Yargıtay - Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi

2020/287 Esas 2021/305 Karar
Karar Tarihi: 26.05.2021
Yargıtay

T.C. ANKARA 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2020/287 Esas - 2021/305

Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili

ANKARA 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

KARAR

ESAS NO : 2020/287 Esas

KARAR NO : 2021/305

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 27/03/2014

KARAR TARİHİ : 26/05/2021

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİHİ : 15/06/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA:

Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; 27.01.2014 tarihinde ... Seyahat Tur Oto Tic. Ltd. Şti. firmasına ait ... plakalı araç şoförünün uyuması sonucu aracın kaza yaptığını ve otobüste yolcu olarak yer alan müvekkili davacının yaralandığını; ... Sigorta A.Ş.'ye ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasının, ... Sigorta A.Ş.'ye ait Ferdi Kaza ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının ve ... Sigorta Şirketine ait Kasko Sigortası'nın bulunduğunu; bu sebeple, şimdilik 10.000,00 TL maddî tazminatın kaza tarihinden en yüksek banka faizi ile tüm davalılardan ve 50.000,00 TL manevî tazminatın ... Sigorta Şirketi ile ... Sigorta şirketinden müştereken ve müteselsilen tahsiline, karar verilmesini talep ve dava etmiş; yargılama sırasında 21.04.2015 havale tarihli dilekçesi ile davalılardan ... Sigorta A.Ş. yönünden maddî tazminat talebini artırarak 88.619,10 TL olarak ıslah etmiştir.

CEVAP:

Davalı ... (eski unvanı ...) Sigorta A.Ş. vekili, cevap dilekçesinde kısaca; ... plakalı aracın, Karayolu Taşımacılık Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi ile 10.09.2013/2014 vadesi için sigortalı olduğunu; teminatın, kişi başına 175.000,00 TL olduğunu; aracın aynı zamanda aynı vadeler için Karayolu Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçesi ile de sigortalandığını; sakatlık teminatının kişi başına 250.000,00 TL olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı ... Sigorta Şirketi vekilinin cevap dilekçesinde; aracın İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalı olduğunu; yetki itirazında bulunduklarını; maddi tazminat taleplerinin önce Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile Zorunlu Karayolu Trafik Mali Mesuliyet Sigortasından talep edilmesi gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı ... Sigorta A.Ş. vekili yanıt dilekçesinde; ... plakalı aracın, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortası ile sigortalı bulunduğunu; poliçe limitinin ise 250.000 TL olduğunu; sigortalının kusuru oranında sorumluluklarının bulunduğunu savunarak davanın reddini, dilemiştir.

DELİLLER :

1-Hastane kayıtları,

2-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın 29.06.2015 tarihli raporu,

3-Kusur ve hesap raporu,

4-Tüm dosya münderecatı,

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HUKUKÎ NİTELENDİRME :

Dava, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortası, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında maddî tazminat ve manevî tazminat istemlerine ilişkindir.

Yıldızeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ... soruşturma sayılı evrakından; meydana gelen kazada ... plaka sayılı yolcu otobüsünün sürücüsünün tamamen kusurlu olduğu; 27.01.2014 tarihinde vuku bulan kazada 9 yolcunun vefat ettiği ve 41 yolcunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, anlaşılmıştır.

... plaka sayılı araca ilişkin olarak; Davalı ... Sigorta A.Ş.'ye ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortası; Davalı ... (eski unvanı ...) Sigorta A.Ş.'ye ait Karayolu Taşımacılık Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi ile Karayolu Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçesi ve Davalı ... Sigorta Şirketi'ne ait İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası poliçelerinin bulunduğu, izlenmiştir. Poliçe örnekleri dosyaya alınmıştır.

Davalı sigorta şirketlerinin Ankara'da bölge müdürlüğünün bulunduğu emsal dosyalardan bilinmekle, Mahkememiz davaya bakma noktasında görevli ve yetkilidir.

Davacının ... plakalı otobüste yolcu konumunda olduğu, meydana gelen kazada davacının kusurunun bulunduğu hususu ispat edilememiş; kazada, davacının kusurunun bulunmadığından hareketle değerlendirme yapılmıştır.

Koşulları bulunmakla, adli müzaheret isteminin kabulüne karar verilmiştir.

Uyuşmazlık, maluliyet ile maddî ve manevî zarar miktarı konusunda toplanmaktadır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın 29.06.2015 tarihli raporuna göre, davacının kaza nedeniyle vücut genel çalışma gücünden %12,3 oranında kaybettiği ve altı ay süreyle iş göremez kaldığı belirlenmiştir.

Bilirkişinin, 07.01.2016 tarihli raporunda, %12,3 oranında malul kalan ve 6 ay süreyle geçici işgücü kaybına ilişkin tazminatın, Yargıtay uygulamasına göre 88.619,10 TL olduğu, hesaplanmış; asgari ücret üzerinden yapılan uygun hesaplama Mahkememizce, hükme esas alınmıştır.

Somut olayda; meydana gelen zarar öncelikle Karayolları Zorunlu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasından karşılanması gerekir. Sigorta sözleşmesinin hiç yapılmamış olması, yapılmış fakat geçersiz hale gelmiş olması, süresinin bitmiş olması veya meydana gelen zararın bu sigorta teminatlarının üzerinde bulunması halinde teminatların üzerinde kalan kısım için; sırasıyla 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre yapılması zorunlu olan Mali Sorumluluk Sigortasına ve İhtiyati Mali Sorumluluk Sigortasına başvurulması icap eder. ... plaka sayılı otobüse ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi, 10.09.2013/2014 vadeleri için ... Sigorta A.Ş. tarafından yapılmış olup, teminat limiti 250.000,00 TL'dir.

Davacı vekili, zarar miktarını gözeterek, yalnızca davalılardan ... Sigorta A.Ş. yönünden maddî tazminat talebini artırarak 88.619,10 TL olarak ıslah etmiştir. Islah dilekçesi karşı yana tebliğ olunmuştur.

Davalılardan, ... Sigorta A.Ş. dışındaki sigorta şirketleri hakkındaki maddî tazminat istemi reddedilmelidir. ... Sigorta A.Ş. yönünden ise 88.619,10 TL tazminatın dava tarihinden itibaren avans faizi oranları üzerinden anılan davalıdan tahsiline karar verilmelidir.

Genel kabul gören görüşe göre manevî tazminat; ne bir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarara uğrayan kişinin çektiği acıyı, duyduğu elem ve üzüntüyü bir nebze olsa da dindiren, zarara uğratan olay nedeniyle oluşan ruhsal tahribatı onarmaya yarayan bir araçtır. Manevî tazminatın kapsam ve miktarını takdir hakkı kural olarak hâkime aittir. Hâkim, manevî tazminatı hak ve nesafete uygun olarak belirlemeli, bu belirlemede hukuk kurallarının yanında tarafların sosyal, ekonomik ve moral yapısı ile özellikle de somut olayın koşullarını gözetmelidir. Manevî tazminat olarak takdir edilecek tutar manevî acıları kısmen de olsa gidermesinin yanında kamuoyu ve sosyal vicdanda da kabul görmeli ve zarar gören açısından da bir zenginleşme aracı olmamalıdır. Somut olayda bu ilkeler kapsamında yapılan incelemede, 25.08.1992 doğumlu olan davacının yolcu olarak yer aldığı kazada %12,3 oranında vücut genel çalışma gücünden kaybetmesi ve 6 ay süreyle iş göremez kalması dikkate alındığında, davacının yaralanmalarının niteliği, kaza tarihi, tarafların konumu ile benzer olaylarda hüküm altına alınan manevî tazminat miktarları dikkate alındığında davacı için 15.000,00 TL manevî tazminatın olaya uygun bir miktar olduğu sonucuna varılmıştır. Sigorta poliçesi kapsamında manevî tazminattan sorumlu olmadığı anlaşılan ... (eski unvanı ...) Sigorta A.Ş. hakkındaki manevî tazminat isteminin, husumet yokluğundan reddine dair Mahkememizden verilen 29/06/2016 tarih ve 2014/781 E., 2016/438 K., sayılı gerekçeli kararı Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 05/11/2019 tarih ve 2017/2308 E., 2019/10152 K., sayılı ilamıyla '...Somut olayda; davacı yolcu olduğu aracın karıştığı tek taraflı trafik kazasında yaralanmıştır. Davalı ... Sigorta Şirketi davacının yolcu olarak bulunduğu aracın... sigorta şirketidir. Davacı vekili, toplam 50.000,00 TL manevi tazminat isteminde bulunmuş, davalı vekili yargılamada, dava konusu kazada başkalarının da zarar gördüğünü, hüküm verilmiş ve derdest manevi tazminat dosyaları olduğunu ve ilgili dosyaların numaralarını bildirerek poliçe limitinin dikkate alınması gerektiğini savunmuş, mahkemece; davacı lehine 15.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmiştir. Dosya kapsamından İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında kombine tek limit 250.000,00 TL poliçe limiti bulunduğu, manevi tazminat klozu içeren ve davalı ... Sigorta Şirketi'ne kasko sigorta poliçesi ile sigortalı aracın tek taraflı olarak karıştığı trafik kazasında birden fazla ölüm ve yaralanma olayı olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, olay çoklu hasar olup poliçe limiti itibariyle, başka başvurular olması halinde yukarıda açıklandığı üzere KTK.nun 96. maddesi uyarınca garame hesabı yapılması gerektiği de açıktır...' denilmek sureti ile bozularak dosya yeniden yargılama yapılmak üzere mahkememize gönderilmiştir. Yargıtay bozma ilamında belirtilen eksiklikler ikmal edilmiş, davalı sigorta şirketine karşı açılan davalara ilişkin dosyalar temin edildikten sonra davacının talep edebileceği tazminat tutarının ve davalı sigorta şirketine karşı açılan diğer davalarda hükmedilen tazminat tutarlarının sigorta limitinin aşması halinde garame hesabı yapılmak suretiyle belirlenmesi için bilirkişiden 12/04/2021 tarihli rapor alınmış bu gerekçeleri ile denetime ve hüküm kurmaya elverişli rapora göre, davalı sigorta şirketine aynı kaza nedeniyle açılan tüm davalarda belirlenen tazminat tutarlarının toplamının sigorta limitini aştığı ve belirlenen tazminat tutarlarının garameten hesaplanması sonucunda davacının talep edebileceği tazminat tutarının 13.966,50 TL olduğunun hesaplandığı belirtilmiştir. Dosya kapsamında bozmaya konu edilen husus dışında Mahkememiz hükmünde yer alan diğer maddelerin temyize konu edilmediği ve kesinleştiği anlaşılmış, bozmaya konu edilen kısım yönünden yapılan hesaplamanın dosya kapsamına uygun olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan yasal ve hukuksal olgu göz önüne alınarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davalılardan ... Sigorta Aş. hakkında açılan maddî tazminat davasının husumet yokluğundan reddine,

2-Davalılardan ... Sigorta AŞ hakkında açılan maddî tazminat davasının kabulü ile toplam 88.619,10 TL tazminatın dava tarihinden itibaren avans faizi oranları üzerinden işleyecek faiz ile birlikte anılan davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Davalılardan ... Sigorta AŞ. hakkında açılan manevî tazminat davasının husumet yokluğundan reddine,

4-Davalılardan ... Sigorta Şirketi hakkında açılan manevî tazminat davasının, kısmen kabulü ile 13.966,50 TL manevî tazminatın dava tarihinden itibaren avans faizi oranları üzerinden işleyecek faiz ile birlikte anılan davalıdan alınıp davacıya verilmesine; fazlaya ilişkin, maddî ve manevî tazminat isteminin reddine,

5-492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince;

Maddi tazminat istemi yönünden, alınması gereken 6.053,57 TL karar ve ilâm harcı ve 25,20 TL başvurma harcı toplamı 6.078,77 TL'nin davalılardan ... Sigorta AŞ'den alınarak Hazineye irat kaydına,

Manevî tazminat istemi yönünden, alınması gereken 954,05 TL karar ve ilâm harcının davalılardan ... Sigorta Şirketi'nden alınarak, Hazineye irat kaydına,

6-HMK m.339 uyarınca 146,50 TL tebligat-posta, 1.050,00 TL bilirkişi ücreti toplamı 1.196,50 TL'nin davalı ... Sigorta A.Ş.'den alınıp hazineye gelir kaydına,

7.-HMK m.333/1 gereğince harcanmayan gider avansının hüküm kesinleştiğinde davacıya iadesine,

8-Davalı ... Sigorta A.Ş. tarafından yapılan 3,80 TL vekalet tasdik harcı yargılama giderininin davacıdan alınarak adı geçen davalıya verilmesine,

9-Davalı ... Sigorta Şirketi tarafından yapılan 3,80 TL vekalet tasdik harcı ve 100,00 TL yargılama gideri toplamı 103,80 TL'nin davanın red ve kabul oranına göre takdiren 24,16 TL'sinin davacıdan alınarak adı geçen davalıya verilmesine,

10.-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca;

Maddî tazminat istemi yönünden; davacı yararına hesaplanan 12.320,48 TL nispi vekâlet ücretinin davalı ... Sigorta AŞ 'den alınarak, davacıya verilmesine,

Maddî tazminat istemi yönünden; davalılar ... Sigorta A.Ş. ile ... Sigorta Şirketi yararına hesaplanan 4.080,00 TL maktu vekâlet ücretinin davacıdan alınarak, anılan davalılara verilmesine,

Manevî tazminat istemi yönünden; davacı yararına hesaplanan 4.080,00 TL maktu vekâlet ücretinin davalı ... Sigorta Şirketi'nden alınarak, davacıya verilmesine,

Manevî tazminat istemi yönünden; davalı ... Sigorta Şirketi yararına hesaplanan 4.080,00 TL maktu vekâlet ücretinin davacıdan alınarak, adı geçen davalıya verilmesine,

Manevî tazminat istemi yönünden davalı ... (eski unvanı ...) Sigorta Şirketi yararına hesaplanan 4.080,00 TL maktu vekâlet ücretinin davacıdan alınarak, anılan davalıya verilmesine,

Dair, davacı vekili Av....'in yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.26/05/2021


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.