Yargıtay - Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/632 Esas 2021/116 Karar
Karar Tarihi: 02.03.2021
Yargıtay

T.C. ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2018/632 Esas - 2021/116

... MİLLETİ ADINA

T.C.

ANKARA

10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2018/632 Esas

KARAR NO : 2021/116

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 06/09/2018

KARAR TARİHİ : 02/03/2021

Mahkememize açılan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 09.07.2018 tarihinde sürücü ... sevk ve idaresindeki davalı ...'a ait ... plakalı araç ile meydana gelen kaza sonucunda müvekkili ...’in yaralandığını ve müvekkili ...’nın eşi ...’nın vefat ettiğini, meydana gelen zararlar için eş ... için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı, yaralanan ... için 1.000,00 maddi tazminatının olay tarihinden itibaren işletilecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesine, eş ... için 50.000,00 TL, çocuklar ... için 40.000,00 TL, ... için 30.000,00 TL, ... ... için 30.000,00 TL ve ... ... için 30.000,00 TL manevi tazminat 09/07/2018 tarihinden itibaren işletilecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile müvekkillerine ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... ... ... Sigorta vekili cevap dilekçesinde özetle; ... plakalı aracın müvekkil şirket tarafından 08/03/2018-2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere trafik sigorta poliçesi ve birleşik kasko sigorta poliçesi ile sigortalandığını, müvekkili şirketin sorumluluğunun ZMSS poliçesindeki limitler ve sigortalı araca atfedilecek kusur oranı ile sınırlı olduğunu, müteveffanın davacılara sürekli ve düzenli şekilde yardım ettiğinin kanıtlanması gerektiğini, davacının SGK tarafından rücuya tabi ödeme yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerektiğini, trafik kazası sonucu olan ölümlerde tarafların yalnızca gerçek defin gideri zararından sorumlu olacağını, hatır taşımasının değerlendirilmesini ,tedavi giderlerinin SGK'ya yönlendirilmesi gerektiğini, davanın dayanağının haksız fiil olması sebebiyle uygulanması gereken faizin yasal faiz olması gerektiğini belirterek açıklanan nedenlerle davanın reddini istemiştir.

Davalı ... cevap dilekçesinde özetle; maddi tazminatın hangi davacı için ve zarar kalemi yönünden açıklanmadığını, davacı ...'in gözlüğü kırıldığı ileri sürülmüş ise de talep edilen miktarın fahiş olduğu, talep edilen manevi tazminat miktarının fahiş olduğu, maddi ve manevi tazminat taleplerinden ... Sigorta A. Ş'nin sorumlu olduğundan davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davacı vekilinin 02.05.2019 havalet tarihli dilekçesi ile davacı ... yönünden destekten yoksun kalma taleplerinin davalı sigorta şirketi ile sulh olunması nedeniyle konusuz kaldığının beyan ettiği, ekinde ibraname feragat beyanı ve sulh anlaşmasının sunulduğu anlaşılmıştır.

Davalı sigorta vekilinin 24/02/2020 tarihli dilekçesi ile davacı yan ile sulh sağlandığını, anılan sulh anlaşması gereği, ...'in sürekli sakatlığına ilişkin davanın müvekkili şirket yönünden reddine; taraflarca yargılama gideri ile vekalet ücreti hususunda anlaşıldığından vekalet ücreti yahut yargılama giderine hükmedilmemesine karar verilmesini talep etmiş ekinde ibraname feragat ve sulh anlaşması sunulmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :

Dosya kapsamında Adli Tıp Kurumundan alınan 15/01/2020 tarihli maluliyet raporunda; Özürlülük ölçütü yönetmeliğine göre davacı ...'in özür oranının %8 olduğu,6 ay süre ile iş göremezlik halinde kaldığı, 1 ay süre ile başkasının yardımına ihtiyacı olduğu yönünde rapor tanzim edilmiştir.

Dosya kapsamında bilirkişi heyetinden 06/11/2019 tarihli bilirkişi raporu alınmış, raporda özetle; dava dışı sürücü ...’nün, meydana gelen olayda % 85 (yüzde seksenbeş) oranında kusurlu olduğu, müteveffa sürücü ...’nın, olayda % 15 (yüzde onbeş) oranında kusurlu bulunduğu düzenlenmiştir.

Dosya kapsamında bilirkişiden 20/07/2020 tarihli bilirkişi raporu alınmış, raporda özetle; davacı ...’in; geçici iş gücü kaybında kaynaklanan tazminat alacağının 9.744,06 TL, geçici bakıcı giderinden kaynaklanan tazminat alacağının 1.603,12 TL olduğu hesaplanmıştır.

Dava, davacıların murisinin sürücü olarak kullandığı aracın davalıya sigortalı araçla çarpışması neticesinde vefat etmesi nedeniyle davacı ...'nın destekten yoksun kalma tazminatı , davacı ...'in aynı kazada yaralanmış olması nedeniyle maddi tazminat istemi ile tüm davacıların müştereken yaptığı cenaze ve defin giderleri istemine ve davacıların kaza nedeni ile uğradıkları manevi zararın tazminine ilişkindir.

Yargılama aşamasında davacı ... için açılan destekten yoksun kalma tazminatı ile Davacı ... içim sürekli iş göremezlik tazminatı açısından davacı ile davalı sigorta şirketinin sulh olduğu , sigorta şirketi tarafından bu tazminatların ödendiği anlaşılmış ve davacı vekili 02/03/2021 tarihli duruşmada bu davalar açısından feragat beyanında bulunmuştur.

Davacı ...'nın meydana gelen kaza neticesinde yaralandığı, alınan maluliyet raporu ile 6 ay süre ile iş göremez olduğu ve 1 ay süre ile bakıcı ihtiyacı doğduğu maluliyet raporu ile tespit edilmiştir. Yine alınan bilirkişi raporu ile davacının geçici iş göremezlik tazminatı ve bakıcı gideri tazminatı hesaplanmış, alınan bilirkişi raporu denetlenebilir ve hükme esas alınabilir bulunmuştur. Meydana gelen trafik kazasında davacının yaralanmasından ötürü meydana gelen zarardan araç işleten, kusurlu araç sürücüsü ve kusurlu araç sürücüsünün ZMMS olan sigorta şirketi kusuru oranında müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından davacı ...'nın yaralanmasından ötürü oluşan geçici iş göremezlik ve bakıcı giderinden sorumlu olduklarına ve tespit edilen zararı tazmin etmelerine karar verilmiştir.

Yine davacılar tarafından cenaze masrafları dava konusu edilmiş ise de; kırşehir belediyesine yazılan müzekkere sonucu cenaze hizmetlerinde hiç bir ücret cenaze sahiplerinden talep edilmediği, hizmetlerin hepsi belediye tarafından ücretsiz karşılandığı bildirilmekle, bu ücretler açısından davanın reddine karar verilmiştir. Yine davacı vekili 16/02/2021 tarihli duruşmada alınan beyanında yol ve tedavi giderleri konusundaki taleplerinden vazgeçtiklerini beyan ettiğinden bu giderler açısından açılan davanında reddine karar verilmiştir.

Davacıların manevi tazminatları açısından yapılan değerlendirmede; Meydana gelen kaza neticesi Davacı ...'nün eşini kaybettiği, ..., ..., ...'ın babalarını kaybettiği, Davacı ...'nün ise hem babasını kaybettiği hemde kendisinin %8 oranında maluliyet oluşacak biçimde yaralandığı, meydana gelen kaza neticesi manevi olarak zarara uğradıklarından kusur oranı, tarafların sosyal ekonomik durumları, maluliyet derecesi bir arada değerlendirilerek aşağıdaki şekilde manevi tazminata hükmedilmiştir. Davalı sigorta şirketi tarafından Genişletilmiş Kasko sigorta poliçesi kapsamında manevi tazminatında sigorta kapsamına dahil edildiği, limitin 100.000,00 TL olduğu anlaşılmakla; manevi tazminatında sigorta şirketi dahil tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KISMEN KABULÜNE,

1-Davacı ... için açılan destekten yoksun kalma tazminatı ile davacı ... için açılan sürekli iş göremezlik tazminatı açısından açılan davanın ödeme yapıldığından feragat edildiğinden REDDİNE,

Davalı ... vekil ile temsil edildiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanan 1.000,00 TL vekalet ücretinin davacı ...'dan, 500,00 TL vekalet ücretinin davacı ...'den tahsili ile davalı ...'a verilmesine,

Davalı sigorta şirketinin vekalet ücreti talebi olmadığından hükmedilmesine yer olmadığına,

2.-Davacı ... için geçici iş göremezlik tazminatı olan 8.282,45 TL ve bakıcı gideri tazminatı olan 1.362,65 TL tazminatın kaza tarihi olan 09/07/2018 tarihinden itibaren (davalı sigorta şirketi açısından dava tarihi olan 06/09/2018 tarihinden itibaren) işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince, alınması gereken 658,86 TL nispi karar ve ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irad kaydına,

Davacı ... vekil ile temsil edildiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince maddi tazminat yönünden kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 4.080,00 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ...'e verilmesine,

3-Cenaze, yol ve tedavi giderlerine ilişkin açılan tazminat davasının reddine,

Davalı ... vekil ile temsil edildiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanan 1.000,00 TL vekalet ücretinin, yine davalı sigorta şirketi açısından hesaplanan 1.000,00 TL vekalet ücretinin davacılardan tahsili ile davalılara verilmesine,

4.-Davacı ... için 30.000,00 TL, ..., ... ... ve ... ... için ayrı ayrı 15.000,00 er TL' davacı ... için 25.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 09/07/2018 tarihinden itibaren (davalı sigorta şirketi açısından dava tarihi olan 06/09/2018 tarihinden itibaren) işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine,

492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince, alınması gereken 6.831,00TL nispi karar ve ilam harcından, peşin alınan 625,04 TL peşin ve 38,00 TL tamamlama harcı toplamı 663,04 TL'nin mahsubu ile noksan olan 6.167,96 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irad kaydına,

Davacı ... vekil ile temsil edildiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince manevi tazminat yönünden kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 4.080,00 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ...'e verilmesine,

Davacı ... vekil ile temsil edildiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince manevi tazminat yönünden kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 4.500,00 TL nispi vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ...'ya verilmesine,

Davacı ... vekil ile temsil edildiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince manevi tazminat yönünden kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 4.080,00 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ...'ya verilmesine,

Davacı ... ... vekil ile temsil edildiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince manevi tazminat yönünden kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 4.080,00 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ... ...'ya verilmesine,

Davacı ... ... vekil ile temsil edildiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince manevi tazminat yönünden kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 4.080,00 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ... ...'ya verilmesine,

Davalılar ... ve ... ... ... Sigorta Şirketi vekil ile temsil edildiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince manevi tazminat yönünden reddedilen miktar üzerinden hesaplanan 4.080,00 TL vekalet ücretinin davacı ...'den tahsili ile davalılar ... ve ... ... ... Sigorta Şirketi'ne verilmesine,

Davalılar ... ve ... ... ... Sigorta Şirketi vekil ile temsil edildiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince manevi tazminat yönünden reddedilen miktar üzerinden hesaplanan 4.080,00 TL vekalet ücretinin davacı ...'dan tahsili ile davalılar ... ve ... ... ... Sigorta Şirketi'ne verilmesine,

Davalılar ... ve ... ... ... Sigorta Şirketi vekil ile temsil edildiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince manevi tazminat yönünden reddedilen miktar üzerinden hesaplanan 4.080,00 TL vekalet ücretinin davacı ...'dan tahsili ile davalılar ... ve ... ... ... Sigorta Şirketi'ne verilmesine,

Davalılar ... ve ... ... ... Sigorta Şirketi vekil ile temsil edildiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince manevi tazminat yönünden reddedilen miktar üzerinden hesaplanan 4.080,00 TL vekalet ücretinin davacı ... ...'dan tahsili ile davalılar ... ve ... ... ... Sigorta Şirketi'ne verilmesine,

Davalılar ... ve ... ... ... Sigorta Şirketi vekil ile temsil edildiğinden yürürlükte bulunan AAÜT gereğince manevi tazminat yönünden reddedilen miktar üzerinden hesaplanan 4.080,00 TL vekalet ücretinin davacı ... ...'dan tahsili ile davalılar ... ve ... ... ... Sigorta Şirketi'ne verilmesine,

5.-Davacı tarafça yatırılan 35,90 TL Başvurma ve 625,04 TL Peşin ve 38,00 TL tamamlama harç toplamı 698,94 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine,

6.-Davacı tarafından yapılan 589,60 TL tebligat/müzekkere masrafı, 1.800,00 TL bilirkişi ücreti, 600 TL davacı tarafından karşılanan hastane masrafları ve 314,50 TL adli tıp gideri olmak üzere toplam 3.304,10 TL yargılama giderinden kabul ve red oranına göre hesaplanan 2.480,57 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Fazlaya ilişkin talebin reddine,

7.-Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde iadesine,

Dair, davacılar vekilinin ve davalı ... vekilinin yüzlerine karşı, diğer davalı tarafın yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere 02/03/2021 tarihinde karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.