Yargıtay - Ankara 13. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/638 Esas 2022/579 Karar
Karar Tarihi: 01.07.2022
Yargıtay

T.C. ANKARA 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: ... Esas - 2022/579

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

ANKARA

13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : ... Esas

KARAR NO : 2022/579

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 08/11/2021

KARAR TARİHİ : 01/07/2022

KARAR YAZIM TARİHİ : 08/07/2022

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalılardan ...'in maliki bulunduğu/ ... sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı, ... ... marka araç, 08.05.2021 tarihinde “...Ankara” adresinde bulunan ... Petrol Ticaret Ltd. Şti'ne ait ... Otogaz İstasyonunda yaralamalı trafik kazasına sehebiyet verdiğini, Trafik kazasının meydana geldiği ... Petrol Ticaret Ltd. Şti.'ne ait Akaryakıt İstasyonunda pompacı olarak çalışan davacının, kazanın ardından 08.05.2021 — 16.06.2021 tarihleri arasında İstirahat Raporlu olması nedeniyle çalışamadığını, söz konusu dönemde elde ettiği aylık ücretinden mahrum kaldığını. üstelik kaza sebebiyle uğradığı geçici iş göremezliği yanında iş ve çalışma gücü kaybı/ efor kaybı yaşadığını, davacının kazadan dolayı yaşadığı ve yaşamakta olduğu elem ve izdirabin ne derece yoğun olduğu, kazanın kendisinde bıraktığı bedeni ve ruhsal kalıntılar hasta müşahede dosyalarının ve raporlarının celbinin ardından yapılacak Adli Tıp Kurumu/ SGK incelemesi neticesinde açıklığa kavuşacağını, kaza nedeniyle ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğünü belirterek şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminatın davalılardan yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP: Davalı ... Sigorta AŞ vekili cevap dilekçesinde özetle; öncelikle davalıya usulüne uygun başvuru yapılmadığından davanın reddini talep ettiklerini, kazanın ve zararın oluşumunda davalıya sigortalanan ... plakalı araç sürücüsünün kusuru bulunmadığını, zarar gören davacının gerekli özeni göstermediğinden ve tedbiri almadığından zararın oluşumunda kusurlu olduğunu, tazminat hesabında bu hususun da gözetilmesi gerektiğini, meydana geldiği iddia olunan zarar ile kaza arasında illiyet bağı bulunmadığını, Adli Tıp Kurumu'ndan , kaza tarihinde yürürlükte olan yönetmelik hükümleri uyarınca rapor alınmasını talep ettiklerini, Talep konusunun davacıya açıklatılması gerektiğini, davacının sürekli iş göremezliğinin oluşmadığını, geçici iş göremezlik zararı ile bakıcı ve tedavi giderlerinden de davalı şirketin sorumluluğunun bulunmadığını, davacıya, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işbu kaza nedeniyle ödeme yapılıp yapılmadığı veya gelir bağlanıp bağlanmadığının tespiti gerektiğini, faiz talebinin yasal olmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Davalı ... vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı ... adına kayıtlı ... Plakalı 1984 Model ... 300 S Marka araç, 13/12/2017 tarihinde meydana gelen kaza neticesinde hurdaya çıktığını, Araçta meydana gelen hasar çok büyük olduğundan ve ekonomik olarak zorlanacağından, davacının hurdaya çıkan aracı yaptıramadığını ve Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesinde hurda alım satım işleri yapan ... adlı kişiye hurda olarak verdiğini, ... adlı kişi, davacıdan habersiz olarak aracı yaptırmış ve ... adlı diğer davalıya sattığını, Gerçekleştirilen satıştan davacının haberi bulunmadığını davacının bu durumdan, daha sonraları eve gelen trafik cezaları ile haberdar olduğunu, davalının bir sorumluluğunun doğduğunu kabul anlamına gelmemekle birlikte, davacının sürekli iş göremezliğinin olup olmadığı, geçici iş göremezlik zararı ile tedavi ve bakım masrafları ile efor kaybının tespiti ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından davacıya ödeme yapılıp yapılmadığı, gelir bağlanıp bağlanmadığı hususları da araştırılmalı ve hesaplanacak tazminat miktarından mahsup edilmesi gerektiği de nazara alınması gerektiğini, diğer yandan, her ne kadar davalının hiçbir sorumluluğu olduğunun kabulü mümkün olmamakla birlikte, talep konusunun davacıya açıklattırılması gerektiğini davacının maddi zarar talepli kül olarak açmış olduğu davada, istenen zarar kalemlerinin tek tek açıklanması gerektiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Diğer davalıya usulüne uygun yapılan tebligata rağmen cevap dilekçesi sunmamıştır.

DELİLLER VE GEREKÇE;

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığınca düzenlenen 20/02/2022 tarihli raporda özetle; 'Hasan oğlu, 01/07/1983 doğumlu ...'nın dosyasının incelenmesi, tarafımızca yapılan muayene ve değerlendirmesi sonucunda; 08/05/2021 tarihinde gerçekleşen trafik kazasına bağlı hastada meydana gelen bilateral fibula üst uç kırığı dikkate alınarak Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve ekindeki cetveller esas alınmak kaydıyla bedensel özür oranı hesaplandığında, 08/05/2021 tarihli trafik kazasına bağlı kişinin bedensel engel oranının 4 (dört) olduğu, süreli olduğu ve sekel halini aldığı, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre mevcut bulgular değerlendirildiğinde, Olay tarihindeki yaşına (37) göre (E cetveline göre) %7 (yüzde yedi) olarak bulunduğu, çalışma ve meslekte kazanma gücü kaybı oranının *»7 (yüzde yedi), sürekli olduğu ve sekel halini aldığı, 30 Mart 2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ve ekindeki cetveller esas alınmak kaydıyla bedensel özür oranı hesaplandığında, 08/05/2021 tarihli trafik kazasına bağlı kişinin bedensel engel oranının %4 (dört) olduğu, sürekli olduğu ve sekel halini aldığı, Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği (22.maddesi uyarınca Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği eki cetveller dikkate alınarak) hükümleri kapsamında değerlendirildiğinde, Olay tarihindeki yaşına (37) göre (E cetveline göre) %7 (yüzde yedi) olarak bulunduğu, çalışma ve meslekte kazanma gücü kaybı oranının %7 (yüzde yedi), sürekli olduğu ve sekel halini aldığı, tıbbi iyileşme sürecinin 3 aya kadar uzayabileceği' şeklinde görüş bildirmiştir.

Kusur ve aktüer bilirkişiden alınan 21/04/2022 tarihli raporda özetle; 'kusur yönünden Davalı şirkete sigortalı aracın dava dışı sürücüsü ...'ın, olayda, % 100 (Yüzde yüz) oranında kusurlu, Davalı ...'in olayda kusursuz olduğu, Davacı yaya ...'nın olayda kusursuz, Tazminat yönünden Geçici iş Göremezlik tazminatı %100 maluliyet üzerinden, sürekli iş göremezlik tazminatı ise %4 engellilik oranı üzerinden hesaplandığını, Hesaplanan maddi tazminatından davacının kusuru olmadığından kusur tenzili yapılmadığını, Davacının 1 aylık bakım gideri 3.577,50-TL Delillerin ve hukuksal durumun takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere dosya kapsamı evraka göre davacıların gerçek zararı bakım gideri hariç 90.573,86-TL olduğu' şeklinde görüş bildirmiştir.

Dava trafik kazasından kaynaklanan tazminat talebine ilişkindir.

Kazaya karşılan ... plakalı aracın davalı ... Sigorta AŞ tarafından 29.07.2020-2021 tarihleri arasında zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile sigortalandığı kaza sonrasında davalı sigorta şirketince davacıya ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır.

Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dava dosyasının incelenmesinde; davalı ...'ın sanık davacının ise müşteki sıfatıyla yer aldığı davada, davalı ... hakkında 08.05.2021 tarihinde davacının ... Otogaz isimli iş yerinde çalıştığı esnada bir araca gaz tabancası takmak isterken davalı ...'ın sevk ve idaresinde bulunan ... plakalı araç ile davacıya çarparak davacıyı kendi aracı ve diğer araç arasına sıkıştırmak suretiyle kazaya neden olması nedeniyle taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma fiili nedeniyle TCK 89/1-2.b maddesi gereğince kamu davası açıldığı anlaşılmıştır.

Davacının gördüğü tedavilere ilişkin olarak Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müzekkereler yazılmış olup tedavi evrakları dosya içerisine celp edilmiştir.

Tüm dosya kapsamının bir bütün halinde incelenmesinde; kaza tarihi olan 08.05.2021 tarihnde davacının çalışmakta olduğu Ankara İli Yenimahalle İlçesi Alınteri Bulvarı üzerinde yer alan ... Akaryakıt İstasyonu'nda pompacı olarak çalışan davacının dava dışı ... plakalı araca gaz dolumu yapmak istediği esnada aracın arkasına geçtiği sırada davalı ...'ın sevk ve idaresindeki, diğer davalı ...'in maliki olduğu ve davalı ... Sigorta tarafından sigortalı olan ... plakalı araç ile çarpması neticesinde Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın 23.02.2022 tarihli raporundan anlaşılacağı üzere 20.02.2019 tarihinde yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tespit edileceği şekilde %4 oranında sürekli iş göremezlik yaratacak ve sekel halini alacak şekilde yaralandığı, iyileşme süresinin 3 aya kadar uzayabileceği ve ve 1 ay süre ile bakıcı ihtiyacı ortaya çıkabileceği anlaşılmıştır. Mahkememizce alınan ve hüküm kurmaya elverişli kabul edilen kusur raporunda meydana gelen kazada sigortalı araç sürücüsü ...'ın %100 oranında kusurlu olduğu, davacının ise kusursuz olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre hükme esas alınan 21.04.2022 tarihli bilirkişi heyet raporunda TRH 2010 yaşam tablosu ve kn formülü ile hesaplanan tazminat miktarı yönünden sürekli iş göremezlik tazminatının 86.762,19 TL olduğu, davacının SGK hizmet dökümünden anlaşılacağı üzere 08.05.2021-16.06.2021 tarihleri arasında çalışmadığı ve 17.06.2021 tarihinde iş başı yaptığı görülmekle geçici iş göremezlik tazminatının 3.811,67 TL olduğu yine bakım gideri tazminatının ise 3.577,50 TL olduğu anlaşılmakla davanın bu miktarlar üzerinden, davalı ... Sigorta yönünden başvuru tarihinden itibaren 8 iş günü eklenmesi diğer davalılar için ise haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile tahsiline karar verilmiştir.

Davacı tarafça her ne kadar 29.04.2022 tarihli dilekçe ile dava dilekçesinde talep edilmeyen manevi tazminat talebinin ıslah yolu ile davalı sigorta şirketi dışındaki diğer davalılardan tahsili talep edilmiş ise de; dava dilekçesi ile talep edilmeyen manevi tazminat isteminin ıslah dilekçesi ile talep edilemeyeceğinden bu talep yönünden usulüne uygun açılmış bir dava bulunmaması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilerek aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın kabulü ile sürekli ve geçici iş göremezlik tazminatı toplamı 90.573,86 TL bakıcı gideri tazminatı 3.577,50 TL olmak üzere toplam 94.151,36 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davalılar ... ve ... için 08/05/2021, diğer davalı ... Sigorta yönünden ise 25/06/2021 tarihinden itibaren hükmolunan alacağa yasal faiz uygulanmasına

2-Manevi tazminat yönünden usulüne uygun bir dava açılmış bir dava olmadığı için karar verilmesine yer olmadığına,

3-Alınması gereken 6.431,48 TL harçtan 59,30 TL peşin harç, 319,00 TL tamamlama harcı olmak üzere toplam 378,30 TL'nin mahsubu ile bakiye 6.053,18 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

4-6325 sayılı yasanın 18/A maddesi gereği Adalet Bakanlığı tarafından karşılanan ve yargılama giderinden sayılan Arabuluculuk Ücret Tarifesinde belirtilen arabuluculuk ücreti karşılığı olan 1.320,00 TL arabulucu ücretinin davalı ... Sigorta AŞ'den alınarak hazineye gelir kaydına,

5-Davacı tarafından başlangıçta yatırılan 59,30 TL başvurma harcı, 59,30 TL peşin harç, 319,00 TL tamamlama harcı olmak üzere toplam 437,60 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı tarafından yapılan 315,60 TL tebligat gideri, 2.000,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 2.315,60 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

7-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT uyarınca 12.894,38 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

8-Davalı tarafından sarfedilen yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

9-Sarfedilmeyen gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatıranlara iadesine,

Dair e-duruşma sistemi üzerinden davacı vekilinin ve davalılar ... Sigorta AŞ ve davalılar ... ve ... vekillerinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren yasal 2 haftalık sürede mahkememize müracaat ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı. 01/07/2022


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.