Yargıtay - İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/661 Esas 2021/608 Karar
Karar Tarihi: 24.09.2021
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/661 Esas

KARAR NO : 2021/608

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 20/07/2018

KARAR TARİHİ : 24/09/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 28.05.2018 tarihinde sürücü ... sevk ve idaresindeki davalı sigorta şirketi tarafından ... numaralı ZMMS sigorta poliçesi ile teminat altında olan ... plakalı araç ile davacı sürücü ...'nun sevk ve idaresindeki ... plakalı motosikletin çarpışması neticesinde çift taraflı, yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiğini, müvekkilinin ağır yaralanarak malul kaldığını, kazada davalıya sigortalı araç sürücüsünün tamamen kusurlu olduğunu, dava öncesi davalı sigorta şirketine 28.06.2018 tarihinde başvurulduğunu ve ödeme yapılabilmesi için evrakların kuruma teslim edildiğini, maluliyet oranının tespiti için geçmesi gereken sürenin 28.05.2019 tarihinde dolacağını ve müvekkilinin mağdur duruma düşmemesi için işbu davanın ikamesinin zorunlu hale geldiğini belirterek, müvekkili için fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile geçici iş göremezlik zararı olarak şimdilik 100,00 TL ve sürekli iş göremezlik tazminatı olarak şimdilik 3.500,00 TL olmak üzere toplam 3.600,00 TL maddi tazminatın davalı sigorta şirketine başvuru tarihi olan 28.06.2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretlerinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

TALEP ARTIRIM: Davacı vekilince sunulan 28/07/2021 tarihli talep artırım dilekçesi ile, dava dilekçesindeki 3.500,00 TL kalıcı maluliyet tazminatı talebi 26.035,28 TL'ye yükseltilmiş, eksik peşin harç yatırılmıştır.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davaya konu ... plakalı aracın 22.08.2017/2018 vadeli ZMMS sigorta poliçesinin ... numaralı sözleşme ile müvekkili sigorta şirketi tarafından tanzim edildiğini ve sorumluluklarının poliçe limitleri dahilinde ve sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında olduğunu, kazanın 01.06.2015 tarihinden sonra meydana gelmiş olması nedeni ile hesaplamaların yeni genel şartlarda belirtilen şekilde yapılması gerektiğini, kusur durumunun tespiti, davacının müterafık kusurlu olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini, maluliyetinin 28.05.2018 tarihli kaza ile illiyedi de irdelenerek ATK tarafından düzenlenecek maluliyet raporu ile tespitinin gerektiğini, davayı kabul manasına gelmemek kaydı ile davacı adına talep edilen geçici iş göremezlik tazminatının tedavi giderleri olarak değerlendirilmesi ile kendilerinden talep edilemeyeceğini ve 6111 sayılı Kanun gereği SGK'nın sorumluluğunda olduğunu, bu hususun 01.06.2015 tarihinden itibaren geçerli olan Yeni Genel Şartlarda da vurgulandığını, hesaplama yapılırken davacının işi, mesleği, gelir durumunun tevsike yarar belge ve bilgi ile ispatlanmasının gerektiğini, aksi durumda gelirlerinin asgari ücret düzeyinde olduğunun kabulünün gerektiğini ve Trafik Sigortası Genel şartlarında belirtilen hususlar göz önüne alınarak hesaplama yapılmasını, SGK tarafından davacıya ödenen rücuya tabi bir ödemenin bulunup bulunmadığının tespitini talep ettiklerini, dava tarihinden itibaren yasal faizden sorumlu olabileceklerini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İhbar olunanlardan ... ihbara cevap dilekçesinde özetle; dava konusu olayın davacı vekilinin belirttiği şekilde olmadığını, seyir halinde olmadığını, olay anında babası olan diğer ihbar edilen ... adına kayıtlı olan ve kendisinin sevk ve idaresindeki aracı olay mahalline kazadan önce kurallara uygun olarak park ettiğini, aracı çalıştırıp hareket haline geçtiği sırada aracının önünde başka araç olduğundan hafifçe aracın ön kısmını yola çıkarttığı esnada sonradan ismini öğrendiği davacı ...'nun sevk ve idaresindeki motorsikleti ile çok hızlı bir şekilde gelerek aslında kendisinin aracına çarpması sonucu, yani araç henüz park halinde iken yerinden hareket ettiği esnada olayın meydana geldiğini, kazanın oluşumunda hiçbir suçunun ve kusurunun olmadığını, karşı tarafın kusurlu davranışı nedeniyle kazanın oluştuğunu, kaza sonrası motorsiklet sürücüsünün yaralanması nedeni ile kendisi ile ilgilendiğini, hastaneye götürdüğünü, kendisinde bir eziklik olduğunu, ancak iki gün sonra aradığında kırık olduğunu beyan ettiğini, dava konusu kaza nedeniyle davacının maluliyetinin olduğunu düşünmediğini, kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığını belirterek, tarafına yöneltilen ve ihbar edilen davayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

İhbar olunanlardan ... ihbara cevap dilekçesinde özetle; kazaya karışan ... plaka sayılı aracın maliki olduğunu, sürücüsünün ise diğer ihbar olunan ... olduğunu, kazanın ise ...'ın ihbara cevap dilekçesinde belirttiği şekilde gerçekleştiğini, olay anında kendisinin olmadığını, daha sonra olaydan haberinin olduğunu, sorumluluk ilkesi nedeni ile her ne kadar dava tarafına ihbar edilmiş ise de oluşan kazanın oluşumunda diğer ihbar edilenin cevap dilekçesinde bildirdiği şekilde kusurunun olmadığını, bu nedenle davanın ihbarını kabul etmediğini beyan etmiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE:

Dava, 28/05/2018'de meydana gelen çift taraflı trafik kazasında davacı sürücünün yaralanması üzerine bedensel zarar sebebiyle maddi tazminat taleplerine ilişkindir.

Kaza tutanağı, kazaya karışan araçların trafik tescil kaydı, ... 2.Asliye Ceza Mah. ... E ceza dosyası Uyap kayıtları, davacının kaza sonrası tedavi evrakları, davalı sigorta şirketinin ZMMS poliçesi ve hasar dosyası, davacının kolluğa yaptırılan ekonomik sosyal durum araştırma sonuçları, Uyap'tan alınan malvarlığı araştırma sorgulamaları, SGK'dan rücuya tabi ödeme ve gelir bilgileri celbedilerek incelenmiş, bilirkişi raporları alınmıştır.

Davalı ZMMS şirketi vekilinin talebiyle dosya, kazaya karışan ... plakalı sigortalı aracın sürücü ve işletenine ihbar olunmuştur.

ZMMS şirketi hasar dosyasının incelenmesinde, dava öncesi davacının davalı sigorta şirketine 28/06/2018 tarihinde yazılı başvuru yaptığı ve kendisine yapılan bir ödeme bulunmadığı, SGK'dan alınan yazı cevabında kaza sonrası davacıya 3.178,40 TL geçici işgöremezlik ödemesi yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

İncelenen ceza dosyasında davalının sigortaladığı araç sürücüsü hakkında dava açılmamış olduğu, davacı sürücü hakkında taksirle yaralama suçundan dava açılmış olduğu, ancak mahkemenin 10/01/2020 tarihli kararıyla 'iddianamede müşteki gösterilen sürücünün aslında şüpheli olduğu, şüpheli gösterilen ve hakkında dava açılmış olan (kazada yaralanan) sürücü ...'nun ise aslında müşteki olduğu, iddianamenin hatalı hazırlanıp dava açıldığı anlaşıldığından, aslında müşteki olduğu anlaşılan sürücü Ünal İnceoğlu'nun beraatine' karar verildiği, davacı hakkındaki beraat kararının bu şekilde kesinleştiği görülmüştür.

Davacının kaza nedeniyle kalıcı ve geçici iş gücü kaybı oluşup oluşmadığı, oluştuysa oran ve süresinin tespiti amacıyla ATK 2.İhtisas Kurulundan 30/03/2013 Özürlülük Ölçütü Yönetmeliğine göre alınan raporda, kaza tarihinde 41 yaşında olan davacının kaza nedeniyle %3 kalıcı, 1 ay geçici işgücü kaybı oluştuğu tespit edilmiş, ayrıca yargılama sırasında Anayasa Mahkemesinin 09/10/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iptal kararı nedeniyle, 03/08/2013 tarihli Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine göre de maluliyet raporu alınmıştır.

Kazadaki kusur oranları hakkında trafik kazaları konusunda uzman makine mühendisi bilirkişiden rapor alınmış, bu raporda (davalıya sigortalı aracın sürücüsünün beyanı doğrultusunda ve kaza mahallinin detaylı krokisi de hazırlanarak görevli trafik polislerince düzenlenen kaza tutanağındaki tespitler ve kaza yeri krokisindeki durum-araçların ve kazanın yeriyle uyumlu şekilde) davacı motorsiklet sürücüsünün kazada %20 kusurlu, davalıya sigortalı otomobil sürücüsünün %80 kusurlu olduğu bildirilmiştir.

Davada talep edilebilecek iş gücü kaybı tazminatı konusunda aktüer bilirkişiden (kusur bilirkişisiyle birlikte) alınan kök raporda davada talep edilebilecek kalıcı ve geçici işgücü kaybı zararı TRH2010 tablosu-%1,8 teknik faiz usulüyle hesaplanıp bildirilmiş, ancak yargılama sırasında Anayasa Mah. KTK md 90 hk. İptal kararı nedeniyle yeni maluliyet raporu alınması aşamasında asgari ücret değiştiğinden ve güncel Yargıtay 17.HD-4 HD içtihatları gereği TRH2010 tablosu-progresive rant hesabı usulüyle hesap yapması için) aktüer bilirkişiden ek rapor alınmış, ek raporda SGK tarafından yapılan ödeme nedeniyle davada talep edilebilecek bakiye geçici iş göremezlik zararı bulunmadığı, güncel Yargıtay içtihatlarına göre kaza tarihi itibariyle uygulanması gereken ATK'nın 30/03/2013 tarihli Özürlülük Ölçütü Yönetmeliğine göre tespit ettiği %3 kalıcı maluliyet oranına göre hesaplanan kalıcı işgücü kaybı zararının 26.035,28 TL olduğu bildirilmiştir. Bu ek rapor sonrası davacı vekilince sunulan talep artırım dilekçesiyle, dava dilekçesinde 3.500,00 TL kalıcı işgöremezlik tazminatı talebi 26.035,28 TL'ye artırılarak eksik peşin harç yatırılmıştır.

Tüm dosya kapsamı, toplanan deliller ve alınan ATK raporları, kök ve ek bilirkişi raporları doğrultusunda, mahkememizin kazadaki kusur oranları açısından ceza mahkemesi kararlarıyla bağlı olmadığı, ceza yargılamasında alınan bir bilirkişi raporu bulunmamaktaysa da dosyamızda alınan kusur raporunun kazanın oluş şekliyle, soruşturma dosyasında yer alan tespitlerle, kaza yeri krokisindeki kolluk tespitleriyle uyumlu, bilim ve fen kurallarına, dosya kapsamına uygun, hüküm kurmaya elverişli olduğu, davalı ZMMS şirketinin sigortaladığı araç sürücüsünün kusuru oranında ve poliçe teminat limitiyle (kaza tarihinde limit 360.000,00 TL) sınırlı olarak davacının tespit edilen maluliyet zararından sorumlu olduğu, güncel Yargıtay (kapatılan) 17.HD, 4.HD, BAM içtihatları uyarınca kaza tarihi itibariyle uygulanması gereken Özürlülük Ölçütü Yönetmeliğine göre yapılan maluliyet oranı esas alınarak TRH2010 tablosu ve progresif rant hesabı usulüne göre ve güncel asgari ücrete göre hesaplanan tazminatların davada talep edilebilir olduğu, tazminattan indirim gerektiren müterafik kusur durumuna ilişkin bir tespitin ise ne soruşturma-ceza dosyasında ne de mahkememiz dosyasında bulunmadığı, nitekim davacının yaralanmasının baş bölgesinde değil ayakta olduğu, bu nedenle davacı motorsiklet sürücüsünün kask takıp takmamasıyla illiyet kurulabilecek bir yaralanmasının sözkonusu olmadığı, kask takmadığına dair tespit de bulunmadığı, davacıya dava öncesi ödeme yapılmamış olduğu, maluliyet raporuyla ilgili dava öncesi başvurudaki eksikliğin yargılama ile tamamlandığı ve yerleşik içtihatlara göre tamamlanabilir nitelikte eksiklik olduğu, davalının temerrüdünün dava öncesi başvurunun davalı sigorta şirketine (birleşme öncesi ... Sig.AŞ) ulaştığı 28/06/2018 tarihinden 8 işgünü sonrası olan 11/07/2018'de doğduğu, sigortalı aracın hususi olması nedeniyle yasal faiz talep edilebileceği kanaatiyle, aşağıdaki şekilde davadaki kalıcı işgücü kaybı tazminatı talebinin tam kabulüne, 100,00 TL'lik geçici işgöremezlik tazminat talebi yönünden ise aynı olayla ilgili çifte tazminat ödemesi yapılamayacağından, SGK tarafından ödeme yapılmış olduğunun tespiti nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle:

1-Davanın KISMEN KABULÜ ile,

26.035,28-TL kalıcı işgücü kaybı maddi tazminatının 11/07/2018 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte (poliçe teminat limitini aşmamak koşuluyla) davalıdan tahsiliyle davacıya verilmesine,

100,00-TL geçici iş göremezlik tazminatına ilişkin talebin reddine,

2-Alınması gereken harç 1.778,47-TL olup, 115,90-TL (35,90-TL peşin harç + 80,00-TL tamamlama harcı) harcın mahsubu ile bakiye 1.662,57-TL karar ve ilâm harcının davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafça yapılan posta ve tebligat masrafı 288,50-TL, bilirkişi ücreti ve ATK gideri 2.462,00-TL olmak üzere toplam 2.750,50-TL yargılama giderinin davanın kabul/red oranına (%99-%1) göre hesaplanan 2.722,99-TL'si ile (35,90-TL başvuru harcı, 35,90-TL peşin harç, 80,00-TL tamamlama harcı) 151,80-TL harç toplamı 2.874,79-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, kabul edilen tutar üzerinden AAÜT gereğince hesap ve takdir olunan 4.080,00-TL vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, reddedilen tutar üzerinden AAÜT gereğince hesap ve takdir olunan 100,00-TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Taraflarca yatırılan gider ve delil avansından yargılama sırasında yapılan masraflar ile karar tebliğ giderlerinden geriye kalan avansın karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, tarafların gerekçeli kararı tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde mahkememize verecekleri bir dilekçe ile veya bulundukları yerdeki başka bir mahkeme aracılığıyla mahkememize gönderecekleri dilekçe ile HMK. 341.maddesi uyarınca İstanbul BAM. nezdinde İSTİNAF yoluna başvurma hakları bulunduğu hatırlatılmak suretiyle verilen karar açıkça okunup anlatıldı.24/09/2021

Katip

Hakim


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.