Yargıtay - Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/1166 Esas 2021/807 Karar
Karar Tarihi: 16.09.2021
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/1166 Esas

KARAR NO : 2021/807

DAVA : Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 10/03/2015

KARAR TARİHİ : 16/09/2021

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 21/09/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davacı 23/03/2013 tarihinde saat 09:30 sularında ... Mah. , .... köprü altında yürürken davalı ...' nın sevk ve idaresindeki yolcu minibüsü kendisine çarptığını, .... plaka sayılı olan bu minibüs ... adına kayıtlı olduğunu, açılan kamu davası sonrasında Küçükçekmece .... Sulh Ceza Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyası ile davalı sürücünün taksirle yaralama suçundan mahkumiyetine karar verildiğini, kaza sonrasında davacının eski iş gücünü kaybettiğini, ekonomik geleceğinin sarsıldığını, maddi zarara uğradığını, kazadan sonra kapsamlı ve ağır tedavi görmesi lazım gelen davacının tedavi masraflarının da oldukça fazla olduğunu, aracın ZMMS' nın ... Sigorta AŞ tarafından, kasko poliçesinin ise ... Sigorta AŞ tarafından yapıldığını, bu sigorta şirketlerinin de tazminattan sorumlu olduğunu, bu nedenlerle davanın kabulü ile, fazlaya dair haklar saklı kalmak ve bilirkişi raporları sonrası ıslah ile artırılabilmek kaydı ile şimdilik 5.000,00 TL maddi, 30.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 23/03/2013 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Davalı ... SİGORTA AŞ vekili cevap dilekçesi ile, yargılama aşamasında davayı kabul anlamına gelmemekle birlikte yapılacak inceleme sonucunda poliçede belirlenen limet ile sorumlu olduklarını, davalı yanın kusur oranının öncelikle tespit edilmesi gerektiğini, haksız ve dayanaksız davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talebini içerir davadır.

Küçükçekmece .... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ... Esas, ... Karar sayılı ve 02/10/2018 karar tarihli yetkisizlik kararının kesinleşmesi üzerine dosyanın mahkememize gönderilmiş ve yukarıdaki esas sırasına kaydı yapılmıştır.

Davacının malulilyet durumu, kaç gün iş ve güçten yoksun kaldığı hususlarında rapor düzenlenmek üzere dosyanın gönderildiği Adli Tıp Kurumu Başkanlığı .... İhtisas Kurulu raporunda özetle; ... oğlu sağ elbileği hareket kısıtlılığı ve iyileşme fibula kırığı 1984 doğumlu ...’ın 11.06.2015 tarihinde maruz kaldığı trafik kazasına bağlı arızası nedeniyle:

.... oğlu 1948 doğumlu ...’in 23.03.2013 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına bağlı septum deviasyonu, işitme kaybıyla birlikte organik beyin sendromu arızası, 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerinden yararlanılarak ve meslek grup numarası Grup1 kabul olunarak:

Gr1 IV(9....0)A %3

Gr1 I(18Bb……….57)A %65

Balthazard formülüne göre %66.0

E cetveline göre %75.0(yüzdeyetmişbeşnoktasıfır) oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı,

İyileşme(iş göremezlik) süresinin olay/kaza tarihinden itibaren 9(dokuz) aya kadar uzayabileceği kanaati bildirilmiştir.

Tarafların kusur durumlarının tespiti için dosyanın gönderildiği Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi raporunda özetle; 1.Durum; Kazanın davalı sürücü ... sevk ve idaresindeki .... plakalı minibüs ile seyri sırasında kaplama içerisinde yürümekte olan davacı yaya ...'e çarpmasıyla meydana geldiğinin kabulü halinde;

A)Davalı sürücü ... sevk ve idaresindeki minibüs ile gündüz vakti virajlı kesimde seyri sırasında kontrollü ve tedbir alabilecek vaziyette seyrini sürdürmesi, kaplama içerisinde yürüyen davacı yaya nedeniyle zamanında etkili tedbir alması gerekirken bu hususlara riayet etmediği anlaşılmakla kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu.

B)Davacı yaya ... olay mahallinde seyir halinde olan vasıtaların seyir durumlarını yeterince kontrol altında bulundurmadan kendi can güvenliğini tehlikeye düşürecek tarzda kaplama içerisinde yürüdüğü, gelen vasıtaya karşı korunma tedbirine başvurmadığı anlaşılmakla kazanın oluşumunda tali kusurlu olduğu,

2.Durum;Kazanın davalı sürücü ... sevk ve idaresindeki minibüs ile seyri sırasında kaplamaya aniden giren davacı yaya ...'e çarpmasıyla meydana geldiğinin kabulü halinde;

A)Davalı sürücü ... sevk ve idaresindeki minibüs ile virajlı kesimde seyri sırasında kaplamaya aniden giren davacı yaya'ya çarptığı olayda meydana gelen kazanın oluşumunda atfı kabil kusuru bulunmadığı.

B)Davacı yaya ... olay mahalli virajlı kesimde araçların seyir durumunu yeterince kontrol altında bulundurmadan aniden kaplamaya girerek kendi can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, ilk geçiş hakkını davalı sürücü sevk ve idaresindeki araca vermediği anlaşılmakla kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu, 1.Durumun kabulünde; davalı sürücü ...'nın %80 (yüzde seksen)oranında kusurlu olduğu, Davacı yaya ...'in %20 (yüzde yirmi)oranında kusurlu olduğu, 2.Durumun kabulünde; Davalı sürücü ...'nın kusursuz olduğu, Davacı yaya ...'in %100 (yüzde yüz)oranında kusurlu olduğu kanaati bildirilmiştir.

Dosya kapsamı ve toplanan deliller hep birlikte değerlendirilmek suretiyle trafik kazasında davacının talep ettiği maddi tazminatla ilgili değerlendirme ve hesaplama yapılması için dosyanın aktüerya bilirkişisi ...'a tevdine karar verilmiş olup, Sigorta ve Aktüerya Hesap Uzmanı bilirkişisi ...'tan alınan, 03/03/2021 tarihli bilirkişi raporunda özetle; ATK Trafik İhtisas Dairesinin 03.05.2019 raporunda belirtilen 1. Durumda: yani; davalı ...'nın %80 oranında, davacının %20 oranında kusurlu olduğu durumda davalıların sorumluluğuna gidilebileceği, davalıların sorumluluğuna gidilebileceğinin kabulü halinde; davacının nihai ve gerçek geçici iş göremezlik maddi zararının 3.077,87 TL olduğunu, davalıların sorumluluğuna gidilebileceğinin kabulü halinde; davacının nihai ve gerçek sürekli iş göremezlik maddi zararının 146.446,08 TL olduğu, temerrüt başlangıcının davalı ... Sigorta A.Ş yönünden görevsizlik kararı verilen davanın dava tarihi olan 10.03.2015 tarihi davalı sürücü ve işleten yönünden ise 23.03.2013 kaza tarihi olduğu yönünde kanaatini bildirmiştir.

Tüm dosya kapsamı hep birlikte değerlendirilmesinde ; Dava konusu 23/03/2013 tarihinde ... Mah. , ... köprü altında yürürken davalı ...' nın sevk ve idaresindeki yolcu minibüsünün davacıya çarptığı olayda ; dosyada alınan bilirkişi raporu, Kuçükçekmece ... Sulh Ceza mahkemesinin ... E. ... sayılı dosyası, olayın oluş bicimi dosyada alınan bilirkişi raporu hep birlikte değerlendirilmesinde davalı sürücü ... sevk ve idaresindeki minibüs ile gündüz vakti virajlı kesimde seyri sırasında kontrollü ve tedbir alabilecek vaziyette seyrini sürdürmesi, kaplama içerisinde yürüyen davacı yaya nedeniyle zamanında etkili tedbir alması gerekirken bu hususlara riayet etmediği anlaşılmakla kazanın oluşumunda %80 kusurlu ,davacı yaya ... olay mahallinde seyir halinde olan vasıtaların seyir durumlarını yeterince kontrol altında bulundurmadan kendi can güvenliğini tehlikeye düşürecek tarzda kaplama içerisinde yürüdüğü, gelen vasıtaya karşı korunma tedbirine başvurmadığı anlaşılmakla kazanın oluşumunda%20 kusurlu olduğu anlaşılmış olup davacının maluliyetine ilişkin olarakta ATK .... İhtisas Kurulundan alınan rapora göre de davacının %75.0(yüzdeyetmişbeşnoktasıfır) oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı, İyileşme (iş göremezlik) süresinin olay/kaza tarihinden itibaren 9(dokuz) aya kadar uzayabileceği anlaşılmıştır. Dosyada alınan aktüerya bilirkişisi raporuna görede Davacının kaza tarihine davacının nihai ve gerçek geçici iş göremezlik maddi zararının 3.077,87 TL olduğu davacının nihai ve gerçek sürekli iş göremezlik maddi zararının 146.446,08 TL olduğu, maddi zararının tespit edilmiştir. Dosya arasında bulunan trafik tescil kayıtları ve ZMMS evrakları incelendiğinde davalılar meydana gelen zarardan sorumlu oldukları , tarafların kusur durumu davacının ıslah dilekçesinin değerlendirilmesi neticesinde davacı tarafın geçici işgörmezlik talebi yönünden; 2.462,00-TL geçici işgörmezlik tazminatının davalılar ... Sigorta A.Ş. Ve ... Sigorta A.Ş. Açısından dava tarihi olan 10/03/2015 tarihinden itibaren diğer davalılar ... ve ... bakımından kaza tarihi olan 23/03/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafın sürekli işgörmezlik talebi yönünden; 117.156,00-TL sürekli işgörmezlik tazminatının davalılar ... Sigorta A.Ş. Ve ... Sigorta A.Ş. Açısından dava tarihi olan 10/03/2015 tarihinden itibaren diğer davalılar ... ve ... bakımından kaza tarihi olan 23/03/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,karar verilmiştir.

Davacı tarafça manevi tazminat isteminde bulunulmuş olup, olayın oluş şekli, tarafların kusur oranları, yaralanmanın derecesi, tarafların sosyal ve ekonomik durumları nazara alınarak,Davacının manevi tazminata ilişkin davasının kısmen kabul kısmen reddi ile; Davacı taraf için 10.000,00-TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 23/03/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılar ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

A)DAVACININ MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN DAVASININ KABULÜ İLE,

1-Davacı tarafın geçici işgörmezlik talebi yönünden; 2.462,00-TL geçici işgörmezlik tazminatının davalılar ... Sigorta A.Ş. Ve ... Sigorta A.Ş. Açısından dava tarihi olan 10/03/2015 tarihinden itibaren diğer davalılar ... ve ... bakımından kaza tarihi olan 23/03/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

2-Davacı tarafın sürekli işgörmezlik talebi yönünden; 117.156,00-TL sürekli işgörmezlik tazminatının davalılar ... Sigorta A.Ş. Ve .... Sigorta A.Ş. Açısından dava tarihi olan 10/03/2015 tarihinden itibaren diğer davalılar ... ve ... bakımından kaza tarihi olan 23/03/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

B)DAVACININ MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN DAVASININ KISMEN KABUL KISMEN REDDİ İLE;

1-Davacı taraf için 10.000,00-TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 23/03/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılar ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

Maddi Tazminat talebi yönünden;

1-Karar ve ilam harcının 8.171,11 TL'ye ikmali ile davacılar tarafından yatırılan 597,72-TL peşin harç ile 2.187,29-TL ıslah harcının mahsubu sonucu bakiye 5.386,10-TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına,

2-Davacılar tarafından yatırılan 27,70-TL BVH, 597,72-TL PH(ilk dava açılış harç gideri), 2.187,29-TL ıslah harcı olmak üzere toplam 2.812,71 TL'nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT'ne göre takdir olunan 15.313,71-TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak anılan davacılara verilmesine,

Manevi Tazminat talebi yönünden;

1- Karar ve ilam harcı olan 683,10 TL'nin davalılar ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına,

2- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT'ne göre takdir olunan 4080 TL'sinin davalılar davalılar ... ve ...'den alınarak davacıya verilmesine,

3- Davalılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT'ne göre takdir olunan 4080 TL'sinin davacıdan alınarak davalılar ... ve ...'e verilmesine,

Maddi ve manevi tazminat talebi yönünden;

1- Davacı tarafça sarf edilen 1.673,33-TL davetiye , müzekkere ve bilirkişi gideri, 314,50-TL ATK Trafik İhtisas Dairesi rapor gideri, 691,50-TL ATK 3. İhtisas Kurulu rapor gideri olmak üzere toplam 2.679,33-TL'nin kabul(%86,63) ve red oranı(%13,37) dikkate alınarak 2.321,10 TL'sinin davalılardan(2.321,10 TL'nin 2.142,14 TL'sinden tüm davalıların, 178,96 TL'sinden davalılar ... ve ...'in sorumlu tutulmasına) müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

2-6100 Sayılı HMK'nun 333. Maddesi gereğince hükmün kesinleşmesinden sonra taraflarca yatırılmış ancak kullanılmayan gider avansının taraflara iadesine,

Dair, davacı vekilinin ve Davalı ... Sigorta A.Ş. Vekilinin yüzüne karşı diğerlerinin yokluğunda yapılan yargılama neticesinde kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize müracaatla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, anlatıldı.16/09/2021

Katip ....

¸e-imzalıdır

Hakim ...

¸e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.