Yargıtay - İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi

2014/960 Esas 2022/24 Karar
Karar Tarihi: 19.01.2022
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO:2014/960 Esas

KARAR NO:2022/24

DAVA:MADDİ TAZMİNAT

DAVA TARİHİ:24/10/2013

KARAR TARİHİ:19/01/2022

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan maddi tazminat davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda dosya incelendi.

D A V A /

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı ...'nin maliki ve sürücüsü olduğu, davalı ....'ne ZMSS (Trafik) Poliçesi ile sigortalı ... plakalı aracın 13.03.2012 tarihinde ... otoyolunda ... istikametine giderken aynı yönde seyreden davacı müvekkili şirkete ait olup ...'nin sürücüsü olduğu ... plakalı araca ön sağ kısmından çarptığını, bu çarpışmadan sonra diğer davalı ...'in sürücüsü, davalı... İnşaat Mühendislik San.ve Tic.Ltd.Şti'nin maliki olduğu, davalı ....'ne ZMSS (Trafik) Poliçesi ile sigortalı ... plakalı aracın kusurlu şekilde ... plakalı çarpması ile bu aracın da müvekkile ait aracın sağına çarptığını, kaza nedeniyle davacı şirkete ait araçta 30.277,18 TL hasar oluştuğunu, kazanın oluşumunda davacıya ait araç sürücüsünün kusuru bulunmadığını, beyan ederek, 30.277,18 hasarın kaza tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

S A V U N M A /

Davalı ... vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının sigortalı aracın kusurunu ve hasar iddiasını ispat etmesi gerektiğini, müvekkilinin sorumluluğunun bulunmadığını, sorumluluğu kabul edilecekse dahi poliçe teminat limitleriyle sınırlı olduğunu, faiz başlangıç tarihine ve nevine ilişkin taleplerin yerinde olmadığını, temerrüt oluşmadığını, davanın açılmasına sebebiyet verilmediğini beyanla davanın reddini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacıya tahmilini talep etmiştir.

Davalı... İnş. Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti vekili cevap dilekçesinde özetle; dava dilekçesindeki ifadelerin anlaşılır nitelikte olmadığını, davacı dilekçesinde davalı ...'ye ait ... plakalı araç aynı yönde seyir halinde olan davacı şirkete ait ... plakalı aracın sağ ön tarafına çarptığını, daha sonra da müvekkili şirkete ait ve müvekkil şirketin eski çalışan ... idaresindeki ... plakalı araç bir diğer dava dışı ... plakalı araca, bu aracın da davacı şirket aracının sağ arka tarafına çarptığını iddia ettiğini, iki farklı kazadan bahsedildiğini, davacı tarafından dava dosyasına kaza tespit tutanağı sunulmadığından ve bu tutanaklar da tebliğ edilmediğinden söz konusu tutanak ve deliller tebliğ edildiğinde dosyaya sunulacak beyanlar saklı tutularak haksız ve hukuki mesnetten yoksun olduğu beyan edilen davanın reddini, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

Davalı ... ... Sigorta Şirketi vekili cevap dilekçesinde özetle; ... plakalı araca ilişkin müvekkili şirket tarafından ... poliçe numaralı, 07.07.2011- 07.07.2012 vadeli zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi düzenlendiğini, dava konusu kaza sebebiyle davacı tarafın kasko sigortacısı olan ... sigortaya rücu sebebiyle 26.07.2012 tarihinde 3.400 TL ödendiğini, davacı tarafın kasko sigortası davacı tarafın zararını karşıladığından rücu edildiğini, bu nedenle mükerrer tahsilata sebep olacak haksız ve mesnetsiz davanın reddini talep etmiştir.

Davalı ..., cevap dilekçesinde; kullandığı araç kazaya karışmadan önce ön tarafta gerçekleşen kazanın tamamlandığını, davacı firmanın aracına doğrudan veyahut dolaylı yoldan bir temasının olmadığını, kazadan sonra düzenlenen tutanağın çelişkili ve hatalı olduğunu beyan etmiştir.

Davalı ... vekili cevap dilekçesinde özetle; açılan davayı kabul etmediklerini, kazanın davacının dava dilekçesinde beyan ettiği şekilde olmadığını, müvekkilinin aracının davacının aracı ile hiç temas etmediğini, 16.03.2012 tarihinde ... ... otoyolu ... mevkiinde, ... gidiş yönünde sis dolayısı ile zincirleme bir trafik kazası meydana geldiğini, işbu kazaya yaklaşık 11 aracın karıştığını, olay günü karlı, buzlu ve sisli bir hava olduğunu, kazanın önce ... çekici plakalı tırın önünde giden otobüse arkadan çarpması ile başladığını, tır ile otobüsün çarpışması ile iki araçta kayarak yolda kaldığını, onların yolun büyük bir bölümünü kapatmasından sonra kaza mahalline ilk ulaşanın müvekkili ... olduğunu, ...'nin kazayı görünce en sol şeride geçtiğini, aracının sağ tarafı ile kaza yapan araçlara sürterek geçişini bitirdiğini ve aracını güvenli bir şekilde sağ taraftaki arıza şeridine çekerek durduğunu, diğer araçların yolu kapatan araçlara vurup kaldığını ve herkesin birbirine vurduğunu, kaza sonrasında tutulan trafik kaza raporunda ve çizilen krokide de kazanın bu şekilde olduğunun belli olduğunu, kaza sonrasında çekilen fotoğrafların müvekkili aracın Anadolu Sigorta nezdindeki hasar dosyası içerisinde mevcut olduğunu, ayrıca iş bu dosya içerisinde aracın nerelerinin hasar gördüğü ve nasıl bir tamir yapıldığının da belli olduğunu, davacının müvekkiline karşı haksız olarak dava açtığını beyan ederek davanın reddini, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

G E R E K Ç E /

Dava, 13.03.2012 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucunda davacıya ait araçta oluşan hasarın tahsili istemine ilişkindir.

Taraflarca sunulan dilekçe ve belgeler incelenmiş; bildirilen araçların trafik kayıtları, poliçe ve hasar dosyaları, kazaya ilişkin ... Cumhuriyet Başsavcılığının ... sayılı soruşturma dosyası getirtilmiş; bildirilen tanıkların beyanları alınmış; kazanın oluşumundaki kusur durumu ve davacı yanca talep edilebilecek tazminat miktarının tespiti noktasında bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır.

13.03.2012 tarihinde gerçekleşen çok taraflı trafik kazası sonucu taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçuna ilişkin olarak başlatılan ... Cumhuriyet Başsavcılığının ... sayılı soruşturma dosyasında 17/09/2012 tarihinde şikayet ve unsur yokluğu nedeniyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

Mahkememizce alınan 16/10/2015 tarihli bilirkişi raporunda özetle; trafik kazası tespit tutanağına göre sisli ve karlı bir ortamda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin olarak, kazaya karışan araçların sürücülerinin ifadelerinin bulunmaması, ayrıca kazanın oluşu hakkında tek belge olan trafik kazasındaki açıklamanın net olmaması, açıklama ile tutanak krokisinin, ayrıca araçlardaki hasarını tam olarak örtüşmemesi karşısında, birden fazla çarpma/ çarpılmaya karışan davacı ... İnş Mim. San. ve Tic. Ltd. Şirketinin maliki olduğu ... plakalı araçtaki hasarın davalılardan ...'nin sürücüsü olduğu ... plakalı araç ve diğer davalı sürücü ...'in yönetimindeki ... plakalı aracın doğrudan veya dolaylı olarak çarpması oluştuğu hakkında kesin bir görüş ve kanaate ulaşılamadığından kusur oranı tespiti yapılamadığı bildirilmiştir.

Mahkememizce alınan 02/05/2016 tarihli ek bilirkişi raporunda özetle; 16.10.2015 tarihli kök rapordaki, davacı şirketin maliki olduğu ... plakalı araçtaki hasarda, ... ve plakalı ... plakalı araçların sürücüleri davalılar ... ile ...'in doğrudan veya dolaylı olarak kusurlu sayılmalarını gerektirecek davranışlarının görülemediği, bu itibarla kök rapordaki görüşlerin aynen korunduğu belirtilmiştir.

Tanık ...'nin beyanları Mahkememiz huzurunda, tanık ...'nın, ...'nın ve ...'ın beyanları talimat yoluyla alınmıştır.

Kazanın oluşumundaki kusur durumunun tespiti bakımından bu kez Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesinden rapor alınmasına karar verilmişse de, 28/09/2018 tarihli üst yazıyla, kaza tespit tutanağında belirtilen olayın oluş şekli ile araçların aldığı hasar yerlerinin birbiri ile örtüşmediği, 07/02/2017 tarihli müzekkerede kazaya karışan araçların hasar fotoğrafları ve kazaya karışan araç sürücülerinin beyanları bulunmadığı ve mevcut dosya kapsamı ile kazanın meydan geliş şekli anlaşılamadığından bahisle dosya işlemsiz olarak iade edilmiştir.

Mahkememizce alınan 27/01/2019 tarihli bilirkişi raporunda özetle; dosya kapsamından davacı aracında hangi araç veya araçların çarpması neticesinde hasar meydana geldiğinin tespiti noktasında yeterli bilgi bulunmadığı, ekspertiz raporunda 27/03/2012 olarak belirtilen kaza tarihi ile kaza tutanağında 13/03/2012 olarak tespit edilip belirtilen (dava ile ilgili) kaza tarihinin uyuşmadığı, mülkiyeti davacıya ait olan ... plaka numaralı araçta dava konusu kaza nedeniyle meydana gelen hasarlarının incelenmesi ve değerlendirilebilmesi için, ekspertiz raporunda 27/03/2012 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda oluştuğu kaydedilen hasarların, 13/03/2012 tarihinde meydana gelen kazadaki araç hasarları olup olmadığının ilgili sigorta şirketi tarafından açıklığa kavuşturulması gerektiği tespitlerinde bulunulmuştur.

Mahkememizce alınan 10/01/2021 tarihli bilirkişi ek raporunda özetle; davacı vekili tarafından dosyaya sunulu iki ekspertiz raporunda mevcut çok önemli görülen çelişkili durum nedeni ile, trafik kazası tespit tutanağındaki anlatıma göre 13/03/2012 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hasara uğrayan, davacıya ait 2008 model, ... ... marka ve tip, ...plakalı otomobil üzerinde, meydana gelen hasarların teknik yönden değerlendirilmesinin mümkün olamadığı, teknik çerçevede bu değerlendirmenin yapılabilmesi için, dosyaya sunulmuş bulunan, hasar tespiti yönünden birbiri ile çelişkiler içeren (ayrı kazadaki aynı araç için, aynı ekspertiz firması tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenmiş) iki ekspertiz raporundaki tespitlerden hangisinin araçtaki hasarın gerçek tespiti ile ilgili olduğunun davacı tarafından açıklanması gerekli olduğu belirtilmiştir.

Soruşturma dosyasının fiziken dosyamız arasına alınması üzerine ilgili dosyanın da incelenmesi ve ifadelerin de değerlendirilmesi suretiyle tanzim edilen 30/09/2021 tarihli bilirkişi ek raporunda özetle; davacı tarafa ait ... plaka sayılı aracın hasar görmesinde plakası tespit edilemeyen araç sürücüsünün % 100 (yüzde yüz) oranında kusurlu olduğu, kazaya karışan diğer araç sürücülerinin davacı aracının hasar görmesinde kusursuz olduğu bildirilmiştir.

30/09/2021 tarihli bilirkişi ek raporu, dosya kapsamına uygun, teknik ve ayrıntılı irdelemelerle hazırlanmış olmakla, kusura yönelik tespit sonuçları Mahkememizce de benimsenmiş ve hüküm kurmaya elverişli kabul edilmiştir.

Davacı yanca, davacı şirkete ait aracın hasarlanmasına sebebiyet verdiğinden bahisle ... ve plakalı ... plakalı araçların sürücüleri, işletenleri ve zorunlu trafik sigortacılarına karşı haksız fiile dayalı maddi tazminat isteminde bulunulmuş, davalılar tarafından davanın reddi savunulmuştur.

Haksız fiillerden kaynaklı borç ilişkilerini düzenleyen 6098 sayılı TBK'nun 49. Maddesinde; kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar verenin, bu zararı gidermekle yükümlü olduğu, 50. Maddesinde ise; zarar görenin, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altında olduğu düzenlenmiştir.

Hükme esas kabul edilen 30/09/2021 tarihli bilirkişi raporunda, 13/03/2012 tarihinde gerçekleşen trafik kazasında davacıya ait aracın hasarlanması noktasında plakası tespit edilemeyen aracın %100 kusurlu olduğunun, kazaya karışan diğer araçların davacıya ait aracın hasarlanmasında kusursuz olduğunun tespit edilmiş olup, davacı yanın, davalıların kusurunu ispatlayamadığı, bu bağlamda davalıların TBK'nun 50. maddesi karşısında sorumluluğunun bulunmadığı sonuç ve vicdani kanaatine varılmış, davanın reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M / Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın REDDİNE,

2-Alınması gereken 80,70-TL maktu karar ve ilam harcının peşin alınan 517,10-TL'ndan mahsubu ile fazladan yatırılan ‭436,4‬0-TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya İADESİNE,

3-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde BIRAKILMASINA,

4-Davalı... İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan 50,00 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı... İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti'ne VERİLMESİNE,

5-Davalı ... tarafından yapılan 50,00 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı ...'ye VERİLMESİNE,

6-Davalı ... tarafından yapılan 112,50 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı ...'ye VERİLMESİNE,

7-Davalılar ..., ..., İstanbul Teknik İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. Ve Anadolu ... Sigorta Şirketi vekille temsil olunduğundan, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 5.100,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak adı geçen davalılara VERİLMESİNE,

8-Taraflarca yatırılan gider ve delil avansından sarfedilmeyen kısmın karar kesinleştiğinde ilgilisine İADESİNE,

9-Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 67/1. maddesi gereğince taraflardan birinin talebi üzerine kararın tebliğe ÇIKARTILMASINA,

Dair; davacı vekili ve davalı ... vekilinin yüzüne karşı, diğer taraflar yokluğunda, HMK'nun 341/1 ve 345. maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 19/01/2022

Katip ...

e-imzalıdır .

Hakim ...

e-imzalıdır .


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.