Yargıtay - İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi

2017/1156 Esas 2018/305 Karar
Karar Tarihi: 30.03.2018
Yargıtay

T.C. İstanbul Anadolu 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2017/1156 Esas - 2018/305

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2017/1156

KARAR NO : 2018/305

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

KARAR TARİHİ : 30/03/2018

İstanbul Anadolu .... Asliye Hukuk mahkemesinin ...esas ... karar sayılı ilamı ile verilen görevsizlik kararı uyarınca iş bu dava dosyasının mahkememize tevzi edildiği anlaşılmakla mahkemece yapılan yargılama sonucunda,

TALEP: Davacı vekilince sunulan dava dilekçesinde özetle; davacının .... plakalı motosikletin sahibi olduğunu ...arihinde davacının sevk ve idaresindeki iş bu motosikletin sürücüsü davalılardan .. .... işleteni davalılardan .... Nin olduğu .... plakalı araç ile çarptığını kaza sonucunda davacının yüzünün parçalandığını, yüzünü ....dikiş atıldığını, yüzünde sabit iz oluştuğunu İstanbul Anadolu ..... Sulh ceza mahkemesinin .... sayılı dosyasının ceza yargılamasının devam ettiğini, kaza neticesinde motosikletin pert olduğunu ve davacının manevi yönden yıprandığını belirterek fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla yüzündeki yaralanma nedeniyle şimdilik 1000 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, pert motosiklet yönünden ise şimdilik 1000 TL nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte müteselsilen tahsiline, 250.000,00 TL manevi tazminatının da kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte sigorta şirketi içindeki davalılardan tahsiline karar verilmesi talep edilmiştir.

CEVAP:Davalılardan.... Şirketi ile... vekilince sunulan cevap dilekçesinde özetle: Davacının davaya konu haksız fiilde kusurlu olduğunu davaya konu aracın sigortalısının diğer davalı ....sigorta olduğunu davacının sebepsiz zenginleşmesine neden olabilecek şekilde manevi tazminat taleplerinin bulunmasında usul ve yasaya uygun olmadığı belirtilireke davanın reddine karar verilmesi talep edilmiştir.

Davalılardan ... sigorta vekilince sunulan cevap dilekçesinde ise iş bu davada görevli mahkemelerin ticaret mahkemeleri olduğu, davayı kabul etmek anlamına gelmemek kaydıyla ...a tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda 7099,58 TL lik ödemenin 10/12/2012 tarihinde davacı tarafa yapıldığı, davalı şirketin dava tarihinden itibaren faizden sorumlu olduğu belirtilerek yapılan ödeme de nazara alınarak davanın reddine karar verilmesi talep edilmiştir.

Davacı tarafça .... tarihli dilekçe ile dava dışı ...nın davaya dahil edilmesini talep ettiği görülmüştür.

Dahili davalı ...vekilince sunulan cevap dilekçesinde özetle: 6111 sayılı yasanın 59 maddesi,... yasanın 98. Maddesi, 6111 sayılı yasanın geçici 1. maddesi nazara alınarak maddi tazminat yönünden davanın reddine manevi tazminat yönünden de .... dan iş bu tazminatının talep edilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek reddine karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava dilekçesinin adli yardım talepli açıldığı ve İstanbul Anadolu.... Asliye hukuk mahkemesince HMK 335 ve devamı maddeleri uyarınca adli yardım talebinin kabule karar verildiği görülmüştür.

Davaya konu kaza ile ilgili olarak ... tarihli kaza tespit tutanağının dosyamız arasına alındığı ve yapılan incelemede ...plakalı araç sürücüsünün kavşaklarda geçiş önceliğine uymama kuralını ihlal etmesi sebebiyle asli kusurlu olduğu, ....plakalı aracın sürücüsünün ise araçların hızının kavşaklara, virajlara, dönemeçlere yaklaşırken azaltmamak kuralını ihlal ettiği belirtilerek tali kusurlu olduğunu tespiti yapılmıştır.

.... sigorta tarafından mahkememize yazılan müzekkere cevabında ... plakalı araca ilişkin poliçe suretinin mahkememize sunulduğu ve .... nolu hasar dosyasının bir örneğinin dosyamız arasına alındığı görülmüştür.

Davacı asilin davaya konu haksız fiil ile ilgili olarak yaralanması sebebiyle görmüş olduğu tedaviye ilişkin düzenlenen tedavi evrakları dosyamız arasına alınmıştır.

Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması için kolluğa yazılan müzekkerelere cevap verilmiştir.

... tarihli... raporunda davacı asilin yüzünde meydana geldiği anlaşılan ve iş bu kaza sebebiyle oluştuğu dosya kapsamından görülen yara izlerinin belirtilmiş olduğu, davacının iş bu kaza nedeniyle sürekli maluliyet tayinine mahal olmadığı ve iyileşme süresinin bir aya kadar uzayabileceği mutala olmuştur.

... tarihli ... raporunda ise davacının davaya konu haksız fiil sonucundaki yaralanmasına bağlı olarak fonksiyonel araz bırakmadan iyileşmiş olduğu göz önüne alınarak sürekli maluliyet tayinine mahal olmadığı, yüz sınırları dahilindeki izlerin muayyen bir mesafeden bakıldığında belirgin dikkat sarf etmeden görülebildiği cihetiyle yüzde sabit iz niteliğinde olduğu, mevcut yara izlerinin estetik ameliyat gerektirecek nitelikte olduğu, plastik cerrahi operasyonlar ile kısmen düzeltilebileceği ancak tamamen giderilemeyeceği, iyileşme süresinin de .... tarihinden 6 aya kadar uzayabileceği belirtilmiştir.

İstanbul Anadolu.... Sulh Ceza Mahkemesinin ...9 esas sayılı dava dosyasının incelenmesinde ... tarihinde düzenlenen kusur raporunda davalılardan ....ın asli, davacı asilin ise tali kusurlu olarak tespitinin yapıldığı ve mahkemece yapılan yargılama sonucunda, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçunu işlediğinden bahisle.... TCK'nın 89/1, 89/2-b-d ve 62. Madde uyarınca 2500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği iş bu kararın 09/10/2013 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

İstanbul Anadolu ... İş mahkemesinin ... sayılı dosyası dosyamız arasına alınmış ve yapılan incelemede davacının işçilik alacağıyla ilgili dava açtığı anlaşılmıştır.

Tarafların kusur durum ve oranının tespitine yönelik bilirkişi .... tarafından düzenlenen ... tarihli raporda sürücü .... ın KTK nın 57/a,b maddeleri uyarınca birinci derecede ve %75 ( 6/8 ) oranınında kusurlu olduğu, davacı asilin ise ikinci dereceden %25 ( 2/8 ) oranında kusuru olduğu belirtilmiştir.

Hesap bilirkişi .... tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda özetle: 20/03/2015 tarihli kusur raporu ve bu raporda belirtilen tarafların kusur oranı nazara alınarak davaya konu haksız fiilde hasar gördüğü anlaşılan ... plakalı motosikletin tam zayi olarak kabul edilmesinin uygun olduğu ve bunun sonucunda tarafların kusur oranı nazara alınarak davalı .... 8475 TL hasar bedelini yasal faiz ile birlikte ödemesi gerektiği belirtilmiştir.

Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanınca düzenlenen raporda özetle: davacınını yüzündeki yaklaşık ... cm lik kesimin genel anestezi altında yapılacak iki yada daha fazla seanslı operasyon ile düzeltilebileceği ve her bir ameliyatın yaklaşık değerinin .... TL arasında olacağı belirtilmiş ve 02/01/2017 tarihli bilirkişi tarafından sunulan yazılı beyan dilekçesinde davacı vekilinin itirazlarının incelendiği ancak tüm dosya kapsamı nazara alınarak ek bir rapor tanzim edilmesinin mümkün ve gerekli olmadığı, 05/01/2016 tarihli rapora ilave edilecek bir hususun bulunmadığı belirtilmiştir.

30/03/2018 tarihli celsede davacı vekilinin dava dilekçesindeki taleplerinin açıklatılmasına karar verilmiş ve davacı vekilince iş bu celsede manevi tazminat taleplerinin 250.000,00 TL olduğu, bilirkişi raporu doğrultusunda davacının yüzündeki sabit iz ile ilgili olarak yaklaşık iki ameliyat olması gerekeceğinden toplamda 5.000,00 TL gideri yönündeki taleplerinde bulunduğu, motosikletin pert olmasından kaynaklı maddi tazminat taleplerinin davalılardan ... tarafından ve..... tahsilini talep ettikleri, ameliyat gideri masrafını ise .... nın da dahil edilmesiyle birlikte diğer üç davalıdan da tahsilinin talep edildiği, manevi tazminat taleplerini yönünden taleplerinin ... da dahil olmak üzere diğer üç davalıya yönelttiklerini belirtmişlerdir.

Dava haksız fiile dayalı olarak açılan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Dosya içerisinde mevcut ve yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere kaza tespit tutanağında belirtilen hususlar İstanbul Anadolu Sulh ceza mahkemesinin .... esas sayılı kesinleşen dava dosyası ve bu dosyada alınan bilirkişi raporu, mahkememizce alınan kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; 13/09/2013 tarihinde meydana gelen haksız fiille ilgili olarak davalılardan ... plakalı araç sürücüsü olduğu anlaşılan ...ın kavşaklardan geçiş üstünlüğüne riayet etmediği, sola dönüş işareti vermeden kontrolsüz bir şekilde kaza mahallinde sola dönüş yaptığı anlaşılmakla birinci derecede %75 oranında (6/8 ) kusurlu olduğu, davacı asilin ise süratli bir şekilde seyir halinde iken bu hızına ayarlamayarak seyrine devam etmesi ancak geçiş üstünlüğünün kendisinde olduğu nazara alınarak %25 oranınında (2/8 ) kusurlu olduğu mahkememizce anlaşılmıştır.

Yukarıda da belirtilen ... raporlarından anlaşıldığı üzere davaya konu iş bu kaza ile ilgili olarak davacının yüzünde belirgin bir şekilde sabit iz kaldığı, her ne kadar bu yara izlerinin ameliyat gerektirecek nitelikte olduğu belirtilmiş ise de ... tarafından düzenlenen raporda bu yara izlerinin plastik cerrahi operasyonu ile dahi tamamen giderilemeyeceği mahkememizce nazara alınmıştır.

Tüm dosya kapsamı, taraf vekillerinin sunmuş olduğu beyan ve delil dilekçeleri, kusur, hesap, tedavi yönünden alınmış bilirkişi raporları ceza dosyasındaki sosyal ve ekonomik durumunun araştırılması ve diğer tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde hükme esas alınan bilirkişi raporuyla da sabit 4000 TL ameliyat giderinden oluşacak maddi tazminatın davalılar ...dan haksız fiil tarihinden işlenilecek yasal faiz ile birlikte müteselsilen tahsiline karar vermek gerekmiştir.

Yine hükme esas alınan hesap bilirkişisince davaya konu kaza sonucunda davacı asilin kullanmış olduğu ...plakalı motosiklet yönünden tarafların kusur oranı nazara alınarak bilirkişi raporunda belirtildiği üzere 8475 TL motosiklet bedelinin de iş bu davalılardan tahsiline karar vermek gerekmiştir.

Manevi tazminat talepleri yönünden ise, ....K tarafından yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere düzenlenen raporlar ve davacının yüzündeki sabit izin ameliyat ile düzeltilemeyecek olması, 1982 doğumlu davacının kaza tarihi itibariyle yaşı, iş bu kaza neticesinde yüzünde gelen sabit iz neticesindeki ızdırap üzüntü ve psikolojik durum nazara alındığında 100.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan ......... İletişi... A:ş ile .... kaza tarihinden işleyecek yasal faiz ile birlikte müteselsilen tahsiline, diğer davalılara yönelik manevi tazminat talebinin ise husumet nedeniyle reddine ve fazlaya dair taleplerin reddine dair karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm fıkrası oluşturulmuştur.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

DAVANIN KISMEN KABULÜ KISMEN REDDİNE,

1-Maddi tazminat talebi yönünden;

a)4.000,00 TL. ameliyat giderinden oluşacak maddi tazminatın davalılardan .... Dışındaki diğer davalılar olan ... İle ..... tarihininden işleyecek yasal faizi ile müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

b)8.475,00 TL. motorsiklet bedelinden oluşan maddi tazminatın ... dışındaki diğer davalılardan ve ...'nin poliçe limiti ile sınırlı olması kaydıyla 13/09/2012 tarihinden işleyecek yasal faizi ile müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

Harçlar Kanunu'na göre tahsili gereken 24,30 başvurma harcı ile dava değeri üzerinden hesaplanan 7.683,17 TL harcın (... Sigorta'nın 852,17 TL,....... 273,24 TL'den sorumlu tutulmak üzere) davalılardan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Karar tarihindeki Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesaplanan 2.180 TL avukatlık ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

Davanın reddedilen kısmı yönünden hesaplanan 1.000 TL'nin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

2-Manevi tazminat talebi yönünden;

a-)100.000,00 TL. manevi tazminat bedelinin davalılardan ... İle .... 13/09/2012 tarihinden işleyecek yasal faizi ile müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

B-)... ve sigorta şirketine yönelik talebin ise husumetten REDDİNE,

3-Fazlaya dair talebin REDDİNE,

Karar tarihindeki Avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanan 10.750 TL avukatlık ücretinin davalılardan (....) müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

Davanın reddedilen kısmı yönünden hesaplanan 10.750 TL'nin davacıdan alınarak tüm davalılara verilmesine,

Davacının yapmış bulunduğu 485 TL yargılama giderinden davanın kabul ve ret oranlarına göre hesaplanan 207,04 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, kalan kısmının davacı üzerinde bırakılmasına, davalıların yapmış olduğu yargılama giderinin kendi üzerlerine bırakılmasına,

Yatırılmayan .... fatura nolu 26/01/2016 tarihli 612,75 TL ile .... fatura nolu 15/10/2014 tarihli 610,25 TL olmak üzere toplamda 1.223 TL ...giderinin davanın kabul ve ret oranına göre hesaplanan 522,08 TL'den davalıların, 700,92 TL 'den davacının sorumlu tutulmasına,

Suç ödeneğinden karşılanan 1.119,75 TL 'nin davanın kabul ve ret oranına göre hesaplanan 478,01 TL'nin davalılardan , 614,74 TL 'nin davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Karar kesinleştiğinde yatırılan gider avansının HMK 333.maddesi uyarınca kullanılmayan kısmının davacıya iadesine,

Kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf yoluna başvurma yolu açık olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.