Yargıtay - 4. Ceza Dairesi

2021/6124 Esas 2021/11140 Karar
Karar Tarihi: 29.03.2021
Yargıtay

4. Ceza Dairesi         2021/6124 E.  ,  2021/11140 K.

'İçtihat Metni'

KARAR

Tehdit suçundan sanık ... hakkında yapılan yargılama sonucunda; sanığın mahkûmiyetine ve hakkında TCK’nın 58/6-7. maddeleri uyarınca ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına dair... Asliye Ceza Mahkemesince verilen 11/06/2014 gün ve... Esas 2014/140 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyizi üzerine,

Dairemizin 02/03/2020 tarih ve... Karar sayılı kararıyla;

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanığa yükletilen silahla tehdit eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,

Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,

Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının, kapsam ve içerik itibariyle infaz aşamasında mahallinde gözetilebileceği,

Anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA, 09/12/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir.

İTİRAZ NEDENLERİ:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27/01/2021 tarih ve 2021/6880 sayılı yazısı ile;

... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 06.01.2014 tarih ve... Esas sayılı iddianamesiyle sanık ... hakkında silahla tehdit suçundan TCK.nın 106/2-a, 53/1, 54, 63. sanık ... hakkında mala zarar verme suçundan TCK.nın 151/1, 53. maddelerine göre ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açıldığı,

Yenişehir Asliye Ceza Mahkemesinin 11/06/2014 tarih ve... Esas - 140 Karar sayılı ilamıyla, sanık ... hakkında, 1-TCK 106/2-a md 3 Yıl Hapis ve TCK 58/6-7. md ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejiminin tatbikine TCK 53/1. md cezalandırılmasına 2-sanık ... hakkında kamu davasının düşmesine karar karar verildiği,

Hüküm yasal süresi içinde sanık ... tarafından temyiz edildiği, yapılan temyiz incelemesinde, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 09/12/2019 gün, 2015/25663 Esas - 2019/19192 Karar sayılı ilamıyla sanık ... hakkında verilen hükmün onanmasına karar verildiği,

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 09/12/2019 gün, 2015/25663 Esas - 2019/19192 Karar sayılı onama kararının hukuka aykırı olduğu, sanık hakkında 765 sayılı TCK hükümlerince İznik Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/37 Esas - 255 Karar sayılı ilamının 5275 sayılı Kanun'un 108/3. TCK 7/3. maddesi uyarınca ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı görüldüğünden hükmün bozulması istemiyle anılan karar itiraz edilmiştir.

İTİRAZ NEDENLERİ: İtiraza konu uyuşmazlık, 5275 sayılı Kanun'un 108/3. maddesinde belirlenen “ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda hükümlü koşullu salıverilmez' hükmünün uygulanabilmesi için, sanığın işlediği suçların yeni yasa döneminde yani 1 Haziran 2005 tarihinden sonra işlenmiş olmasının gerekli olup olmadığına ilişkindir.

5237 sayılı TCK'nın “suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular” başlıklı 58. maddesinde;

(1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi hâlinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.

(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;

a)Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,

b)Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl, geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.

(6)Tekerrür hâlinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

(7)Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir...” hükümleri düzenlenmiştir.

Buna göre, tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için önceki hükmün kesinleşmesi ve ikinci suçun kesinleşmeden sonra işlenmesi yeterli olup, cezanın infaz edilmiş olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak yasa koyucu tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için önceki cezanın infaz edilmesi koşulunu aramadığı halde, infazdan sonra belirli bir sürenin geçmesi halinde tekerrür hükümlerinin uygulanmayacağını hüküm altına almıştır.

Buna göre, beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl, beş yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezasına mahkûmiyet halinde ise cezanın infaz tarihinden itibaren üç yıl geçmekle tekerrür hükümleri uygulanmayacak, bu süreler cezanın infaz tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Tekerrür, 765 sayılı TCK'da 'cezanın artırım nedeni' olarak öngörülmüş iken, yeni sistemde koşullu salıverilme süresini de etkileyecek şekilde bir 'infaz rejimi kurumu' olarak düzenlenmiştir. Mükerrirlere özgü infaz rejimi ise İnfaz Kanununun 108. maddesinde düzenlenmiş ve aynı maddenin 3. fıkrasında 'ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez' düzenlenmesine yer verilmiştir.

5275 sayılı Kanun'un 108/3. maddesinde belirlenen “ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez' hükmünün uygulanabilmesi için, sanığın işlediği suçların yeni yasa dönemini kapsayan 1 Haziran 2005 tarihinden sonra işlenmiş olması gerektiği, birinci suçtan TCK'nun 58. maddesi gereği kişi mükerrrirlere özgü infaz rejimine mahkum olduktan sonra, yeni yasa döneminde ikinci bir suç işlemeli, bu ikinci suçta da tekerrüre esas olarak birinci suçun esas alınması gerektiği, ancak bu şartların varlığı halinde ikinci kez mükerrirlik hükümlerinin uygulanabileceği ve bunun sonucunda hükümlü hakkında şartla salıverilme hükümlerinin uygulanmayacağı kabul edilmektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 17.04.2007 tarih, 2007/98 karar numaralı içtihadında; “5237 sayılı Yasanın 58. maddesinde düzenlenmiş bulunan tekerrür, güvenlik tedbirlerine ilişkin bölümde yer almakta ise de, anılan düzenleme maddi ceza hukukuna ilişkindir. Hükümlülüğün yasal sonucu olmaması nedeniyle 5275 sayılı Yasanın 98 vd. maddeleri uyarınca infaz aşamasında

bu konuda karar alınması mümkün değildir. Hangi mahkûmiyetin tekerrüre esas alındığı, tekerrür koşullarının bulunup bulunmadığı ve hükümlü hakkında kaçıncı kez tekerrür hükümlerinin uygulandığı ve tekerrür nedeniyle hükümlünün ceza evinde kalacağı süreye eklenecek sürenin belirlenmesi için mahkûmiyet hükmünde açıkça hangi hüküm nedeniyle kişinin mükerrir sayıldığı ve hangi mahkûmiyetin tekerrüre esas alındığının belirtilmesi gerekmektedir.

Nitekim 5237 sayılı Yasanın 58. maddesinin 6 ve 7. fıkralarında bu husus açıkça belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde,... Asliye Ceza Mahkemesinin 11/06/2014 tarih ve... E- 140 K sayılı ilamıyla, sanık ... hakkında, TCK 106/2-a md 3 Yıl Hapis ve TCK 58/6-7. md ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejiminin tatbikine TCK 53/1. md cezalandırılmasına karar verildiği, Sanık ... hakkında Silahla Tehdit suçundan Mahkememizin 11/06/2014 gün... Esas, 2014/140 Karar sayılı hapis cezalarına ait ilamın incelenmesinde, Hükümlünün sabıka kaydında yer alan 11/10/2011 tarihinde işlediği suç nedeniyle... (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesince verilen 2011/344 Esas, 2012/17 Karar sayılı ilamıyla 5 Ay hapis cezasıyla mahkumiyetine karar verildiği hükmün 15/03/2012 tarihinde kesinleştiği, tekerrüre dayanak yapılan bu ilamda da tekerrür hükümlerinin uygulandığının anlaşıldığı ve buna göre, İznik Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/37 Esas, 2007/255 Karar sayılı ilamıyla, sanık ...'in hırsızlık suçundan 765 sayılı TCK 493/1, 65/3, 522, 81/1 md 2 Ay 6 Gün Hapis cezasıyla mahkumiyetinin tekerrüre esas alınarak, tekerrür hükümlerinin uygulandığının anlaşılması karşısında, Sanık ... Hakkında silahla tehdit suçundan,... Asliye Ceza Mahkemesinin, 11/06/2014 gün... Esas, 2014/140 Karar sayılı hapis cezalarına ait ilamında ikinci kez tekerrür hükümlerinin uygulandığının, anlaşıldığı ve bu durumun hukuka aykırı olduğu, Sanığın işlediği suçların, 1 Haziran 2005 tarihinden sonra işlenmiş olması gerektiği, birinci suçtan TCK'nun 58. maddesi gereği kişi mükerrrirlere özgü infaz rejimine mahkum olduktan sonra, ikinci bir suç işlemeli, bu ikinci suçta da tekerrüre esas olarak birinci suçun esas alınması gerektiği, Ancak maddi olayda, sanığın tekerrüre esas alınan suçun 765 sayılı TCK 493/1, 65/3, 522, 81/1 md 2 Ay 6 Gün Hapis cezasına ilişkin olduğu ve 5275 sayılı Kanun'un 108/3. maddesi ile TCK 7/3 maddeleri uyarınca sanık ... hakkında ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı yalnızca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı görüldüğünden hükmün bozulması istemiyle anılan karar itiraz edilmiştir.

SONUÇ ve İSTEK : Yukarıda açıklanan nedenler ve tüm dosya kapsamına göre,

1-İtirazımızın KABULÜNE,

2-Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 09/12/2019 gün, 2015/25663 E- 2019/19192 K sayılı onama kararının KALDIRILMASINA,

3-Yenişehir Asliye Ceza Mahkemesinin 11/06/2014 tarih ve... E- 140 K sayılı ilamıyla, sanık ... hakkında, TCK 106/2-a md 3 Yıl Hapis ve TCK 58/6-7 md ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejiminin tatbikine ilişkin hüküm fıkrasında yer alan “ikinci defa mükerrir olan sanık hakkında ” ilişkin kısmın hükümden çıkarılmasına, sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına denilmek suretiyle ve diğer hususların olduğu gibi bırakılmasına ve hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

4-İtirazımız yerinde görülmediği takdirde dosyanın incelenmek üzere yüksek Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesine karar verilmesi,

HUKUKSAL DEĞERLENDİRME; Sanık ...'in ikinci kez mükerrir olmadığı anlaşıldığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının kabulüne karar vermek gerekmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz gerekçesi yerinde görülmekle, 6352 sayılı Kanun'un 99. maddesiyle eklenen 5271 sayılı CMK'nın 308. maddesinin 3. fıkrası uyarınca İTİRAZIN KABULÜNE,

Dairemizin 09/12/2019 gün ve... Karar sayılı ilamının KALDIRILMASINA,

Yenişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nin 11/06/2014 gün ve... Esas 2014/140 Karar sayılı hükmünün yeniden incelenmesi sonucu;

Sanığa yükletilen tehdit eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun'da öngörülen suç tipine uyduğu,

Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,

Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi; hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Ancak;

İkinci kez mükerrirliğe karar verilebilmesi için tekerrüre esas alınan suçların, 1 Haziran 2005 tarihinden sonra işlenmiş olması gerektiği, birinci suçtan TCK'nın 58. maddesi gereği sanık mükerrrirlere özgü infaz rejimine mahkum olduktan sonra, ikinci bir suç işlemeli, bu ikinci suçta da tekerrüre esas olarak birinci suçun esas alınması gerektiği kuralı karşısında, temyize konu kararda sanığın ikinci kez mükerrir olmadığı gözetilmeyerek sanık hakkında 5275 sayılı Kanun'un 108/3. maddesinin uygulanmasına karar verilmesi,

Kanun aykırı ve sanık ...'in temyiz iddiaları yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle BOZULMASINA, 5320 sayılı Kanunun 8/1. madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesi uyarınca bu aykırılık yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktasının itiraz yazısına uygun olarak hüküm fıkrasından “sanık hakkında 2. kez tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, sanığın cezasının TCK 58. maddesi gereğince 2. kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine” ibaresinin çıkartılması ve yerine “TCK’nın 58. maddesi uyarınca hükmolunan cezanın, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine” ibaresinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun olan HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 29/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.