Yargıtay - 17. Ceza Dairesi

2017/5071 Esas 2017/14900 Karar
Karar Tarihi: 30.11.2017
Yargıtay

17. Ceza Dairesi         2017/5071 E.  ,  2017/14900 K.

'İçtihat Metni'

Nitelikli hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından sanık ...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 116/2-4, 142/1-b, 143. ve 151/1. maddeleri gereğince 1 yıl hapis, 4 yıl 8 ay hapis ve 4 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 05/05/2009 tarih, 2008/42 Esas ve 2009/450 Karar sayılı kararının, iş yeri dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından kurulan hükümler yönünden onanmasına, nitelikli hırsızlık suçundan kurulan hüküm yönünden bozulmasına ilişkin Yargıtay 17. Ceza Dairesi'nin 01/10/2015 tarih, 2015/3530 Esas ve 2015/6680 Karar sayılı ilâmını müteakip, kesinleşerek infazına geçilen mala zarar verme ve iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçlarından kurulan hükümler yönünden 02/12/2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 34. maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda uyarlama yargılaması yapılarak infazın durdurulup durdurulmayacağı hususunda karar verilmesi talebinin reddine dair Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08/12/2016 tarih, 2008/42 Esas ve 2009/450 Karar sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile anılan ek kararın kaldırılmasına, hükümlü hakkındaki mala zarar verme suçuna yönelik ilamın infazının durdurulmasına ilişkin Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29/12/2016 tarihli ve 2016/161 değişik iş sayılı kararını takiben, bu kez iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan kurulan hükme yönelik uyarlama yargılaması yapılarak infazın durdurulup durdurulmayacağı hususunda karar verilmesi talebinin reddi ile infazın durdurulmasına yer olmadığına dair Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 06/01/2017 tarih, 2008/42 Esas ve 2009/450 sayılı ek kararına karşı yapılan itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12/01/2017 tarih ve 2017/181 değişik iş sayılı kararı (Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi ve Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararları) aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı'nca verilen 17/10/2017 tarih ve 94660652-105-42-3543-2017-Kyb sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27/10/2017 tarih ve 2017/59765 sayılı ihbarnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

MEZKUR İHBARNAMEDE:

Dosya kapsamına göre,

1-Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29/12/2016 tarih ve 2016/161 değişik iş sayılı kararı yönünden yapılan incelemede,

09/07/2009 tarihli ve 27283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5918 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesi ile eklenen 5271 sayılı Kanun’nun 253/3-son cümlesinde yer alan “Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması halinde de uzlaştırma hükümleri uygulanmaz.” şeklindeki düzenlemenin suç tarihi olan 13/12/2007 tarihinde yürürlükte olmadığı, 6763 sayılı Kanun'un 34. maddesi ile 5271 sayılı Kanun'un 253/3. maddesinde yer alan '...etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile” ibaresi madde metninden çıkartılarak mala zarar verme suçu uzlaştırma kapsamına alınsa da, nitelikli hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçları ile birlikte işlenen mala zarar verme suçu sonradan uzlaştırma kapsamından çıkartıldığından ve anılan düzenleme halen yürürlükte bulunup sadece münferit olarak işlenen mala zarar verme suçları uzlaştırma kapsamında bulunduğundan, kanunların bir bütün halinde uygulanması gerektiği gözetilerek, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde,

2- Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12/01/2017 tarihli ve 2017/181 değişik iş sayılı kararı yönünden yapılan incelemede,

Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 13. Ceza Dairesi'nin 12/12/2016 tarih, 2015/11838 Esas ve 2016/16331 sayılı ilamında yer alan 'Hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine eklenen alt bendler arasında yer alan ve 5237 sayılı TCK'nın 141. maddesinde tanımı yapılan hırsızlık suçunun da uzlaşma kapsamına alındığı anlaşılmakta ise de; hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde eylemin nitelikli hırsızlık suçuna dönüşeceği ve eylemi uzlaşma kapsamı dışına çıkaracağı gözetilip yüklenen suçu gece vakti işlediği anlaşılan sanık hakkında uzlaşma hükümleri uygulanamayacağı', şeklindeki açıklamalar da nazara alındığında, somut olayda sanığın üzerine atılı işyeri dokunulmazlığının ihlali suçuna ilişkin yapılan temyiz incelemesi sırasında, eylemin birden fazla kişi tarafından birlikte işlendiğinin anlaşılması karşısında, sanıklar hakkında 5237 sayılı Kanun'un 119/1-c maddesi gereğince uygulama yapılmaması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmadığından, 5237 sayılı Kanun’un 116/2-4 ve 119/1-c maddelerinde düzenlenen birden fazla kişi ile birlikte gece vakti iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçunun uzlaşma kapsamında kalmadığı ve Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29/12/2016 tarihli ve 2016/161 değişik iş sayılı kararında işyeri dokunulmazlığının ihlali suçuna ilişkin karar verilmediği gözetilmeksizin, belirtilen gerekçeyle itirazın reddi yerine, yazılı şekilde karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinde,

İsabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararların bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

DOSYA İNCELENEREK GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ;

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2008/42 Esas ve 2009/450 Karar sayılı dosyasının incelenmesinde; Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonunda 05.05.2009 tarih, 2008/42 Esas ve 2009/450 Karar sayılı kararı ile sanık ...'in hırsızlık suçundan TCK'nın 142/1-b, 143, 53/1. maddeleri gereğince 4 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, geceleyin iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçundan TCK'nın 116/2-4, 53/1. maddeleri gereğince 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, mala zarar verme suçundan TCK'nın 151/1, 53/1. maddeleri gereğince 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 17. Ceza Dairesi'nin 01.10.2015 tarih, 2015/3530 Esas ve 2015/6680 Karar sayılı ilamı ile işyeri dokunulmazlığının ihlali suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlendiğinin anlaşılması karşısında, sanık hakkında TCK'nın 119/1-c maddesi ile de uygulama yapılmaması hususunun aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmadığı eleştirisi ile geceleyin işyeri dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından verilen cezaların onanmak suretiyle 01.10.2015 tarihinde kesinleşerek infaza verildiği, hırsızlık suçundan verilen cezanın ise bozulması suretiyle Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yeniden esasa alınarak esasın 2015/776 sırasına kaydının yapıldığı ve yargılamanın halen devam ettiği, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu'nun 06/12/2016 tarih ve 2016/722 ilamat sayılı yazısı ile hükümlü hakkında yapılan incelemede 5237 sayılı TCK'nın 151/1. ve 116/2. maddelerine göre ceza verildiği, 02/12/2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun'un 34. maddesi ile hükümlü hakkında ceza verilen mala zarar verme ve işyeri dokunulmazlığının ihlali suçlarının uzlaşma kapsamına alındığından TCK'nın 7/2 nci maddesi uyarınca uyarlama yargılaması yapılarak ek karar verilmesinin talep edildiği, Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08/12/2016 tarih, 2008/42 Esas ve 2009/450 Karar sayılı ek kararı ile infazın durdurulması ve uyarlama konusunda karar verilmesi talebinin reddine karar verildiği, bu karara karşı hükümlü ... ... 23/12/2016 tarihli dilekçesi ile itiraz talebinde bulunduğu, Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29.12.2016 tarih ve 2016/161 Değişik İş sayılı kararı ile hükümlü ...'in itirazının kabulüne, Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08.12.2016 tarih, 2008/42 Esas ve 2009/450 Karar sayılı ek kararının kaldırılmasına, hükümlü ... hakkında TCK 151/1. maddesi ile verilen ilam ile ilgili infazın durdurulmasına karar verildiği, bu kez Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05.01.2017 tarih ve 2016/722 İlamat sayılı yazısı ile hükümlü ... hakkında 6763 sayılı Kanunu'nun uygulanıp uygulanmayacağı, infazın durdurulup durdurulmayacağı hususunda bir karar verilmesinin talep edildiği, Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 06.01.2017 tarih, 2008/42 Esas ve 2009/450 Karar sayılı ek kararı ile hükümlünün üzerine atılı işyeri dokunulmazlığının ihlali suçunu suç tarihinde hem şikayete tabi, hem de uzlaşmaya tabi olduğu ve uzlaşmanın gerçekleşmediği, bu haliyle Yargıtay'ca onandığı, bu suç bakımından yeni bir düzenleme yapılmadığı açık olduğundan talebin reddi ile hükümlü hakkındaki infazın durdurulmasına yer olmadığına karar verildiği, bu karara karşı Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10.01.2017 tarih ve 2016/722 İlamat nolu yazısı ile itiraz talebinde bulunulduğu, itiraz talebini inceleyen Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12.01.2017 tarih ve 2017/181 Değişik İş sayılı kararı ile hükümlü ... hakkında Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 08.12.2016 tarih, 2008/42 Esas ve 2009/450 Karar sayılı ek kararına yönelik itiraz ile ilgili dosyada Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 29.12.2016 tarih ve 2016/161 Değişik İş sayılı kararı ile karar verilmiş olduğundan karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.

A-Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamenin 1. bendindeki Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29/12/2016 tarih ve 2016/161 Değişik İş sayılı kararının bozulması talebi ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede; Hükümlünün işlediği belirlenen mala zarar verme suçunun suç tarihinin, CMK'nın 253/3. maddesine 26/06/2009 tarih ve 5918 sayılı Yasa'nın 8. maddesi ile eklenen “Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması halinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.”şeklindeki düzenlemeden önce olduğu, 6763 sayılı Kanun'un 34. maddesi ile 5271 sayılı Kanun'un 253/3. maddesinde yer alan '...etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile” ibaresi madde metninden çıkartılarak mala zarar verme suçu uzlaştırma kapsamına alındığı, bu nedenle hükümlünün hırsızlık ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu mala zarar verme suçunun 6763 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik ile uzlaşma kapsamına alındığından ve niteliği itibariyle uzlaşmanın hem usul hukuku, hemde maddi ceza hukuku müessesesi olması karşısında hükümlü lehine somut olayda uygulanması gerektiği değerlendirildiğinden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğine ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmediğinden bu husustaki kanun yararına bozma talebinin REDDİNE,

B-Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamenin 2. bendindeki Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12/01/2017 tarih ve 2017/181 Değişik İş sayılı kararının bozulması talebi ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede; Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 22/01/2013 tarih, 2012/6-1142 Esas ve 2013/17 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere konut dokunulmazlığının ihlali suçundan TCK’nun 116/1-4. maddesiyle birlikte 119/1-c. maddesinin de uygulanması gereken hallerde suç CMK'nın 253/1-b-3 maddesi uyarınca uzlaşma kapsamında bulunmamaktadır. Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 05/05/2009 tarih, 2008/42 Esas ve 2009/450 Karar sayılı ilamında sanık hakkında işyeri dokunulmazlığının ihlali suçundan kurulan hüküm Yargıtay 17. Ceza Dairesi'nce sanık hakkında TCK'nın 119/1-c maddesinin uygulanmaması eleştirisi ile onanmıştır. Esasen Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 05/05/2009 tarih, 2008/42 Esas ve 2009/450 Karar sayılı ek kararına hükümlünün vaki itirazı üzerine itiraz Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29/12/2016 tarih ve 2016/161 Değişik İş sayılı kararı ile değerlendirilerek karara bağlanmıştır. Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10/01/2017 tarih ve 2016/722 ilamat sayılı yazısı ile itirazı Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 06/01/2017 tarih, 2008/42 Esas ve 2009/450 Karar sayılı ek kararına ilişkindir. Bu nedenle Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 06/01/2017 tarih, 2008/42 Esas ve 2009/450 Karar sayılı ek kararı değerlendirilerek yukarıda belirtilen Ceza Genel Kurulu kararı da nazara alınmak suretiyle vaki itirazın reddine karar verilmesi gerekirken “karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmesi usul ve Yasa'ya aykırı olduğundan ve bu itibarla kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kesin olarak verilen 12/01/2017 tarih ve 2017/181 Değişik iş sayılı kararın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkra (a) bendi uyarınca sonraki işlemlerin itiraz merciince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 30/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.