Yargıtay - İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi

2015/352 Esas 2018/81 Karar
Karar Tarihi: 31.01.2018
Yargıtay

T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/352 Esas

KARAR NO : 2018/81

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ: 03/04/2015

KARAR TARİHİ: 31/01/2018

Taraflar arasında görülen davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 11/05/2010 tarihinde ...'ın sevk ve idaresindeki... plakalı araç ile Ankara istikametinden Zonguldak istikametine seyri sırasında... plakalı araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada ...'ın öldüğünü, geride mirasçı olarak çocuğu ..., ..., ... ve eşi ...'ın kaldığını, kazada sürücü ...'ın Ağır ceza dosyasına göre tali kusurlu bulunduğunu, davalının kazaya sebep olan aracın (...) kazanın meydana geldiği tarihteki Yeşil Kart sigortacısı olması nedeni ile sorumlu olduğunu, davacının eşi ve çocuklarının bu kaza nedeni ile müteveffanın desteğinden yoksun kaldıklarını belirterek, ...'nın ölümü nedeni ile geriye kalan mirasçıları için belirsiz alacak davası olarak nitelendirilmek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile müvekkili eş ... için 4.000,00-TL, ve çocuğu ... için 3.000,00-TL, ... için 3.000,00-TL, olmak üzere şimdilik kaydı ile fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile belirsiz alacak olarak toplam 10.000,00-TL maddi ( destekten yoksun kalma ) tazminatının davalıya müracaat tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan alınmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle;

28.6.2008 gün ve 26920 sayılı Remzi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre çalışma usul ve esasları düzenlenen müvekkilinin, yabancı ülke Yeşil Kart Büroları ( Emsal Bürolar ) ile yaptığı İnternational Regulations Anlaşma çerçevesinde yabancı plakalı araçların Türkiye'de karıştıkları kazalarda geçerli bir Yeşil Kart sigortaları mevcutsa Yeşil Kart Sigortacıları adına kusur esasına göre sebebiyet verilen üçüncü şahıs hasarlarını tevdir ettiğini, Trafik Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri gereği, yabancı plakalı bir aracın sebebiyet verdiği trafik kazası sonrası ortaya çıkan hasarlar için kusur esasına göre ve yabancı sigorta şirketi adına mali sorumluluk sigortası limit ve şartları çerçevesinde müvekkilinin sorumluluğunun doğduğunu, manevi tazminattan ise hiçbir şekilde sorumluluğun söz konusu olmadığını, dava konusu kaza nedeni ile hasar dosyası açıldığını, davacılar için destekten yoksun kalma tazminatı koşullarının oluşup oluşmadığının tespitinin gerektiğini, koşullar oluşmamış ise davanın reddinin gerektiğini belirterek, sonuç olarak, davacıların tüm taleplerinin reddine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacıya yükletilmesini savunmuştur.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatına dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir.

Tarafların sosyal ekonomik durumu araştırılmıştır.

...ndan davaya konusu hasar dosyası getirtilmiştir.

Davaya konu trafik kazası nedeni ile Zonguldak ... Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmış olup, mahkemenin 08/04/2014 tarih, .. Esas, ..K. sayılı ilamı ile, kazaya karışan... plakalı araç sürücüsü sanık ...'ın kusurlu davranışına göre, taksirle ölüme sebebiyet vermekten dolayı hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Ceza dosyası kapsamında kapsamında trafik bilirkişisinden alınan 31/05/2010 tarihli raporda, kazanın meydana gelmesinde sanık ...'ın asli kusurlu, maktûl ...'ın tali kusurlu olduğu, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığının 02/08/2010 tarihli raporu ile kazanın meydana gelmesinde sanık ...'ın asli kusurlu, maktûl ...'ın tali kusurlu olduğu belirtilmiştir.

SGK'dan müteveffa ...'ın vefatından önceki son 1 yıla ilişkin hizmet döküm cetveli ve maaş döküm cetveli celp edilmiştir.

Davacıların, davaya konu kaza nedeni ile kazaya karışan... plakalı aracın şoförü ... , işleteni ....Şti ve sigorta şirketi...Türk Sigorta Şirketi aleyhine açmış olduğu destekten yoksun kalma tazminatı davasında Zonguldak ...Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/09/2014 tarih.. E., .. K. sayılı ilamı ile; davalı araç sürücüsünün kusuru oranında davacılar lehine destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmiş olup, dosya içerisine alınan bilirkişi raporunda müteveffa ...'ın kazanç durumuna dayanak yapılan tüm belgeler suretleri celp edilmiştir.

Kusur ve tazminat hesabı yönünden trafik bilirkişisi ile Aktüer bilirkişisinden oluşan heyetten alınan 09/01/2017 tarihli raporda özetle; 11/05/2010 tarihinde ...'ın sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile seyri sırasında... plakalı araçla çarpışması nedeni ile meydana gelen trafik kazasında; ... plakalı kamyon sürücüsü ...'ın kazada % 70 oranında asli kusurlu olduğu, ... plakalı araç sürücüsü ...'ın ise % 30 oranında tali kusurlu olduğu, Y.H.G.K nin 22/02/2012 gün 2011/17-787 Esas 2012/92 Karar sayılı ilamında 'Davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan 3. Kişi sıfatıyla dava açtıkları, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağı; dolayısıyla tam kusurlu araç şoförünün ve onun eylemlerinden sorumlu olan işleteninin kusurunun, işletetinin desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği bu nedenle davalı sigorta şirketinin zararının tamamından sorumlu olduğu' vurgulandığı, anılan içtihat doğrultusunda davalı sigortalı aracın sürücüsü olan ve % 30 kusuru ile meydana gelen trafik kazası sonucu vefat eden desteğin mirasçısı durumunda olan davacı hak sahipleri bakımından müteveffanın % 30 kusuruna göre değerlendirme yapılarak destekten yoksunluk tazminatı hesaplanacağı, müteveffanın vefat ettiği tarihe kadar hizmet akdi ile bir işverene ait iş yerinde çalıştığı ve kazançların yasal asgari ücretlere göre tahakkuk ettirildiği, bu nedenle kaza tarihinden itibaren geçen dönem içerisinde uygulanan yasal ücretlere göre değerlendirme yapıldığında davacı hak sahiplerinden eşi ...'ın gerçek ve nihai maddi zararının ( 50.754,39-TL ) den , oğlu ...' Nihai ve gerçek zararının 1.274,95-TL den kızı ...'ın nihai ve gerçek maddi zararının 6.363,33-TL olarak hesaplandığı, tazminatın, kaza tarihini de kapsayan ZMM sigorta poliçelerinde ölüm halinde kişi başına teminat limiti tutarının 175.000,00-TL nin altında kaldığı, davacı yanca başvurunun yapıldığı 17.3.2015 tarihini takip eden ( 8 ) iş günü sonu olan 27.3.2015 tarihi temerrüt ve faiz başlangıç tarihi olarak kabulünün gerektiğine ilişkin kanaat bildirilmiştir.

Zonguldak ...Asliye Hukuk Mahkemesinin ... E. Sayılı maddi tazminat dosyasından alınan bilirkişi raporunda müteveffa ...'ın kazanç durumuna dayanak yapılan tüm belge suretleri ve müteveffanın vefatından önceki son 1 yıla ilişkin hizmet döküm cetvelleri ve maaş dökümleri temin edildikten sonra davacılar vekilinin müteveffanın gelir durumuna yönelik itirazı noktasında Aktüerya bilirkişi Atalay Domaç'dan alınan 08/08/2017 ve 03/01/2018 tarihli ek raporlarda özetle; Zonguldak 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/162 E.sayılı dosyasına sunulan müteveffa ... ve ...imzalı 10/01/2010 tarihli müdürlük maaşı başlıklı belgede şirket müdürlük görevini yürütmesi karşılığı ...'ın Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 1.100,00-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildiği, müteveffanın net aylık ücretinin kaza tarihi itibariyle uygulanan net aylık yasal asgari ücretin ( 1.68 ) katı tutarında olduğunun tespit edildiği, bu husus dışında kalan önceki raporda diğer tespit edilen hususlarda bir değişiklik söz konusu olmadığı, buna göre yapılan hesaplamada; 11.5.2010 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu vefat eden ...'ın geride kalan davacı hak sahiplerinden eşi ...'ın nihai ve gerçek maddi zararının 64.078,61-TL , Oğlu ...'ın nihai ve gerçek maddi zararının 1.848,56-TL, kızı ...'ın nihai ve gerçek maddi zararının 9.343,90-TL olarak hesaplandığı bildirilmiş, den ibaret olduğu sonuç ve kanaatine varıldığını bildirmiştir.

Üst paragrafta belirtilen kusur durumuna ilişkin trafik bilirkişisinin raporu ve tazminata ilişkin aktüerya bilirkişisinin ek raporu, olayın oluşu ve dosya kapsamıyla uyumlu ve yeterli olduğu değerlendirildiğinden rapora ve ek rapora itibar olunmuş ve mahkememizce hükme esas alınmıştır.

Davacı vekili, hesaplanan bilirkişi raporu doğrultusunda mahkememize sunmuş olduğu 15/09/2017 tarihli dava değerinin arttırılmasına ilişkin dilekçesi ile; HMK 107/2 maddesi uyarınca açılan belirsiz alacak davasında; davacı ... için talep edilen 4.000,00-TL maddi tazminatın 64.078,61-TL ye, davacı ...'ın için talep edilen 3.000,00-TL maddi tazminatın 9.343,90-TL ye, arttırmış olup, arttırılan miktar üzerinden harcın tamamlandığı anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı incelendiğinde; 11/05/2010 tarihinde ...'ın sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile seyri sırasında... plakalı araçla çarpışması nedeni ile meydana gelen trafik kazasında; ... plakalı kamyon sürücüsü ...'ın kazada % 70 oranında asli kusurlu olduğu, ... plakalı araç sürücüsü ...'ın ise % 30 oranında tali kusurlu olduğu, Y.H.G.K nin 22/02/2012 gün 2011/17-787 Esas 2012/92 Karar sayılı ilamında 'Davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan 3. Kişi sıfatıyla dava açtıkları, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağı; dolayısıyla tam kusurlu araç şoförünün ve onun eylemlerinden sorumlu olan işleteninin kusurunun, işletetinin desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği bu nedenle davalı sigorta şirketinin zararının tamamından sorumlu olduğu' vurgulandığı, anılan içtihat doğrultusunda davalı sigortalı aracın sürücüsü olan ve % 30 kusuru ile meydana gelen trafik kazası sonucu vefat eden desteğin mirasçısı durumunda olan davacı hak sahipleri bakımından müteveffanın % 30 kusuruna göre değerlendirme yapılarak destekten yoksunluk tazminatı talep edebileceği, davalı ... Taşıtlar Bürosunun, müteveffa ... 'ın sevk ve idaresindeki ... plakalı aracın kazanın meydana geldiği tarihteki yeşil kart sigortacısı olması sebebi ile sorumlu olduğu, bu itibarla 11.05.2010 günü meydana gelen trafik kazasında muris ... 'ın ölümü sebebiyle davacı eşi ...'ın 64.078,61-TL, oğlu ...'ın 1.848,56-TL, kızı ...'ın 9.343,90-TL destekten yoksun kalma zararı oluştuğu, tazminatın, kaza tarihini de kapsayan ZMM sigorta poliçelerinde ölüm halinde kişi başına teminat limiti tutarının 175.000,00-TL nin altında kaldığı anlaşılmakla, davacı ... ve ... yönünden açılan davanın kabulüne, davacı ... yönünden ise bilirkişi raporunda hesaplanan miktar üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, aşağıda belirtildiği şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1-Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ İle

Davacı ... için 64.078,61 TL, davacı ... 9.343,90 TL ve davacı ... için 1.848,56 TL maddi tazminatın 27/03/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine, davacı ... için fazlaya ilişkin talebin reddine,

2- Alınması gerekli olan 5.141,69-TL karar ilam harcından peşin alınan 34,16-TL ile 227,00-TL tamamlama harcının mahsubu ile noksan kalan 4.880,53-TL bakiye ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Davacılar tarafından yatırılan 34,19-TL peşin harç ile 227,00-TL tamamlama harcı, davalı tarafından ödenmesine karar verilen karar ilam harcından düşüldüğünden toplam bu miktarın ( 261,19-TL ) davalıdan alınarak davacılara verilmesine, bunun dışında davacılarca karşılanan 32,40- TL ilk dava gideri ( başvurma ve vekalet harcı) ile, 235,80-TL davetiye ve posta, 1.000,00-TL bilirkişi giderinden oluşan toplam:1.268,20-TL yargılama giderinin kabul red oranı (% 98,49 ) üzerinden hesaplanan 1.249,05- TL yargılama giderinin davalıdan tahsil olunarak davacılara verilmesine, kalanın davacılar üzerinde bırakılmasına,

4-Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiği için kabul edilen miktar bakımından hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T’ne göre tayin ve takdir olunan 8.629,70 -TL avukatlık ücretinin davalıdan tahsili ile davacılara ödenmesine,

5-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiği için reddedilen miktar bakımından hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T’ne göre tayin ve takdir olunan 1.151,44-TL avukatlık ücretinin davacı ...'dan tahsili ile davalıya ödenmesine,

6- Davacılar tarafından yatırılan gider avansından bakiye kalan kısmın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair davacılar ve davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Katip ... Hakim ...

¸e-imzalıdır ¸e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.