaman icra müdürlüğünün ... e.sayılı dosyası ile takibe konu edilen çek görüntüsünün incelendiğinde; müvekkilinin kaşesinin bulunmasının zorunlu iken bu cironun bulunmadığını, çekin arkasında müvekkili şirketin cirosunun bulunmaksızın sırasıyla ... ve Dış Tic.Ltd.Şti'nin, davalı ...'ün ve davalı ...'nin ciro ve temlikinin bulunduğunu, dava konusu çekteki ciro silsilesindeki kopukluğa rağmen çeki ciro ile davalı ....Ltd.Şti'nden kabul ederek alan davalı ... ile yine ciro silsilesindeki kopukluk ve dava konusu çekteki ödeme yasağı bulunduğuna ilişkin şerhe rağmen dava konusu çekten kaynaklı alacağı temlik alan davalı ...'nin TTK.686, 687 ve 690. Maddesi gereği yetkili ve meşru hamil olmadığından, şartları oluşan TTK.792. maddesi uyarınca müvekkili şirkete iadesine, dava konusu çekten dolayı müvekkili şirketin davalılara borçlu olmadığının tespitine, dava konusu çek bedelinin tahsil edilmiş olması durumunda, haksız kazanım nedeniyle çek bedelinin vade tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile müvekkiline ödenmesine, davalılar aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili birleşen davada dava dilekçesinde özetle; Müvekkili tarafından üretimini yaptığı plastik ürünlerin teslimine karşılık olarak aralarındaki ticari ilişki gereği farklı müşterilerden kendisine teslim edilen ve... A.Ş. ... ... Şubesine ait Keşidecisi ... olan, ... lehine düzenlenen 18/11/2017 tarihli, 10.000-TL bedelli ve ... nolu çekin de içerisinde bulunduğu toplam 11 adet çekin ticari defter işlenmesi sırasında kaybedilmesi/çalınması neticesinde .... Asliye Ticaret mahkemesinin ... e. Sayılı dosyası ile 14/07/2017 tarihinde çek iptali davası ikame edildiğini, dava konusu... A.Ş. ... ... Şubesine ait keşidecisi ... olan ... Lehine düzenlenen 18/11/2017 tarihli 10.000-TL bedelli ve ... nolu çekin davalı tarafından bankaya ibraz edilmesi üzerine davayı açtıklarını, davalıların dava konusu çeki kötü niyetle iktisap ettikleri ve ağır kusurları bunulduğundan dava konusu çekin müvekkiline iadesine, dava konusu mezkur çekten dolayı müvekkili şirketin davalılara borçlu olmadığının tespitine, dava konusu çekin iadesinin mümkün olmaması, bedelinin tahsil edilmiş olması halinde haksız kazanım nedeniyle çek bedelinin vade tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA :

Davalılara tebligat yasası hükümlerine uygun şekilde ana ve birleşen davada dava dilekçesi ve duruşma günü bildirildiği halde; davalılar cevap ve delil bildirmemiş ve bu nedenle davacı yanın iddialarını reddetmiş kabul edilmiştir.

DELİLLER, DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :

Dosyada delil olarak; dava dilekçesi ve ekleri, cevabi yazı içerikleri, bilirkişi raporu, .... Asliye Ticaret Mahkemesinin... Esas sayılı dosyası ile tüm dosya kapsamı bulunmaktadır.

Mahkememizde açılan dava öncelikle, görev, yetki, taraf sıfatı ve diğer dava şartları açısından incelenmiş ve mahkememizin görevli ve yetkili olduğu ve ayrıca diğer dava şartlarının da bulunduğu anlaşılmış olduğundan davanın esasına geçilmiştir.

Asıl ve birleşen dava, davacının dava konusu çeklerden dolayı davalılara borçlu olmadığının tespiti ile dava konusu çeklerin iadesine, iadesi mümkün olmadığı veya tahsil edildiği taktirde çek bedellerinin tahsiline ve kötü niyet tazminatı istemlerine ilişkindir.

Bu bağlamda, dava konusu somut olaya ilişkin olarak, taraflarca sunulan deliller ile başka yerden getirtilmesi gereken tüm deliller toplanmış, gelen yazı cevapları dosyamız içerisine alınmış, ön inceleme duruşması yapılarak tarafların iddia ve savunmaları, uyuşmazlık konusu, tarafların üzerinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, dava şartlarının bulunup bulunmadığı, ilk itiraz olup olmadığı, tarafların sulh olup olamayacakları ortaya konulmuş ve yargılama ön inceleme duruşmasında tarafların da onay verdikleri uyuşmazlık nitelendirmesi ile sonuçlandırılmış ve ayrıca mahkememizin 09/12/2019 tarihli celsesinde verilen ara karar gereğince, davacı ticari kayıtları ve defterleri üzerinde inceleme yapılarak dava konusu çeklerin davacı ticari defter ve kayıtlarında kayıtlı olup olmadığı ayrıca davacı ile davalılar arasında herhangi bir ticari ilişki olup olmadığı hususlarının tespiti amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor alınmıştır.

SMMM bilirkişi tarafından tanzim edilerek mahkememize sunulan 31/01/2020 tarihli bilirkişi raporunda özetle; '...davacı yan ticari defterlerinin usulüne uygun tutulduğu, davacı tarafından dosyaya ibraz edildiği görülen tahsilat makbuzu örneğinden, asıl dosyadaki dava konusu çekin 04.07.2017 tarihinde davacı tarafından dava dışı ... San.ve Tic.Ltd.Şti'nden teslim alındığı, davacı firma ile dava dışı ....ltd.Şti arasında ticari ilişkinin bulunduğu, davacının ticari defterlerinde asıl davaya konu ... nolu çekin 04.07.2017 tarihinde kaydının yapıldığı, davacı tarafından dosyaya ibraz edildiği görülen tahsilat makbuzu örneğinden, birleşen dosyadaki dava konusu çekin 05.07.2017 tarihinde davacı tarafından dava dışı ... San.ve Tic.Ltd.Şti'nden teslim alındığı, davacı firma ile dava dışı...ltd.şti arasında ticari ilişkinin bulunduğu, davacı ticari defterlerinde birleşen davaya konu ... nolu çekin 05.07.2017 tarihinde kaydının yapıldığı, asıl ve birleşen dosyadaki davalılara ilişkin davacı şirket ticari defterlerinde herhangi bir kayda rastlanılmadığı, davacı ile davalılar arasında ticari ilişkinin bulunmadığı, ...' şeklinde tespitler yapılmıştır.

Mahkememizce bilirkişiden alınan raporun incelenmesinde, raporun hukuki yönleri ayrık olmak üzere, yapılan tespitler bakımından ayrıntılı ve gerekçeli olduğu anlaşıldığından, hükme esas alınmasına karar verilmiştir.

Tüm bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Mahkememizce görülüp karara bağlanan asıl ve birleşen davanın, davacının dava konusu çeklerden dolayı davalılara borçlu olmadığının tespiti ile dava konusu çeklerin iadesine, iadesi mümkün olmadığı veya tahsil edildiği taktirde çek bedellerinin tahsiline ve kötü niyet tazminatı istemlerine ilişkin olduğu, bu bağlamda, dava konusu somut olaya ilişkin olarak, taraflarca sunulan deliller ile başka yerden getirtilmesi gereken tüm delillerin topladığı, gelen yazı cevaplarının dosyamız içerisine alındığı, ön inceleme duruşması yapılarak tarafların iddia ve savunmaları, uyuşmazlık konusu, tarafların üzerinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar ile dava şartlarının bulunup bulunmadığı, ilk itiraz olup olmadığı, tarafların sulh olup olamayacaklarının ortaya konulduğu, ayrıca taraf iddia ve savunmalarının değerlendirilmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor alındığı, alınan raporun hukuki yönleri ayrık olmak üzere, yapılan tespitler bakımından ayrıntılı ve gerekçeli olduğunun anlaşıldığı ve hükme esas alınmasına karar verildiği, alınan raporda, davacı yan ticari defterlerinin usulüne uygun tutulduğunun, davacı tarafından dosyaya ibraz edildiği görülen tahsilat makbuzu örneğinden, asıl dosyadaki dava konusu çekin 04.07.2017 tarihinde davacı tarafından dava dışı .... Ltd. Şti'nden teslim alındığı, davacı firma ile dava dışı ....Ltd. Şti. arasında ticari ilişkinin bulunduğu, davacının ticari defterlerinde asıl davaya konu ... nolu çekin 04.07.2017 tarihinde kaydının yapıldığı, davacı tarafından dosyaya ibraz edildiği görülen tahsilat makbuzu örneğinden, birleşen dosyadaki dava konusu çekin 05.07.2017 tarihinde davacı tarafından dava dışı ... San.ve Tic. Ltd. Şti'nden teslim alındığı, davacı firma ile dava dışı... Ltd. Şti arasında ticari ilişkinin bulunduğu, davacı ticari defterlerinde birleşen davaya konu ... nolu çekin 05.07.2017 tarihinde kaydının yapıldığı, asıl ve birleşen dosyadaki davalılara ilişkin davacı şirket ticari defterlerinde herhangi bir kayda rastlanılmadığı, davacı ile davalılar arasında ticari ilişkinin bulunmadığının tespit edildiği, bu haliyle yapılan değerlendirmede de, davacının dava konusu çeklerin meşru hamili olduğunun anlaşıldığı, ayrıca davacı yan ile davalılar arasında çek verilmesini gerektirecek herhangi bir ticari ilişkinin veya alışverişin bulunmadığı, davalılarca da bu hususun ispat edilemdiği sonuç ve vicdani kanaatine ulaşıldığından, davacı tarafından açılan asıl ve birleşen davaların ayrı ayrı kabulüne karar verilerek, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

A-) ASIL DAVA YÖNÜNDEN:

1-Davanın KABULÜ ile, davacının dava konusu olan ...A.Ş ... /... şubesine ait, Keşidecisi ...olan, 15/08/2017 keşide tarihli, 11.835,00 TL bedelli bir adet çekten dolayı davalılara borçlu olmadığının TESPİTİNE,

2-Çek bedeli tahsil edildiğinden 11.835,00 TL'nin dava tarihi olan 25/09/2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya VERİLMESİNE,

3-2.367,00 TL kötü niyet tazminatının davalılardan tahsili ile davacıya VERİLMESİNE,

4-Alınması gereken 1.775,25 TL nispi karar ve ilam harcının peşin alınan 202,12 TL harcın mahsubu ile bakiye 1.573,13 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp, Hazineye GELİR YAZILMASINA, ,

5-Davacının yaptığı yargılama giderlerinden başvuru harcı 31,40 TL, posta gideri 716,30 TL, ... Gazete masrafı 1.132,80 TL, bilirkişi ücreti gideri 700,00 TL olmak üzere toplam: 2.580,50 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

6-Davacı yan davada kendini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgar Ücret Tarifesine göre hesaplanan 4.080,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınıp, davacıya VERİLMESİNE,

7-HMK 120.maddesi gereğince; davacı tarafından yatırılan gider avansının arta kalan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya İADESİNE,

B-)BİRLEŞEN .... ATM'NİN... ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN:

1-Davanın KABULÜ ile, davacının dava konusu olan ...A.Ş ... / ... şubesine ait, Keşidecisi ... olan, 18/11/2017 keşide tarihli, 10.000,00 TL bedelli bir adet çekten dolayı davalılara borçlu olmadığının TESPİTİNE,

2-Dava konusu çekin iadesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından 10.000,00 TL'nin birleşen dava tarihi olan 03/01/2018 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya VERİLMESİNE,

3-2.000 TL kötü niyet tazminatının davalılardan tahsili ile davacıya VERİLMESİNE,

4-Tedbir kararının karar kesinleşinceye kadar DEVAMINA,

5-Alınması gereken 683,10 TL nispi karar ve ilam harcının peşin alınan 170,78 TL harcın mahsubu ile bakiye 435,10 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp, Hazineye GELİR YAZILMASINA,

6-Davacının yaptığı yargılama giderlerinden başvuru harcı 35,90 TL, posta gideri 84,00 TL olmak üzere toplam: 119,90 TL yargılama giderinin davalılardan alınıp, davacıya VERİLMESİNE,

7-Davacı yan davada kendini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgar Ücret Tarifesine göre hesaplanan 4.080,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınıp, davacıya VERİLMESİNE,

7-Teminatın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya İADESİNE,

8-HMK 120.maddesi gereğince; davacı tarafından yatırılan gider avansının arta kalan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya İADESİNE,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı davalı yanın yokluğunda HMK'nun 341/1 vd. maddeleri uyarınca; gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine istinaf dilekçesi sunulmak suretiyle, İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. 28/12/2020

Katip ...

e-imzalıdır

Hakim ...

e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.