Yargıtay - 10. Ceza Dairesi

2021/14486 Esas 2021/14120 Karar
Karar Tarihi: 22.12.2021
Yargıtay

10. Ceza Dairesi         2021/14486 E.  ,  2021/14120 K.

'İçtihat Metni'

Adalet Bakanlığının, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanık ... hakkındaki Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/12/2018 tarihli ve 2018/652 esas, 2018/770 sayılı kararının kanun yararına bozulması istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 10/06/2021 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

A-) Konuyla İlgili Bilgiler:

1-Şüpheli ... hakkında, 19/04/2017 ve 17/11/2017 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçlarından yapılan soruşturma sonunda, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının 10/01/2018 tarihli ve 2017/8232 soruşturma, 2018/130 sayılı yetkisizlik kararı ile, soruşturma evrakının İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılığına gönderildiği,

2-İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 03/07/2018 tarihli yetkisizlik kararı ile, “şüpheli hakkında 18/02/2016 tarihli ve 2014/125651 soruşturma, 2016/8184 esas, 2016/6818 sayılı iddianame ile 06/08/2014 tarihli suç nedeniyle İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, yetkisizlik kararına konu 19/04/2017 ve 17/11/2017 tarihli suçların iddianameden sonra işlendiği,TCK’nın 191/6. maddesi gereğince dava açılması gerektiği,suç yerinin Sakarya olduğu gerekçesiyle karşı yetkisizlik kararı verildiği, yetki uyuşmazlığının çözümü için dosyanın gönderildiği mercii İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/653 değişik iş sayılı kararı ile, yetkili savcılık olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının tespitine karar verildiği,

3-Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının 17/09/2018 tarihli ve 2018/23633 soruşturma, 2018/6071 esas, 2018/4580 sayılı iddianamesi ile, şüphelinin 17/04/2017 tarihli eylemi nedeniyle TCK’nın 191/1 ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, iddianamede; şüpheli hakkında daha önce İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesine 2016/147 esas sayılı davanın açıldığı, TCK’nın 191/6. madde gereğince yeniden erteleme kararı verilemeyeceği hususunun belirtildiği,

4-Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin kanun yararına bozma istemine konu 06/12/2018 tarihli ve 2018/652 esas, 2018/770 sayılı kararı ile, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/147 esas sayılı dosyasında beraat kararı verildiği gerekçesiyle davanın düşmesine karar verildiği, kararın 26/12/2018 tarihinde istinaf edilmeden kesinleştiği,

5-Düşme kararından sonra, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının 15/04/2019 tarihli ve 2019/2625 soruşturma, 2019/276 sayılı kararı ile, 17/11/2017 tarihli eylem nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 191/2. maddesi uyarınca beş yıl süre ile kamu davası açılmasının ertelenmesine, aynı Kanun’un 191/3.maddesi uyarınca bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulmasına, karar verildiği,tedbirin infazı için Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gönderildiği, yükümlülüklerine uymadığının bildirilmesi üzerine erteleme kararı kaldırılarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının 24/01/2020 tarihli ve 2019/2625 soruşturma, 2020/572 esas,

2020/377 sayılı iddianamesi ile, 17/11/2017 tarihli eylem nedeniyle Sakarya 6. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, Sakarya 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/12/2020 tarihli ve 2020/42 esas,2020/471 sayılı kararı ile, davanın durmasına karar verildiği, kararın 22/01/2021 tarihinde itiraz edilmeden kesinleştiği,

6- Dosya arasında bulunan İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/07/2017 tarihli ve 2016/147 esas,2017/356 sayılı kararının incelenmesinde;

Şüphelinin 11/05/2015 tarihli kullanmak için uyuşturucu bulundurma suçundan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yetkisizlik kararıyla evrakın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi üzerine, şüphelinin 06/08/2014 tarihli eylemi nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 17/09/204 tarihli ve 2014/125651 soruşturma,2014/502 sayılı kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararının kaldırılarak 18/02/2016 tarihli ve 2014/125651 soruşturma, 2016/8184 esas, 2016/6818 sayılı iddianame ile İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/07/2017 tarihli ve 2016/147 esas, 2017/356 sayılı kararı ile; yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verildiği, beraat kararının 08/09/2017 tarihinde istinaf edilmeden kesinleştiği,

Anlaşılmıştır.

B-) Kanun Yararına Bozma İstemi:

Kanun yararına bozma istemi ve ihbar yazısında;

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan sanık ... hakkında yapılan yargılama sonucunda, kamu davasının düşürülmesine ilişkin Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/12/2018 tarihli ve 2018/652 esas, 2018/770 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2. maddesinde, 'Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında ... beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir.', 191/3. maddesinde 'Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.' ve 191/4-a maddesinde 'Kişinin, erteleme süresi zarfında; a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,...hâlinde, hakkında kamu davası açılır.' şeklindeki ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/1. maddesinde, “Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir. Bu karara itiraz edilebilir.' şeklindeki düzenlemeler nazara alındığında;

Sanık hakkında İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/07/2017 tarihli ve 2016/147 esas, 2017/356 sayılı beraat kararı gözetilerek düşme kararı verilmişse de,

Somut olayda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 11/05/2015 tarihli ve 2015/14514 soruşturma, 2015/230 sayılı kararı ile 6545 sayılı Kanun ile değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2. maddesi uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmesini müteakip, şüphelinin aynı tür suçu yeniden işlediğinden bahisle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 18/02/2016 tarihli ve 2014/125651 soruşturma, 2016/8184 esas, 2016/6818 sayılı iddianamesi ile kamu davası açılması üzerine yapılan yargılama sonunda, atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine dair İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/07/2017 tarihli ve 2016/147 esas, 2017/356 sayılı kararının istinaf edilmeksizin 08/09/2017 tarihinde kesinleştiği,

Şüpheli hakkında 17/11/2017 tarihli uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak eylemi nedeniyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 18/02/2016 tarihli

iddianamesi gözetilerek, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının 17/09/2018 tarihli ve 2018/23633 soruşturma, 2018/6071 esas, 2018/4580 sayılı iddianamesi ile kamu davası açıldığı, 17/11/2017 tarihli eylemin İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/07/2017 tarihli kararının kesinleşmesinden (08/09/2017) sonra işlendiği gözetilerek, sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanması ve tedbir kararının infazının sonucunun beklenilmesi, denetimli serbestlik tedbirine uygun davranılmaması halinde yargılamaya devamla işin esasına girilerek hüküm kurulması gerektiği, aksi halde uyuşturucu madde kullanmak suçundan bir daha kovuşturma yapılmasının mümkün olmayacağı, bu halde kamu davasının açılması bir şarta (yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etme şartına) bağlanmış olduğundan, mahkemece açılan kamu davasında kovuşturma şartı bulunmadığından bahisle durma kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde düşme kararı verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilerek Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/12/2018 tarihli ve 2018/652 esas, 2018/770 sayılı kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması istenilmiştir.

C-) Konunun Değerlendirilmesi:

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanık ... hakkında yapılan yargılama sonucunda, Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/12/2018 tarihli ve 2018/652 esas, 2018/770 sayılı kararı ile, kamu davasının düşmesine karar verilmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2. maddesinde, 'Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında ... beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir.', 191/3. maddesinde 'Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.' ve 191/4-a maddesinde 'Kişinin, erteleme süresi zarfında; a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,...hâlinde, hakkında kamu davası açılır.' şeklindeki ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/1. maddesinde, “Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir. Bu karara itiraz edilebilir.' şeklindeki düzenlemeler dikkate alındığında;

Sanık hakkında İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/07/2017 tarihli ve 2016/147 esas, 2017/356 sayılı beraat kararı gözetilerek düşme kararı verilmişse de,

Somut olayda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 17/09/2014 tarihli ve 2014/125651 soruşturma, 2014/502 sayılı kararı ile 6545 sayılı Kanun ile değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2. maddesi uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmesini takiben, şüphelinin aynı tür suçu yeniden işlemesi nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 18/02/2016 tarihli ve 2014/125651 soruşturma, 2016/8184 esas, 2016/6818 sayılı iddianamesi ile kamu davası açılması üzerine yapılan yargılama sonunda, atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine dair İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/07/2017 tarihli ve 2016/147 esas, 2017/356 sayılı kararının istinaf edilmeksizin 08/09/2017 tarihinde kesinleştiği,

Şüphelinin 17/04/2017 tarihli eylemi nedeniyle Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının 17/09/2018 tarihli iddianamesi ile Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, iddianamede; şüpheli hakkında daha önce İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesine 2016/147 esas sayılı davanın açıldığı,TCK’nın 191/6. madde gereğince yeniden erteleme kararı verilemeyeceği hususunun belirtildiği, Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/12/2018 tarihli kararı ile, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesinin

2016/147 esas sayılı dosyasında beraat kararı verildiği gerekçesiyle davanın düşmesine karar verildiği,düşme kararından sonra,

17/11/2017 tarihli eylem nedeniyle Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının 15/04/2019 tarihli ve 2019/2625 soruşturma, 2019/276 sayılı kararı ile, 5237 sayılı TCK’nın 191/2.maddesi uyarınca beş yıl süre ile kamu davası açılmasının ertelenmesine, aynı Kanun’un 191/3.maddesi uyarınca bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulmasına karar verilmesinden sonra yükümlülüklerine uymaması üzerine erteleme kararının kaldırılarak 24/01/2020 tarihli ve iddianame ile Sakarya 6. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, Sakarya 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/12/2020 tarihli ve 2020/42 esas,2020/471 sayılı kararı ile, davanın durmasına karar verildiği, kararın 22/01/2021 tarihinde itiraz edilmeden kesinleştiği,

Sonuç olarak, Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/12/2018 tarihli düşme kararına konu 19/04/2017 tarihli suç nedeniyle açılan kamu davasında, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/147 esas sayılı dosyasında verilen beraat kararının kesinleşmesi nedeniyle, hukuken geçerli bir erteleme kararının varlığından sözedilemeyeceğinden TCK’nın 191/6. maddesi gereğince doğrudan kamu davası açılması koşulunun ortadan kalktığı, 19/04/2017 tarihli suç nedeniyle öncelikle TCK’nın 191/2.maddesi gereğince kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi gerektiği, 17/11/2017 tarihli eylem nedeniyle 15/04/2019 tarihinde kamu davası açılmasının ertelenmesine ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesini takiben yükümlülük ihlali nedeniyle açılan kamu davasında, Sakarya 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/12/2020 tarihli kararı ile davanın durmasına karar verildiği de gözetilerek, mahkemece açılan kamu davasında kovuşturma şartı bulunmadığından durma kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden düşme kararı verilmesi kanuna aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle, düşme kararı verilmesi kanuna aykırı olup sanık lehine verilmiş olan ve davanın esasını çözen bu karardan dolayı yeniden yargılama yapılmamak ve aleyhe sonuç doğurmamak üzere, hukuka aykırılığa işaret edilerek, kanun yararına bozma isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

D-) Karar:

Açıklanan nedenlerle; kovuşturma şartının gerçekleşmesini beklemek üzere 5271 sayılı CMK’nın 223/8-2. cümlesi uyarınca “kamu davasının durmasına” ve “sanık hakkında TCK’nın 191/2. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına” karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, davanın düşmesine karar verilmesi kanuna aykırı olduğundan Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 06/12/2018 tarihli ve 2018/652 esas, 2018/770 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA, CMK’nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi uyarınca yeniden yargılama yapılmamak ve aleyhe sonuç doğurmamak üzere, gerekli işlemin yapılması için dosyanın Adalet Bakanlığına iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

22/12/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.