Yargıtay - Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

2019/691 Esas 2021/738 Karar
Karar Tarihi: 12.11.2021
Yargıtay

T.C.

ANTALYA

2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/691 Esas

KARAR NO : 2021/738

DAVA : Genel Kurul Kararının İptali

DAVA TARİHİ : 07/06/2017

KARAR TARİHİ: 12/11/2021

Mahkememizde görülmekte olan Genel Kurul Kararının İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; müvekkillerinin dava konusu ... tarihli genel kurul toplantısına katılmadıklarını, bu toplantıda daha önceki ... tarihli genel kurulda alınan ve dava konusu edilen bir kısım kararlar olası iptal kararlarının sonuçlarından etkilenmemek için tekrar kabul ettiklerini, yeniden alınan kararların hangi hususlara ilişkin olduğunun dahi yazılmadığını, kooperatifin 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin hesaplarının ... tarihli genel kurulda ibra edilmemesine, ana sözleşme gereği hesap tetkik komisyon kurulması gerekirken böyle bir komisyon kurulmadan tekrar ibra etmeme kararı alındığını, bu şekilde mükerrer oylama yapıldığını, yine kooperatif avukatına avukatlık yasasına aykırı olarak ödenecek ücretin takip edeceği davayı kazanma şartına bağlandığı aynı yöndeki kararın yeniden alındığını, gündemde olmamasına rağmen ödenmeyen aidatlar için mevduat faizi uygulanmasının kararlaştırıldığını belirterek önceki genel kurulun 5,7, 11,12, 13,14, 15,16, 17, 18, 19 maddelerini konu alan genel kurulun 6. Maddesinin tüm sonuçlarıyla iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiş, bu talebini duruşmada tekrarlamıştır.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; ... tarihli genel kurul ve bu genel kurulda alınan kararların usule uygun olarak alındığını, kooperatif genel kurul kararlarının iptali davalarını toplantıda hazır bulunup da kararlara aykırı kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahiplerinin dava açabileceğini, genel kurul kararının iptalinin istenebilmesi için önce karara muhalefet göstermesinin ve sonra muhalefet gerekçesini zapta geçirtmesinin gerektiğini bu usule uyulmadan dava açılamayacağını, kooperatif avukatına müvekkili davalı tarafından ödenmesi kararlaştırılan vekalet ücretinin davanın kazanılması şartı ile iki adet kooperatif hissesi olarak belirlendiğini, bu yöndeki kararın 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aykırılık teşkil etmediğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE :

Mahkememizce tarafların tüm delilleri toplanmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ve Ticaret Sicil Memurluğundan davalı kooperatifin sicil kayıtları getirtilmiş dosya arasına alınmıştır.

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... esas sayılı dava dosyasının incelenmesinden; davacılarının ...,.... ve ... olduğu, davalı kooperatifin ...tarihli genel kurulunun iptaline ilişkin olduğu, mahkemece davanın reddine karar verildiği, kararın istinaf üzerine istinaf talebinin reddedildiği, temyiz üzerine Yargıtayca kararın onandığı, karar düzeltme yolunun kapalı olmasına rağmen karar düzeltme yoluna gidildiği anlaşılmıştır.

Dava konusu ... tarihli genel kurulun 6 maddesinin incelenmesinden; '... tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan ve toplantı tutanağına 5,7,11,12,13,14,15,16,17,18 ve 19 maddeler olarak yazılan konulara ve yönetim kuruluna verilen yetkilerin okunarak tekrar karara bağlanmasına geçildi...Genel kurulda .... ve ... red oyu kullanarak oy çokluğu ile ibra edilmediği, 2015 yılı ilk yarısı (... tarihine kadar olan dönem kayyım görevli olduğu için) yönetim kurulu ve denetim kurulu ayrı ayrı ibraya sunuldu. Genel kurulda .... ve .... red oyu kullanarak oy çokluğu ile ibra edilmemiştir.' ibarelerinin geçtiği görülmüştür.

Kooperatif kayıtları üzerinde mahkememizce bilirkişi incelemesi yaptırılmış, bilirkişi raporunda davacılara dava konusu olan ... tarihli genel kurul çağrısının taahhütlü posta ile tebliğ edilmesine rağmen davacı ... ve ... genel kurul toplantısına katılmadığı, davacı ...'in ise asalaten katıldığının genel kurul toplantısı hazirun cetvelinden anlaşıldığını, davanın ana sözleşmede belirlenen bir aylık sürede açıldığını, bu genel kurul toplantısında davacı ... genel kurul başkanlığı ve üyeliği yaptığı 2014 - 2015 yılları faaliyet raporları ve bilançoları ile ilgili karar alındığını, dava konusu genel kurul toplantısının usulüne uygun çağrı ve yeter çoğunlukla yapıldığı, taahhütlü posta ile tebliğ edilmesine rağmen davacılar ....ve ...'ın katılmadığı, ...'un ise katıldığı tespit edilmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılama sonucu, ... tarih, .... esas, ... sayılı kararı ile; davacıların usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmalarına rağmen katılmamış, katılan davacının ise karara muhalefet şerhi koymadığı gerekçesiyle ana sözleşmede ve kanunda belirtilen dava şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiş, davacı vekilinin kararı istinaf etmesi üzerine, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin ... tarih, ... esas, .... karar sayılı ilamı ile; ... tarihli genel kurulda gündemde olmamasına rağmen üyelere uygulanacak faiz oranının yasal faizden mevduat faizine dönüştürüldüğü, kooperatifler kanunun 53.maddesine göre üyelerin parasal yükünü arttıran kararların gündeme alınmadan genel kurulda görüşülüp karar altına alınamayacağı, gündemde olmayan kararlar ile ilgili iptal davası açmak için toplantıya katılmak ve muhalefet şerhi yazdırmak şartı aranmayacağından davacıların dava açmakta hukuki yararları ve aktif husumetleri mevcut olup, deliller toplanarak bir karar verilmesi gerekirken dava şartı yokluğu nedeni ile davanın reddine karar verilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle mahkememizce verilen kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen kararın kaldırılması üzerine mahkememizin ....yeni esasına kaydedilerek yeniden yapılan yargılamada, dosyanın kooperatifler konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilmesine karar verilmiş, hesap uzmanının sunduğu .... tarihli raporda özetle ve sonuç olarak; tüm delillerin ve hak kazanma koşullarının, husumete ilişkin nihai takdir ve değerlendirmesi Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davalı kooperatifin ... tarihli 2016 yıllına ait genel kurulu toplantı gündemi ve çağrısını içerir posta listesi bulunduğunun, sonuca etkili olmamakla birlikte ....tarihli genel kurul toplantı tutanağının 2.paragraf 'a' bendinde 111 ortağa taahhütlü çağrı gönderildiğinin, 5 ortağa imza karşılığı tebliğ edildiği yazılmasına ve hazır bulunanlar listesinde 116 ortak adının bulunmasına karşın tutanağın 'b' bendinde ortaklar listesine kayıtlı toplam 114 ortağın bulunduğunun yazıldığının, bu hususun maddi hata olduğu düşünüldüğünde 2016 Yılı Hazır Bulunanlar listesi gereği kooperatife kayıtlı 116 üyeden 70 ortağın asaleten ve vekâleten toplantıya katıldığının, toplantı ve karar yeter sayılarının kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun olduğunun, toplantı tutanağının bakanlık temsilcileri tarafından imzalandığının, davacılardan ... ve ...'in toplantıya katılmadığı ...'in toplantıya katıldığının, davacılardan ...'in olumsuz oy kullandığına ilişkin ve muhalefet şerhine ilişkinin toplantı tutanağınında bilgi bulunmadığının, toplantı gündemi 1,2,3,4,5,6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6g, 6h, 6i, 6j, 6k, 7, 8, 9 maddeler ile bu madde numaraları karşısında .... tarihli genel kurul toplantısında alınan kararların uyumlu olduğunun, karar nisaplarının kanuna ve ana sözleşmeye uygun olduğunun, sözkonusu kararlarda davacıların olumsuz oy kullandıklarına ve muhalefet şerhlerine ilişkin tutanakta kayıt bulunmadığının, davacıların 6.maddede Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi ...esas sayılı dosyası ile iptali istenen ... tarihli genel kurulda alınan kararların tartışılmadan tekrar kabul edildiği ve olası iptal kararının bertaraf edilmesi amacı taşıdığına ilişkin iddiası bakımından ve alınan kararların m.53'te belirtilen iyiniyet kurallarına aykırı olduğunun mahkemece kabulü halinde m.53 'te aranan olumsuz oy kullanma ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesi şartları bakımından takdirin mahkemeye ait olduğunun, 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında 6f maddesinde alınan faizin mevduat faizi olarak uygulanması kararının gündemde yer almadığı, 1163 Sayılı Kanun m.46/3 gereği, gündemde olmayan konuların görüşülemeyeceğinin, toplantı sırasında gündeme madde eklenmesi için önerinin m.46/3 'te belirtilen konularla sınırlı olacağının, m.46/3 'te belirtilen konularda önerinin ortakların en az onda birinin gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifi ile genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınabileceğinin, buna göre uygulanacak faizin mevduat faizi olması yönündeki önerinin davalı kooperatif ortaklarından en az onda biri olan 12 ortak tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifi ile genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü sonucu gündeme alınmayıp tek ortak ... 'nın önerisi sonucu ve 6f maddesi görüşülürken gündeme alındığının, öneri sonucu alınan kararın m.46/3 'de belirtilen istisnai konulardan olmadığı ve genel kurul toplantısında gündeme madde eklenmesi usulünün takip edilmediğinin, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ... esas, ...karar sayılı ilamında belirtilen gündemde olmamasına rağmen üyelere uygulanacak faiz oranının yasal faizden mevduat faizine dönüştürüldüğü ve m.53 'e göre üyelerin parasal yükünü artıran kararların gündeme alınmadan genel kurulda görüşülüp karar altına alınmayacağı yönündeki gerekçe bakımından, kooperatif genel kurulunda emredici düzenlemeye aykırı olarak yasal sınırı aşan faiz uygulanmasının kararlaştırılamayacağının yüksek mahkeme kararları gereği olmakla birlikte; dava konusu genel kurul toplantısında alınan 6f maddesinde mevduat faizi uygulanması yönündeki kararın hangi dönemi kapsadığı, faizin aylık mı yıllık mı uygulanacağının belli olmadığının görüldüğünün, faize ilişkin değerlendirme yapılamadığının belirtildiği anlaşılmıştır.

Dava, davalı kooperatifin ... tarihli genel kurulunun 6.maddesinde alınan kararların iptali davasıdır. Bir önceki genel kurulda alınan benzer nitelikteki kararların iptali davası Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi .... esas sayılı dosyada reddedilmiş ve şeklen kesinleşmiştir.

Somut dava bakımından ise dava konusu yapılan ...tarihli genel kurul, gerek toplantıya çağrı ve davet, gerek toplantı ve karar yeter sayıları itibariyle 1163 sayılı kooperatifler kanunu, gerekse kooperatif ana sözleşmesine ve asgari dürüstlük kurallarına uygun olmakla birlikte alınan kararlara davacılar tarafından usulüne uygun toplantıya katılarak muhalefet şerhi yazdırılmamış olup, bu haliyle 6/f maddesinde alınan, temerrüt halinde mevduat faizi uygulanmasına ilişkin karar dışındaki kararlar yönünden davanın reddine, 6/f maddesi yönünden de, üyelerin parasal sorumluluklarını arttırıcı nitelikteki karar gündemde olmaksızın görüşülüp karara bağlandığı gibi yine 6102 sayılı borçlar kanunu 88 ve 120.maddelerinde düzenlenen sınırlamalara aykırı olup, yasaya aykırılık nedeni ile mutlak butlana tabi olup iptal davası açabilmek için toplantıya katılıp muhalefet şerhi koyma şartı da gerekmediğinden bu fıkra yönünden davanın kabulü karar vermek gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

H Ü K Ü M : Neden ve kanıtları yukarıda açıklandığı üzere,

Davanın KISMEN KABULÜ ile;

Davalı kooperatifin .... tarihli genel Kurulunda alınan 6/f maddesinin iptaline,

Fazlaya ilişkin talebin reddine,

Alınması gerekli 59,30.-TL harçtan, peşin olarak alınan 31,40.-TL harcın mahsubu ile kalan 27,90.-TL harcın davalıdan ALINMASINA,

Davacı tarafça yapılan dava ilk masrafı 31,40.-TL, tebligat gideri 148,50.-TL, müzekkere gideri 11,80.-TL, bilirkişi ücreti 850,00.-TL olmak üzere toplam 1.041,70.-TL yargılama giderlerinin davanın kısmen kabulü, kısmen reddi göz önüne alınarak yarısı olan 520,85.-TL ile mahkememizde peşin olarak alınan harç gideri 31,40.-TL olmak üzere toplam 552,25.-TL'nin davalıdan alınarak davacılara VERİLMESİNE, fazlasının davacılar üzerinde bırakılmasına,

Davacı tarafça yatırılan gider avansından arta kalanının karar kesinleştiğinde talebi halinde davacıya İADE EDİLMESİNE,

Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca davanın kısmen kabul kısmen reddedildiği göz önüne alınarak mahkememizce takdir edilen 4.080,00.-TL maktu vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacılara VERİLMESİNE,

Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca davanın kısmen kabul kısmen reddedildiği göz önüne alınarak mahkememizce takdir edilen 4.080,00.-TL maktu vekâlet ücretinin davacılardan alınarak davalı tarafa VERİLMESİNE,

Dair; taraf vekillerinin yüzüne karşı, tarafların HMK'nun 345 maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup, usulünce anlatıldı.12/11/2021

Başkan ...

(E-İmzalı)

Üye ...

(E-İmzalı)

Üye ...

(E-İmzalı)

Katip ...

(E-İmzalı)


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.