Yargıtay - İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi

2015/685 Esas 2019/804 Karar
Karar Tarihi: 17.09.2019
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/685 Esas

KARAR NO : 2019/804

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 02/07/2015

KARAR TARİHİ : 17/09/2019

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar vekili 02/07/2015 tarihli dava dilekçesinde; müvekkilinin murisi ...'nun trafik kazası sonucu vefat ettiğini, olayın davalı ...'ın kaza saati itibariyle 110 promil alkollü iken yaya yolunu kullanarak karşıdan karşıya geçmekte olan müvekkillerinin murisine feci şekilde çarparak meydana geldiğini, kazanın oluşumunda davalı ...'ın yüzde yüz kusurlu olduğunu, bilinçli taksir düzeyindeki kusurla ölümüne neden olduğunu ve olay yerinden kaçtığını, kaza tespit tutanağında davalı yönetimindeki araç yaya yolun geçini tamamlamak üzere son adımı atmakta iken şiddetli çarpla ile ölümüne neden olduğunu, müvekkillerinin kayda değer hiçbir maddi gelirinin olmadığını, müteveffa oğullarının gönderdiği para ile geçimini sağladıklarını, kaza sonrasında destekten yoksun kaldıklarını, murisin inşaatta kalfalık işçiliği yaptığını bu işten kazancının yaklaşık 4.000 TL olduğunu, davalılardan ...kazaya neden olan ... plakalı aracın sigortalayanı olduğunu, bu davalıya yönelttikleri maddi tazminat yönünden olduğunu, poliçe ile sınırlı olduğunu beyan ile kazaya karışan davalıya ait ... araç kaydına üçüncü kişilere devir temlikinin önlenmesi amacı ile ihtiyati tedbir konulmasına, adli yardım taleplerinin kabulü ile dava harç ve masraflarının suçüstü ödeneğinden karşılanmasına, fazlaya dair talep ve dava hakları saklı kalmak ve HMK.107/1 maddesi uyarınca belirsiz alacak olarak; her bir davacı için ayrı ayrı 20.000 TL den iki davacı için 40.000 TL destekten yoksun kalma/maddi tazminatının 23/05/2015 olay tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak müvekkillerine verilmesine, ölenin anne babası olan davacıların her biri için 100.000 TL'den toplam 200.000 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'tan alınarak müvekkillerine verilmesine, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ...Ş.'ye usulüne uygun dava dilekçesi, duruşma gün ve saati tebliğ edilmiş, davalı vekili vermiş olduğu cevap dilekçesinde;... plakalı aracın müvekkili şirket tarafından 18.02.2015 - 18.02.2016 vadeli ... no.lu Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalandığını, davayı kabul anlamına gelmemekle birlikte, müvekkili şirketin Sorumluluğu Trafik Poliçesindeki limitler ile üçüncü kişilere karşı işletenin kusuru ile sorumlu olduğu zararlarla sınırlı olduğunu, davayı kabul anlamına gelmemek kaydıyla dava konusu olayda kusur dağılımı tespit edildikten sonra, maddi tazminat taleplerinin netleştirilebilmesi için Aktüer bilirkişiden aktüer raporu alınmasını talep ettiklerini, davacının faiz taleplerinin reddini, aksi halde hüküm veya rapor tarihinden faize hükmedilmesini talep ettiklerini, dava konusu olayın haksız fiilden kaynaklandığını, ticari iş niteliğinde olmadığını, bu nedenle davacı vekilinin avans faizine yönelik taleplerinin de reddi gerektiğini, haksız ve mesnetsiz davanın, sigortalı araç sürücüsüne atfı kabil kusur bulunmadığından reddine, mahkeme masraf ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ...'a usulüne uygun dava dilekçesi, duruşma gün ve saati tebliğ edilmiş, davalı vekili vermiş olduğu cevap dilekçesinde; ölüm sonucu destekten yoksun kalma veya bedensel zararlar nedeniyle tazminat davalarının yasal dayanağı Ticaret Kanunu hükümleri değil Borçlar Kanunu hükümleri olduğunu, görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu, kazanın oluşumunda müvekkilinin alkollü olmasının hiçbir etkisi olmadığını, müteveffanın ATK tarafından yapılan ayrıntılı otopsi raporu sonucunda kanında olay tarihi olan 23/05/2015 tarihinde 159mg/dl Etanol, göz sıvısının tetkikinde ise 223mg/dl etenol bulunduğunun tespit edildiğini, olayın meydana gelişindeki kusur oranlarının saptanması yönünden isimlerini bildirecekleri tanıklarının yargılamanın ileri aşamalarında dinlenmelerini talep ettiklerini, kazanın meydana gelmesinde müvekkili davalının kusuru bulunmadığını, sürücü kusurunun belirlenmesinde kazanın nedeninin önemli olduğunu, sürücü alkollü olup da kazanın nedeni alkol değilse sürücünün kazadan sorumlu olmayacağını, zarara yol açan olayın ticari ilişkiden kaynaklanmadığını, ticari faiz talep edilemeyeceğini beyan ile öncelikle göreve ilişkin itirazları değerlendirilerek, mahkememizin görevsizliğine karar verilmesine, dosyanın bu tür davalara bakmakla görevli bulunan İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesini, davacı vekilinin dava dilekçesinde belirttiği haksız ve gerçek dışı olay ve ithamlar karşısında davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Dava; ölümlü trafik kazası nedeni ile destekten yoksun kalınan zararın ve manevi tazminatın davalı araç sürücüsü ve aracı sigortalayan davalı ... şirketinden tahsili istemine ilişkin olduğu görüldü.

Mahkememizce, dosyanın kusur bilirkişisi ... ve aktüer bilirkişi ...'a verilerek dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, bilirkişiler tarafından ibraz edilen 21/01/2019 tarihli raporda; kusur yönünden inceleme neticesinde; davalı ... plakalı otomobil sürücüsü ...'ın olayda % 15 (yüzde on beş) oranında alt düzeyde tali derecede kusurlu olduğu, müteveffa yaya ...'nun olayda % 85 (yüzde seksen beş) oranında asli derecede kusurlu olduğu, aktüerya yönünden inceleme sonucu; 23/05/2015 günü gerçekleşen trafik kazasında Desteğin Davacı destek babası ... zararı 9.269,21 TL, Davacı destek annesi ... zararı 6.489,18 TL, Toplam 15.758,39 TL. Hesap edildiği, (Toplam Talep: 40.000 tl.) bu maddi zarardan davalıların müşterek müteselsil sorumlu olacağı; manevi tazminatın takdirlerde olacağı; (Toplam Talep: 200.000 tl.) manevi zarardan yalnızca davalı ...'ın sorumlu olacağı, alacağa dava gününden yasal faiz işletilebileceği; yönünde oluşan tespitlerini takdiri mahkememize ait olmak üzere bildirmişlerdir.

Mahkememizce, dosyanın günsüz olarak önceki aktüer bilirkişilere verilerek; ölenin dosyaya sunmuş olan mesleki belgesine göre ve bu belgeye dayanılarak yapılan yazışmaya verilen cevaba göre tazminat hesaplaması yapmasının istenilmesine, karar verilmiş olup, bilirkişiler tarafından ibraz edilen 24/06/2019 tarihli ek raporda; 23/05/2016 günü gerçekleşen trafik kazasında desteğin davacı destek babası ... zararı 12.782,54 TL, davacı destek annesi ... zararı 9.064,22 TL. Toplam 21.846,76 TL. Hesap edildiği, (Toplam Talep: 40.000 TL.) Bu maddi zarardan davalıların müşterek müteselsil sorumlu olacağı; manevi tazminatın takdirlerde olacağı; (Toplam Talep: 200.000 TL.) Manevi zarardan yalnızca davalı ...'ın sorumlu olacağı; alacağa dava gününden yasal faiz işletilebileceği; yönünde oluşan tespitlerini takdiri mahkememize ait olmak üzere bildirmişlerdir.

Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, dosya içerisindeki ... 87. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yargılama dosyası örneği, sigorta poliçesi örneği, kazaya ilişkin tutanak ve tüm doya kapsamında davalı ...'ın kullandığı ... plakalı araç ile yaya yolunu karşıdan karşıya geçmeye çalışan davacıların mirasbırakanı ...'na çarpması sonucu ölümüne neden olduğu, kaza tarihinde ... plakalı aracın davalı ... şirketinden ZMMS poliçesinin bulunduğu, aldırılan nüfus kayıt örneği ve mirasçılık belgesi örneğinden davacıların ölenin mirasçıları olduğu, dosya içerisindeki ATK raporu ve tüm dosya kapsamı üzerinden kusur ve aktüer bilirkişi ncelemesi sonucunda aldırılan ek ve kök raporda; kazanın meydana gelmesinde davalı sürücü ...'ın kazanın meydana gelmesinde tali derecede ve %15 oranında kusurlu olduğu, ölen ... Yaşaroğlu'nun ise kazanın meydana gelmesinde asli derecede ve %85 oranında kusurlu olduğu rapor edilmiş, bu kusur oranına göre aktüer bilirkişi tarafından davacıların destekten yoksun kaldığı zararın ... için 12.782,54 TL, ... için 9.064,22 TL olduğu rapor edilmiştir. Düzenlenen bilirkişi raporunun dosya içerisindeki yargılama dosyası, kaza tespit tutanağı, ATK raporu ile uyumlu, bilimsel ve denetime açık olduğu, kabul edilmiş, düzenlenen rapor ve tüm dosya kapsamı itibariyle, davacıların maddi tazminat davalarının kısmen kabulüne, davacıların kazadan dolayı çocuklarının ölümü nedeniyle duymuş oldukları üzüntü ve çekmiş oldukları acı göz önünde bulundurularak manevi tazminat davalarının kısmen kabulüne karar verilerek, davacıların maddi tazminat davalarının kısmen kabulüne, davacı ... için 12.782,54 TL, davacı ... için 9.064,22 TL'nin( davalı ... Kalaafat yönünden kaza tarihi olan 23/05/2015 tarihinden itibaren, davalı ...yönünden dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile) davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, davacıların manevi tazminat davalarının kısmen kabülune, davacı ... için 20.000 TL davacı ... için 20.000 TL nin 23/05/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı ...'dan alınarak davacılara ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM / Yukarıda açıklanan nedenlerle:

1-Davacıların maddi tazminat davalarının KISMEN KABULÜNE, davacı ... için 12.782,54 TL, davacı ... için 9.064,22 TL'nin( davalı ... yönünden kaza tarihi olan 23/05/2015 tarihinden itibaren, davalı ...yönünden dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile) davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

2-Davacıların manevi tazminat davalarının KISMEN KABÜLUNE, davacı ... için 20.000 TL davacı ... için 20.000 TL nin 23/05/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı ...'dan alınarak davacılara ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince hesaplanan 4.224,75TL nispi karar ve ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına, (tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile davalı ...Ş.'nin bakiye 1.492,35 TL harca kadar müştereken ve müteselsilen sorumlu olmak kaydı ile)

4-Davacılar tarafından aşağıda dökümü yapılan 1.604,4 TL yargılama giderinden davanın kabul edilen kısmı üzerinden hesaplanan 876,27 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı taraflara verilmesine (tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile davalı ... bakiye 413,45 TL yargılama giderine kadar müştereken ve müteselsilen sorumlu olmak kaydı ile) bakiye kısmın davacı tarafların üzerinde bırakılmasına,

5-Davalı ... tarafından aşağıda dökümü yapılan 110 TL yargılama giderinden, davanın reddedilen kısmı üzerinden hesaplanan 81,65 TL'nin davacılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile alınarak davalı ...'a verilmesine, bakiye kısmın bu davalı üzerine bırakılmasına,

6-Davacılar kendisini vekille temsil ettirdiğinden, davanın maddi tazminat yönünden kabul edilen kısmı üzerinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdiren 2.725,00 TL nisbi vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen davacılara verilmesine,

7-Davacılar kendisini vekille temsil ettirdiğinden, davanın manevi tazminat yönünden kabul edilen kısmı üzerinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 4.750,00 TL nispi vekalet ücretinin davalı ...'tan alınarak davacılara verilmesine,

8-Davalı ...Ş. kendisini vekille temsil ettirdiğinden, davanın maddi tazminat yönünden reddedilen kısmı üzerinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdiren 2.725,00 TL nisbi vekalet ücretinin davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davalı ...Ş.'ye verilmesine,

9-Davalı ... kendisini vekille temsil ettirdiğinden, davanın maddi tazminat yönünden reddedilen kısmı üzerinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdiren 2.725,00 TL nisbi vekalet ücretinin davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davalı ...'a verilmesine,

10-Davalı ... kendisini vekille temsil ettirdiğinden, davanın manevi tazminat yönünden reddedilen kısmı üzerinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdiren 4.750,00 TL nispi vekalet ücretinin davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davalı ...'a verilmesine,

11-Davacı ve davalı tarafından yatırılan gider avansından bakiye kalan kısmın, karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,

dair davacılar ve davalı ... vekilinin yüzüne karşı diğer davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık sürede istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 17/09/2019

Katip ...

Hakim ...

Harç Beyanı

K.H.= 4.224,75TL

Davacı yargılama gideri

1.500,00 TL bilirkişi ücreti

104,40 TL posta gideri

1.604,40 TL Toplam yargılama gideri

Davalı ... yargılama gideri

110,00 TL posta gideri


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.