Yargıtay - Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi

2021/2195 Esas 2021/1994 Karar
Karar Tarihi: 10.12.2021
Yargıtay

T.C.

KONYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

3. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : ...

KARAR NO : ...

KARAR TARİHİ : ...

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

İ S T İ N A F K A R A R I

BAŞKAN : ... (...)

ÜYE : ... (...)

ÜYE : ... (...)

KATİP : ... (...)

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : KONYA ... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

KARAR TARİHİ : ...

NUMARASI : ... Esas ... Karar

DAVACI : ... - -...

VEKİLLERİ : Av. ...

Av. ...

DAVALI : ...

...

VEKİLİ : Av. ...

DAVANIN KONUSU : Konkordatonun Feshi

İSTİNAF KARAR TARİHİ : .

KARARIN YAZILMA TARİHİ : .

Yukarıda bilgileri yazılı mahkemece verilen karara ilişkin istinaf talebi üzerine mahkemece dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderildiğinden yapılan ön inceleme ve incelemeyle heyete tevdi olunan dosyanın gereği görüşülüp aşağıdaki karar verilmiştir.

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ :

Davacı vekili 16/07/2021 tarihli dilekçesiyle ve son duruşmadaki tavzih beyanlarıyla, davalının açtığı konkordato davasının yapılan yargılaması sonunda davacının konkordato projesinin tasdikine karar verildiğini, davacının davalıdan alacaklı olduğunu, davalının tasdik edilen konkordato projesi gereğince davacıya yapması gereken ödemelerin hiç birisini yapmadığını beyan ederek, davalının tasdik edilen konkordatosunun davacı yönünden feshine karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Dilekçeler aşaması tamamlanmış, taraflara duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilerek duruşma açılmıştır.

Davalı, duruşmalara katılmamış ve davaya cevap vermemiştir.

İLK DERECE MAHKEME ÖZETİ :

Konya ....Asliye Ticaret Mahkemesinin 20/10/2021 tarih ...Esas ... Karar sayılı gerekçeli kararı ile; ' ...Somut olayda ; Konya .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 31/01/2020 gün ve ...E. ...K. sayılı kararı ile konkordato davasının davacısı ... Petrol Otomotiv Mak. İmalat San. Tic. Ltd. Şti.'nin konkordato projesinin tasdikine, tasdik kararının gerekçeli kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin derhal (31/01/2020 tarihi itibariyle) bağlayıcı hale gelmesine karar verildiği belirlenmiş, söz konusu gerekçeli karar henüz kesinleşmemekle birlikte, verilen hüküm gereğince tasdik kararının, dolayısıyla konkordato ödeme planının derhal bağlayıcı hale geldiği anlaşılmıştır.

Konkordato davasına ilişkin tasdik edilen proje (ödeme planı) ve gerekçeli kararın incelenmesi sonucu; davacının davalıdan olan adi alacağının 544.761 TL. olduğu, bu alacağın 02/01/2021 tarihinden itibaren başlamak üzere 36 ayda ve eşit taksitler halinde ödenmesinin hükme bağlandığı görülmüştür.

Davalı tarafa, ilk ödeme tarihinden dava tarihine kadar davacıya yaptığı ödemeler var ise bildirmesi ve ödemelere ilişkin makbuz veya dekontları sunması için süre verilerek ihtarnameli tebligat gönderilmiştir. Davalı taraf, ödemeye ilişkin hiç bir beyanda bulunmamış, her hangi bir belge ve delil de sunmamıştır. Ödemeyi ispat yükü davalıda olduğundan ve davalının bu konuda ihtara rağmen her hangi bir delil sunmadığı belirlendiğinden, davalının konkordato davasına ilişkin tasdik edilen ve derhal bağlayıcı hale gelen konkordato projesi (ödeme planı) gereğince davacıya hiç bir ödeme yapmadığı sonucuna varılmıştır.

Davalının konkordato projesine uygun olarak yapması gereken ödemeleri yapmaması nedeniyle, davacının konkordato uyarınca varsa kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatonun kendileri yönünden (yani kısmen) feshini isteyebileceği anlaşıldığından, davacının davasının kabulüne karar vermek gerekmiş ve oluşan vicdani kanaat ile 1-Davacının davasının KABULÜ ile Konya ... Müdürlüğü'nün ...sicil sırasında kayıtlı davalı ...i Petrol Otomotiv Makine İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, Konya .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 31/01/2020 gün ve ... E. ...K. sayılı ilamı ile tasdik edilen ve aynı tarihte bağlayıcı hale gelen konkordatosunun, 2004 s. İİK'nın 308/e maddesi gereğince, davacının bu konkordato kararı ile kazanmış olduğu varsa yeni hakları muhafaza etmekle birlikte, davacı ... yönünden FESHİNE,' karar verildiği anlaşılmıştır.

İSTİNAF NEDENLERİ :

Davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özet olarak; yerel mahkemenin eksik araştırma yaptığını, cevap dilekçesinde ileri sürülen hususların incelenmediğini hiçbir kanıtlarının toplanmadığını bilirkişi incelemesi yaptırılmadığını ve çok kısa sürede karar çıktığını, gerekçeli kararın dahi kısa kararın verildiği gün yazıldığını, taraflar arasında harici anlaşmalar olduğunu kendilerinin iyiniyetli olmadıklarını, davalı şirketin ödeme takvimine uymadığını, bu nedenle davacı tarafın konkordato dosyasını üst mahkemeye götürmediğini, buna rağmen bu şekilde dava açmasının usul ve iyiniyete uygun olmadığını, davacı tarafın bu anlaşmalarla yeni bir borç/alacak ikrarında bulunduğunu artık bu yeni durumun kendisi için bağlayıcı kabul edilmesi gerektiğini, müvekkili firma ile davacı banka arasında sözlü görüşmeler olduğunu buna göre ödeme takvimi düzenlenmekte olduğunu, bir kısım ödemelerde yapılmış olmakla bankanın resmi hesaplarında yapılacak bir inceleme ya da bu yönde bir müzekkere yazılması halinde fiili ve gerçek durumun ortaya çıkacağını, bu nedenle ödemenin hiç yapılmadığı gerekçesine katılmadıklarını, ayrıca ödeme savunmasının yargılamanın her aşamasında ileri sürülmesi mümkün bulunan savunmalardan olduğunu, bir kısım belgelerin ancak mahkeme kanalıyla toplanması mümkün olduğunu taraflarına düşen borcun bu kanıtın toplanması için gerekil masrafın yatırılmasını sağladığını, bundan hariç kanıt toplama yükümünün mahkemeye ait bir edim olduğunu, bu yönde hiç araştırma yapılmadığını, davacı tarafça eksik harç yatırıldığını ve harç tamamlanmadan yargılamanın yürütüldüğünü, usuli başka bir eksiklik olarak bu durumu ileri sürdüklerini, harç tamamlanmadan yargılamaya devam olunamayacağını, yine konkordato komiserinin bu yönde olumlu ya da olumsuz bir raporunun alınmadan karar verilmesinin de taraf teşkiline yönelik ayrıca bir usuli eksiklik olduğunu düşündüklerini, tüm bu nedenlerle öncelikle davalı vekili olarak dava ve dosyaya katılmalarına, istinaf taleplerinin kabulü ile yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmesini beyan ve talep etmiştir.

Davacı vekili istinafa cevap dilekçesinde özet olarak; mahkeme kararında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, b tür dosyaların konusunun gayet açık ve net olduğunu, konkordato verilen şirketin hüküm gereğini yerine getirmediği görüldüğünde konkordatonun feshedileceğini, bunun da yerine getirildiğini, aradan geçen uzun süreler ve defaten yapılan görüşmelere rağmen davacı tarafından müvekkiline herhangi bir ödeme yapılmadığını, dosyada eksiklik bulunmadığını, gerekli araştırmaların yapıldığını, dosyada eksik harç da bulunmadığını, taraf teşkilinden söz edilmekte ise de bu davanın niteliği gereği bu tür aşamaların davaya konu olayda söz konusu olmadığını, tüm bu nedenlerle davalının istinaf taleplerinin reddine, mahkeme kararının onanmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini beyan ve talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 341 ve devamı maddeleri uyarınca ve özellikle istinaf incelemesinin kapsamının öngörüldüğü 355. maddeye göre re'sen gözetilecek kamu düzenine aykırılık halleri dışında istinaf incelemesi istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır.

Dava konkordatonun kısmen feshine ilişkindir

Konkordatonun bir alacaklısınca fesinden söz edebilmek için öncelikle tasdik edilmiş bir konkordato projesinin bulunması gerekmektedir. Konkordatoya tabi borcun yani konkordato alacağının proje gereğince ifa edilmemiş olması davanın sebebini teşkil eder. Ademi ifayı takiben yeni bir mühlete yahut borçlunun ayrıca temerrüde düşürülmesine gerek yoktur.

Konkordatonun kısmen feshi 2004 sayılı İİK'ya 28/2/2018 tarihinde 7101 sayılı Yasa'nın 37. Maddesiyle eklenen 308/e maddesinde 'Kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir. Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.' biçiminde, Konkordatonun tamamen feshi ise 2004 sayılı İİK'ya 28/2/2018 tarihinde 7101 sayılı Yasa'nın 37. Maddesiyle eklenen 308/f maddesinde 'Her alacaklı, kötü niyetle sakatlanmış konkordatonun feshini tasdik kararını vermiş olan mahkemeden isteyebilir. Konkordatonun tamamen feshi kararı kesinleştiğinde durum 288 inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.308 inci madde hükmü bu hâlde de uygulanır.' biçiminde düzenlenmiştir.

Kısmen Feshi Talep Edebilmek İçin Gereken Şartlar ;

Konkordatonun bir alacaklısınca (yani kısmen) feshinden söz edebilmek için öncelikle tasdik edilmiş bir konkordatonun (projesinin) bulunması gerektiğinde tereddüt edilemez. Mademki, proje gereğince ifada bulunulmamıştır, şu hâlde evvela elde davacı alacaklı için mecburi bir proje olmalıdır. Eş deyişle konkordato projesi, tasdik edilmiş bulunmalıdır.Bu sırada tasdik kararının kesinleşmesinin gerekip gerekmediği, mülga 300. maddenin aksine yeni m. 308/c, f. 1, c. 1 hükmüyle birlikte değinilmesi gereken meselelerdendir. Zira artık proje, tasdik kararıyla birlikte, alacaklılarını (ve doğal olarak borçlusunu) aksi alacaklılarınca oylanıp kabul edilen projede öngörülmediği sürece derhâl bağlamaktadır. Bu hâlde, ilk bakışta önceki dönemden farklı olarak konkordatonun kısmen feshi bakımından kesinleşmesinin de aranmayacağı söylenebilmekle beraber bu sonuç, yüzeysel kalacaktır. Zira Kanunun bu kez 308/a maddesinde öngörülen kanun yolu denetiminden geçemeyen bir projenin, tasdik edilmekle başta bağlayıcılık kazanmış olsa da, anılan özelliğini sürdürmesi zaten mümkün olamayacak; takiben feshini istemek de gerekmeyecektir. Kısacası, konkordatonun feshini talep etmek bakımından her hâlükârda [kesinleşmekle işlerlik kazanacak projeler içinse kaçınılmaz olarak, m. 308/c, f. 1, zira bu son hâlde elde, işler hâlde olup da ihlâl edildiğinden feshi istenebilecek bir proje de bulunmamaktadır], tasdik kararının kesinleşmiş olması şartını da aramak gerekir. .(YENİ KONKORDATO HUKUKU 7100 ve 7155 Sayılı Kanunlarla Değişik İcra ve İflas Kanunu m.285-309 Şerhi sayfa 636 )

Somut dosyamızda, Konya .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 31/01/2020 gün ve ...E. ...K. sayılı ilamı ile konkordato davasının davacısı ... PETROL OTOMOTİV MAK.İMALAT SAN. VE TİC.LTD ŞTİ’'nin konkordato projesinin tasdikine karar verildiği, kararın istinaf edilmesi üzerine Konya Bölge Adliye Mahkemesi ... .Hukuk Dairesinde ...Esas ,... Karar sayılı dosyası ile istinaf isteminin REDDİNE karar verildiği,yapılan temyiz üzerine dosyanın Yargıtay inceleme aşamasında olduğu dolayısıyla konkordato tasdik kararının kesinleşmediği, buna göre karar kesinleşmeden dava dinlenemeyeceğinden davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne dair karar verilmesi uygun olmadığından davalının istinaf isteminin bu nedenle kabulüne karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davalı vekilinin istinaf talebinin 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-2 maddesi gereğince ESASTAN KABULÜNE,Konya ....Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 20/10/2021 tarih, ...Esas - ...Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

2-Davacının davasının REDDİNE,

3-Peşin harç yeterli olduğundan yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Davalı tarafından yapılan bir yargılama gideri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT hükümleri uyarınca belirlenen ve takdir edilen 5.100,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

7-Artan gider avansı olması halinde HMK m.333 uyarınca karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

İstinaf Yargılaması Yönünden;

8-İstinaf eden davalı tarafından yatırılan, başvurma harcı dışında kalan, istinaf karar harcının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davalıya iadesine,

9-İstinaf eden davalı tarafından istinaf aşamasında yapılan 162,10 TL başvurma harcı giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

10-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, İİK m. 308/e gereğince kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Yargıtay nezdinde TEMYİZ YOLU AÇIK olmak üzere, OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

...

Başkan

...

e-imzalı

...

Üye

...

e-imzalı

...

Üye

...

e-imzalı

...

Katip

...

e-imzalı


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.