Yargıtay - 11. Hukuk Dairesi

2020/405 Esas 2020/5397 Karar
Karar Tarihi: 25.11.2020
Yargıtay

11. Hukuk Dairesi         2020/405 E.  ,  2020/5397 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 06.02.2019 tarih ve 2017/1155-2019/77 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin asıl ve birleşen davalarda davalı vekili ile birleşen Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/141 Esas sayılı davada davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Birleştirilen (Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/141 Es.) davada davacı vekili, müvekkilinin davalı Banka'nın ... Şubesi'ne 50.000 USD tutarlı hesap açtırdığını, hesabındaki parayı çekmek için bankaya gittiğinde hesabında para olmadığının bildirildiğini, araştırdığında parasının önce TL'ye çevrildiği ve daha sonra da ...'nun hesabına aktarıldığını ve bu işlemi yapanında banka elemanı ... olduğunun anlaşıldığını, müvekkilinin bu şahsa virman yapmak üzere herhangi bir yetki vermediğini, yapılan işlemin geçersiz olduğunu ve davalı banka aleyhine başlatılan takibin itiraz üzerine durduğunu ileri sürerek, itirazının iptaline ve inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Banka vekili, davanın reddini istemiştir.

Birleştirilen (Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/153 Es.) davada davacı vekili müvekkilinin davalı bankanın ... Şubesi'ne 50.000 USD tutarlı hesap açtırdığını, hesabındaki parayı çekmek için bankaya gittiğinde hesabında para olmadığının bildirildiğini, araştırdığında parasının önce TL'ye çevrildiği ve daha sonra da ...'nun hesabına aktarıldığını ve bu işlemi yapanında banka elemanı ... olduğunun anlaşıldığını, müvekkilinin bu şahsa virman yapmak üzere herhangi bir yetki vermediğini, yapılan işlemin geçersiz olduğunu ve davalı banka aleyhine icra takibi yaptıklarını, davalının borca itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazının iptaline ve inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Banka vekili, davanın reddini savunmuştur.

Birleştirilen (Kadıköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/155 Es.) müvekkilinin davalı Banka'nın ... Şubesi'ne 30.000 USD tutarlı hesap açtırdığını, hesabındaki parayı çekmek için bankaya gittiğinde hesabında para olmadığının bildirildiğini, araştırdığında parasının önce TL'ye çevrildiği ve daha sonra da ...'nun hesabına aktarıldığını ve bu işlemi yapanında banka elemanı ... olduğunun anlaşıldığını, müvekkilinin bu şahsa virman yapmak üzere herhangi bir yetki vermediğini, yapılan işlemin geçersiz olduğunu ve davalı banka aleyhine başlatılan takibin itiraz üzerine durduğunu ileri sürerek, itirazının iptaline ve inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Banka vekili, davanın reddini istemiştir.

Birleştirilen (Kadıköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/163 E.) davada davacı vekili müvekkilinin davalı Banka'nın ... Şubesi'ne 46.501 TL tutarlı hesap açtırdığını, hesabındaki parayı çekmek için bankaya gittiğinde hesabında para olmadığının bildirildiğini, araştırdığında parasının önce TL'ye çevrildiği ve daha sonra da ...'nun hesabına aktarıldığını ve bu işlemi yapanında banka elemanı ... olduğunun anlaşıldığını, müvekkilinin bu şahsa virman yapmak üzere herhangi bir yetki vermediğini, yapılan işlemin geçersiz olduğunu ve davalı banka aleyhine icra takibi yaptıklarını, davalının borca itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazının iptaline ve inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Banka vekili, davanın reddini savunmuştur.

Birleştirilen (Kadıköy 4.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/161 E.) müvekkilinin davalı Banka'nın ... Şubesi'ne 50.000 USD ile 25.000 Euro tutarlı iki ayrı hesap açtırdığını, hesabındaki parayı çekmek için bankaya gittiğinde hesabında para olmadığının bildirildiğini, araştırdığında parasının önce TL'ye çevrildiği ve daha sonra da ...'nun hesabına aktarıldığını ve bu işlemi yapanında banka elemanı ... olduğunun anlaşıldığını, müvekkilinin bu şahsa virman yapmak üzere herhangi bir yetki vermediğini, yapılan işlemin geçersiz olduğunu ve hesabında 48.273 TL olması gerektiğini bu miktar için davalı banka aleyhine icra takibi yaptıklarını, davalının borca itiraz ettiğini, takibin durduğunu iddia ederek, itirazının iptaline ve inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Banka vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, birleşen Kadıköy Asliye 3. Ticaret 2007/163 E. ve 2007/155 E., Kadıköy Asliye 4.Ticaret 2007/161 E. sayılı davalarda evvelce verilen kararın yalnızca davalının kötüniyet tazminatı bakımından bir karar verilmediğinden bahisle bozulduğu, icra takiplerinin kötüniyetle yapıldığına dair kanaatin oluşmadığından işbu davalardaki bu istemin reddi gerektiği, birleşen Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/141 Esas sayılı dosyası yönünden ise; davacı ...'in talimatı olmaksızın hesabındaki toplam 50.000 USD'nin önce TL'yi çevrilerek TL hesabına virman yapıldığı, sonrasında da ... hesabına gönderildiği, bu yönü ile işlemin usulsüz olduğu ancak ...'nun davacının kızı olduğu, dava konusu edilen hesap işlemlerinden sonra ilgili hesabında yapılan sonraki birçok işlemin bilirkişi raporları ile belirlendiği, yine bu işlemden sonra davacıya nakit çıkış işleminin yapıldığının tespit edildiği, bu durumda davacının uyuşmazlık konusu işlemlerden haberdar olduğunun kabulü gerektiği, işlemden itibaren işbu davanın açılmasına dek herhangi bir itirazın ileri sürülmediği, yapılan işlemlerin bu suretle benimsendiği, bu durumda işbu davadaki istemin yerinde olmadığı, birleşen Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/153 Esas sayılı dosyası yönünden ise; davacısı ... hesabından toplam 20.000 USD'lik tutarın ... hesabına talimatsız aktarıldığı, bu işlemler sonrasında davacı ...'in ilgili hesabında 30.000 USD'nin kaldığı ve bu tutar için de çıkış işlemi yapıldığı ancak o çıkış işlemi için de talimat bulunmadığı fakat hesap sahibi davacıdan telefon ile teyit alındığı alınan raporlar ile tespit edildiği, davacıdan 30.000 USD'nin çıkış işlemine ilişkin telefon ile teyit alındığından hareketle davacının önceki 12.000 USD ve 8.000 USD'ye ilişkin hesap hareketinden haberdar olduğundan veya haberdar edildiğinden söz edilemeyeceği, davalı bankanın iddia ettiğinin aksine dava konusu işlemden sonra çok sayıda işlemin bulunmadığı, yine davalı tarafça iddia edildiği suretle hesap sahibi ... ile hesaptan paranın aktarıldığı ... arasında bir irtibat da tespit edilemediğinden işbu davadaki talebin kabulü gerektiği gerekçesi ile birleşen Kadıköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/163 Esas sayılı dosyası yönünden davanın reddine, koşulları oluşmadığından davalı lehine tazminata hükmedilmesine yer olmadığına, birleşen Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/155 Esas sayılı dosyası yönünden davanın reddine, koşulları oluşmadığından davalı lehine tazminata hükmedilmesine yer olmadığına, birleşen Kadıköy 4.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/161 Esas dosyası yönünden davanın reddine, koşulları oluşmadığından davalı lehine tazminata hükmedilmesine yer olmadığına, birleşen Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/141 Esas sayılı dosyası yönünden davanın reddine, koşulları oluşmadığından davalı lehine tazminata hükmedilmesine yer olmadığına, birleşen Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/153 Esas sayılı dosyası yönünden davanın kabulü ile İstanbul Anadolu (eski Kadıköy ) 2.İcra Müdürlüğünün 2006/14695 Esas sayılı takibine yapılan itirazın iptali ile takibin aynen devamına, 11.715,20 TL icra inkar tazminatının davalı bankadan tahsili ile davacı ...'e verilmesine karar verilmiştir.

Kararı, birleşen tüm davalarda davalı vekili ile birleşen Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/141 E. sayılı davada davacı vekili temyiz etmiştir.

1-Davacı ...’in davacısı olduğu birleşen Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/141 E. sayılı davada, dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin temyiz itirazların oy birliği ile davacı ... vekilinin temyiz itirazlarının oy çokluğuyla reddi ile hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

2-Davacı ...’in davacısı olduğu birleşen Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/153 E. sayılı davada, dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin temyiz itirazların oy birliği ile reddine, hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

3-Davacı ...’in davacısı olduğu birleşen Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/163 E. sayılı davada, dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin temyiz itirazların oy birliği ile reddine, hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

4-Davacı ...’in davacısı olduğu birleşen Kadıköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/155 E. sayılı davada, dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin temyiz itirazların oy birliği ile reddine, hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

5-Davacı ...’in davacısı olduğu birleşen Kadıköy 4.Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/161 E. sayılı davada, dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin temyiz itirazların oy birliği ile reddine, hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle birleşen Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/141 E. sayılı davada davacı ... vekilinin ve davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle birleşen Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/141 E. sayılı davada verilen kararın ONANMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle birleşen Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/153 E. sayılı davada davalı vekilinin temyiz itirazların reddiyle birleşen Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/153 E. sayılı davada verilen kararın ONANMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle birleşen Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/163 E. sayılı davada davalı vekilinin temyiz itirazların reddiyle birleşen Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/163 E. sayılı davada verilen kararın ONANMASINA, (4) numaralı bentte açıklanan birleşen Kadıköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/155 E. sayılı davada davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle birleşen Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/155 E. sayılı davada verilen kararın ONANMASINA, (5) numaralı bentte açıklanan nedenlerle birleşen Kadıköy 4.Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/161 E. sayılı davada davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle birleşen Kadıköy 4.Asliye Ticaret Mahkemesi 2007/161 E. sayılı davada verilen kararın ONANMASINA, alınmadığı anlaşılan 54,40 TL temyiz ilam harcı harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 2.143,60 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 25.11.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Birleşen Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/141 esas sayılı dosyasında; mahkemece davacı ...'in hesabındaki 50.000,00 USD'nin davacının talimatı olmadan TL'na çevrilip ... hesabına aktarıldığı sabit görüldüğü halde havale yapılan hesap sahibinin davacının kızı olmasına dayanılarak davacının bu işleme icazet verdiği sonucuna varılarak davanın reddine karar verilmesini doğru bulmadığımdan saygı değer çoğunluğun bu dava hakkındaki kararın onanmasına yönelik kararına muhalifim.

KARŞI OY

Davacı ... tarafından açılan birleştirilen Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2007/141 Esas sayılı dosyasında;

Davacı tarafından 11.11.2005 tarihinde USD hesabına 50.000 USD yatırıldığı, 45.000 USD’nin 28.11.2005, 5.000 USD’ninde 01.12.2005 tarihinde çekilerek TL’ye çevrilmek suretiyle kızı ... hesabına geçirildiği dosya içeriği ile sabittir.

50.000 USD davacı tarafından çekildiği, davacının talimatı ile ödendiği hususunda hiçbir delil bulunmamaktadır.

Nitekim bu husus mahkemenin de kabulündedir.

Ancak yerel mahkemece aynı hesaba 22.08.2006 tarihinde ...tarafından yatırılan 40.000 USD ile aynı tarihte yatan 2.000 USD’nin toplam hesaptaki 46.400 USD’nin davacının TL hesabına aktarılarak çekildiği, bu işlemleri yapan davacının dava konusu işlemlerden de haberdar olduğu ancak bir itiraz ileri sürmediği, bu suretle dava konusu işlemleri benimsediği kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir.

Uyuşmazlık, 22.08.2006 tarihinden sonra yapılan bu işlemlerin, dava konusu işlemlere icazet niteliğinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

22.08.2006 tarihinden sonra yapılan işlemlerin sayısı, bu işlemlere ilişkin davacının imzasını taşıyan dekont, ödeme belgesi vs. belgelerin davalı tarafından ibraz edilmemiş olması karşısında aynı gün kim tarafından yapıldığı isbat edilmeyen bu işlemlerin dava konusu işlemlere icazet olarak kabulüne elverişli ve yeterli işlemler değildir.

Bu halde davacı ... tarafından açılan davanın da kabulüne karar verilmek üzere yerel mahkeme kararının bozulması gerekmektedir.

Açıklanan nedenle sayın çoğunluk görüşüne karşıyım.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.