Yargıtay - İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi

2016/740 Esas 2022/772 Karar
Karar Tarihi: 25.10.2022
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO:2016/740 Esas

KARAR NO:2022/772

DAVA:Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ:03/03/2016

KARAR TARİHİ:25/10/2022

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; sürücü ...'ün sevk ve iradesinde bulunan ... plakalı aracın 12/02/2104 günü tek taraflı olarak kaza geçirdiğini, kaza sonucu müvekkilinin ağır yaralandığını ve önce ... Devlet Hastanesi'ne ve oradan da ... ... Hastanesine götürüldüğünü, gerekli yataklı tedavileri yapıldığını, kaza sonrası müvekkilinin birden fazla ciddi ve ağır ameliyat geçirdiğini, soruşturma dosyası takipsizlik kararı ile kapatıldığından kusur ve maluliyete ilişkin bir inceleme ve araştırma yapılmadığını, bu nedenle iş bu davada kusur ve maliyete ilişkin bir inceleme ve araştırma yapılması için eksik evraklar ikmal edildikten sonra dosyanın uzman bilirkişiler veya Adli Tıp kurumuna gönderilmesi ve rapor aldırılması gerektiğini, kaza sonrası müvekkili sürücünün birden fazla ciddi ve ağır ameliyat geçirdiğini, söz konusu kazadan dolayı müvekkilinin vücuduna 3 adet platin takıldığını ve daha şimdiden yaşantısına ciddi bir şekilde olumsuz etkilediğini, müvekkilinin ilk zamanlarındaki tedavileri hem yatarak hem de iş göremeyecek (istirahatli raporlu)şekilde yapıldığını, müvekkilinin oldukça uzun süren bir tedavi gördüğünü ve defalarca hastaneye gitme ve tedavi fark ücreti ödemek zorunda kaldığında, kazaya neden olan ... plakalı aracın 2014/2015 yılları arası geçerli ... poliçe numaralı ile davalı Sigorta Şirketine İhtiyari (Kasko Sigortası) Mali Mesuliyet sigortalı olması nedeniyle limite kadar maddi tazminat ve olay tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek avans faiz istediklerini, yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya dair talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla hasar tazminatı için şimdilik, 2.000-TL. tazminatın, kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ile dava ettiği görüldü.

Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle; kazanın olduğu yer davacı taraf vekilinin dava dilekçesinde ile ... ili ... ilçesi olduğunu, davacı tarafın ikametgah adresinin ön inceleme tensip tutanağında, ... Mahallesi, ... caddesi no:47/2 .../... ili olduğunu, müvekkili şirketi tarafından, kazaya karışan sigortalısına ait ... plaka sayılı aracın Kasko Sigorta poliçesi Mardin ilinde düzenlenmiş bulunduğunu, davalı müvekkili şirketi resmi ikametgah adresi Şişli/İstanbul adresi olmasına rağmen davanın yetkisiz ... Asliye Hukuk Mahkemesinde açıldığını, yetkili mahkeme İstanbul Mahkemeleri olduğunu, yetki itirazının kabulü ile dosyanın yetkili İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmesini talep ettiklerini, davacı taraf vekilinin 03/03/2016 tarihli dava dilekçesinin taraflarına 21/03/2016 tarihinde tebliğ edildiğini, dava dilekçesi ile birlikte davaya esas delillerin tebliğ edilmediğini, 12/02/2014 tarihinde dava dilekçesinde ... ili, ... ilçesinde meydana gelen tek taraflı kaza neticesinde ... plaka sayılı aracın sürücü ...'ün kaza esnasında yaralanmış ve malul kalmış bulunduğunu, müvekkili şirket tarafından, kazaya karışmış bulunan ... plaka sayılı aracın ... Poliçe numarası ile sigortalanmış bulunduğunu, müvekkili şirket tarafından düzenlenmiş bulunan Kasko Sigorta Poliçesi ile düzenlemiş bulunduğunu, kazada yaralanıp malul kaldığını belirten davacı ...'ün müvekkili şirketten maluliyet sebebi ile azami 5.000-TL talep edebileceğini, yukarıda açıklanan nedenlerle; öncelikle davanın yetkisizlik sebebi ile reddini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ile cevap verdiği görüldü.

DELİLLER VE GEREKÇE;

... CBS ... nolu soruşturma dosyası, trafik kayıtları, hastane kayıtları, kaza raporları, sağlık raporları, sigorta kayıtları, hasar dosyası ve dayanılan diğer deliller celp edilip incelenmiş, tüm dosya kapsamı ile inceleme sonucu rapor alınmış ve tüm deliller toplanmıştır.

... 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ( Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 04/05/2016 tarih, ... sayılı yetkisizlik kararı nedeniyle, dosyanın Mahkememize gönderildiği ve 2016/740 Esas sırasına kaydının yapıldığı ve yargılamaya devam edildiği görüldü.

Dava, 6098 sayılı TBK'nın 54.maddesinde düzenlenen bedensel zararların tazmini davasıdır.

Davacı, sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle tek taraflı olarak 12/02/2014 tarihinde meydana gelen trafik kazası neticesinde, yaralandığını ve bedensel zarara uğradığını, kazaya karışan ... plakalı aracın işletilmesinden kaynaklanan sorumluluğun, davalı sigorta şirketi tarafından ZMMS (Trafik Sigorta Poliçesi) ile sigorta güvencesine alınmış olması nedeniyle bedensel zarar miktarının tespiti ile maddi tazminatın davalı sigorta şirketinden tahsilini talep etmiştir.

Trafik kazalarından kaynaklanan sorumluluk davaları, 2918 sayılı KTK'nın 85 v.d. maddelerinde düzenlenen tehlike sorumluluğu ve 6098 sayılı TBK'nun 49 v.d. maddelerinde düzenlenen haksız fiilden kaynaklı kusur sorumluluğu olup, işleten, sürücünün kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur ve işleten ile davalı sigortalının sorumluluğu paraleldir. 2918 sayılı yasanın 86. maddesi kapsamında işleten ve davalı sigortacı, zarara sebep kazanın ''mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri gelmiş'' olduğunu ispat etmediği sürece meydana gelen zarardan sorumludurlar. Bu nedenle zarara sebep kazanın mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan meydana geldiğini ispat yükü davalıda olmasına karşılık TBK m.50 kapsamında meydana gelen zararın miktarını ispat külfeti zarar görenin kendisindedir.

Buna göre bedensel zararlara ilişkin tazminat TBK 55. Maddesindeki; 'Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz.' şeklindeki düzenlemeye göre belirlenecektir.

İhtilaf, tarafların vaki kazadaki tazminata esas kusur oranı, davacının tazminata esas maluliyet oranı ve iyileşme süresi ve yoksun kaldığı kazanç itibariyle bedensel zararının tespiti noktalarında toplanmaktadır. Kusur oranı, maluliyet oranı ve iyileşme süresi ile zarar miktarının tespiti konuları hukuk dışında özel ve teknik bilgiyi haller olduğundan 6100 sayılı HMK m.266 gereği mahkemenin tarafların talebi yahut kendiliğinden vereceği karar ile bu hususları bilirkişiye tespit ettirmesi gerekmektedir.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan 01/02/2021 tarihli maluliyet raporunda; '...03/08/2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 11/10/2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin sadece Ek-1 bölümünde yapılan değişiklikler içerdiği, Ek-3 ve diğer cetvelleri, meslek grupları bölümünü içermediği, dolayısıyla 03/08/2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği ile sadece beden çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediğine (hangi hastalık ve arızaların malulen emeklilik kriterlerine uyduğu) ilişkin değerlendirme yapılabileceği, bu nedenle söz konusu yönetmeliğe göre meslekte kazanma gücü kaybı belirlenemeyeceği cihetle;

Mevcut belgelere göre;

1-... oğlu 1987 doğumlu ...'ün 12.02.2014 tarihli trafik kazası sebebiyle 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerinden yararlanılarak ve meslek grup numarası bildirilmemekle Grup 1 kabul olunarak:

Gr 1 XII (18A…..10) A % 14

E cetveline göre: % 11,3 (yüzdeobirvirgülüç) oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı,

2-İyileşme süresinin (iş göremezlik süresi) olay tarihinden itibaren 6 (altı) aya kadar uzayabileceği...' sonuç ve mütalaa ettikleri görüldü.

Tüm deliller toplandıktan sonra, bilirkişiden rapor alınmasına karar verilmiş, bilirkişiler Trafik Kusur Uzmanı Emekli Emniyet Müdürü ... ve Aktüerya Uzmanı ... tarafından hazırlanan 06/07/2021 tarihli bilirkişi raporunda; '...

a)Önceden teknik olarak belirlenmiş(KTK' nun 46/a, 47/c,d 52/b. 67/a. Md. Trafiğin akışı, Trafik işaretlerine Uyma, Hızın Gerekli Şartlara Uygunluğunu Sağlama, Araç Manevraları) hukuk normuna karşı dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen ... plakalı otomobil sürücüsü davacı ...'ün '%100 oranında Asli ve Tamamen Kusurlu' olduğu;

b)Kaza tarihinde ... plakalı otomobilin KASKO Sigortası olan davalı ...(...)Sigorta A.Ş'nin ise araç sürücüsü davacı ...'ün kusuru oranında ve KASKO Sigortası kapsamında sorumlu olduğu;

c)Maddi tazminat miktarının belirlenmesi için,öncelikle Heyete sahil edilecek Doktor bilirkişinin,...'ün gerçekleşen maluliyetine ilişkin arazların, Ferdi Kaza Poliçesi Genel Şartları 8/B Maddesinde sıralanan tablodaki durumlarla kıyas yaparak esas alınacak maluliyet oranının tespit etmesi gerekeceği...' sonuç ve mütalaa ettikleri görüldü.

Davacı vekilinin itirazları ve talebi değerlendirilerek, bilirkişi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ...'ın heyete dahil edilmesi ile ek rapor alınmasına ilişkin karar verilmiş, 17/05/2022 tarihli Bilirkişi ek raporunda; ' ...

a)Önceden teknik olarak belirlenmiş (KTK’ nun 46/a, 47/c,d, 52/b. 67/a. Md. Trafiğin akışı, Trafik İşaretlerine Uyma, Hızın Gerekli Şartlara Uygunluğunu Sağlama, Araç Manevraları) hukuk normuna karşı dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen ... plakalı otomobil sürücüsü davacı ... ’ün “%100 oranında Asli ve Tamamen Kusurlu” olduğu;

b)Kaza tarihinde ... plakalı otomobilin KASKO Sigortası olan davalı ... (...) Sigorta A.Ş. ’nin ise araç sürücüsü davacı ...’ ün kusuru oranında ve KASKO Sigortası kapsamında sorumlu olduğu;

c)Ferdi Kaza Poliçesi Genel Şartları 8/B Maddesine göre ayak bileğindeki engel oranına göre teminat limitinin %6,45’i olan 322,50 TL kısmını talep edebileceği...' sonuç ve mütalaa ettikleri görüldü.

... CBS ... nolu soruşturma dosyası celp edilip incelendiğinde, Mahkememiz davacısının, mağdur/şüpheli olduğu dosyada, “… Şüpheliye atılı suçun TCK md.179/2 kapsamında kalan trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunu oluşturduğu, bu suçun ancak kast ile işlenebilen bir suç olduğu, şüphelinin suç işleme kastının bulunmadığı, olayın şüphelinin taksiri sonucu meydana geldiği, ayrıca mağdur şüphelinin yaralanması sebebiyle herhangi bir şikayetinin bulunmadığı tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla; şüpheli hakkında manevi unsur ve şikayet yokluğu sebebiyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına…” karar verildiği görüldü.

Mahkememizce toplanan tüm deliller ve tüm dosya kapsamı değerlendirilerek alınan, 06/07/2021 tarihli kök ve 17/05/2022 tarihli ek kusur bilirkişi raporları hüküm kurmaya yeterli ve denetime elverişli olduğundan, mahkememizde de, davacının, 12/04/2014 tarihinde meydana gelen trafik kazasında %100 oranında asli ve tam kusurlu olduğu, bu haliyle davacının, meydana gelen kaza sebebiyle davalı sigorta şirketinden tazminat talep hakkının mevcut olmadığı sonuç ve kanaati oluştuğundan, davacının davasının reddine karar verilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacının davasının reddine,

2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesine göre hesap edilen 80,70-TL. maktu karar ve ilam harcından peşin olarak alınan 29,20-TL. harcın mahsubu ile bakiye 51,50-TL. harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 2.000-TL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

4-Davacının yapmış olduğu yargılama masraflarının kendi üzerinde bırakılmasına,

5-Davalının yapmış olduğu 2-TL. yargılama masrafının davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın, 08/03/2021 tarihli, ... fatura numaralı, 2020/114509 Adli Tıp Nolu, 820-TL. bedelli fatura ücretinin, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesine ödenmek üzere, davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

7-Davacı tarafından yatırılan bakiye gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde davacı tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı vekilinin yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememize hitaben yazılmış, mahkememize verilecek ya da başka mahkeme aracılığı ile mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile gidilebilecek İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 25/10/2022

Katip ...

e-imzalıdır

Hakim ...

e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.