Yargıtay - Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

2022/94 Esas 2022/700 Karar
Karar Tarihi: 29.09.2022
Yargıtay

T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C.

KAYSERİ

1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : ...

KARAR NO : ...

HAKİM : ...

KATİP : ...

DAVACI : ...

VEKİLİ : Av. ...

DAVALI : 1- ...

VEKİLİ : Av. ...

DAVALILAR : 2- ...

3- ...

DAVA : Tazminat

DAVA TARİHİ : ...

KARAR TARİHİ : ...

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 26/10/2022

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA: Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin ... günü bisikleti ile seyrettiği sırada davalı ... adına kayıtlı olan ancak kaza sırasında sürücü davalı ... olan ... plaka sayılı ... marka aracın aynı istikamette hemen önünde seyreden sürücü ...'ın sürücüsü olduğu ... plakalı araca arkadan çok süratli br şekilde çarpması nedeniyle her iki aracın savrularak yoldan çıkmak suretiyle bankette bisikleti ile normal şekilde seyreden müvekkiline çarpmaları neticesinde müvekkilinin Akciğer konüzyonuna ve kemik kırığına neden olan yaralanmanın meydana geldiğini, müvekkilinin yaşamının tehlikeye girdiğini, tarif edilen lezyonların basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olmadığını, müvekkilinin kazadan sonra 45 gün şuuru kapalı bir şekilde komada kaldığını, müvekkilinin kaza nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırık meydana geldiğini, iç organlarında kanama ve ödem olduğunu, müvekkilinin kazadan önce ... isimli bir firmada çalışmakta olduğunu, müvekkilinin ayrıca lisanslı bir futbolcu olduğunu, süper amatör lig ekiplerinen ... Spor Kulubün'de oynadığını, müvekkilinin zaman yakınlarından kendisini futbol oynadığı sahaya götürmelerini istemekte olduğunu, sahaya gittiğinde ağladığını, müvekkilinin 1.000,00 TL maaşının olduğunu, müvekkilinin yaralanması nedeniyle davalı ... hakkında taksirle yaralama suçundan Kayseri ... Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasından ceza dava dosyası açıldığını, davalı ...'nın kazadan hemen sonra olay yerinden kaçtığını ve emniyet görevlileri tarafından yakalandığını ileri sürerek; davanın kabulü ile, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 5.000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihi olan ... tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, 75.000,00 TL manvi tazminatın ise kaza tarihi olan ... tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılar ... ve ...'dan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP: Davalı ... vekili mahkememize sunmuş olduğu cevap dilekçesinde özetle; Görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğunu, ceza davasının derdest olup dava sonuna kadar bekletici mesele yapılması gerektiğini, olayda kusurun davacı ve ...olduğunu, müvekkilinin olay yerini terketmeyip kazadan sonra ambulans çağırıp davacıya yardımcı olduğunu, ... kaza sırasında alkollü olmayıp bu durumun tutanaklarla da sabit olduğunu, davacı çarpan kişinin 71 plakalı araç sürücüsü olduğunu, müvekkiline yükletilebilecek herhangi bir kusur bulunmadığını, müvekkilinin işsiz olup talep edilen tazminatı ödeme gücünün bulunmadığını, müvekkili ve babasının defalarca hastaneye gidp davacıyı ziyaret ettiğini, manevi tazminat talebinin fahiş olduğunu, davacının faiz talebini kaza tarihinden itibaren istemisinin hukuka aykırı olduğunu, davacının uğradığı kaza nedeniyle çalışma gücünün azalması ya da yitiremisinin söz konusu olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ...vekili mahkememize sunmuş olduğu cevap dilekçesinde özetle; Yetki itirazlarının bulunduğunu, yetkili mahkemenin İstanbul Anadolu mahkemeleri olduğunu, davacı tarafın sigortalılarının kusurunu ve zararının usulen ispat etmesi gerektiğini, ceza dava dosyasının bekletici mesele yapılması gerektiğini, davanın kabulü anlamına gelmemekle birlikte davacının kaza sebebiyle elde ettiği gelir ve tazminatların mahsubunun gerektiğini, davacı tarafın sürekli maluliyet halinde zararını ispat etmesi gerektiğini, aktüerya raporlarının da Hazine Müsteşarlığı'nın ...sayılı genelgesi uyarınca aktüer siciline kayıtlı aktüerler tarafından hazırlanması gerektiğini, davanın kabulü anlamına gelmemekle birlikte müvekkili şirketin faizden dava tarihinden itibaren yasal faizle sorumlu olduğunu, poliçe limitinin kaza tarihinde 250.000,00 TL ile sınırlı olduğunu, davanın kabulü anlamına gelmemek kaydıyla tazminat hesabında malul kalanın bisiklet üzerinden seyahat halindeyken kask takmaması ve araca uygun kıyafetleri giymemesi sebebiyle kusurlu olması nedeni ile hesap yapılırken asgari %25 oranında indirim yapılması gerektiğin savunarak davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ...'ya usluüne uygun olarak dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmiş, davalı ... mahkememizce görülmekte olan işbu davaya herhangi bir cevap vermemiş ancak; duruşmalara katılarak bir kusurunun bulunmadığını beyan etmiş ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE: Dava, trafik kazası nedeniyle, 6098 sayılı TBK'nun 54. maddesi gereğince geçici ve sürekli iş göremezlik zararından oluşan maddi tazminat ile 6098 sayılı TBK'nun 56. maddesi gereğince manevi tazminat istemine ilişkindir.

Dava, davacı vekili tarafından ilk olarak ... tarihinde mahkememize açılmış, mahkememizin ... esas sırasına kaydedilen dosyada yargılama yapılmış ve ... tarih ... esas ve ... karar sayılı karar ile Davacının davalılar hakkındaki maddi tazminat davasının kabulü ile, 3.477,36 TL geçici iş göremezlik zararı ve 162.851,01 TL kalıcı iş göremezlik zararından oluşan toplam 166,328,37 TL maddi tazminatın davalı ....'nin sigorta poliçesi teminat limiti ile sınırlı ve iş bu dava tarihi olan ... tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olması, davalılar ... ile ...'nın ise kaza tarihi olan ... tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olması ile davalılar ...Sigorta A.Ş., ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacının davalılar ... ile ... hakkındaki manevi tazminatı davasının kısmen kabulü kısmen reddi ile, 30.000,00 TL miktarındaki manevi tazminatın olay tarihi olan ... tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacının davalılar ... ve ... hakkındaki fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin reddine dair karar verilmiş, davalı ...vekilince usulüne uygun olarak istinaf edilmiş, Ankara BAM ... HD'nin ... esas ... karar sayılı ilamı ile avalı ...Sigorta AŞ vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile; Kayseri ... Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen ... tarih, ... Esas ... Karar sayılı kararının, HMK’nın 353/1-a-6.maddesi gereğince davacının kalıcı maluliyetinin tespitine ilişkin rapor arasındaki çelişki bulunduğundan bahisle raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla dosyanın kaldırılmasına karar verildiği ve dosyanın davanın yeniden görülmesi için mahkemesine gönderilmesine dair karar verilmiş, dosya mahkememize gönderilmiş ve yukarıda yazılı olan esas sırasına kaydedilerek yargılamaya devam edilmiştir.

... tarihli tensip zaptı 2 nolu ara kararı uyarınca dosyadaki maluliyet raporları arasında çelişkiyi gidermek için dava dosyasının İstanbul ATK Başkanlığı ... Üst İhtisas Kurulu'na tevdii ile istinaf kaldırma kararının içeriğide dikkate alınarak iki rapor arasındaki çelişkiyi giderici nitelikte rapor alınmasına karar verilmiş, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp İkinci Üst Kurulu tarafından mahkememize sunulan raporda özetle; ... oğlu ... doğumlu ...'ın ... tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası ile illiyetli omuz hareket kısıtlılığı nedeniyle ... tarih ve ... sayılı resmi gazetede yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit işlemleri yönetmeliği hükümlerinden yararlanılarak ve meslek grup numarası bildirilmemekle birlikte E cetveline göre %20,2 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı, iyileşme süresinin 4 aya kadar uzayabileceği, aynı yönetmelik çerçevesinde başka birisinin yardımına ve sürekli bakımına muhtaç durumda olmadığı mahkememize bildirilmiştir.

Mahkememizce kaldırma öncesi esas alınan rapor ve aktüerya raporu ile Adli Tıp Kurumu İkinci Üst İhtisas Kurulu raporunun aynı olması karşısında usule uygun rapor uyarınca ve davacının tazminatları değişmeyeceğinden mahkememizce önceki rapor uyarınca davanın kabulüne karar verilmiştir. Mahkememizce manevi tazminata ilişkin ise 30.000,00 TL'nin uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

HÜKÜM: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle:

1-Davacının davalılar hakkındaki maddi tazminat davasının kabulü ile, 3.477,36 TL geçici iş göremezlik zararı ve 162.851,01 TL kalıcı iş göremezlik zararından oluşan toplam 166,328,37 TL maddi tazminatın davalı ...Ş.'nin sigorta poliçesi teminat limiti ile sınırlı ve iş bu dava tarihi olan ... tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olması, davalılar ... ile ...'nın ise kaza tarihi olan ... tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olması ile davalılar ...Sigorta A.Ş., ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

2-Davacının davalılar ... ile ... hakkındaki manevi tazminatı davasının kısmen kabulü kısmen reddi ile, 30.000,00 TL miktarındaki manevi tazminatın olay tarihi olan ... tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacının davalılar ... ve ... hakkındaki fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin reddine,

3-Maddi tazminat yönünden 492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (1) sayılı tarife gereğince; alınması gereken 11.361,89 TL harçtan davacı tarafından peşin yatırılan 273,25 TL peşin harç ve 551,62 TL ıslah harcı olmak üzere toplam 824,87 TL harcın mahsubu ile bakiye 10.537,02 TL harcın tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak HAZİNE'YE İRAT KAYDINA,

4-Manevi tazminat yönünden 492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (1) sayılı tarife gereğince; alınması gereken 2.049,30 TL harcın davalılar ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen alınarak HAZİNE'YE İRAT KAYDINA,

5-Davacı tarafından peşin yatırılan 273,25 TL peşin harç, 25,20 TL başvurma harcı ve 551,62 TL ıslah harcı olmak üzere toplam 850,07 TL harcın tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,

6-Davacı tarafından yapılan; posta, tanıklık ücreti, müzekkere, tebligat, elektronik tebligat ve ATK fatura bedeli olmak üzere toplam 4.222,13 TL yargılama giderinin davanın kabul/ret oranına göre hesap edilen 3.335,48 TL'sinin davalılardan alınarak (davalı ...yönünden 2.835,15 TL ile sınırlı olmak üzere) davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine artan kısmın davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

7-Davalı ... tarafından yapılan 16 tebligat gideri 157,00 TL, 1 müzekkere gideri 7,00 TL ve ATK posta ve çuval ücreti 76,00 TL olmak üzere toplam 240,00 TL yargılama giderinin davanın kabul/ret oranına göre hesap edilen 36,69 TL'sinin davacıdan alınarak davalı ...'ya verilmesine, artan kısmın davalı ... üzerinde bırakılmasına,

8-Davalı ... Şirketi tarafından yapılan 2 elektronik tebligat gideri 11,00 TL, 5 tebligat gideri 96,00 TL, istinaf kanun yoluna başvurma harcı 121,30 TL ve BAM posta gideri 43,00 TL olmak üzere toplam 271,30 TL yargılama giderinin davanın kabul/ret oranına göre hesap edilen 181,77 TL'sinin davacıdan alınarak davalı ...ye verilmesine artan kısmın davalı ...üzerinde bırakılmasına,

9-Davalılar ... tarafından yapılan herhangi bir yargılama gideri bulunmadığından bu konuda mahkememizce bir karar verilmesine yer olmadığına,

10-HMK'nun 333/1. maddesi gereğince varsa artan gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleşmesinden sonra yatıran ilgili tarafa iadesine,

12-Maddi Tazminat yönünden AAÜT'ye göre hesap edilen; 25.949,25 TL nispi vekalet ücretinin tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,

13-Manevi tazminat yönünden alınması gereken 9.200,00 TL nispi vekalet ücretinin davalılar ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,

14-Manevi tazminat yönünden alınması gereken 9.200,00 TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ...'ya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren HMK'nın 341/1. maddesi uyarınca 2 haftalık yasal süre içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. ...

Katip ...

¸e-imzalı

Hakim ...

¸e-imzalı

*5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.*


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.