Yargıtay - İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi

2016/723 Esas 2019/749 Karar
Karar Tarihi: 31.10.2019
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2016/56 Esas

KARAR NO: 2019/682

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ: 20/01/2016

KARAR TARİHİ: 10/10/2019

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan; 'Maddi Tazminat' davasının yapılan yargılaması sonunda;

D A V A /

Davacı vekili tarafından sunulan dava dilekçesinde özetle: Davalılardan ..., müvekkilinin kullanmakta olduğu ... plaka nolu araca 13.08.2015 tarihinde ... plaka nolu ve davalı ... A.Ş.'ye ait araç ile vurmak suretiyle müvekkilinin yaralanmasına ve kullandığı aracın ağır hasarına sebebiyet verdiğini, huzurdaki dava ile müvekkilinin bahsi geçen kaza nedeni ile uğramış olduğu maddi ve manevi zararların tazminini talep ettiklerini, müvekkilinin; 13.08.2015 günü, Muğla ili Bodrum ilçesi istikametinden Milas istikametine doğru aracıyla seyrederken Maya Kavşağı'na geldiği sırada davalı şahsın ... plakalı aracı ile önünde seyretmekte iken sağa, toprak zemine doğru yanaşıp adeta park konumuna geçtiğini görmüş, hızını azaltarak 3. bir kişinin kullandığı bir diğer kamyonetin ardından sol şeridi takip sureti ile yoluna devam etmeyi planladığını, davalı şahıs ise kullandığı aracı, diğer kamyonetin geçmesinin ardından aniden sola doğru hareket ettirerek yolun karşı tarafına U dönüşü yapmak sureti ile geçirmek istediğini, işbu ani hareket neticesi davalının kullandığı kamyonet, müvekkilinin seyrettiği yolu tamamen kapadığını, özetle davalı, ani bir hareketle müvekkilinin yolunu kapayacak şekilde trafik kurallarını da hiçe sayarak dönüş yapmak istediğini, belirtmek isteriz ki davalı şahıs, bu hamleyi yaparken arkasından gelen trafiği hiç kontrol etmediğini, müvekkil, fren ile hızını daha da azalttıysa da davalının hareketinin son derece ani olması nedeni ile kaçacak yer bulamadığını ve davalının kullandığı kamyonetin sol ön tekerleğine denk gelecek şekilde araca çarpmak zorunda kaldığını ve bu çarpmanın etkisi ile de karşı tarafta yer alan refüje çarptığını, kaza neticesi, müvekkilinin kullandığı araçta ağır hasar oluşmuş ve araç kullanılamaz (pert) hale geldiğini, daha da önemlisi, müvekkilin kaza neticesinde ağır yaralanmış, omurga kemiklerinde kırıklar oluştuğunu, kaza neticesi alınan raporlarda da görüleceği üzere hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandığı, oluşan hasarın giderilmesi için müvekkilinin ameliyatlar geçirmek zorunda kaldığını, ... Hastanesi'nde uzun süre yatmak zorunda kaldığını, son derece zor günler geçirmiş olup halen tedavisi devam ettiğini, müvekkilinin kazada kusuru olmadığını, tüm kusur, kazaya sebebiyet veren davalı şahısta olduğunu, zira davalı şahıs, polis raporu ile de sabit olduğu üzere aracı alkollü olarak kullanmış ve trafik kurallarını hiçe sayarak müvekkilinin zarara uğramasına neden olduğunu, müvekkilinin vaki kaza nedeniyle geçirdiği ameliyat için ve ameliyatı müteakiben gerekli tıbbi ürün ve hizmederi almak için masraf etmek ve aracın kullanılamaz halde olması nedeni ile de ulaşımını sağlamak için araç kiralamak zorunda kaldığını, ekte detay içeren faturalarını sunduğumuz üzere müvekkil, tedavi giderleri için ... Hastanesi'ne 27.317,52-TL ve araç kiralama hizmeti için ... Şti. firmasına 3.750-TL ödediğini, müvekkilinin ödemiş olduğu toplam 31.067,52-TL'nin davalılarca maddi tazminat olarak tazmininin gerektiği izahtan vareste olduğunu, müvekkilimiz, yaşadığı kazanın izlerini hala silememiş olup hala günlük yaşantısına devam eder hale gelemediğini, kazanın yaşandığı günden bu yana tedavi gören müvekkilinin tedavisi de sona ermemiş olup tedavi sürecinin gidişatına göre yeniden ameliyat olması muhtemel olduğunu, müvekkilinin oturmakta ve yürümekte güçlük çektiğini, yaşadığı bu güçlüklerin müvekkilinde derin bir elem ve kedere neden olduğu ortada olduğunu, zira müvekkilinin kazadan sonra sakat kalma olasılığı dahi gündeme geldiğini, müvekkilinin bu durum nedeni ile son derece zor günler geçirdiğini, müvekkilinin, kazadan evvel Fransa'da ikamet etmekte ve burada turizm sektöründe çalıştığını,ne var ki vaki kazanın sebep olduğu bedeni zarar nedeni ile çalışma hayatına da devam edemediğini, müvekkilinde meydana gelen işgücü kaybının da tespiti ile müvekkilinin bu bakımdan uğradığı zararların da davalı yanca tazmininin gerektiğini, müvekkilinin, kaza nedeniyle iş gücü kaybına uğramış olup kati rapor ile tespit edileceği üzere müvekkilinin maluliyeti söz konusu olduğunu, bu oran kati rapor ile ortaya çıkacak olup ortaya çıkan işgücü kaybı nedeniyle maddi tazminat talebinin mevcut olduğunu, davalı ...A.Ş.'ye ait aracın zorunlu trafik sigorta poliçesi, davalı ... A.Ş. tarafından düzenlendiğini, sigorta şirketi de sigorta mevzuatının gereği müvekkilin zararlarından mesul olduğunu, müvekkilinin, davalı şöför aleyhine ayrıca Milas Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayette bulunmuş olduğunu işbu şikayete binaen soruşturma 2015/5146 Soruşturma nolu dosya üzerinden sürdüğünü. İşbu dosyanın celbini de talep ettiğini, yukarıda izah edilen nedenlerle müvekkilinin maddi ve manevi zararının tazmini gerektiğini, nazara alınacak nedenlerle, fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla;, öncelikle davalı ... A.Ş. adına kayıtlı ve kazaya karışan ... plakak araç üzerine, aracın davanın kesinleşmesine dek 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yönünde ihtiyati tedbir karan verilmesini, şimdilik 50.000-TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen (Davalı ... A.Ş.'den sigorta poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere) aknarak müvekkile verilmesini, müvekkilin yaşadığı acı ve elem nedeniyle 30.000-TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen Davalı ... A.Ş.'den sigorta poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere, yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte davalıdan tahsil edilmesini talep ve dava edilmiştir.

SA V U N M A /

Davalı ...vekili cevap dilekçesinin özetle: Davalı ... A.Ş adına kayıtlı ve kazaya karışan ... plakalı aracın 3. kişilere devri veya temliki durumunda, dava sonucunda haklılığı tespit edilecek olan müvekkilinin davalıdan alacağını elde edebilmesi önemli ölçüde zorlaşmış olacağını, belki de imkansız hale gelebileceğini, ihtiyati tedbir talebinin reddine dair karara gerekçe olarak zararın artacağının ispatlamadığı hususu gösterilmişse de esasen ihtiyati tedbir kararı için bu husus, yasal bir kriter olmadığını, kabul anlamına gelmemekle birlikte müvekkilinin tedavisi devam etmekte olduğunu müvekkilin zararının artması da son derece olası olduğunu, işbu nedenle, tedbir talebinin reddine dair karardan dönülerek davalı ... A.Ş. adına kayıtlı ... plakalı araç üzerine, aracın davanın kesinleşmesine dek 3. kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmek suretiyle davalının tasarruf yetkisi kısıtlanarak müvekkilinin muhtemel alacaklarını elde edebilmesinin güvenceye alınmasını talep ettiğini, davanın reddini, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davacıya yükletilmesini talep ettiğini, davanın reddini, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davacıya yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle: Davacı tarafın ifade ettiği üzere mezkur kazanın taraflar arasında vuku bulduğu aşikar olmakla birlikte gerek kusur isnadı gerekse tazmini talep edilen zarar yönünden huzurdaki davanın kabulü mümkün olmadığını, kazanın vukuunda her iki araç sürücüsü de müştereken kusurlu olduğunu, kaza sonrası devlet hastanesi tutanaklarında davacının hayati tehlikesinin olmadığı açıkça belirtildiğini ve kendisi ayakta tedavi edilmişken; olaydan yaklaşık bir ay sonra acıbadem hastanesinde icra edilen faaliyet ve operasyonlar ile mezkur kaza arasındaki ilişki incelenmesi gerektiğini, davacının maddi talebine konu araç kiralama bedelleri fahiş nitelikte olduğunu, davacı tarafın talep konusu ettiği maddi tazminat kalemlerini toplamı 31.067,52tl ‘ye baliğ iken sonuç ve istem kısmında aynı mefhum için 50.000,00 tl talep edildiğini, davacı manevi tazminata müstahak olmadığını, ihtiyati tedbir talebinin şartları meydana gelmediğini, davanın diğer sigorta şirketine ihbarı mecburiyeti doğduğunu beyan etmiştir davanın reddini, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davacıya yükletilmesini talep etmiştir. davanın reddini, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davacıya yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... Anonim Şirketi vekili cevap dilekçesi özetle: müvekkil poliçe örneğinden de anlaşılacağı üzere müvekkil sigorta şirketi tedavi teminatının devri için kuruma 36,12 TL prim aktarımı yapıldığının, dolayısıyla yapılan bu prim aktarımından sonra söz konusu aracın karıştığı bir trafik kazası sebebiyle doğacak tüm tedavi ve bakım giderleri SGK tarafından karşılanması gerektiğinin, bu yasal bir sorumluluk olup, bazı kalemlerin SGK tarafından karşılanmaması sebebiyle yine de müvekkil sigorta şirketinin sorumluluğunun olup gerekirse dava yoluyla kendisinden talep edilmesi gerekirken, yapılan prim aktarımına rağmen tedavi giderleri için müvekkil sigorta şirketinden talepte bulunulmasında yasal isabet bulunmamaktadır, bu nedenle sayın mahkemece tedavi giderlerine yönelik maddi tazminat talebi bakımından davanın reddine karar verilerek müvekkil sigorta şirketi lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğini kanaatinde olduğunu, davacının aracın perte çıkması sebebiyle ikame araç kiralanmış olması dolayısıyla oluşan kazanç kaybından doğan zarara ilişkin müvekkil sigorta şirketinin hiçbir sorumluluğu bulunmadığının, zira kazanç kaybı yansıma zarar olup Trafik Poliçesinin teminatı kapsamına dahil olmadığını, nitekim yüksek Yargıtay'ımızın yerleşik içtihatları da bu doğrultuda olduğunun, davacı vekilinin manevi tazminat talebini müvekkil sigorta şirketine de yöneltmesinde yasal isabet bulunmadığının, zira gerek trafik poliçesi genel şartlarına ve gerekçe yüksek Yargıtay'ımızın yerleşik içtihatlarına göre manevi tazminat talepleri reddine karar verilmesi gerektiğinin, kesinlikle kabul anlamına gelmemek kayıt ve şartı ile müvekkil sigorta şirketi aleyhine hüküm kurulması durumunda müvekkil şirketin ancak dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizden sorumlu tutulabileceği kanaatinde olduğunu, zira davacı dava tarihinden önce müvekkil sigorta şirketine herhangi bir başvuruda bulunmamış olup müvekkil sigorta şirketinin davacıya karşı temerrüdü söz konusu olmadığını, kaza tarihinden itibaren kazadan doğan maddi ve manevi tazminat ve kaza tarihinden itibaren faiz talebinin müvekkil sigorta şirketi yönünden reddine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacıya tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

G E R E K Ç E/

Davacı yanca davalı aleyhine, dava konusu olan trafik kazası sebebiyle müvekkilinin uğradığı cismani zararın tazmini yönünden Tazminat davası açılmış ise de; davacı vekilinin 07/10/2019 tarihli dilekçesi ile vekaletnamesinde bulunan yetkiye istinaden davadaki taleplerinden ve davadan feragat ettiği, davalı ... AŞ. vekilinin de 09/10/2019 tarihli dilekçesi ile yargılama gideri ve vekalet ücreti taleplerinin bulunmadığını beyan ettiği anlaşılmaktadır.

Davayı sona erdiren taraf işlemlerinden olan feragat, yapıldığı andan itibaren maddi anlamda 'kesin hükmü' tüm neticeleri ile doğuran ve davayı esastan sona erdiren bir hukuki işlemdir.

Mahkemenin yaptığı ise bu durumun tespitinden ibarettir.

Davacının davasından feragat ettiği, davanın kamu düzenine ilişkin bir dava da olmadığı, davacı vekilinin vekaletnamesinde feragat yetkisinin bulunduğu anlaşılmakla davanın feragat nedeni ile reddine karar vermek gerekmiştir.

H Ü K Ü M :Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-Davanın feragat nedeniyle davanın REDDİNE,

2-Harçlar Kanunu 22.madde dikkate alınmak suretiyle alınması gereken 29,60 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 273,24 TL'den mahsubu ile fazla yatırılan 243,64 TL nin karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya İADESİNE,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde BIKARILMASINA,

4-Davalı ... AŞ. 'nin yargılama gideri ve ücreti vekalet talebi olmadığından bu konuda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesap ve takdir edilen 2.725,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ... A.Ş. ye ÖDENMESİNE,

6-Davalı ... A.Ş tarafından yapılan 11,00 TL davetiye posta masrafından ibaret yargılama masrafının davacıdan alınarak davalı ... A.Ş' ne ÖDENMESİNE,

7-HMK 120.maddesi gereğince; taraflarca yatırılan gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde ilgililerine İADESİNE,

Dair; tarafların yokluğunda HMK'nun 341/1 vd. maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine istinaf dilekçesi sunulmak suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Katip


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.