Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2021/8623 Esas 2021/14526 Karar
Karar Tarihi: 30.11.2021
Yargıtay a sürüklenen çocuk ... hakkında

1. Ceza Dairesi         2021/8623 E.  ,  2021/14526 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralamaya teşebbüs, 6136 sayılı Yasaya muhalefet

HÜKÜM : ... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/09/2020 tarih, 2020/90 Esas ve 2020/338 sayılı kararı ile;

1) Sanık ... hakkında:

a) Katılan ...'a yönelik kasten yaralamaya teşebbüs suçundan TCK’nin 86/2, 86/3-e, 35, 29, 62, 53, 58. maddeleri uyarınca 5 ay 18 gün hapis cezasıyla,

b) Katılan ...’a yönelik kasten yaralamaya teşebbüs suçundan TCK’nin 86/2, 86/3-e, 35, 29, 62, 53, 58. maddeleri uyarınca 5 ay 18 gün hapis cezasıyla,

c) Katılan ...’a yönelik kasten yaralamaya teşebbüs suçundan TCK’nin 86/2, 86/3-e, 35, 29, 62, 53, 58. maddeleri uyarınca 5 ay 18 gün hapis cezasıyla,

d) Katılan ...’a yönelik kasten yaralamaya teşebbüs suçundan TCK’nin 86/2, 86/3-e, 35, 29, 62, 53, 58. maddeleri uyarınca 5 ay 18 gün hapis cezasıyla,

e) Katılan ...’a yönelik kasten yaralamaya teşebbüs suçundan TCK’nin 86/2, 86/3-e, 35, 29, 62, 53, 58. maddeleri uyarınca 5 ay 18 gün hapis cezasıyla,

f) Katılan ...’a yönelik kasten yaralamaya teşebbüs suçundan TCK’nin 86/2, 86/3-e, 35, 29, 62, 53, 58. maddeleri uyarınca 5 ay 18 gün hapis cezasıyla,

g) 6136 sayılı Yasanın 13/1, TCK'nin 62, 50, 52. maddeleri uyarınca hapis cezasından çevrili 6.000 TL ve doğrudan 500 TL adli para cezasıyla,

2) Sanık ... hakkında:

a) Maktul ...' a yönelik kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezasıyla,

b) Katılan ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla,

c) Katılan ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla,

3) Sanık ... hakkında:

a) Maktul ...' a yönelik kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezasıyla,

b) Katılan ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla,

c) Katılan ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla,

4) Sanık ... hakkında:

a) Maktul ...' a yönelik kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezasıyla,

b) Katılan ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla,

c) Katılan ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla,

d) 6136 sayılı Yasanın 13/1, TCK'nin 62, 50, 52. maddelerine uyarınca hapisten çevrili 6.000 TL ve doğrudan 500 TL adli para cezasıyla,

5) Sanık ... hakkında:

a) Maktul ...' a yönelik kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezasıyla,

b) Katılan ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla,

c) Katılan ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla,

6) Sanık ... hakkında :

a) Maktul ...' a yönelik kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezasıyla,

b) Katılan ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla,

c) Katılan ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla,

d) 6136 sayılı Yasanın 13/1, TCK'nin 62, 50, 52. maddeleri uyarınca hapisten çevrili 6.000 TL ve doğrudan 500 TL adli para cezasıyla,

7)Suça Sürüklenen Çocuk ... hakkında:

a) Maktul ...' a yönelik kasten öldürme suçundan TCK'nin 81, 29, 31/3, 62. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezasıyla,

b) Katılan ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 31/3, 62. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla,

c) Katılan ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81, 35, 29, 31/3, 62. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına,

8) Sanık ... hakkında:

a) Maktul ...' a yönelik kasten öldürme suçundan CMK’nin 223/2-e maddesi uyarınca beraatine,

b) Katılan ...’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan CMK’nin 223/2-e maddesi uyarınca beraatine,

c) Katılan ...’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan CMK’nin 223/2-e maddesi uyarınca beraatine dair kararı.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hükümlerin sanık ... müdafii, suça sürüklenen çocuk ... müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, katılan sanık ... vekili, katılan sanık ... vekili, katılan ... vekili ile o yer Cumhuriyet savcısı tarafından temyizi üzerine dosyanın yapılan temyiz incelemesinde;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25. ve geçici 2. maddeleri uyarınca kurulan Bölge Adliye Mahkemelerinin, 07.11.2015 tarih ve 29525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar uyarınca tüm yurtta 20.07.2016 tarihinde göreve başlamıştır.

... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/34 Esas sayılı dosyasının 17.09.2015 tarihli duruşmasında katılan sanıklar ... ve ... hakkındaki yakalama emirlerinin uzun süredir infaz edilemediği gerekçesiyle bu kişiler hakkında açılan kamu davalarının tefrikine karar verilerek aynı mahkemenin 2015/307 esasına kaydının yapıldığı, katılan sanıklar ...’ın 08.03.2017, ...’ın ise 12.02.2016 tarihinde yakalama kararlarının tefrik edilen dosya üzerinden infaz edildiği ve yapılan yargılama sonucu 01.11.2019 tarihinde sanıklar ... ve ... hakkında maktul ...’a yönelik kasten öldürme, katılanlar ... ve ...’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs ile sanık ... hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçlarından mahkumiyetlerine karar verildiği, anılan hükümler yönünden katılan vekilleri ile sanıklar müdafileri tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesinin 15.01.2020 tarih ve 2020/58 esas, 2020/98 sayılı ilamı ile;

“Dosya kapsamına göre sanıklar ... ve ... ... hakkında maktul ... ve Mağdurlar ... ve ...'a yönelik kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmiş ise de, sanıkların eylemi ... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/34 Esas sayılı dosyasında aynı maktul ... mağdurlara yönelik olarak TCK'nin 37. maddesi aracılığıyla fiil üzerinde hakimiyet kurarak eylemi birlikte işlediklerinden bahisle açılan dava sonucunda işbu dosyanın sanıkları ... ve ... ...'nin yakalamalı olması nedeniyle evrak tefrik ederek sanıklar ... ve ...'in ayrı ayrı maktul ... mağdurlara yönelik eylemlerden dolayı ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verildiği, belirtilen dosyanın Dairemizce yapılan müzakere esnasında yapılan araştırmada Yargıtay incelemesi aşamasında olup henüz sonuçlanmadığı, TCK'nin 37. maddesi delaletiyle işlenen suçlarda tüm sanıklar hakkındaki delillerin birlikte takdir edilip,suçların sübutu, suç vasfı, teşebbüs halinde takdir edilecek ceza miktarı, haksız tahrikin varlığı ve derecesi hususlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiği, her iki dosya arasında fiili ve hukuki irtibatın açık olduğu anlaşılmakla;

... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/34 Esas sayılı dosyasının Yargıtay inceleme sonucu beklenerek, Yargıtay'ca anılan kararın bozulması halinde her iki dosyanın fiili ve hukuki irtibat nedeniyle İstinaf aşamasında birleştirme olanağı bulunmaması ve farklı yargı yoluna tabi olması nedeniyle dosyaların birleştirilmesine karar verilerek delillerin birlikte takdir edilip suçların sübutu, vasıflandırılması, ceza miktarlarının belirlenmesi, haksız tahrikin varlığı ve derecesi hususlarının birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Anılan kararın Yargıtayca onanması halinde ise tasdikli bir örneği bu dosya içine konularak sonucuna göre suçların sübutu, vasıflandırılması, ceza miktarlarının belirlenmesi, haksız tahrikin varlığı ve derecesi hususlarının birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması” gerekçesiyle bozulmasına karar verilerek dosyanın ... 2.Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, bunun üzerine mahkemenin 2020/90 esasına kaydedildiği,

... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/12/2015 tarih ve 2015/34 Esas, 2015/363 sayılı kararının ise, Dairemizin 24/02/2020 tarih ve 2019/3330 Esas, 2020/670 sayılı ilamı ile;

“Dosya kapsamına göre, 17.09.2015 tarihli duruşmada müşteki sanıklar ... ve ... hakkındaki yakalama emirlerinin uzun süredir infaz edilemediği gerekçesiyle bu kişiler hakkında açılan kamu davasının tefrikine karar verilerek aynı Mahkemenin 2015/307 esasına kaydının yapıldığı, ancak UYAP sistemi marifetiyle yapılan incelemede; müşteki sanıklar ...’ın 08.03.2017, ...’ın ise 12.02.2016 tarihinde yakalama kararlarının tefrik edilen dosya üzerinden infaz edildiği, temyiz incelemesine konu dosya ile tefrik edilen dosya arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğunun anlaşılması karşısında, anılan dosya ile iş bu dosyanın birleştirme imkanının bulunması halinde dosyaların birleştirilmesi, birleştirme imkanının olmaması halinde ise ilgili dosyadaki deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve araştırma ile yazılı biçimde hükümler kurulması” gerekçesiyle bozulmasına karar verilerek dosyanın ... 2.Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, bozma sonrası 2020/155 sayılı esasına kaydedilerek, bozma ilamımız ve bölge adliye mahkemesi ilamı uyarınca 2020/90 Esas sayılı dosya üzerinden yargılamaya devam edilmek üzere birleştirme kararı verildiği anlaşılmakla ;

Sanıklar ... ve ... hakkında maktul ...’a yönelik kasten öldürme, katılanlar ... ve ...’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs ile sanık ... hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçları nedeniyle kurulan mahkumiyet hükümlerinin öncesinde ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozulması ve hüküm tarihleri de dikkate alınarak CMK'nin 272. maddesi uyarınca istinaf kanun yoluna tabi olduğu anlaşıldığından, mercide yanılma nedeniyle CMK'nin 264. maddesi gözetilerek sanıklar ... ve ... müdafileri ile katılanlar ... ve ... vekillerinin maktul ... katılanlara karşı işlenen suçlarla ilgili istemlerinin istinaf olarak kabulüyle, esası incelenmeyen dosyanın ilk derece mahkemesince yetkili ve görevli Bölge Adliye Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Suça sürüklenen çocuk ..., sanıklar ..., ..., ..., katılan sanık ..., katılan sanık ... hakkında kurulan mahkumiyet ile sanık ... hakkında verilen beraat hükümleri ile ilgili dosyanın daha öncesinde Yargıtay temyiz aşamasından geçmiş olduğu anlaşıldığından, bağlantı nedeniyle sanıklar ... ve ... ile ilgili dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi tarafından istinaf incelemesi yapıldıktan sonra, sanıklar ... ve ... hakkındaki hükümlerin temyiz edilmesi durumunda suça sürüklenen çocuk ..., sanıklar ..., ..., ..., katılan sanık ..., katılan sanık ... hakkındaki kararlarla birlikte dosyaların kül halinde, temyiz edilmemesi halinde ise suça sürüklenen çocuk ..., sanıklar ..., ..., ..., katılan sanık ..., katılan sanık ... hakkındaki ilgili dosya aslının ve diğer sanıklar ... ve ... ile ilgili dosyanın onaylı örneğinin Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığına gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 30/11/2021 gününde oy birliği ile karar verildi.

30/11/2021 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı ...'nın huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanıklar ..., ... ... müdafii Avukatlar ..., ...'ın yokluklarında 02/12/2021 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.