Yargıtay - İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/168 Esas 2022/89 Karar
Karar Tarihi: 03.02.2022
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/498 Esas

KARAR NO : 2022/31

DAVA : Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen)

DAVA TARİHİ : 31/07/2019

KARAR TARİHİ : 14/01/2022

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ /

TALEP: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;...'e ait ... plakalı aracın ...'ın sevk ve idaresinde iken; davalı ...'nun sürücüsü olduğu, trafiğe çıkması yasak olduğu iddia edilen patpat adı verilen araçla maddi hasarlı trafik kazasına karışması neticesinde müvekkili bulunduğu ... Sigorta A.Ş., tarafından teminat kapsamında aracın tamir edilmesi için 21.834,00 TL tutarında ödeme yapıldığı, ancak kaza tutanakları ve ekspertiz raporuna göre rücu imkanı bulunduğu için davalıya rücu mektubu gönderildiği, takibinde ... 25. İcra Müdürlüğü ... E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığı, ancak davalının borca itiraz ederek takibi durdurulduğu, akabinde arabuluculuk süreci başlatılarak olumsuz sonuçlandığı, davalının haksız, hukuka aykırı ve kötü niyetli itirazının iptali ile borçlunun takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen yasal faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; 04.07.2018 tarihinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında müvekkilinin yönetimindeki aracın Karayolları Trafik Kanununun 53/1-a ve 36. Maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle kazaya karışan diğer aracın poliçesi kapsamında yapım bedellerini talep ettiği icra davasındaki itirazın kaldırılmasını ve kötü niyet tazminatına karar vermesini talep ettiği, ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı, bu nedenle davanın reddine karar verilmesini, müvekkilinin kazanın olduğu tarihte, tarlasından çıkarak sağ şeritte köyüne doğru ilerlerken, köy yoluna dönüş yaptığı sırada ... plakalı aracın müvekkilinin aracına çarptığı, kusurun müvekkilinde olmadığının açık olduğu, her ne kadar müvekkilinin KYTK 53-1a maddesi gereği sinyal vermeden dönüş yaptığı ve kazaya sebebiyet verdiği iddia edilmiş olsa da, olay yeri krokisindeki 11.200 metre fren izlerinden de anlaşılacağı üzere, kazanın tamamen davacının güvencesi altında olan aşırı hızlı seyir halinde olmasından kaynaklandığı, ayrıca sağ şeritte seyir halinde olan aracın sol tarafında hasar meydana gelmesinin, aşırı hızdan kaynaklanmış olacağının iddia edildiği, ayrıca müvekkilinin KYTK'nın 36. Maddesini ihlal ettiği belirtilmiş ise de, kullanılan aracın ehliyetle kullanılması gereken bir araç olmadığının iddia edildiği ve bu gerekçelerle davacının müvekkiline açmış olduğu rücu davasının reddini talep etmiştir.

KANITLAR VE GEREKÇE /

Dava; İ.İ.K.'nın 67. maddesi hükmüne dayalı olarak açılmış olup, yapılan ilamsız icra takibine karşı davalının vaki itirazının iptali ve icra inkar tazminatı ile sorumlu tutulması istemine ilişkindir.

Dava konusu uyuşmazlığın; sigortacının dava dışı sigortalısına aralarındaki sigorta poliçesi gereğince ödediği hasar bedelinin 6102 sayılı TTK'nın 1472-1481 maddeleri uyarınca rücuen tahsili amacıyla başlatılan icra takibinde alacağın varlığı, miktarı, icra inkar tazminatı ve kötü niyet tazminatı koşullarının oluşup oluşmadığı, tarafların kusur durumu, davalının bu zarardan sorumlu tutulup tutulamayacağı noktasında toplandığı tespit edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; ... 25. İcra Müdürlüğü ... Esas sayılı dosyası, ekspertiz raporu, maddi hasarlı trafik kazası tutanakları ve fotoğrafları, ödeme dekontu, rücu mektubu, irsaliyeli fatura, kasko sigorta poliçesi, tanık, yemin, keşif, bilirkişi incelemesine, ve sair delile delil olarak dayanmıştır.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; kaza tespit tutanağına, kazadan sonra çekilmiş olay yeri fotoğraflarına, keşif, bilirkişi incelemesine delil olarak dayanmıştır.

... 25. İcra Müdürlüğü' nün ... esas sayılı dosyası celbedilerek dosya kapsamına kazandırılmıştır. İcra dosyasının tetkikinde; davacının, davalı aleyhinde alacağının tahsili amacı ile 22.345,45.-TL üzerinden icra takibi yaptığı, ödeme emrinin davalıya/borçluya 06/03/2019 tarihinde tebliğ edildiği, davalı/borçlu vekilinin 08/03/2019 tarihli itirazı üzerine takibin durduğu anlaşılmıştır.

Davacı sigorta şirketine yazılan müzekkere cevabı gereğince davaya konu ... plakalı aracın hasar dosyası dosya kapsamına kazandırılmıştır.

... İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan müzekkere cevabı gereğince davaya konu aracın trafik kayıtları dosya kapsamına kazandırılmıştır.

Makine Mühendisi bilirkişi vasıtasıyla kusur ve hasar yönünden inceleme yapılarak bilirkişi raporu alınmasına karar verilmiştir.

Bilirkişi ... tarafından hazırlanan 07/04/2020 tarihli bilirkişi raporu raporu incelenmiştir.'Sürücü ... Yönünden Kazanın Değerlendirilmesi: Kazanın birinci sebebi; Patpat olarak tabir edilen aracın sürücüsü ...'nun öncelikle bu aracı kullanabilmesi için Karayolları Trafik Kanununa göre en az F sınıfı ehliyetinin olması gerekirken tescilsiz ve ehliyetsiz olarak kullandığı bu sebeple Karayolları Trafik Kanununun 36. Maddesi gereğince 'Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.' ibaresi olmasına rağmen ehliyetsiz araç kullandığı, trafik kazası tutanağında da belirtildiği üzere 'tescilsiz' bir motorlu araçla trafiğe çıktığının belirlendiği, bu nedenle Karayolları Trafik Kanunu'nun 25. Maddesini ihlal ettiği, ayrıca aracın kendi sevk ve idaresinde iken meskun mahalde seyir halinde kullandığı, ancak aracın teknik özelliklerini dikkate alarak yola gereken dikkati vermesi gerekirken kontrolsüz şekilde idare ettiği bu nebeple Karayolları Trafik Kanunu'nun 53/1-a düzenlemesine göre 'Sürücüler sağa dönüşlerde sağa dönüş işaretini vermeye zorunludurlar.' denilmesine rağmen kuralı ihlal etmesi neticesinde kazanın meydana gelmesi sebebiyle ...'nun % 100 kusurlu olarak değerlendirilebileceği; iddia edildiği üzere kazaya ilişkin sunulan olay yeri krokisinde 11.200 metre fren izi olduğu yönünde herhangi bir bilginin olmadığı, krokinin son bölümünde çizilen 11.200 mt konumlar arası ölçüyü gösteren belirteç olabileceği dolaysııyla rapor içeriğinde fren izinden ve araca ait hız limitinden bahsedilmediği;... plakalı araç sürücüsü ...'ın vuku bulan trafik kazasında herhangi bir kusurunun bulunmadığı; Dava konusu aracın... plakalı 2017 model ..., şasi numarasının ... beyaz renk dizel yakıtlı ve ... adına kayıtlı olduğu; Dosya kapsamında sunulan bilgi ve belgeler ışığında, kazaya maruz kalan aracın resimlerinin incelenmesinde, ... plakalı aracın sol ön ve yan kısımlarından ağır hasar aldığı, ve sunulan ekspertiz raporundaki hasar giderilme bedeli olan KDV ve işçilik dahil olmak üzere toplam hasar 21.690,25 TL'nin hasarın giderilmesi yönünde uygun olabileceği görüş ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

Davalı tarafın bilirkişi raporuna itirazlarının değerlendirilmesi bakımından önceki rapor düzenleyen bilirkişiden, bilirkişi ek raporu alınmasına karar verilmiştir.

Bilirkişi ... tarafından hazırlanan 19/06/2021 tarihli bilirkişi ek raporu raporu incelenmiştir. 'kök raporda vurgulanan tespitlerden farklı bir değerlendirme yapmanın mümkün olmayacağı, kusur atfına ilişkin dayanağın ise belirtildiği üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu olduğu, içeriğin ise net şekilde belirtildiği sonuç ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

Bilirkişi kök ve ek raporu dosya kapsamına uygun ve denetime elverişli bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamı, toplanan deliller ve bilirkişi raporları birlikte değerlendirildiğinde; dava kasko sigortacısının ödediği hasar bedelinin TTK'nun 1472. maddesi kapsamında rücuen tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali isteğine ilişkindir.

Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi gereğince kasten veya taksirle başkasına zarar veren bu zararı gidermekle yükümlüdür. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85. maddesi gereği motorlu araç işleteni doğan zararlardan sürücü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 1472. maddesi gereğince sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, halefiyet ilkesi gereği ödediği tazminatı zarar verenlere rücu hakkına sahiptir.

Davacı sigorta şirketi kasko sigortası ile sigortaladığı ... plaka sayılı aracın trafik kazası nedeni ile hasarlanmasından dolayı hasar bedelini karşılamıştır. Davacı alacaklı hasara davalıya ait aracın sebebiyet verdiği iddiası ile 21.834,00-TL hasar bedeli ve 511,45-TL işlemiş faizi toplamı 22.345,45-TL alacağın tahsili için davalı aleyhine ... 25. İcra Müdürlüğü' nün ... takip sayılı dosyası ile ilamsız icra takibine başlamış, davalı tarafından takibe itiraz edilmesi üzerine eldeki itirazın iptali davası açılmıştır. Davacı sigorta şirketine kasko sigorta poliçesi ile sigortalı bulunan ... plakalı araç ile davalının sürücüsü olduğu patpat olarak tabir edilen aracın 04/07/2018 tarihinde meydana gelen trafik kazasında davacı sigorta şirketine kasko sigortalı ... plakalı hasarlandığı anlaşılmıştır. Mahkememizce hükme esas alınan 05/04/2021 tarihli kusur ve hasara yönelik bilirkişi raporunda, dava konusu kaza nedeniyle davalı sürücünün patpat tabir edilen aracı kullanabilmesi için Karayolları Trafik Kanununa göre en az F sınıfı ehliyetinin olması gerekirken tescilsiz ve ehliyetsiz kullandığı ve kazanın oluşumunda KTK'nın 53/1-a maddesini ihlal etmesi sebebiyle % 100 kusurlu olduğu ve dava konusu ... plakalı aracın zarar tutarının 21.690,25-TL olduğunun tespit edildiği, davalı sürücünün haksız fiil faili olarak zarardan sorumlu olduğu ve davacının bu miktara ödeme tarihinden itibaren faiz talep edebileceği anlaşılmıştır. Hser ne kadar davacı tarafından dava değeri 26.448,82-TL olarak gösterilmiş ise de, takipten dava tarihine kadar olan faiz ve feriler itirazın iptali davasına konu olamayacağından, davanın ödeme emrindeki takip çıkışı olan 22.345,45-TL üzerinden kısmen kabulü ile; davalının ... 25. İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı takibine yaptığı itirazının 21.690,25 TL asıl alacak 511,45 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 22.201,70 TL yönünden iptaline, takibin 21.690,25 TL asıl alacağa takip tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine karar vermek gerekmiştir.

Dava konusu rücuen itirazın iptali davasına konu alacak haksız fiil niteliğindeki trafik kazasından kaynaklanmakta olup İİK'nın 67. Maddesi anlamında likit (bilinebilir, belirlenebilir) nitelikte bir alacak olmadığından davacının icra inkar tazminatı talebinin reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM / Gerekçesi yukarıda izah olunduğu üzere;

1-Davanın kısmen kabulü ile; davalının ... 25. İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı takibine yaptığı itirazının 21.690,25 TL asıl alacak 511,45 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 22.201,70 TL yönünden iptaline, takibin 21.690,25 TL asıl alacağa takip tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile devamına,

2-Koşulları oluşmadığından icra inkar tazminatı talebinin reddine,

3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince hesap olunan 1.517,01-TL nispi karar ve ilam harcından, davacı taraftan peşin alınan 451,68-TL harcın mahsubu ile hazineye gelir kaydına, bakiye 1.065,33.-TL karar harcının davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

4-Davacı tarafından yatırılan ve (3) numaralı maddede mahsup edilen 451,68-TL harcın, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı taraf kendini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde geçerli A.A.Ü.T.'deki esaslara göre ve 6100 S HMK gereğince belirlenen red edilen miktar üzerinden hesaplanan 5.100,00.-TL nispi vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

6-Davalı taraf kendini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde geçerli A.A.Ü.T.'deki esaslara göre ve 6100 S HMK gereğince belirlenen kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 143,75.-TL nispi vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine,

7-Davacı tarafından yapılan 44,40.-TL başvurma harcı, 800,00.-TL bilirkişi raporu masrafı, 107,90.-TL posta giderleri ve diğer giderler olmak üzere toplam 952,30.-TL yargılama giderinin davadaki kabul ve ret oranına göre; 946,17.-TL'sinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, 6,13-TL'sinin davacı üzerinde bırakılmasına,

8-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

9-İstanbul Bakırköy Arabuluculuk Bürosu tarafından ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere suçüstü ödeneğinden karşılanan 1.320,00.-TL arabuluculuk tarife bedelinin davadaki kabul ve ret oranına göre; 1.311,51-TL'sinin davalıdan, 8,49-TL'sinin davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, buna ilişkin harç tahsil müzekkeresi yazılmasına,

Dair davacı vekilinin huzurunda, diğer tarafın yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri'nde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.14/01/2022

Katip

¸e-imzalıdır

Hakim

¸e-imzalıdır

*Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında elektronik imza ile imzalanmıştır.*


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.