Yargıtay - Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/588 Esas 2022/866 Karar
Karar Tarihi: 22.09.2022
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/588

KARAR NO : 2022/866

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 15/12/2015

KARAR TARİHİ : 22/09/2022

KARAR YAZIM TARİHİ : 07/10/2022

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; 02/07/2013 tarihinde davalı ...’ın kullanmakta olduğu ....... plakalı aracıyla ...... Mahalesi .... Caddesinde ters yönde seyir halinde iken karşıdan karşıya geçmekte olan müvekkili ... ve kucağındaki 2010 doğumlu kızı ...’a çarptığını ve çarpma neticesinde müvekkili ...’ın hayati tehlike içerir şekilde yaralanmasına, kızı ...’m ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanmasına neden olduğunu, trafik kazası nedeniyle müvekkilinin davalıdan şikayetçi olduğunu ve Bakırköy .... Asliye Ceza Mahkemesi ... E. sayılı dosya ile yürütülen yargılamada davalı ...’m asli kusurlu bulunarak, Mahkemece ...... Karar sayılı ilamı ile taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan dolayı 3.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğini, müvekkilinin fiziksel rahatsızlığı nedeniyle tüm doktor kontrollerine gidiş-gelişlerinde taksi kullanmak mecburiyetinde kalındığım, taksi ile ulaşım için müvekkilinin toplamda 819 TL zarar uğradığını, müvekkilinin kaza sonrası uzun süre bakıma muhtaç olması nedeniyle, Antalya’da yaşayan annesi ve babasının müvekkilinin bakımı sağlamak üzere yanma geldiğini, Antalya’daki işleri nedeniyle dönmek zorunda kalınca da müvekkilinin bakımı ile ilgilenecek başka yakını bulunmadığından müvekkilleri ile birlikte Antalya’ya gitmek zorunda kaldıklarını, bu yolculukların bir kısmının otobüs bir kısmının ise uçak ile gerçekleştirimiş olup, ilgili biletlerin dilekçe ekinde sunulduğunu, müvekkilinin bu yolculuklar nedeniyle toplamda 1.044TL zarara uğradığını, müvekkilinin tedavisinin bir kısmının ..... Hastanesi, Dr. ......’ün özel muayenehanesinde, bir kısmının ise .... Polikliniği’nde gerçekleştiğini, müvekkilinin muayene ve tahlil ücretlerine ilişkin şimdilik 2.800 TL maddi zarar taleplerinin bulunduğunu, ilaçların kullanımı nedeniyle müvekkilinin uğradığı zarara karşılık şimdilik 337 TL talep ettiklerini, müvekkilinin yaşağıdı manevi sıkıntıların maddi anlamda bir karşılığı olmasa da müvekkilinin ızdırabının bir nebze de olsa giderilmesi adına 30.000 TL manevi tazminat taleplerinin olduğunu, müvekkili ...’m yaşadığı manevi zararlara ilişkin olarak da 15.000TL manevi taznminat taleplerinin bulunduğu bekirtilerek fazlaya ilişkin talepleri saklı kalmak kaydıyla 5.000 TL maddi, 30.000 TL müvekkii ......, 15.000 TL müvekkili Aslı için manevi tazminat talep edilmiştir.

Davalı ..... Sigorta Şirketi vekilinin 16.02.2016 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Davacı yanın husumeti SGK’y yöneltmek durumunda olduğunu, davacı tarafından ambulans (yol), fizik tedavi, ulaşım, protez, ilaç, muayene ücreti gibi çeşitli kalemler talep edildiğini, bunların tümünün Genelge’de açıkça belirtildiği gibi SGK’nın sorumluluğunda olduğunu, davayı kabul anlamına gelmemekle birlikte, müvekkili şirketin sorumluluğunun Trafik Poliçesindeki limitler ve sigortalı araca atfedilebilecek kusur ile sınırlı olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesi talep edilmiştir.

Mahkememizin ....... esas, .... karar sayılı ilamında yargılama yapılmış, mahkememizin ' Davalı ... hakkında Bakırköy ..... Asliye Ceza Mahkemesinden .... esas sayılı dosyada sanık sıfatıyla 3000 TL adli para cezası mahkumiyet kararı verildiği görülmüştür. Mahkememizce yaptırılan kusur raporunda davalı sürücü ...'ın %100 kusurlu olduğu Adli Tıp Raporu ile sabit olmuştur. Aktüel bilirkişi tarafından muayene ve tetki gideri 2940 TL ilaç gideri 486,79 ve ulaşım gideri olan 1786 TL toplam maddi gider olan 5212,79 TL nın kadri maruf bulunarak davalılardan müşterek müteselsil tahsili gerekmiştir. Manevi tazminat yönünden yaptırılan incelemede olayın oluş şekli, kız çocuğu oluşu, yaşı, kazaya sebebiyet veren sürücünün tam kusurlu durumu ,hak ve nesafet ,sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek talebin kabulü cihetine gidilmiş,' şeklindeki gerekçesine göre davanın maddi ve manevi tazminat talepleri yönünden kabulüne karar verilmiştir.

İş bu karar istinaf edilmekle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi .... Hukuk Dairesi'ne gönderilmiş, istinaf mahkemesinin .... esas, .... karar sayılı ilamındaki ' Mahkemece tedavi gideri belirlemesi yapılması için seçilen bilirkişi mali müşavir olup sunulan belgeler üzerinde matematik olarak hesaplama yapmış olmakla bu rapor hüküm kurmak için yeterli nitelikte değildir.

O halde, Mahkemece, tedavi giderlerine ilişkin faturaların hizmet ile uyumlu ve gerekli olup olmadığı konusunda SUT kapsamında bir değerlendirme yapılmaksızın kaza ile illiyet bağı bulunan ve 6111 sayılı Yasa ile değiştirilen 2918 sayılı Yasa'nın 98. maddesi kapsamında kalan tüm belgeli tedavi giderlerinden SGK'nın sorumlu olacağı, 98. madde kapsamına girmeyen belgesiz/paramedikal giderlerden ise aracın işleteni, sürücüsü ve ZMSS sigortacısı olan davalıların sorumlu olacağı tutarın hesaplanması, yol gideri taleplerinin tedavi ile bağlantılı olup olmadığı konusunda uzman doktor bilirkişiden ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli rapor alınarak, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru olmadığından davalı ... şirketinin ve davalı sürücünün bu yöndeki istinaf talebinin kabulü gerekmiştir.

Kazanın oluş şekli, davacıdaki yaralanmanın niteliği ve maluliyet oranı ile tarafların sosyal ve ekonomik durumları birlikte değerlendirildiğinde, İlk Derece Mahkemesi'nce hükmedilen manevi tazminat miktarının bir miktar yüksek olduğu, manevi tazminat müessesinin amacına ve hakkaniyete uymadığı kanısına varıldığından, davalı ...'ın, manevi tazminat miktarının fahiş yönündeki istinaf itirazı yerindedir.' şeklindeki gerekçeye göre mahkememiz kararını kaldırmış olup iş bu esasa kaydedilmiştir.

Mahkememiz dosyasına İstinaf İlamı doğrultusunda Sigorta bilirkişisinden rapor aldırılmış, sigorta bilirkişisi .... tarafından sunulan 07/08/2022 tarihli bilirkişi raporunda özetle; ' Uyuşmazlığın, davacının 02.07.2013 tarihinde araç dışı trafik kazasında yaralanması sonucu sol subaraknoidal kanama sonucu tedavi görmesi olayı sonucu maddi ve manevi tazminat talebi olduğu, davacının tedavisinin SGK ile Sağlık Hizmeti Satınalma Sözleşmesi (SHS) bulunan ..... Hastanesi ile Op. Dr. ...... ve Op. Dr. ...'ün özel muayenehanelerinde sürdürüldüğü, Özel Hastanelerin SGK ile imzaladıkları Sağlık Hizmeti Satınalma Sözleşmesi (SHS) uyarınca %200'e kadar ilave ücret alma hakları bulunmakla birlikte dosyanın tetkikinde bu hakkın kullanılıp kullanılmadığı ve davacının bu hastanelere ödeme yapıp yapmadığı ve miktarının anlaşılamadığı, davacı tarafından dosyaya ibraz edilen muayene ve tetkiklere ilişkin Belgelerinin ve reçetelerin incelenmesinde tamamının 02.07.2013 tarihinde gerçekleşen davaya konu kaza ile illiyet bağının tam olduğu, faturaların, hizmet ile uyumlu ve gerekli olduğu konusunda şüphe bulunmadığı, belgeli tetkik ve tedavi giderleri toplamı 3.080,00TL ve reçete bedelleri toplamının 486,79TL olduğu, yerleşik Yargıtay içtihatlarında kazazedenin sağlığına kavuşmak için katlanmak zorunda kaldığı 1.786,00TL tutarındaki yol giderleri de tedavi gideri kapsamında değerlendirilecek olup, belgeli tedavi giderleri toplamının 5.352,79TL olduğu hesaplandığı, yerleşik Yargıtay Kararları müvacehesinde dava konusu araç dışı trafik kazasıyla illiyet bağı bulunan belgesiz tedavi giderleri'nin de hesaplanması gerektiği, ADTK sonucunda oluşan açık yaranın tedavisi için takdiren 500,00TL pansuman gideri harcaması yapıldığı, dava konusu olayda davacının belgeli ve belgesiz tedavi gideri harcamalarının toplamının 5.852,79TL olabileceğini' teknik kanaati olarak belirtmiştir.

Dava cismani zarar nedeniyle açılan maddi -manevi tazminat davasıdır.

Türk Borçlar Kanunu 49. maddesinde haksız fiil kurumunun düzenlendiği, haksız fiil sorumluluğunun doğması için hukuka aykırı fiil, zarar, illiyet bağı ve kusur koşullarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Mevcut olayımızda davalı sürücü ...'ın %100 kusurlu olduğu, hükme esas alınan bilirkişi raporu ile 5.852,79TL tedavi giderinin hesaplandığı, mevcut olayımızda hukuki aykırı fiil ve illiyet bağının da bulunduğu göz önüne alınarak maddi tazminat talebi yönünden davanın kabulüne karar verilmiştir.

BK'nun 56 maddesi gereği 'Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.' ' Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacıca göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu, olayın ağırlığı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması ve buna göre manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır.' ( HGK'nun 23/06/2004 tarih 13/291-370 sayılı ilamı) şeklindeki gerekçeye göre olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanarak, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olayın meydana geliş şekli, olay tarihine göre paranın alım gücü, davacı ve davalının kazadaki kusur durumları, maluliyet orunı, hak ve nasafet kuralları çerçevesinde manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne karar vermek gerekmiş, ayrıca kazaya karışan aracın hususi araç olması sebebiyle Yargıtay .... Hukuk Dairesi'nin ..... esas, .... Karar sayılı ilamı uyarınca yasal faiz uygulanarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Maddi Tazminat Talebi Yönünden Davanın Kabulüne; 5.212,79TL maddi tazminatın davalı ... yönünden kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile, davalı ... yönünden ise dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile müşterek ve müteselsil tahsil edilerek davacı tarafa ödenmesine,

2-Manevi Tazminat Talebi Yönünden Davanın Kısmen Kabulüne; davacı ... yönünden 20.000,00TL, davacı ... yönünden 10.000,00TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalı ...'tan tahsil edilerek kişilere ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

3-Harçlar Kanunu'na göre belirlenen 2.405,38TL ilam harcından peşin alınan 170,78TL harcı ve 35,90TL ıslah harcının mahsubu ile bakiye 2.198,70TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine,

4-Davacılar tarafından sarf edilen 27,70TL Başvuru Harcı, 170,78TL Peşin Harç, 35,90TL ıslah harcı olmak üzere toplam 234,38TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine,

5-Davacılar tarafından sarf edilen 1.300,00TL bilirkişi ücreti, 457,70TL posta masrafı olmak üzere toplam 1.757,70TL den kabul red oranına göre hesaplanan 1.232,62TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, kalan kısmın iş bu davacılar üzerine bırakılmasına,

6-Davalı ...... tarafından sarf edilen 39,00TL posta masrafından kabul red oranına göre hesaplanan 11,65TL'nin davacılardan alınarak iş bu davalıya verilmesine, kalan kısmın iş bu davalı üzerine bırakılmasına,

7-Maddi Tazminat Yönünden; Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 5.212,79TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacılara verilmesine,

8-Manevi Tazminat Yönünden; Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 9.200,00TL vekalet ücretinin davalı ...'tan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacılara verilmesine,

9-Manevi Tazminat Yönünden; Davalı ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 9.200,00TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak kendisini vekille temsil ettiren iş bu davalıya verilmesine,

10-HMK’nın 333. maddesi gereğince hükmün kesinleşmesinden sonra artan avansın taraflara iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.22/09/2022

Katip ...

¸e-imzalıdır

Hakim ...

¸e-imzalıdır

*Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında e-imza ile imzalanmıştır.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.