Yargıtay - İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi

2017/351 Esas 2018/809 Karar
Karar Tarihi: 02.07.2018
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/351 Esas

KARAR NO : 2018/809

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 12/04/2017

KARAR TARİHİ: 02/07/2018

Taraflar arasında görülen davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA VE TALEP : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; “Meydana gelen ölümlü trafik kazası nedeniyle; ... 2. Sulh Ceza Hâkimliği 2016/1626 D.İŞ. sayılı dosya da ...’nin tutukluluk haline itiraz edilmiş ve tahliyesine karar verildiği, ... 5, Asliye Ceza Mahkemesi ... E, sayılı dosya ile “Taksirle Ölüme Neden Olma” suçundan ...'ye dava açıldığı, müvekkil ve müşterek çocuğun, babalarının desteğinden yoksun kaldığı, aile üyelerinin iaşe, bakım, barınma gibi temel ihtiyaçlarım karşılamasıyla yaşamını zorluklar ve yokluk içerisinde idame ettirdikleri, ölümlü kaza ve destekten yoksun kalma olgusu sigorta poliçesinin geçerli ve yürürlükte olduğu şiire zarfında meydana geldiğinden dolayı davalı ... şirketi işbu davada hasım olduğu gibi destekten yoksun kalma tazminatının da ödenmesinden hukuken sorumlu olduğu, bu aşamada zararlarının, tamamım bilmeleri mümkün olmadığından fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla; davanın kabulüne, ölümlü trafik kazası nedeni ile; 26,06.2016 tarihinde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren müteveffa ...'ün eşi müvekkil ... ve müşterek çocukları destekten yoksunluğu bir ölçüde giderilmesi amacı ile şimdilik; ... için 1.000,00 TL. Müşterek çocukları ... için 1,000,00 TL, ve manevi tazminat için ... için ise, 100,000,00 TL, ... için ise 100.000.00 TL. Olmak üzere toplam 202,000,00 TL. Toplam maddi ve manevi tazminatının ölümün meydana geldiği 22.06.2016 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkillere verilmesini, ayrıca her türlü yargılama gideriyle yasal vekalet ücretinin davalı ... şirketine yüklenmesine karar verilmesi” arz ve talep edilmiştir.

19/06/2018 tarihli ıslah dilekçesinde özetle: Dosyaya sunulan bilirkişi raporu doğrultusunda, müvekkilİ ... için; maddi tazminat olarak; 100.030,85 TL olup talep edilen miktar: 1000 TL olup ve ayrıca ...'ün için 19.321,66 TL olup talep edilen miktar: 1000 TL olup: Toplam 117.352,51 TL'lik kısmının ıslah edilmesini, talepleri doğrultusunda karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA VE KARŞI TALEP : Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; “... plakalı aracın, müvekkil şirket nezdinde ... nolu, 23.10.2015/2016 vadeli ZMS poliçesi ile sigortalı olduğu, müvekkil şirketin poliçe sebebiyle sorumluluğu sigortalı araç sürücüsünün kusur oranı ve poliçe limiti ile sınırlı oluğu ve ölüm başına azami teminatının 310.000,00 TL olduğu, müvekkil şirketin nezdindeki poliçe sebebiyle davacıya karşı sorumluluğunun doğabilmesi sigortalı aracın kazanın oluşumunda kusurlu olmasına bağlı olduğu ve sürücünün kusur oranının belirlenmesi gerektiği, 01,06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Yeni genel şartlar uyarınca destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamaları Türk Borçlar/Kanunu hükümlerine göre değil, genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenmesi gerektiği davacının olay tarihinden itibaren talep etmesi yasal mesnetten yoksun olduğu, faiz talep edilebilme temerrüt olgusunun gerçekleşmesine bağlı olduğu, müvekkil şirketin olay tarihi itibariyle temerrüdünden bahsedilmeyeceği, davanın reddine, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davacı tarafa tahmiline karar verilmesi” arz ve talep edilmiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE :

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Dava; 22.06.2016 günü saat 09,15 sıralarında, sürücü ...’nin sevk ve idaresindeki ... plakalı çekici, ve bu çekiciye bağlı ... plakalı yarı römork araç ... ili, ... İlçesi, ... mahallesi, Eski .... asfaltı, ....kapı istikametindeki emniyet şeridine aracını park ederek araç içerisinde dinlenerek yasak saatin geçmesini beklerken sürücü ...’ün sevk ve idaresindeki ... plakalı motosikletin kontrolünü kaybederek motosikletin ön kısımlarıyla, yan römorkun arka kısımlanna çarparak sağ yan kısımları üzerine yan yatması neticesinde dava konusu trafik kazasının meydana geldiği, meydana gelen kaza neticesinde ...'ün vefat ettiği, ...'ün vefatından dolayı eşi ..., çocukları ...'ün maddi ve manevi tazminatın olay tarihinden işletilecek faiziyle tahsili davasıdır.

Deliller; bilirkişi incelemesi, ... Sigorta A.Ş. nezdinde ... nolu Sigorta Poliçesi,

Mahkememiz dosya arasına alınan bilgi, belgeler, trafik kaza tespit tutanağı üzerinden bilirkişi incelemesi yapılmış, 31/05/2018 tarihli raporda; ... plakalı motosikletin sürücüsü ...'ün; Karayolları Trafik Kanununun; 47. maddesinin c) ve d) fıkraları île 52.mad desin in a) ve b) fıkraları ve 57.maddesiniıı a) fıkrası ile 84.maddesinin d) ve f) fıkralarını ihlal ederek; Meskun mahalde araç kullanırken Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara vc Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymak zorunda olup, Kavşağa yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak zorunda olduğu halde, motosikletin hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadığı, gereken dikkatini yola vermediği ve özenli davranışı ile aracını her an durdurabilecek şeklide seyretmesi gerekirken, seyrine özen göstermediği, yeni çevre düzenleme yolundan eski .... asfaltı caddesi .... kapı istikametine göre doğrultusunu değiştirirken, kavşağa yaklaşırken doğrultu değiştirme manevrasını yanlış yaparak kontrolsüz davranışı ve dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi, özensiz davranışları nedeniyle emniyet şeridinde park halindeki ... plakalı çekici ve arkasında takılı ... plakalı yarı römorka güvenli ve yeterli bir mesafeden daha fazla yaklaşarak, arkadan çarptığı anlaşıldığından, kazada % 70 (vüzde yetmiş) oranında kusurlu olduğu, ... plakalı çekici ve (arkasında ... plakalı varı römork takılılar acın sürücüsü ...'nin; Karayolları Trafik Kanununun; 47. maddesinin c) ve d) fıkraları ile 61.maddesinin a) ve b) fıkralarını ihlal ederek; Meskun mahalde araç kullanırken Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara ve Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymak zorunda olduğu halde; trafik işaret levhalarına uymadığı, kaza yerine 52 metre mesafede duraklamak ve park etmek yasaktır trafik işaret levhası olduğu halde aracını park ettiği ve sürücü ...'ün yönetimindeki ... plakalı motosikletin gelerek arkadan çarpmasına sebebiyet verdiği anlaşıldığından kazada ; % 30 ( yüzde otuz ) oranında kusurlu olduğu, dosyada mevcut nüfus kayıt örneğine göre müteveffadan geriye; 30/03/1989 doğumlu eşi ..., 21/09/2011 doğumlu oğlu ...'in kaldığı, müteveffanın davacı eşi ...'nın, kaza/vefat tarihinde 29 yıl; 1 ay 29 günlüktür ve 29 yaşında olduğundan müteveffa ile davacı eşi ... arasındaki desteklik ilişkisinin süresi de 40 yıl olacağı, müteveffanın davacı oğlu ...'in, kaza/vefat tarihinde 6 yıl; 8 ay 7 günlüktür ve 7 yaşında olduğundan müteveffa ile davacı eşi ... arasındaki desteklik ilişkisinin süresi de 11 yıl olacağı, davacı ...'ün destek kaybı zararının 100.030,85 TL, davacı ...'ün destek kaybı zararının 19.321,66 TL olacağı, zarar miktarlarının poliçe miktarı olan 310.000,00 TL limitinde olduğu, davacıların söz konusu zararı 18/11/2016 tarihinden başlamak üzere yasal faizi ile talep edebilecekleri, belirtilmiştir.

Destekten yoksun kalma tazminat talep edebilmek için davacılar mirasçı sıfatı ile değil, desteklerini kaybeden sıfatı ile üçüncü kişi durumunda bulunmaktadır. Destek gören olmak için mirasçı olunmasına gerek bulunmamaktadır. Miras hakkı olmayan birçok kişi destek gördüğünü iddia ve ispat etmek kaydı ile destekten yoksun kalma tazminatı talep etmek hakkına sahiptir. Miras hakkı bulunan 25 yaşını doldurmuş her çocuk ana kural olarak destek kaybına uğramayacaktır. Yine evlenmiş olan her çocuk destek kaybına uğramayacaktır. Görüleceği üzere bir kimseye mirasçı olmak ile o kimsenin destek olduğu kişiler birbirlerinden farklıdır.

Meydana gelen kaza sebebi ile vefat eden kişinin desteğini kaybettiğini iddia ederek tazminat talebinde bulunulması halinde, Yargıtay Hukuk Dairesinin yerleşmiş içtihadı gereğince, (Hukuk Genel Kurul kararları da aynı yöndedir) desteğini yitirdiğini iddia eden kişi, mirasçı olup olmadığına bakılmaksızın üçüncü kişi olarak kabul edilmektedir. üçüncü kişi olması sebebi ile miras bırakanın kusurunun da önemi bulunmamaktadır.

6098 sayılı yasanın 53/3 maddesine göre ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar destekten yoksun kalma tazminatı olarak talep edilebileceği, 2918 sayılı yasanın 99/1 maddesi ve poliçe genel şartları B.2.b Maddesine göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağının veya bilirkişi raporunun, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine ödemek durumundadırlar. 2918 sayılı yasanın 85. Maddesine göre bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi doğan zarardan müşterek müteselsilen sorumlu olurlar bu nedenle araç maliki olarak davalı meydana gelen zarardan kusursuz tehlike sorumluluğu gereği sorumludur. 2918 sayılı KTK 'nun 91. Maddesine göre 'işletenlerin bu kanunun 85. Maddesinin birinci fırkasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.'

Mahkememiz dosyasında, ... Sigortadan ... numaralı 23.10.2015/2016 tarihleri arasında geçerli KTK-ZMMS Trafik Sigortası bulunduğu, ... plakalı çekici ve arkasında takılı ... plakalı yarı römorka plakalı aracın sürücüsü ...'nin trafik kazasında % 30 kusurlu olduğu, ... plakalı motosikletin sürücüsü ...'ün trafik kazasında % 70 kusurlu olduğu, kazadan sonra Hastanede yapılan ölçümde 0,00 promil (alkolsüz) olduğu, mahkememizce alınan bilirkişi raporlarında ... için destekten yoksun kalma tazminatının 100.030,85 TL, ... için destekten yoksun kalma tazminatının 19.321,66 TL hesaplandığı,19/06/2018 tarihli ıslah dilekçesi gereği maddi tazminat taleplerinin kabulüne, ... Sigortadan ... numaralı 23.10.2015/2016 tarihleri arasında geçerli KTK-ZMMS Trafik Sigortası manevi tazminatı kapsamadığından manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilerek aşağıdaki gibi hüküm kurulması gerekmiştir.

HÜKÜM:

1-Davanın kabulü ile davacı eş ... için 100.030,85 TL, davacı ... için 19.321,66 TL destekten yoksun kalma maddi tazminatın 18/11/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2-Davacının manevi tazminat talebinin reddine,

3-Alınması gerekli 8.152,97 TL karar ve ilam harcından peşin alınan (peşinde 689,94 TL + ıslahta 401,00 TL) toplam 1.090,94 TL'nin düşümü ile eksik kalan 7.062,03 TL eksik harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine,

Maddi Tazminat Yönünden

4-Davacı ... vekille temsil ettirdiğinden kabul üzerinden hesaplanan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve taktir olunan 2.318,60 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Davacı ... vekille temsil ettirdiğinden kabul üzerinden hesaplanan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve taktir olunan 10.752,47 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Manevi Tazminat Yönünden

6-Davalı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden manevi tazminat talebinin reddi üzerinden hesaplanan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve taktir olunan 2.180,00'er TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya ödenmesine,

7-Davacı tarafından yapılan (36,00 TL ilk masrafı+ 205,60 TL posta masrafı+ 1.800,00 TL bilirkişi ücreti =)2.041,60 TL yargılama giderinin red ve kabul oranına ( %37,37 kabul ) nazaran 762,94 TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,kalan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

8-Davacı tarafça (peşinde 689,94 TL + ıslahta 401,00 TL) toplam 1.090,94 TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-Davacı tarafça yatırılan gider avansından geriye kalan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Davacı vekillerinin yüzlerine karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 02/07/2018

Katip e-imzalıdır Hakim e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.