Yargıtay - Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi

2018/15 Esas 2018/19 Karar
Karar Tarihi: 30.11.2018
Yargıtay

T.C. KONYA BAM 3. HUKUK DAİRESİ Esas-Karar No: ....

T.C.

KONYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

3. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : ....

KARAR NO : ....

KARAR TARİHİ : 30/11/2018

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

İ S T İ N A F K A R A R I

BAŞKAN : ....

ÜYE : ....

ÜYE : ....

KATİP : ....

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : KONYA .. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ : 02/10/2018

NUMARASI : ....

DAVACI : ....

VEKİLİ : ....

DAVALI : ....

VEKİLİ : ....

DAVALILAR : ....

VEKİLİ :

DAVA : Tazminat

KARAR TARİHİ : 30/11/2018

KARAR YAZIM TARİHİ : 30/11/2018

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ :

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 29.04.2016 tarihinde müvekkilinin motorbisikleti ile Konya merkez Fatih Caddesi üzerinde ilerlemekteyken davalıların malik ve sürücüsü olduğu Mapfre Sigortaya sigortalı .... plakalı araç ile çarpıştığını, bu kaza neticesi sol femur kalça kemiğinin çıkarılıp yerine porselen takıldığını, iki kez ameliyat geçirdiğini ve Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 24.08.2016 tarihli %19 engelli raporu aldığını, kaza tarihinden beri çalışamadığını evde yattığını belirterek, davalıların kaza tarihi itibariyle aktif ve pasif taşınmaz ve araç kayıtlarının Uyap ve tapu müdürlüklerinden sorgulamasını ve ihtiyati tedbir kararı verilmesini, fazlaya ilişkin her türlü hakları saklı kalmak üzere .... TL manevi tazminatın, toplam ... TL maddi tazminatın olay tarihinden işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiz ile davalılardan alınarak davacıya verilmesini, yargılama gideri ve ücreti vekaletin davalılara yükletilmesini talep etmiş, duruşmada da bu beyanını tekrar etmiştir.

Davalı .... ve .... vekili cevap dilekçesinde özetle; davaya konu meydana gelen kazada müvekkili sürücü .... hiçbir kusurunun bulunmadığını, kaza sonrası düzenlenne trafik kazası tespit tutanağında davacı sürücünün asli kusurlu bulunduğunu, meydana gelen trafik kazasında müvekkili sürücü .... kusurunun bulunmaması nedeniyle davacının 05/05/2016 günlü ifadesinde müvekkilinden şikayetçi olmadığını ancak kötü niyetli olarak işbu davayı açtığını, müvekkili .... hakkında başlatılan Konya C.Başsavcılığının .... soruşturma sayılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma konulu dosyada .... sayılı kararda müvekkili hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini, davacının kazanın ve zararın oluşumundaki kusurun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu tarafından rapor düzenlenip kusur oranlarının hesaplanması gerektiğini, meydana gelen trafik kazasının davacının çalışmasına engel olmamasına rağmen iş göremezlik tazminatına hükmedilmesinin davacının sebepsiz zenginleşmesine neden olacağını, davacının taleplerinin sigorta şirketinin sorumluluğunda olduğunu, davacının manevi tazminat talebinin de müvekkili .... kusuru bulunmaması nedeniyle davacının sebepsiz zenginleşmeye neden olmaması ve kötü niyetli olmaması gerektiğini beyan ederek davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Mapfre Sigorta A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; dava konusu trafik kazasına karıştığı belirtilen .... plakalı aracın 15/05/2015-2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere .... numaralı ZMMS poliçesi ile diğer davalı ... adına maluliyet tarihinde kaza tarihi itibariyle şahıs başına .... TL azami sorumluluk limiti ile müvekkili şirkete sigortalı olduğunu, bu maddi tazminat miktarının işbu poliçeden doğan sorumluluğun üst limiti olduğunu, davaya konu manevi tazaminat taleplerinin sigorta poliçesi teminatı kapsamına dahil olmadığını, söz konusu kaza sebebiyle müvekkili sigorta şirketine müracaat edilmesi sonrasında müvekkili şirket nezdinde .... numaralı hasar dosyası açıldığını ve kusur oranlarına ve davacının maluliyet oranına göre maddi tazminat hesabı yaptırıldığını ve 28/11/2016 tarihinde .... TL tazminat tutarının davacı vekilinin hesabına ödendiğini, usul ve yasaya uygun olarak yapılan bu hesaplama ve ödeme sonrasında müvekkili sigorta şirketinin davacıya başkaca bir sorumluluğunun kalmadığını, Mahkemece yaptırılacak kusur oranlarının tespiti ve aktüer raporunda müvekkili şirketin davacıya yaptığı ödemenin de dikkate alınarak maddi tazminat miktarından mahsup edilmesi gerektiğini, ayrıca davacı vekilinin maddi tazminat talepleri bakımındna başvuru tarihinden itibaren faiz talebinde yasal isabet bulunmadığını, müvekkili şirketin sorumluluğunu yerine getirdiğini ve temerrüde düşmediğini, müvekkili şirketin ancak dava tarihinden itibaren yasal faizden sorumlu tutulabileceğini beyan ederek davanın müvekkili sigorta şirketi yönündne reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretrinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEME ÖZETİ :

İlk Derece Mahkemesi tarafından 02/10/2018 tarihli kararı ile; 'Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacının kullandığı motorsiklete davalılardan .... sevk ve idaresindeki diğer davalılardan .... ait diğer davalı tarafından sigortalanan aracın çarpması sonucu yaralandığını beyan ederek maddi ve manevi tazminat talebinde bulunduğu, davacı vekilinin 18/06/2018 tarihli dilekçesi ve 02/10/2018 tarihli duruşmada alınan beyanında, maddi tazminat davasından feragat ettiği anlaşıldığından davacının maddi tazminat davasının feragat nedeniyle reddine karar vermek gerekmiş, davalının manevi tazminat talebinin incelenmesinde, keşif sonucu alınan bilirkişi raporuna göre kazanın meydana gelmesinde davalı .... %75 kusurlu olduğu NEÜ Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ndan alınan raporuna göre davacının %46,2 oranında malul kalacak ve 9 ay iş ve güçten kalacak şekilde yaralandığı, olayın oluş biçimi, kusur durumları, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, manevi tazminatın ceza olmadığı gibi mamelek hukukuna ilişkin bir zararın karşılanması amacı da olmadığı gözönüne alınarak takdiren .... TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 29/04/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar .... ve .... müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.' şeklinde gerekçeyle 'davacının maddi tazminat davasının feragat nedeniyle reddine, davacının manevi tazminat davasının kısmen kabul kısmen reddi ile, .... TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 29/04/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar .... ve .... müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacının manevi tazminat yönünden fazlaya ilişkin talebinin reddine' dair hüküm kurulduğu anlaşılmıştır.

İSTİNAF NEDENLERİ :

Davacılar vekili sunmuş olduğu istinaf dilekçesinde özetle;

Davalıların CD çözüm tutanağındaki kamera kayıtları, savcılıktaki davalı beyanı ile de sabit olduğu üzere davalı .... durmadan geçtiğini ve çarpmanın meydana geldiğini, bu kazada karşı tarafın yüzde yüz kusurunun bulunduğunu ve Meram Tıp Fakültesi Adli Tıp Heyetinden alınan % 46,2 maluliyet raporuna ve 9 ay boyunca süren yüzde yüz geçici maluliyet durumuna göre hükmedilen manevi tazminat miktarının yetersiz olduğunu,

Maddi tazminat alacağı sigorta şirketinden alınarak feragat edilmiş olmasına konusuz kalmış olmasına rağmen maddi tazminatın reddi ile davalı tarafa vekalet ücreti hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilmiştir.

Davalılar .... ve .... vekili istinaf dilekçesinde özetle;

Kazanın meydana gelmesinde davalı .... hiçbir kusurunun bulunmadığını, buna ilişkin yapılan keşif sonucu alınan kusur bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini ancak dikkate alınmadığını,

NEÜ Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan alınan 21.12.2017 tarihli raporun da hükme esas alınamayacağını, buna dair itirazlarının dikkate alınmadığını,

Davacının kollukta kendisinden şikayetçi olmaması, işsiz olmasına rağmen geçici iş göremezlik hesaplanmasının ve kazadan sonra ambulans çağırması, davacının maddi manevi tüm ihtiyaçlarının karşılanmak istenmesinin lehine değerlendirilmesi gerekip belirlenen manevi tazminat miktarının da fahiş olduğunu belirtmiştir.

UYUŞMAZLIK KONUSU OLAN HUSUSLAR:

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın, kazadaki kusurun ne oranla ve kime ait olduğu, maluliyet ve derecesi ile neticeten manevi tazminatın varlığı ve miktarı noktasında toplanmaktadır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve GEREKÇE :

Dava, trafik kazası nedeniyle maluliyete dayalı maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.

Her iki taraf da kazadaki kusurun varlığına ve oranına itirazda bulunmuştur. Olaya ilişkin düzenlenen kaza tespit tutanağında olay mahallinin dörtlü kontrolsüz eşdeğer kavşak olarak belirttikleri, olay mahalli dörtlü kontrolsüz kavşak kollarında herhangi bir trafik işaret levhası bulunmadığından sağdan gelen davalı araç sürücüsü, soldan gelen davacı motosiklet sürücüsüne yol verme kuralı gereğince .... plakalı motosiklet sürücüsü davacının asli kusurlu, kazaya karışan diğer .... plakalı otomobil sürücüsünün tali kusurlu olacağı yönünde görüş belirtilmesine karşın mahkemece alınan kusur bilirkişi raporunda ise sağdan gelen araca yolver kuralının 'Eşdeğer kontrolsüz kavşaklarda' geçerli olan bir kural olduğu, eşdeğer kavşağın trafik akış yoğunluğu, genişliği, vs yönünden birbiri ile aynı olan kavşak kolları olduğunu, bu nedenle davaya konu trafik kazasında her ne kadar trafik işaret levhası olmasa da kavşağın fiziki durumu, kavşak kolu bağlantıları ve trafik akış şekli/yoğunluğu dikkate alındığında motosiklet sürücüsünün takip ettiği kavşak kolunun ana yol, otomobil sürücüsünün takip ettiği kavşak kolunun da tali yol olduğunu, tespit tutanağında olay yerinde yeterince inceleme yapılmadan tutanak düzenlendiğini, her iki yolun keşişiminden sonra davalının geldiği Ataklı Sokağının daraldığının gösterilmeyerek sanki düz bir yol gibi değerlendirildiğini, keşif tarihi itibariyle de bu yolun kapatıldığı ve bitişiğindeki meskenin bahçesi olarak işlem yapıldığını belirterek trafik tespit tutanağının aksi yönde .... plakalı otomobil sürücüsü davalı .... STK 84. Maddeye göre kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak' kuralına aykırılık nedeniyle davalı sürücünün tali kusurlu olarak % 75, davacı motosiklet sürücüsünün ise ... STK 52/1-a'ya göre 'aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak' kuralına aykırılıktan tali kusurlu olarak % 25 oranında kusurlu olduğu belirtilmiştir.

Taraflar kusur bilirkişi raporlarına süresinde itiraz etmişlerdir.

Bu haliyle Kaza tespit tutanağı ile hükme esas alınan 3.7.2004 tarihli bilirkişi raporundaki çelişki davalının itirazına rağmen giderilmeden hüküm kurulmuştur. Mahkemece kusurun dayandığı taraflar arasındaki esas uyuşmazlık konusu olan ana yol, tali yol, geçiş önceliği değerlendirilmesi yapılırken Karayolları Trafik Kanununun 3.maddesinde değinilen trafik yoğunluğu olgusunun araştırılması tespiti, davalı tarafça rapora karşı yapılan itirazların değerlendirilmesi ile tutanakla rapor arasında meydana gelen çelişki ve aykırılığın giderilmesini ve bu arada kazaya ilişkin soruşturma dosyasında çözümü yapılan kamera görüntülerinin de incelenip değerlendirilmesinin temini için İTÜ veya Karayolları Fen Heyeti gibi kuruluşlardan seçilecek bilirkişi kurulundan rapor alınarak hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir. (Aynı yönde Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 2005/13482 Esas, 2006/10 Karar; aynı dairenin 2018/2453 ESAS, 2018/7819 Kararı)

Bunun dışında manevi tazminatın belirlenmesi noktasında davalılardan sürücü ...'un sosyal ekonomik durum araştırması yapılmadan manevi tazminat kararı verilmesi de yerinde olmadığından kararın bu nedenlerle kaldırılıp sair hususlar şimdilik değerlendirilmeksizin dosyanın yeniden yargılama yapılarak karar verilmek üzere kararı veren yerel Mahkemeye gönderilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM : Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere;

1-Tarafların istinaf taleplerinin kabulüyle, mahal mahkemesi kararı HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince KALDIRILMASINA ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye GÖNDERİLMESİNE.

2-İstinaf başvurma harcı dışında davacı tarafça yatırılan istinaf peşin harcı olarak alınan .... TL harcın istek halinde istinaf eden davacı tarafa iadesine,

3-İstinaf başvurma harcı dışında davalı tarafça yatırılan istinaf peşin harcı olarak alınan .... TL harcın istek halinde istinaf eden davalı tarafa iadesine,

4-İstinaf posta giderlerinin ilk derece mahkemesince verilecek kararla hüküm altına alınmasına,

5-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından ücreti vekalet takdirine yer olmadığına,

Dair yapılan inceleme sonucu HMK 353/1-a maddesine göre KESİN olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 30/11/2018

Başkan

....

Üye

....

Üye

....

Katip

....


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.