Yargıtay - Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/489 Esas 2022/164 Karar
Karar Tarihi: 14.02.2022
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/489 Esas

KARAR NO : 2022/164

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 08/03/2016

KARAR TARİHİ : 14/02/2022

K. YAZIM TARİHİ : 25/02/2022

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar vekili dava dilekçesi ile duruşmadaki beyanlarında özetle;müvekkillerinden ... ve ...’nın kızı diğerlerinin ise kardeşi olan ...’ın, 14/05/2015 günü, davalılardan ...’ın sürücüsü, ...’ın maliki, ... Sigorta A.Ş.'nin trafik sigortacısı olduğu ... plakalı arac içinde yolcu olarak bulunduğu sırada, araç sürücüsünün alkollü olması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında vefat ettiğini,olayın hemen akabinde davalı araç sürücüsü ...’ın arkasına dahi bakmadan olay yerinden kaçtığını ve tam iki gün sonra teslim oldu- ğunu, söz konusu olay ile ilgili olarak araç sürücüsü ...’ın hakkında Bakırköy ... Ağır Ceza Mahkemesi’nin ... Esas sayılı dosyası üzerinden yapılan inceleme neticesinde adı geçen sürücünün asli kusurlu olduğunun saptandığını, davacılardan ... ile ...'nın vefat eden ...'un babası ve annesi, diğer davacıların ise kardeşi olduğunu, ... ...’ın servis şoförlüğü yaptığını, ... ...’m ise ev hanımı olduğunu,... ...’ın servis şoförlüğünden elde ettiği gelirle ailesinin barınma ve diğer ihtiyaçlarını çok zor bir şekilde karşıladığı için vefat eden ...’m tahsiline ara vererek çalışmaya başladığını,ölen ...'ın desteğinden yoksun kalın- ması nedeniyle anne/ baba ve kardeşlerinin içerisine düştükleri büyük acı ve üzüntünün bir nebze de olsa hafifletilebilmesi amacıyla huzurdaki davanın açıldığını beyanla-fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla- davacılardan ... ... ve ... ...’ın her biri için ayrı ayrı 1.000,00 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen, ayrıca ... ... ve ... ...’ın her biri için ayrı ayrı 30.000,00 TL, müteveffanın kardeşleri ... ..., ..., ..., ... ve ... ...’m her biri için 15.000,00 TL olmak kaydıyla toplam 135.000,00TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılar ... ve ...’dan müştereken ve müteselsilen tahsilini ,yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalılara yüklenmesini talep ve dava etmiştir.

... Sigorta A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle;dava konusu kazaya karıştığı belirtilen ... plakalı ... adına kayıtlı aracın ... nolu 21/05/2014-21/05/2015 vadeli ZMMS poliçesi gereğince müvekkili şirket tarafından teminat altına alındığını,müvekkili şirketin poliçeden doğan sorumluluğunun poliçe özel ve genel şartları , sigortalının kusuru ve azami 290.000,00 TL poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, bu nedenle tarafların kusurunun tespiti için ATK Trafik İhtisas Dairesi’nden rapor alınmasını, SGK’ya müzekkere yazılarak davacıya ödeme yapılıp yapılmadığının sorulmasını, yapılmış ise mevcut ödemenin tazminat hesabı yapılırken mahsup edilmesini,müteveffa ...’ın müvekkili şirket sigortalısı ... plakalı araçta yolcu olarak bulunduğundan bahisle hatır taşıması indirimi yapılmasını istediklerini, müteveffanın araç sürücüsünün alkollü olduğunu bile bile sigortalı araçta yolcu olarak seyahat etmesi nedeniyle kusurlu olduğunu, çocukların ana-babalarına destek olmalarının, mali durumu yerinde olsa dahi ancak zaruret şartına bağlı olarak mevcut olduğunu, anne-babanın tazminat isteminin değerlendirilmesinde müte- veffa dışında başkaca çocuklarının bulunup bulunmadığının göz önüne alınması gerektiğini,anne ve baba için müteveffanın yetiştirme masrafının hesaba katılması ve müteveffa yaşasaydı ileride evle- neceği ve kendi çocuklarının olacağı ihtimali üzerinde de durulmasının ve tazminatın Hazine Müsteşarlığı'nca yetkilendirilen aktüerler listesine kayıtlı lisanslı aktüerler tarafından belirlenmesinin ayrıca davacıların SGK’dan gelir veya aylık alıp almadığının araştırılması gerektiğini,dava konusu tazminata ancak dava tarihinden itibaren yasal faiz işletilebileceğini beyanla davanın reddini savunmuştur.

Diğer davalılar ... ve ... , dava dilekçesi ile duruşma gününün usulen tebliğine rağmen davaya cevap vermemiş, duruşmaya katılmamışlardır.

Dava, motorlu taşıt işletilmesi sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu ölüm olayı nede- niyle davalı araç sürücüsü, maliki ve zorunlu mali mesuliyet sigortacısının tazminat sorumluluğuna dayalı maddi ve manevi tazminat talebine ilişkin olup davalıların sorumluluğu BK 49, 53 ve 56 , 2918 sayılı kanunun 85 md ve TTK 1472 md ne dayanmaktadır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık ; davacıların çocuğu ve kardeşi olan ...'ın dava ko- nusu kaza nedeniyle vefat edip etmediği, ölüm ile sonuçlanan olayda davalı taraf sürücüsü ile müte- veffanın kusur oranlarının ne olduğu,davacıların ...'un ölümü nedeniyle maddi ve manevi zararlarının oluşup oluşmadığı, davalıların tazminat sorumluluğunun doğup doğmadığı ,tazmini gereken gerçek zararın ne olduğu hususunda toplanmaktadır.

Araç kayıtları, Kaza Tespit Tutanağı, Otopsi Raporu, Sigorta Poliçesi, Hasar Dosyası, SGK kayıtları, davalı sürücü hakkında Bakırköy .... Ağır CM'de görülen ceza davası dosyası, tarafların nüfus kayıtları , SED durumuna ilişkin cevabi yazılar vs deliller celp ve ibraz edilmiş, tetkikinde davalılardan ...’ın 14/05/2015 günü ,sevk ve idaresindeki ... plakalı araçla askere uğurlama eğlencesinden dönerken, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerinden geçip karşı istikametten gelen ... plakalı araca çarpması neticesinde, ... plakalı aracın arka koltuğunda yolcu olan ve camdan sarkmış vaziyette bulunan ... vefat ettiği , olay ile ilgili olarak davalı sürücü ... hakkında taksirle ...'ın ölümüne, ...,...ve ... plakalı araç sürücüsü ...'in yaralanmasına sebebiyet verdiğinden bahisle cezalandırılması istemiyle Bakırköy .... Ağır CM'de kamu davası açıldığı, mahkemece yapılan yargılama sonunda ATK Trafik İhtisas Dairesi'nin 27/10/2016 tarih 554 sayılı raporu doğrultusunda sanık sürücü ...'ın asli kusurlu, müteveffa yolcu ...'ın tali kusurlu olduğu kabul edilerek sanık sürücünün eylemine uyan TCK 85/1 md gereğince 2 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Ceza yargılaması sırasında aldırılan kusur raporu asli-tali kusur tanımına göre hazırlandığından ve hukuk mahkemesince kurulacak hükme elverişli olmadığından % oranı üzerinden rapor aldırılmak üzere yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş, Trafik Bilirkişisi ... ... tarafından dosyamıza ibraz olunan kusur raporunda ' davalı ...'ın % 80, müteveffa yolcu ...'ın % 20 oranında kusurlu olduğu' belirtilmiştir.

Mahkememiz kararının İstinaf dairesi tarafından kaldırılmasından sonra davacı anne- babanın tazmini gereken destekten yoksun kalmaya ilişkin maddi zararlarının tespiti amacıyla dosya Tazminat Hukuku-Aktüerya Bilirkişisi Av. ...'e tevdi edilmiş, bilirkişinin istinaf kararını gözeterek hazırladığı 04/10/2021 tarihli raporda tespiti talep edilen destekten yoksun kalmaya ilişkin davacı taraf zararı davacı baba ... ... yönünden 59.150,86 TL , davacı anne ... ... yönünden 76.789,79 TL olarak hesaplanmıştır.

Davacılar vekili 18/09/2018 tarihli dilekçesi ile davayı ıslah ederek dava değerini davacılardan ... ... için 1.000,00 TL'den 70.626,21 TL'ye, ... ... için 1.000,00 TL'den 89.866,19 TL'ye çıkarmıştır.

Müteveffanın asker eğlencesi için araca bindiği ve hatır için taşındığı anlaşıldığından hesap bilirkişisi tarafından tespit edilen tutarlardan %20 oranında hatır indirimi yapılmış buna göre maddi tazminat belirlenmiş talep gözetilerek ıslahla artırılan kısma denk gelen miktar için ıslah tarihinden itibaren faize hükmedilmiş ve olay ve dava tarihi ,ölümle sonuçlanan kazanın özellikleri, sürücü ve müteveffanın müterafik kusur durumu ve kusur oranları, tarafların sosyo ekonomik durumları, zarar gören davacı sayısının çokluğu, müteveffa ile yakınlık durumları, vs. unsurlar gözetilerek manevi tazminat belirlenmiş takdir olunan manevi tazminata (dava dilekçesindeki talep doğrultusunda) olay tarihi olan 14/05/2015 gününden itibaren yasal faiz işletilmesine karar verilmiştir.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-A- Davacılar ... ... ve ... ... tarafından davalılar ..., ... ve ... Sigorta A.Ş aleyhine açılan MADDİ TAZMİNAT DAVASININ KISMEN KABULÜNE,

Davacıların kızı ... ...'ın 14/05/2015 tarihli trafik kazası nedeniyle vefatı sonucu davacı babası ile annesinin destekten yoksun kalmasına bağlı olarak davacı Baba ... ... için 47.319,89 TL+ davacı anne ... ... için 61.431,84 TL olmak üzere toplam 108.751,73 TL maddi tazminatın davalılar ..., ... ve ... Sigorta A.Ş'den müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

Tespit ve takdir olunan maddi tazminatın 2.000,00 TL 'lik kısmına dava tarihi olan 10/12/2015 gününden, ıslah ile artırılan kalan kısmına ıslah tarihi olan 20/09/2018 gününden itibaren yasal faiz işletilmesine,

B.)Davacılar ... ..., ... ..., ... ..., ..., ..., ... ve ... ... tarafından davalılar ... ve ... aleyhine açtıkları MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ KISMEN KABULÜNE,

Davacıların çocuğu ve kardeşi olan ... ...'ın 14/05/2015 tarihli trafik kazası sonucu vefatı nedeniyle davacı Baba ... ... için 30.000,00 TL+ davacı anne ... ... için 30.000,00 TL + davacı ... ... için 8.000,00 TL+ ... için 8.000,00 TL+ .... için 8.000,00 TL+ ... için 8.000,00 TL + ... ... için 8.000,00 TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

Tespit ve takdir olunan manevi tazminata olay tarihi olan 14/05/2015 gününden itibaren yasal faiz işletilmesine,

Fazlaya ilişkin talebin reddine ,

2-HARÇLAR: Harçlar Kanunu gereğince tahsili gereken 14.247,53 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 467,93 TL peşin nispi harç ile 2.706,66 TL ıslah harcının mahsubu ile bakiye 11.072,94‬ TL harcın müteselsilen ve müştereken tüm davalılardan tahsil edilerek Hazine'ye irat kaydına,

3- YARGILAMA GİDERİ/DELİL-GİDER AVANSI:

a.) Davacıların sarf ettiği ( 1.050,00 TL bilirkişi ücreti + 561,15 TL posta/ tebligat/ müzekkere giderinden ibaret ) 1.611,15 TL yargılama giderinin kabul/red oranına göre 1.127,80 TL'si ile ( 27,70 TL başvuru harcı + 467,93 TL peşin nispi harç + 12,30 TL vekalet harcı + 2.706,66 TL ıslah harcından ibaret ) toplam 3.214,59 TL harcın müteselsilen ve müştereken tüm davalılardan tahsil edilerek davacılara ödenmesine, bakiye kısmın davacılar üzerinde bırakılmasına,

b.) Davalı ... Sigorta A.Ş. tarafından sarf olunan 103,00 TL yargılama giderinin 30,90 TL'sinin davacılardan tahsil edilerek adı geçen davalıya ödenmesine,

Diğer davalılar tarafından sarf olunan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar tesisine yer olmadığına,

c.) Sarf olunmayan gider/delil avansının karar kesinleştikten sonra ilgilisine iadesine,

4- VEKALET ÜCRETİ:

a.)Maddi tazminat talebi yönünden;

Kendisini vekil ile temsil ettiren davacılar lehine; hüküm altına alınan dava değerine göre yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT gereğince takdir olunan 14.264,31 TL vekalet ücretinin müteselsilen ve müştereken tüm davalılardan tahsil edilerek davacılara ödenmesine,

Kendisini vekil ile temsil ettiren davalı ... Sigorta A.Ş. lehine; red olunan değere göre yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT gereğince takdir olunan 7.549,69 TL vekalet ücretinin davacılardan tahsil edilerek adı geçen bu davalı ödenmesine,

b.)Manevi tazminat yönünden;

Kendisini vekil ile temsil ettiren davacılar lehine; hüküm altına alınan dava değerine göre yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT'nin 10/1 md gereğince takdir olunan 13.450,00 TL vekalet ücretinin müteselsilen ve müştereken davalılar ... ve ...'dan tahsil edilerek davacılara ödenmesine dair,

Davacılar vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda, 5235 sayılı Kanunun geçici 2'nci maddesine göre, Bölge Adliye Mahkemeleri'nin kurulmasına ve 20 Temmuz 2016 tarihinde göreve başlamalarına dair kararların 07/11/2015 tarih ve 29525 sayılı Resmî Gazete'de ilan edildiği anlaşılmakla;6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 ilâ 360'ncı madde hükümleri uyarınca,mahkememize veya aynı sıfattaki başka bir mahkemeye verilecek dilekçe ile kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde veya istinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf,başvuru hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, mahkememize veya aynı sıfattaki başka bir mahkemeye vereceği cevap dilekçesi ile iki hafta içerisinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 14/02/2022

Katip ...

e-imzalıdır

Hakim ...

e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.