Yargıtay - 12. Ceza Dairesi

2014/12501 Esas 2015/9988 Karar
Karar Tarihi: 05.06.2015
Yargıtay taksirle öldürme

12. Ceza Dairesi         2014/12501 E.  ,  2015/9988 K.

'İçtihat Metni'Mahkemesi : Ağır Ceza Mahkemesi

Suç : Taksirle öldürme

Taksirle öldürme suçundan sanık....'ın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık.... müdafii ile katılanlar vekilleri, sanık ...'nın beraatine ilişkin hüküm ise katılanlar ... ve ... vekilleri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Olay tarihinde saat 08.30 sıralarında, ... İli ...Mahallesi .... Caddesi No:39'da bulunan ve sanık ...'nın sahibi olduğu ....- Zemin Market isimli işyerinde patlama ve yangın olayının meydana geldiği, patlamanın olduğu belirtilen 39 nolu bina zemin ve bodrum katında bulunan işyerinin ön cephesinde bulunan tüm camların kırılmış ve yola saçılmış olduğu, bina arka cephesinin tamamen yıkıldığı, bina zemin betonlarının bodrum kata doğru çöktüğü, bu bodrum kattan yan tarafta bulunan binalara ait bodrumlara geçişi kapatmak için yapılan duvarların da patlamanın etkisiyle yıkılmış olduğu, patlamanın olduğu iş yeri yanında olan ve büro olarak kullanılan kısmın da tüm camlarının basınç nedeniyle dışarıya doğru kırılmış olduğu, patlamanın olduğu bina karşı cephesinde bulunan...Sokak 30 numaradan başlayıp cadde üzerinde 34 numaraya kadar devam eden ve daha sonra...Sokak 45 numarada biten bitişik nizam bloklar olduğu, bu binaların özellikle patlamanın olduğu 39 nolu bina karşısındaki binanın altında zemin ve çekme kat olmak üzere iş yerinin olduğu, bu iş yeri ile üzerinde beş kattan oluşan konutların bulunduğu, konutların en üst katına kadar ön cehpedeki tüm camların kırıldığının görüldüğü, ayrıca patlama sonucu bir kişinin öldüğü, iki kişinin hayati tehlike geçirecek ve 3. derece kemik kırığı oluşacak şekilde, bir kişinin görme bozukluğu oluşacak şekilde ve 21 kişinin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı, olaya müdahale eden ... Belediyesi İtfaye Dairesi Başkanlığı Yangın Raporuna göre 'Laminant parke işi yapılan ... Zemin adlı işyerinin bodrumuna; yoldan geçen doğal gaz hattından veya binaların giriş hatlarından kaçak yapan doğal gazın bodruma giriş yapan iki adet pis su giderlerinin kenarından sızıntı yaparak dolması ve sabah işyerinin açılmasıyla birlikte bir kıvılcımla (sigara, kibrit, elektrik düğmesi) buluşması neticesinde bodrum ve dükkanda çok güçlü bir patlama oluştuğunu, doğal gaz patlamalarında hızın ses hızından yüksek olduğunu, basıncın yaklaşık 8 kg/cm2 olduğunu, olay yerindeki tahribat görülüp değerlendirildiğinde, olayın doğal gaz patlaması olduğunun anlaşıldığının' belirtildiği, dosya içerisinde bulunan belge ve tanık ifadeleri incelendiğinde, olay yeri işyerinin yan binasının 1. katında ikamet eden ... isimli şahsın iki ay öncesinde doğalgaz borcunu ödememesi nedeniyle...çalışanı tanık ... tarafından doğalgaz sayacının mühürlendiği ve gaz kesme amacı ile regülatörün söküldüğü, borcun ödenmesi üzerine olaydan bir önceki akşam saatlerinde yine ... teknisyeni sanık....'ın olay yerine gelerek, 24.07.2009 tarihli ifadesinde belirttiği üzere 'doğalgaz bağlantı kutusunda çalışma yaparak sökülü vaziyetteki regülatör montajını yaptığını, binada bulunan dairelere gaz akışının olup olmadığını kontrol etmek için kapı zillerine bastığını, 1 numaralı dairede oturan gencin sayacın mühürlü olduğunu söylediği, mühür açma işleminin başka bir ekibe ait olduğu için mühürü açıp daireye gaz gelip gelmediğine bakamadığını, yalnızca regülatör kurulup kolon hattına gaz akışının olduğunu tespit ettiğini' beyan ettiği, ertesi gün sanık ...'nın beyanına göre' saat 08.30 da iş yerini açtığını, sonrasında ölen ...'ın işyerine müşteri olarak geldiğini, tuvaleti kullanmak amacıyla bodrum ile bağlantılı olan elektrik düğmesine bastığını ve patlama olduğunu, patlamanın etkisi ile dükkanın dışına 14 metre ileriye fırladığını, sabah dükkana geldiğinde sarımsağa benzer bir koku hissettiğini bu amaçla dükkandaki tüpü kontol ettiğini, kaçak olmadığını, gaz kaçağından şüphelenmediğini' beyan ettiği, olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen ... Polis Merkezi Amirliği Olay Yeri İnceleme Tutanağına göre ' bodrum kata inişe göre sağ tarafta beton kolon dibinde içi boş üç adet boya teneke kutusunun ve içerisinde az miktarda tiner kokusuna benzer madde bulunan ağzı kapalı büyük boy teneke olduğunu ve bu tenekelerin sağlam olduğunu, işyerinde herhangi bir kimyasal madde olmadığını, kaldırılan inşaat enkazı altında tüp ve benzeri herhangi bir bulguya ve hissedilir bir derecede tiner v.b kokuya rastlanılmadığını, ancak bodrum kattaki içerisinde az miktarda tiner olabileceği değerlendirilen büyük boy yağ tenekesinin ağız kısmındaki deliğe yaklaşıldığında tiner kokusuna benzer bir kokunun olduğunu, diğer 3 boya teneke kutusunun iç kısımlarının boş olduğunu ve tiner yahut benzeri bir kokunun hissedilmediğini, tenekelerin kapaklarının kapalı olduğunun belirtildiği, ayrıca 18.08.2009 tarihli ek bilirkişi raporuna göre tenekelerin bulunduğu beton kolon duvarında tavanında herhangi bir islenmenin olmadığı tespit edildiği, belirtilen teneke içerisinden alınan sıvı örneğinin incelenmesi ile düzenlenen 19.06.2009 tarihli Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı Ekspertiz Raporuna göre işyerindeki teneke içerisinde bulunan sıvı maddenin patlayıcı niteliği bulunmayan fakat yanıcı niteliğe sahip 'TOLUEN' olduğunun tespit edildiği, her ne kadar 17.12.2009 tarihli bilirkişi raporunda olay sonrası yapılan ölçümlere göre gaz kaçağı tespit edilememiş olmasına göre meydana gelen patlamanın sanık ...'nın bodrumunda gereğinden fazla yanıcı madde istiflemesinden meydana geldiği ve sanığın tam kusurlu olduğu belirtilmişse de, 17.09.2012 tarihli bilirkişi raporunda belirtildiği gibi sanık Salahattin'in işyeri bodrumunda tespit edilen toluen malzemesinin bulunduğu 18 lt'lik kabın tam dolu olduğu varsayılsa bile geriye 2 lt kaldığı tespiti karşısında 16 litresinin dükkanın giriş ve bodrum kısımlarına yayıldığının düşünülmesi gerektiği, olay yeri inceleme tutanağına göre 675m3 boş hacimli bodrum katında malzeme bazlı yanma olayının gerçekleşmesi için toluen miktarının hava içerisinde hacimce en az %1.27 olması gerektiği, yapılan hesaplamalara göre 32.3 kg toluenın buhar fazına geçmesi ve 8.57 m3 (25 °C ve 1 atm) hacme sahip olması gerektiği, bu hesaba göre dükkan hacminin yarısından fazlasının laminant vb. malzeme ile dolu olması ve tenekeden çıkabilecek ancak 15.48 kg buhar fazında toluen olabileceği, her ne kadar tenekelerin ağzının kapalı olduğu kolluk tutanakları ile tespit olunmuş ise de, sıvıların ağzı açık bir kaba konulduğunda buharlaştığı, buharlaşmanın hızı sıvılar için farklılıklar gösterdiği, yüksek sıcaklık, geniş yüzey alanı, ve rüzgarın olması gibi etmenlerin de buharlaşma hızını etkileyeceği, toluen göreceli olarak hızlı buharlaşan bir sıvı olduğu, dükkan içerisinde bulunan tenekedeki toluenin 14.05.2009 gecesi saat 22:00 civarı ile olay patlamanın olduğu saate (08:30) kadar geçen sürede (yaklaşık 10 saat 30 dakika) buharlaşması gerektiği, toluenin molekül ağırlığı (92 g/mol), kütle transferi katsayısının (0.482 cm/s), 25 °C doymuş buhar basıncı (0.00376 MPa) kullanarak ve rüzgar olmayan bir kapalı ortamda yaklaşık 5 cm çaplı bir açıklıktan (kabın ağzı açık olduğu varsayılırsa) toluenin buharlaşma hızı 0.0013g/saniye olarak hesaplanacağı, belirtilen 10.5 saatte ancak 50 gr toluenin buharlaşabileceğinin, bu şekilde tespit edilen miktar, muhafaza şekli ve fiziki koşullar itibariyle meydana gelen patlama ve yangın olayının bodrum katta bulunan toluen maddesi sebebiyle meydana gelmiş olamayacağının tespit edildiği, ancak olaydan bir gün önce 41 numaralı bina 1 numaralı dairenin gaz akışının regülatörun sökülerek kesilmesi ve gaz akışının sağlamak üzere 14 Mayıs 2012 günü akşam ...yetkililerince regülatör takılması ancak kaçak testinin uygun şekilde yapılmamasının doğal gaz kaçağına sebebiyet verebileceği, gaz kesilme işleminin sayacın yalnızca mühürlenmesi yolu ile yapılması gerektiği, her ne kadar ...raporunda olay günü akşam üstü ve ertesi günü kapsayan kaçak testlerinde kaçak bulunamadığı belirtilmişse de, bu tespitin olay gecesi kaçağın gerçekleşmediğini kanıtlar bir bulgu olmadığı, çünkü patlama haberi alınır alınmaz gelen ...görevlilerince önlem alındığı, ayrıca tarafsız... ve ... firmalarının olaydan 2 gün sonra inceleme yapabildiği, doğal gazın toprak altından ve bulabildiği açıklıklardan dükkan içerisine İtfaiye Raporunda belirtildiği gibi ulaşması halinde patlamanın gerçekleşebileceği, dükkan hacminin yarısının dolu olması durumunda dahi (337.5 m3) metan gaz için parlama alt sınırı olan %5'e ulaşmak için 25 C ve 1 atm'de yaklaşık 11 kg metan bulunması gerektiği, bu miktardaki metan gazı (yanma ısısı = 818.7 ko/mol ve yanma etkinlik faktörü = 0.2) yaklaşık 2.4 kg patlayıcı olan TNT'ye eşit bir patlama enerjisi oluşturacağı, meydana gelen ölüm, yaralanma ve maddi hasar bulguları değerlendirildiğinde, olayın doğal gaz patlaması ile meydana geldiği kanaati ile yapılan incelemede;

1) Sanık ... hakkında verilen beraat hükmünün temyizen incelenmesinde:

Oluş ve dosya kapsamına göre meydana gelen patlamanın sanığın işyerinde bulunan toluen maddesinden kaynaklı olarak oluşabilmesinin tespit edilen miktar ve muhafaza koşulları itibariyle mümkün olmadığı anlaşıldığından tebliğnamenin 'ilgili bölümlerinde uzman öğretim görevlilerinden oluşturulacak bilirkişi kurulu aracılığıyla yeniden çelişkileri giderici inceleme yaptırılıp, alınacak rapora göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ile yetersiz bilirkişi raporuna itibar edilmesi' yönündeki bozma görüşüne, her ne kadar dosya kapsamına uygun ve hükme esas alınabilecek yeterlilikte olduğu tespit edilen 17.09.2012 tarihli bilirkişi raporunda sanığa 'olay günü sarımsak kokusuna benzer bir koku hissetmiş olduğunu beyan etmiş olmasına rağmen önlem almaması' sebebiyle kusur yüklenmiş ise de, mahkemenin 'sanık ...'nın bir koku duymasının ancak önlem almamasının bu sanık yönünden kusur izafiyetine yeterli olmayacağı, alabileceği bir önlemin teknik olarak mümkün olmadığı, bu sebeple meydana gelen patlama ve ölümlü yaralanmalı kazada kusurlu olamayacağı' yönündeki mahkeme kabulü yerinde görüldüğünden, tebliğnamenin, '...'nın da kusurlu olduğu bilirkişi raporunda belirtilmesine rağmen bu sanık hakkında beraat kararı verilmesi' yönündeki bozma görüşüne iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suç açısından sanığın taksirinin bulunmadığı, gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılanlar vekilinin ve katılanlar ... ve ... vekilinin herhangi bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA,

2) Sanık.... hakkında kurulan hükmün temyizen incelenmesinde;

...teknisyeni olan sanığın sorumluluğunun tespitine ilişkin olarak alınan 17.09.2012 tarihli bilirkişi raporu oluş ve dosya kapsamına uygun ve hükme esas alınabilecek yeterlilikte olduğu görülmekle, tebliğnamenin 'ilgili bölümlerinde uzman öğretim görevlilerinden oluşturulacak bilirkişi kurulu aracılığıyla yeniden çelişkileri giderici inceleme yaptırılıp, alınacak rapora göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme sonucu, yetersiz bilirkişi raporuna itibar edilmesi' yönündeki bozma görüşüne iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılamaya toplanıp karar yerinde gösterilen delillere mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafii ve katılanlar vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Taksirli suçlarda iki sınır arasında temel ceza belirlenirken; suçun işleniş biçimi, failin taksire dayalı kusurunun yoğunluğu, meydana gelen zararın ağırlığı, yaralanmaların niteliği, maddede öngörülen cezanın alt sınırı da nazara alınıp, uygun bir cezaya hükmedilmesi gerekirken, bir kişinin ölümü, iki kişinin hayati tehlike geçirecek ve 3. derece kemik kırığı oluşacak şekilde, bir kişinin görme bozukluğu oluşacak şekilde ve 21 kişinin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralanmalarına neden olan sanık hakkında; adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerekirken, yazılı şekilde eksik cezaya hükmolunması,

Kanuna aykırı olup, katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca, hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA, 05.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.