Yargıtay - İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi

2017/292 Esas 2018/154 Karar
Karar Tarihi: 08.02.2018
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/292 Esas

KARAR NO : 2018/154

DAVA : Hakem Kararının İptali

DAVA TARİHİ : 24/03/2017

KARAR TARİHİ : 08/02/2018

Mahkememizde görülmekte olan Hakem Kararının İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili tarafından verilen 24/03/2017 tarihli dava dilekçesinde özetle; Hakemler Kurulu Kararı gereğince alacaklı çıkan ... Ltd Şti ile ilgili hakem kararını 1 aylık iptal davası açma süreleri dolmadan ve kararın tebliği ile birlikte derhal icra takibi başlatıldığını, ... 29 İcra Müdürlüğünün ... Esas sayılı dosyasına icranın durdurulması yönünde talepte bulunulduğunu ve ilgli dosya borcu tutarının 823.000,00 TL karşılığı teminat mektubunun teslim edildiğini, HMK 439/2 maddesi d bendi gereğince hakem veya hakem kurulunun, tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar veremeyeceğini veya talebin tamamı hakkında karar vermez ya da yetkisini aşarsa bu kararın iptali gerekeceğini, hakem heyeti kurulunca aynı zamanda HMK 439/2 e fıkrası gereğince usul açısından bu kısımda yer alan hükümlere uygun yargılamanın yürütülmediğini ve usuli aykırılıkların kararın esasına etkili olduğunu, hakem kurulu heyetinin ilgili maddenin f fıkrasına aykırı hareket ederek, tarafların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkına da riayet etmediğini, aynı zamanda kamu düzenine de aykırı karar oluşturduğunu, hakem kurulunun teknik rapor dışında ve rapora aykırı ve rapor üzerinde rakama hükmederek karar oluşturduğunu ve yüklenicinin hata ve kusuru ile mevcut delilleri değerlendirmediğini, hakem kurulunda görülen davada, ... firmasının talepleri arasında işin uzuması sebebiyle ilave maliyet bedeli olan 312.780,11 TL'nin tahsili talebinin mevcut olduğunu, ilgili heyetin alacak taleplerinin değerlendirilmesi için inşaat konusunda uzman bilirkişi heyeti oluşturduğunu ve mahallinde keşif yapılmasına karar verildiğini, teknik bilirkişi heyeti raporunda taraflar arasındaki sözleşmenin eser sözleşmesi olduğu, BK 470 gereğince yüklenicinin zamanında ve kararlaştırılan niteliklere uygun şekilde eseri teslim etmesi gerektiği, yüklenicinin işin uzmanı konumunda olması sebebiyle teknik konularda hata yaptığını beyan ederek bundan doğan zararlardan sorumlu olacağının beyan edildiğini,yüklenici tarafından başlatılan tahkime konu icra takibine yetki itirazında bulunulmasına rağmen hakem kurulunce yetkisiz icra dairesinin yetkisinin kabul edilerek hüküm kurulduğunu bildirerek; HMK madde 439/2 (d) bendi gereğince hakem ve hakem kurulu, tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar vermesi, talebin tamamı hakkında karar vermemesi, yetkisini aşması, HMK madde 439/2 (e) fıkrası gereğince usul açısından bu kısımda yer alan hükümlere uygun yargılama yürütmemiş olması ve usuli aykırılık kararın esasına etkili olması, yine hakem kurulunun ilgili maddenin (f) fıkrasına aykırı hareket ederek tarafların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkına riayet etmemesi ve son olarak ilgili hakem kurulu kararının aynı zamanda kamu düzenine de aykırı olması sebepleriyle tahkimde uygulanacak maddi hukuk ve usul kurallarına riayet edilmemesi karşısında ilgili hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalıya usulüne uygun dava dilekçesi, duruşma gün ve saati tebliğ edilmiş, davalı vekili vermiş olduğu 12/04/2017 tarihli cevap dilekçesinde; davacı yanın ... 14 Asliye Ticaret Mahkemesinin ... D.iş sayılı dosyası ile hakem kararının ve dosyasının saklanması için dava açtığını, derdestlik itirazlarının bulunduğunu, davanın görevsiz mahkemede açıldığını, taraflar arasında ... Üniversitesi Öğrenci Yurdunun mekanik inşaat tesisat işlerinin yapılması konusunda 28/05/2013 tarihinde inşaat ve hizmet sözleşmesi yapıldığını, taraflar arasında bakiye iş bedeli, ilave işler ve iş süresinin uzaması sebebi ile uğranılan zararlardan oluşan alacak ve sair hususlarda ihtilaf doğduğunu, müvekkili şirketin bir kısım alacakları için 27/06/2014 tarihli faturayı tanzim ederek noter aracılığı ile davacı şirkete tebliğ etmiş, fatura bedelinin ödenmemesi üzerine ... 11 İcra Müdürlüğünün ... E.sayılı takip dosyası ile icra takibi yapıldığını, davacı şirketin icra takibine itiraz ettiğini ve takibin durduğunu, müvekkili şirketin davacı şirkete ihtarname göndererek ...'i hakem tayin ettiğini bildirdiğini ve hakemini seçmesini ihtar ettiğini, davacı yanın süresi içinde hakemini seçmemesi üzerine ... 2 Asliye Ticaret Mahkemesinin ... yılı dosyası ile dava açıldığını, davacı tarafından bir iptal sebebi olarak gösterilmemiş olmakla birlikte hakem kurulunun diğer taleplerinin kabulü yönündeki değerlendirme ve kabul sözleşmeye ve maddi gerçeğe uygun olduğu, davacının karar harcı ile ilgili itirazı da bir iptal sebebi olmadığını, var ise maddi hatanın düzeltilmesi gerektiğini bildirerek; derdestlik ve görev yönünden davanın reddine, hakem kararının iptali talebinin reddine, karar harcı yönünden düzeltilerek onanmasına, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini istemiştir.

Birleşen İstanbul 18 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/345 Esas sayılı dosyasında davacı ... İnşaat San ve Tic Ltd Şti vekili dava dilekçesinde özetle: öncelikle iş bu davanın usul ekonomisi gereği ... 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esasına kayıtlı iptal davası ile birleştirilmesi gerektiğini 09/02/2017 tarihli 2015/1 E, 2017/1 K.sayılı hakem kurulu kararının dava dilekçesinde dökümü yapılan maddeler yönünden kısmen reddini ve buna bağlı olarak karşı taraf için takdir edilen avukatlık ücretini uhdelerinde bırakılan yargılama gideri ve reddedilen KDV alacak talebi yönünden iptalini, HMK.m494/4 gereğince icranın durdurulmasını talep ve dava etmiştir.

İstanbul 18 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/345 E.sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılama sonucunda; 2017/330 Karar sayılı 14/04/2017 tarihli birleştirme kararı ile dosya Mahkememiz dosyasına gönderilmiştir.

6545 sayılı yasanın 45.maddesinin 4.fıkrası uyarınca tahkim şartına ilişkin itirazlara iptal davalara hakemlerin seçimi ve reddine yönelik davalar ile yabancı hakem kararlarının tanıma ve tenfizine yönelik davalara ilişkin tüm yargılama safhalarının bir başkan ve iki üye ile toplanacak heyette yürütülüp sonuçlandırılacağı düzenleme konusu yapıldığından davalının görev itirazının reddine karar verilerek açık yargılamaya devam olunmuştur.

... 2 Asliye Ticaret Mahkemesinin ... E.sayılı dosyası getirtilmiş yapılan iincelemesinde davacı ... İnşaat San ve Tic Ltd Şti tarafından davalı ... A.Ş aleyhine HMK.nun 416.maddesine dayalı hakem tayini talepli dava açıldığı, yapılan yargılama sonucunda; 03/04/2015 tarihi itibariyle hakem tayinlerine karar verildiği, Mahkememizde görülmekte olan davada hakemlerce verilmiş olan kararların iptalinin verildiği görülmüştür.

... 14 ATM nin ... D.iş sayılı dosyasında 09/02/2017 tarihli ... Esas, ... Karar sayılı hakem kurulu kararının HMK.nun 436.maddesi uyarınca saklanmasına yönelik dava açıldığı, Mahkememizde görülmekte olan davada HMK.nun 439.maddesine dayalı olarak iptal davası açıldığı her iki davanın konularının birbirinden farklı olduğu anlaşıldığından davalının derdestlik itirazının reddine karar vermek gerekmiştir

Davacı vekili hakem kararının 'HMK 439/2 d bendi gereğince hakem kurulunun tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar vererek yetkisini aştığını, e bendi gereğince usul açısından bu kısımda yer alan hükümlere uygun yargılama yürütmediğini, usule aykırılıkların kararın esasına etkili olduğunu, f fıkrası gereğince tarafların eşitliği ilkesi ile hukuki dinlenilme hakkına riayet edilmediğini iddia ederek iptalini talep etmiştir.

Birleşen davada davacı ... A.Ş vekili HMK.nun 439/2 d,e,ğ maddelerine aykırı olması sebebi ile reddini talep etmiştir.

HMK.439 maddesinde hakem kararının iptali sebepleri tahdidi olarak sayılmış olup, hakem kararının içeriğinin tartışılmaması gerektiği düzenleme konusu yapılmıştır. Hakem kararı gerekçeli olarak verilmiş olup, tarafların iddia ve savunmaları verilen kararın gerekçesi, hakem kararında açık şekilde belirtilmiş olduğundan, davada davacıların hakem kararının eksik incelemeyle verildiği ve HMK.nun 439.maddesinin f fıkrasına aykırı olduğu iddiası ispatlanamamıştır.

Asıl davada davacı hakem kurulu tarafından verilmiş olan kararın hüküm başlıklı kısmının 5.maddesinde Harçlar Tarifesi gereğince alınması gerekli 17.241,35 TL nispi karar harcının davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına şeklinde hüküm kurulduğu, Harçlar Kanununda yapılan son değişiklik ile tahkim yargılamasında %50 harç alınması uygulamasına son verildiğini, bu yönüyle kararın iptali gerektiğini iddia etmiştir.

2015/1 Esas, 2017/1 Karar sayılı 09/02/2017 tarihli hakem kararının hüküm fıkrasının 5.kısmında Harçlar kanunununda değişiklik yapan 6518 sayılı kanunun 9.maddesi gereğince %50 oranında alınması gerekli olan 17.241,35 TL nispi karar harcının davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına şeklinde hüküm oluşturulmuş ise de; 6728 sayılı yasanın 36.maddesi kapsamında tahkim yargılamasında bu bend hükmüne göre harç alınmayacağı düzenleme konusu yapılmış olduğundan harç alınmasına dair bölümün 6728 sayılı yasanın 36.maddesi kapsamında iptaline ve harç alınmasına yer olmadığı şeklinde düzeltilmesine karar vermek gerekmiştir.

Hakem kurulu tarafından tarafların iddia ve savunmaları değerlendirilerek 26/08/2015 tarihinde yargılamaya başlanmış, yargılama süresinin yasada öngörülen 1 yıllık süre içerisinde karara bağlanması mümkün olmadığından 26/06/2016 tarihli karar ile sürenin 6 ay uzatılmasına karar verilmiş, taraflarca yargılama sürecinin uzatılmasına herhangi bir itiraz sunulmamış, uzatılan süreç içerisinde hakem kurulunca karar oluşturulmuştur.

Hakem kurulu kararında tahkim kurallarına uyulduğu gibi tarafların iddia ve savunmaları değerlendirilerek tahkim sözleşmesi dışında herhangi bir karar verilmemiş, hakem kurulunun yetkisini aştığı da taraflarca ispat edilememiştir. Hakem kurulu tahkim incelemesini yaparken bilirkişi incelemesi yaptırmakta serbesttir. Ancak bilirkişi raporu ile bağlı değildir. Hakem kurulu tarafların iddia ve savunmalarını tek tek değerlendirilerek sonuca ulaşmış olduklarından tahkim yargılamasının usul açısından sözleşmede veya bu yönde bir sözleşme bulunmaması halinde HMK.nun 439.maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak yürütüldüğü veya bu durumun kararın esasına etkili olduğu, hakem kurulunun tahkim sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar verdiği ve kamu düzenine aykırı olduğu iddiaları ispat edilememiştir.

Tüm dosya kapsamının ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda, asıl ve birleşen davada davacıların hakem kararının iptali için öne sürdükleri sebepler HMK.nun 439.maddesinde sayılmış olan iptal sebeplerinden hiçbirini taşımadığından asıl ve birleşen davada hakem kararının iptali talebinin reddine, hakem kararının hüküm fıkrasındaki 5.maddesinde harçlar tarifesince alınmasına karar verilen 17.241,35 TL nispi karar harcının 6728 sayılı yasanın 36.maddesi kapsamında tahkim yargılamasında nispi harç alınamayacağından harç alınmasına dair bölümün 6728 sayılı yasanın 36.maddesi uyarınca nispi karar harcı alınmasına yer olmadığına şeklinde düzeltilmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M / Yukarıda açıklanan nedenlerle

1-Asıl ve birleşen davada hakem kararının iptali talebinin reddine,

2-Hakem kararının 5.maddesinde harçlar tarifesince alınmasına karar verilen 17.241,35 TL nispi karar harcının 6728 sayılı yasanın 36.maddesi kapsamında tahkim yargılamasında nispi harç alınamayacağından harç alınmasına dair bölümün 6728 sayılı yasanın 36.maddesi uyarınca nispi karar harcı alınmasına yer olmadığı şeklinde düzeltilmesine,

Asıl davada;

1-Harçlar yasası uyarınca belirlenen karar harcı olan 35,90 TL'nin, peşin alınan 31,40 TL harçtan mahsubu eksik yatırılan 4,5 TL harcın tahsil kabiliyeti bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

2-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

3-Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 2.180,00 TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yatırılan gider avansından bakiye kalan kısmın, karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

Birleşen davada;

1-Harçlar yasası uyarınca belirlenen karar harcı olan 35,90 TL'nin, peşin alınan 31,40 TL harçtan mahsubu eksik yatırılan 4,5 TL harcın tahsil kabiliyeti bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

2-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

3-Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 2.180,00 TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yatırılan gider avansından bakiye kalan kısmın, karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

Dair davacı ve davalı vekillerinin yüzlerine karşı tebliğden itibaren 15 günlük süre içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.08/02/2018

Başkan ...

Üye ...

Üye ...

Katip ...


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.