Yargıtay - Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi

2017/61 Esas 2021/697 Karar
Karar Tarihi: 12.07.2021
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/61 Esas

KARAR NO : 2021/697

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 20/01/2017

KARAR TARİHİ : 12/07/2021

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 12/08/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TALEP;Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Müvekkili .......'un 04/05/2016 tarihinde .... Cad. Üzerinde hemşirelik stajını yapmak üzere staja giderken davalının kullandığı ....... plakalı aracın çarpması sonucu yaralandığını, bacağında kırıklar oluştuğunu, davalının zararların karşılanacağını beyan etmesi üzerine şikayetçi olunmadığını, kaza sonucu bir dizi ameliyat geçirerek ayağına platin takıldığını, davalı araç sahibi ve kazaya sebebiyet veren sürücü olarak diğer davalı ...... sigorta A.Ş ile aracın sigorta şirketi olduğundan birlikte sorumlu olduklarını, adli yardım talebinin kabulüne, davalıya ait araç üzerine tedbir konulmasına, davalıların müştereken ve müteselsilen 100,00 TL maddi tazminatı olay gününden itibaren faizi ile birlikte ödemelerine, davalıların müştereken ve müteselsilen müvekkili .......'a 5.000 TL manevi tazminatı olay gününden itibaren faizi ile birlikte ödemelerine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP;Davalı ....... cevap dilekçesinde özetle; Müvekkilinin ara sokaktan caddeye giriş yapmak isterken sağına baktığını ve soluna bakıp hareket etmek istediği an davacının elinde telefon ve kulaklığı ile dikkatsiz, tedbirsiz olarak yola girdiğini ve kazaya sebebiyet verdiğini, kazadan sonra müvekkilinin davacıyı ...... Devlet Hastanesine götürdüğünü, davacının annesi .......'ın karakolda hiçbir baskı altında kalmadan şikayetçi olmadığını beyan ettiğini, davacı tarafın istemiş olduğu manevi tazminatın fahiş olduğunu, haksız ve mesnetsiz davanın reddine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı taraflara yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP;Davalı ...... Sigorta vekili cevap dilekçesinde özetle; Davadan önce müvekkil şirkete başvuruda bulunmadığını, dava şartının gerçekleşmediğini, bu nedenle davanın usulden reddi gerektiğini, poliçe kapsamından da anlaşılacağı üzere manevi tazminat taleplerinin poliçe teminatı kapsamına dahil olmadığını, maluliyet oranlarının tespitinde meydana gelen sakatlığın kalıcı hale gelip gelmediğinin tespit edilmesi gerektiğini, davanın reddine, aksi halde sürekli iş göremezlik ile ilgili dosyanın ATK ya sevkine, manevi tazminat talebinin reddine, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davacıya tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilmekle ;

Dava; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 49, 54, 56) maddeleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85 maddelerinden ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Genel Şartları hükümlerinden kaynaklanan trafik kazası şeklinde gerçekleşen haksız eylem nedeni ile oluşan iş göremezlik ve tedavi giderleri ile manevi tazminat isteminden ibarettir.

Davacıya ait tedavi gördüğü hastane kayıtları, araç tescil bilgileri, nüfus kaydı , tedavi görülen hastane kayıtları, kaza tespit tutanağı SGK kayıtları, Kaza tutanağı CBS soruşturma dosyası ...... Sigortaca yapılmış Zorunlu trafik poliçesi, hasar dosyası Adli Tıp kurumu raporu, dosya arasına alınmıştır.

Dosya arasında kaza tespit tutanağı bulunmamakta olup , 04/05/2016 tarihinde saat 08.00 sularında sürücü .......'ın sevk ve idaresindeki ....... plaka no’lu aracı ile yaya olarak yolda ilerleyen .......'a çarpması neticesinde yaralanmış ve iş bu dava açılmıştır.

Davacılar dava dilekçesi ile davacı ....... 100 TL maddi ,10.000TL manevi,davacı ....... için 5.000 TL manevi tazminat talepli belirsiz alacak istemli maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuşlardır.

HMK 266.maddesi uyarınca Çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hususlar olan tedavi giderleri, kusur tespiti, iş göremezlik oranı süresi ve maddi tazminat hesabı konusunda rapor alınmıştır.

02/10/2017 Tarihli Bilirkişi ........ Raporunda özetle;

1-Davalı ...... Genel Sigorta A.Ş.’ne Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigortalı, ........’na ait, ....... plakalı aracın davalı sürücü ..........I’n kusur oranın (%75) olduğu,

2-Davacı yaya .......’un kusur oranın (% 25) olduğu, kanaatti ile düzenlenen rapora davalının itirazı üzerine dosya kusur yönünden yeniden rapora gönderilmiş,

30/04/2019 Tarihli Bilirkişi ........ Raporunda özetle;

1)Davalı tarafa sigortalı ....... plaka sayılı otomobil sürücüsü davalı .......’nın %75 (Yüzde yetmiş beş) oranında kusurlu olduğu,

2 )Davacı yaya .......’un %25 (Yüzde yirmi beş) oranında kusurlu

olduğu,

Sonuç ve kanaattir.

06/11/2019 tarihli ATK maluliyet raporunda özetle;

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleir Yönetmeliği hükümlerine göre;

1-Gr1 XII (18Ba....5)A %9

E Cetveline göre %6.3 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı ,

2-İyileşme (iş göremezlik)süresinin kaza tarihindne itibaren 6 aya kadar uzayabileceği ,başka birisinin geçici veya süğrekli yardımına muhtaç olmadığı oy birliği ile mütalaa olunur şeklinde rapor düzenlendiği;

Dosyada alınan .......’nın %75 (Yüzde yetmiş beş) ,Davacı yaya .......’un %25 (Yüzde yirmi beş) oranında kusuruna göre dosya aktüerya bilirkişine tevdi edilmiş;

Davacı yan ara karar uyarınca maddi tazminat istemini 100 TL maddi tazminat istemini (10 TL tedavi gider,10 TL evde bakım ücreti ,80 TL kalıcı iş göremezlik) ayrıştırdığına dair dilekçe ibraz etmiştir.

18/03/2020 Tarihli Bilirkişi ....... Raporunda özetle;

Delillerin takdiri ve değerlendirmesi Mahkemenin Sayın Hakimine ait olmak üzere; 04.05.2016 günlü trafik kazasında yaralanarak % 6,3 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş olan ve geçici tam iş göremezlik süresi 6 ay olan davacı .......’un güç kaybı tazminatının ve bakıcı giderlerinin davalı araç sürücüsünün %75 kusuruna göre,

Sürekli iş göremezlik yönünden : 55.276,15 TL Bakıcı giderleri yönünden : 7.411,50 TL TOPLAM : 62.687,65 TL Mahkemenizce doğrudan zarar kabul edilmesi halinde tıbbi gider olduğu iddia edilen tutarlar : 902,3 TL görüş ve kanaattir.

17/07/2020 tarihli Anayasa Mahkemesi genel şartlara yönelik iptal kararı doğrultusunda dosya ek rapora gönderilmiş;

04/02/2021 Tarihli Bilirkişi aktüerya ek Raporunda özetle;

Bilirkişi raporunda davacının ücretine yönelik 2 ihtimalli değerlendirme yapılmış, ilk 1.ihtimal davacının hastanede çalıştığı ,ve hastane tarafından sunulan hesap pusulasındaki ücreti gerçek ücret olarak kabul edilerek yapılan hesaplama doğrultusunda 1.ihtimal kabul edilerek;

1- Davacı tarafından 26.04.2017 tarihinde eksik belgelerin iletilmesi ile usulüne uygun başvuru yapıldığının kabulü halinde, ...... Genel Sigorta Anonim Şirketi’nin temerrüt tarihinin 09.05.2017 ve sorumluluğun poliçe limiti (290.000 TL) ile sınırlı olduğu,

2- Diğer davalı .......’nın olay tarihi (04.05.2016) tarihi itibariyle sorumlu olduğu hususlarının sayın mahkemenin takdirinde olduğu,

3- 04.05.2016 günlü trafik kazasında yaralanarak % 6,3 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş olan davacı .......’un güç kaybı tazminatının ve bakıcı giderlerinin davalı araç sürücüsünün %75 kusuruna göre,

Sürekli iş göremezlik yönünden

1. İhtimal davacının ücretinin hastane hesap pusulasındaki ücret olduğunun kabulü halinde : 96.370,90 TL

Bakıcı giderleri yönünden 1. İhtimal Brüt asgari ücretin esas alınması halinde 7.411,50 TL 2. İhtimal Net asgari ücretin esas alınması halinde 5.298,57 TL olarak hesaplandığına

Mahkemenizce doğrudan zarar kabul edilmesi halinde tıbbi gider olduğu iddia edilen tutarlar : 902,3 TL olduğu kanaati ile rapor tanzim edilmekle ;

Davacı yan 23/03/2021 tarihli talep arttırım dilekçesi ile aktüerya ek rapor 1.ihtimal üzerinden harcını yatırmakla ;sürekli iş göremezlik ve bakım bakıcı gideeri talebinde bulunmuş olup ,tıbbi tedavi giderleri taleplerinden ise vazgeçmişlerdir.

Dosyaya gelen tutanak ve belgeler sonucunda.Söz konusu kaza, davalı araç sürücüsünün sağa dönüş yapmaya çalıştığı esnada ,kavşak başını kullanarak geçiş yapmak için yola giren yayaya çarpması suretiyle vuku bulmuştur.

Mahkememizce yapılan yargılama ve toplanan delillere göre,

Mahkememizce davaya konu olayla ilgili savcılık aşamasında davacının şikayetçi olmaması takipsizlik karar verildiği görülmüştür.

04/02/2021 tarihli aktüerya ek rapor doğrultusunda; Davacının sürekli iş göremezlik tazminat bedelinin 96.370,00 TL üzerinden kabulü ile davalı sigorta şirketi yönünden 09/05/2017 temerrüt tarihi, diğer davalı ....... yönünden kaza tarihi 04/05/2016 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı .......'a ödenmesine, davacının bakım ve bakıcı gideri tazminat talebinin ATK raporu uyarınca ;İyileşme (iş göremezlik)süresinin kaza tarihindne itibaren 6 aya kadar uzayabileceği ,başka birisinin geçici veya süğrekli yardımına muhtaç olmadığı şeklinde raporu doğrultusunda reddine,

Davacı tarafça manevi tazminat isteminde bulunulmuş olup, olayın oluş şekli, tarafların kusur oranları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları nazara alınarak ;Davacı ....... için 8.000,00 TL , davacı ....... için 4.000,00 TL manevi tazminat talebinin kabulü ile davalı ....... dan kaza tarihi 04/05/2016 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacılara ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM;Yukarıda açıklandığı üzere;

Davacının maddi tazminat talepleri yönünden;

1-Davanın KISMEN KABULÜNE,

2-Davacının sürekli iş göremezlik tazminat bedelinin 96.370,00 TL üzerinden kabulü ile davalı sigorta şirketi yönünden 09/05/2017 temerrüt tarihi, diğer davalı ....... yönünden kaza tarihi 04/05/2016 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı .......'a ödenmesine, davacının bakım ve bakıcı gideri tazminat talebinin reddine,

3-Maddi tazminat yönünden Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT hükümleri uyarınca 13.105,15 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ....... verilmesine,

4-Maddi tazminat yönünden Davalılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT hükümleri uyarınca 4.080,00 TL vekalet ücretinin davacı .......'tan tahsili ile davalılara verilmesine,

Davacının manevi tazminat talepleri yönünden;

1-Davanın KISMEN KABULÜNE,

2-Davacı ....... için 8.000,00 TL , davacı ....... için 4.000,00 TL manevi tazminat talebinin kabulü ile davalı ....... dan kaza tarihi 04/05/2016 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacılara ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

3-Manevi tazminat yönünden Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT hükümleri uyarınca 4.080,00 TL vekalet ücretinin davalı .......'ndan tahsili ile davacılara verilmesine,

4-Manevi tazminat yönünden Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT hükümleri uyarınca 3.000,00 TL vekalet ücretinin davacılardan tahsili ile davalı ....... 'na verilmesine,

5-492 sayılı Harçlar yasası uyarınca alınması gereken 7.402,76 TL karar harcından 388,53- TL tamamlama harcının mahsubu ile bakiye kalan 7.014,23- TL' nin davalılardan alınarak hazineye irad kaydına,

6-Davacı taraflarca sarf edilen ilk dava açılış harç gideri, 388,53- TL tamamlama harcı, 2.028,00- TL yargılama gideri olmak üzere toplam 2.416,53‬ - TL yargılama giderinin kabul (% 97,31) red (% 2,69) oranına göre hesaplanan 2.351,52- TL'nin davalılardan tahsiliyle davacılara verilmesine,

7-Davalı .......... tarafından sarf edilen 735,00 TL yargılama giderinin kabul (% 97,31) red (% 2,69) oranına göre hesaplanan 19,77- TL'nin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

8-Kullanılmayan yargılama gider avansı konusunda HMK 333. maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden sonra karar verilmesine,

Dair, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 vd. maddeleri gereğince (5235 sayılı Kanunun 2. maddesi de dikkate alınarak) davacı vekili ve davalı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 12/07/2021

Katip ......

e-imzalıdır

Hakim ........

e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.