Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2020/1681 Esas 2020/2902 Karar
Karar Tarihi: 17.11.2020
Yargıtay

1. Ceza Dairesi         2020/1681 E.  ,  2020/2902 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

KATILANLAR : ..., ..., Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

SUÇ : Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme, yağma

HÜKÜM : Sanıklar ..., ... ve ... hakkında;

- ...'e yönelik yağma suçundan TCK'nin 149/1-a-c-d-h, 62, 53. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası,

- Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme suçundan TCK'nin 82/1-h, 62, 53. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası,

(Sanık ... yönünden ayrıca TCK'nin 58. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanması)

TEMYİZ EDENLER : Sanık ... ve müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... ve müdafii, katılanlar ... ve ... vekili, kasten öldürme suçundan verilen hükümler yönünden ceza süresine göre re'sen

TÜRK MİLLETİ ADINA

A) Sanık ... müdafiinin yasal süresinden sonra yaptığı duruşmalı inceleme talebinin CMUK'un 318. maddesi uyarınca, hazır bulunduğu 07.03.2019 tarihli duruşmada tefhim edilen karara karşı yasal süresinden sonra 18.04.2019 tarihinde temyiz dilekçesi veren katılanlar vekilinin temyiz talebinin ise CMUK'un 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

B) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar ..., ... ve ...’in maktul ...’ın ölümüne yönelik eylemleri ve nitelikli yağma suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde nitelikli yağma suçunun niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebeplerinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, sanıkların savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... ve müdafinin; kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna, eksik araştırmaya, sanık ... ve müdafiinin; sanığın suçsuzluğuna, etkin pişmanlığa, sanık ... müdafiinin; sanığın suçsuzluğuna, diğer sanıkların zorlamaları sonucu suça dahil olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle;

1- Sanıklar hakkında nitelikli yağma suçundan kurulan hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA,

2- Sanıklar hakkında maktule yönelik nitelikli öldürme suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Sanıkların, olay tarihinden iki gün önce, 06/10/2010 tarihinde mağdurlar ve maktulün evine saat 23.00 sıralarında çay içip sohbet etmek bahanesi ile geldikleri, üçünün eve girerek çay içtikleri ancak ...’ın mağdur ...'in kızı olan ...'in çatı katında olması nedeniyle evdekileri rehin alırken gürültü çıkacağı düşüncesi ile o gün planı iptal ettikleri, eve gündüz girmek ve fidye parası olarak 400.000 TL almak konusunda anlaştıkları, ...ın bir akrabasından otomobil temin ettikleri, müştekilerin direnmelerine karş...'den biber gazı satın aldıkları, eve iki gün önceki geldiklerinde anahtar kaybettikleri yalanı ile olay günü eve girecekleri konusunda anlaştıkları, eve önce ...ve ...ın girdiği, kapıyı mağdur ...'in açtığı, ...ın; 'Enişten kasanın anahtarını düşürmüş ona bakmaya geldik' diyerek içeriye girdikleri, sanık ...’in mağdur ...’ın yüzüne biber gazı sıkıp onu etkisiz hale getirmek için kafasına tabancanın kabzası ile vurduğu ve maktulü baygın bir şekilde yatak odasına götürüp ellerini ve ayaklarını plastik kelepçe ile bağladığı, sanık ...’in ifadelerine göre o sırada maktulün hala hayatta olduğu, bu esnada sanık ...’ın da mağdur ...’in yardım çağırmasını ve annesine yardım etmesini engelleyerek mağdurun ağzını eliyle kapatıp diğer odaya götürdüğü, sanık ...’in ise daha sonra eve geldiği, sanıkların evdeki kasada bulunan para ve ziynet eşyalarını aldıkları ve tüm sanıklar birlikte mağdur ...’in eve gelmesini bekledikleri, geldiğinde onu nasıl etkisiz hale getirecekleri konusunda konuştukları ve mağdur ... geldiğinde de onu etkisiz hale getirip ellerini ve ayaklarını bağladıklar şeklinde gelişen ve devam eden olayda;

Sanıklar ..., ...ve ...'nin önceden verdikleri karar doğrultusunda müştekileri yağmalamak hususunda irade birliğine vardıkları, sanıkların olay öncesinde müştekilerin direnebileceklerini öngörerek dirençlerini kırmak için plastik

kelepçe, biber gazı ve tabanca temin ettikleri, sanıkların aralarındaki anlaşmalarına göre yağma suçunun işlenmesi sırasında biber gazı ve tabanca kullanacaklarının önceden kararlaştırıldığının anlaşıldığı ancak öldürme konusunda kesin bir planlarının olmadığı, maktulün ölüm nedeni hakkında 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan 25.12.2013 tarihli raporda “…...'in zehirlenerek öldüğüne dair delil bulunmadığı, çürüme nedeniyle iç organlarda travmatik değişim analizi ve gerekli tetkikler yapılamamış olmakla birlikte sanıkların ifadeleri, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, adli dosyanın tetkikinden elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde ölümün zorlamalı ölüm olduğunun kabulü gerektiği…”nin bildirildiği anlaşılmakla, sanıklar ..., ... ve ...’in; yağma suçunu kolaylaştırmak amacıyla yanlarına aldıkları tabancalar ve biber gazının kullanılması durumunda maktul ve mağdurların en azından yaralanabileceklerini de kabullendikleri, sanık ...’in eve gelmesinden sonra da yine biber gazını kullanarak hep birlikte mağdur ...’i etkisiz hale getirdikleri, sanıkların böylece gerçekleşen eylemlerde tüm sanıkların ortak iştirak iradelerini ortaya koydukları anlaşıldığından, TCK.nun 87/4 maddesi kapsamında kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan cezalandırılmaları yerine yazılı biçimde nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmaları suretiyle suç vasfında hayata düşülmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden sanıklar hakkında nitelikli öldürme suçundan kurulan hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, hükmolunan ceza miktarı ile temyiz incelemesi dışında tutuklulukta geçen süre gözetilerek sanıkların tahliyesine yönelik taleplerin REDDİNE, heyetimizden Sayın Başkan ...’nın; sanıklar ... ve ...’ın kasten öldürme suçundan beraat etmeleri gerektiğine, Sayın Üye ...’in; sanık ...’nin kasten öldürme suçundan beraat etmesi gerektiğine yönelen karşı oyları ve yağma suçundan kurulan hükümler yönünden oy birliğiyle, kasten öldürme suçundan kurulan hükümler yönünden oy çokluğu ile 17/11/2020 gününde karar verildi.

(M) (M)

KARŞI OY;

Sanıklar ..., ...ve ...ın yağma suçunu işlemek amacıyla önceden yaptıkları plan doğrultusunda bir bahaneyle mağdur ...'in evine gittikleri, iradi olarak yağma suçunu birlikte işledikleri açık ise de; olay sırasında öldürülen maktule ...'e karşı eylemin sadece sanık ... tarafından gerçekleştirildiği, diğer

sanıklar ... ve ...ın ...'ın öldürülmesi fiilinde iştirak iradelerinin bulunmadığı, bu nedenle öldürme suçundan ... ve ...ın beraatine karar verilmesi gerektiği görüşünde olduğumdan çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Dosya kapsamına göre, mağdur ... Güler'in ekonomik durumunun iyi olduğu, sanıklardan ...'nin ...'in kardeşi Hasan'ın kızı ile gayriresmi evli olduğu, keza sanık ...'ın ...'in yeğeni olduğu, sanıkların bu nedenle mağdur ...'in evine rahatlıkla gidebildikleri, olay tarihinden bir süre önce yağma suçunu işlemek amacıyla ...'in evine gittikleri ancak ...'in kızı ...'in üst tarafta olması ve planın işlemeyeceği düşüncesiyle o gün eylemden vazgeçip suç tarihi olan 14.10.2010 günü yine yağma amacıyla önceki gelişte anahtarı unuttukları şeklindeki bahaneyle ...'in evine geldikleri, evde ...'in eşi maktul ... ile ...'in kızı ...'in olduğu, ...'in olmadığı, ... ve ...'in sanıkları içeri davet ettiği sırada sanıklardan ...'in ...'ın gözüne biber gazı sıktığı, bu sırada ...'ın kızı ...'e 'koş' diye seslenmesi üzerine ...'in kapıya doğru koşarak 'imdat' diye bağırdığı, sanık ...'ın ...'i yakalayıp ağzını kapattığı, sanık ...'in bayılmakta olan ...'ı yatak odasına götürerek kafasına vurduğu, ...'ı yatağa yatırıp üzerini örterek odadan çıktığı, daha sonra geldiklerinde ...'ın öldüğünün anlaşıldığı dosya kapsamıyla sabittir.

Nitekim mağdure ..., Cumhuriyet Savcılığındaki 21.10.2010 tarihli ifadesinde aynen '... ve amcamın oğlu evimize geldiler. Amcamın oğlu ... kasanın anahtarının kaybolduğunu bahane ederek evimize girdiler. ...de ... da içeri girdi. Anahtara bakarken annemin yüzüne sprey sıktılar. Fısfıs sıkınca annem bana koş diye bağırdı. Ben kapıya doğru koştum. Kapıyı açıp imdat diye bağırdım. ... beni tutarak ağzımı tuttu. Uzun süre havasız kaldım. Beni içeri çekerek ağzımı açtı. O zaman biraz rahatladım. Eli ağzımdayken uzun süre tuttuğu için boğulacağımı sandım. Evin içine girdikten sonra bana bağırma aşağıda birkaç adam bekliyor, hepinizi öldürürler, yaşatmazlar dedi. Annem de kendilerine hitaben ne istiyorsanız alıp gidin dedi. ...de cevaben sus bağırma sesini kes dedi. ... beni odama götürdü. Bağırmamam için beni tehdit etti. Ben odamdayken annemin sesini duymadım. Kapı sesi duydum ve tekme sesi duydum. Annemi bağladıktan sonra ...yanıma geldi bu süre 10 dakika kadardı. ...plastik kelepçelerle ellerimi bağladı, ayaklarımı bağladı...' demiştir.

Konuyla ilgili olarak sanık ... emniyette müdafii huzurunda 23.10.2010 tarihli ifadesinde aynen '...Kapıyı ... açtı ... abi buyur dedi. ... bunun üzerine eniştem kasanın anahtarını düşürmüş ona bakmaya geldik dedi. Bu sırada ... telefonla konuşuyordu. ... içeri girdiğinde ben kapının önündeydim. ... bana ...abi sen de içeri gelsene dedi. Bunun üzerine içeri girdim. ... ile ev içerisinde yer değiştirdik. ...'i ortamıza aldık. Aramızda ... vardı ve ben ani bir hareketle cebimde bulunan biber gazını

../..

S/5

çıkararak ...'e sıktım. Biber gazının etkisiyle ... sendeledi ve yere düştü. Onu sürükleyerek yatak odasına götürdüm. Elini ve ayağını yanımda bulunan lastik kelepçeyle bağlamaya çalışırken direnmeye başladı. Aynı zamanda bağırıyordu ve çok gürültü çıkartıyordu. Tam olarak hatırlamıyorum ama ya elimdeki tabancanın kabzasıyle kafasına vurmak suretiyle veya kafasını bir yere çarpmak suretiyle onu yaraladım. Sendeledi ve kendinden geçti. Bu arada ellerini arkadan plastik kelepçe ile bağladım. Ayaklarını da plastik kelepçe ile bağladım. Sırtüstü gelecek şekilde yatağın üzerine yatırdım. Hareketsiz duruyordu. Üzerine yorganı çektim ve kapattım. Ancak yüz kısmını açıkta bıraktım. O anda yaşıyordu. Kızın yatak odasına gittim. Yaklaşık 1 saat kadar sonra tekrar gelip kontrol ettiğimde ölmüş olduğunu gördüm ve panikledim. Onun öldüğünü ...ın görmemesi gerekiyordu. ...ı salonda gözümün önünde tuttum. Bu arada ... ...'i sana bir şey yapmayacağız diyerek odasına götürmüştü...' demiştir.

Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere her üç sanığın amacının ...'in evine giderek onu tehdit etmek suretiyle para almak olduğu, ... evde yokken evde bulunan ... ve ...'i etkisiz hale getirmek amacıyla ...'a karşı biber gazı sıktıkları, sanık ...'in ...'ı yatak odasına götürdüğünde bağıran ...'ı susturmak için kafasına vurup onu yatağa yatırdığı, o sırada ...'nin ev içerisinde olmadığı, ...ın mağdure ...'in odasında olduğu dolayısıyla ...'a karşı gerçekleştirilen ve ölümle sonuçlanan bu eylemde ... ve ...'nin iştirakinden söz edilemeyeceği, nitekim çoğunluk kararında dahi sanıkların öldürme konusunda kesin bir planlarının olmadığından bahsedildiği, ortak iştirak iradesinin sadece yağma suçu için olduğu, bu amaçla gittikleri evde sanık ...'in susturmak için öbür odaya götürdüğü ...'ın kafasına vurarak ölümüne sebebiyet vermesi şeklinde gerçekleşen eylemden diğer sanıkların sorumlu olamayacağı, bu itibarla sanıklar ... ve ...'nin TCK 87/4 maddesi kapsamında cezalandırılmalarının yerinde olmadığı ve beraatlerine karar verilmesi görüşünde olduğumdan çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

...

Muhalif Başkan

KARŞI OY;

Sanıklar ..., ...ve ...’ın yağma suçunu işlemek amacıyla önceden plan yaptıkları, plan çerçevesinde ... ve ...’in bir bahane ile ...’ın amcası ...’in evine girdikleri, içeride sanıkların maktuleye biber gazı sıktığı ve ...’in maktuleyi yatak odasına götürüp el ve ayaklarını bağlayarak yatağa yatırdığı ve yaklaşık bir saat sonra kontrol ettiklerinde maktule ...’ın ölmüş olduğu anlaşılmış olup dosya kapsamına göre sanık ...’nin olayın başından itibaren evde olmayıp ...tarafından maktulenin bağlanıp yatağa bırakıldıktan sonra geldiği sabittir. Olay öncesinde sanıkların yağma kastıyla eve girdikleri ancak öldürme suçuna yönelik herhangi bir anlaşmalarının bulunmadığı, ... ve ...evde iken gelişen olaylarda ikisinin iradesiyle maktulenin el ve ayakları bağlı olarak yatağa yatırıldığı, olaydan uzun süre sonra ceset bulunduğundan ölüm nedeninin belirlenemediği dikkate alındığında sanık ...’nin kendisi olmadığı sırada gerçekleştirilen hareketlerle meydana gelen ...’ın ölümünden sorumlu tutulmaması gerektiği kanaatiyle Dairemizin çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

...

Muhalif Üye


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.